Oddanych glosow 18616
najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Zbigniew Ziobro
Antoni Macierewicz
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Teksty w wersji PDF (5,85 MB)Podam fakty, ukazuj´┐Żce komunistyczne PiS, a zwolennicy PiS nie podadz´┐Ż nic !
Ma Andrzej Lepper racj´┐Ż, po co zabiera´┐Ż g´┐Żos w sprawach, w kt´┐Żrych nie ma si´┐Ż ´┐Żadnego do´┐Żwiadczenia, w sprawach, kt´┐Żrych si´┐Ż nigdy nie dotkn´┐Żo, no mo´┐Że jedn´┐Ż r´┐Żk´┐Ż, jak ju´┐Ż mama posz´┐Ża spa´┐Ż. Podobnie jest z innymi sprawami. W ustach PiS zarzuty postkomunistyczne brzmi´┐Ż tak, jakby recydywista zarzuca´┐Ż s´┐Żsiadowi mandat za nieprawid´┐Żowe parkowanie. Pami´┐Żtam siebie sprzed czterech lat. Cichy, spokojny, nikomu nie wadz´┐Żcy cz´┐Żowiek, z dala od polityki, jak bywa´┐Żo przez ca´┐Że dziesi´┐Żciolecia ´┐Życia, na kt´┐Żre narzeka´┐Ż nie mog´┐Ż. I wtedy zacz´┐Ża si´┐Ż jazda. Leszek Miller z kolesiami wpadli i to kto ich wsypa´┐Ż? Sam Adam redaktor, pono´┐Ż przyjaciel. Wyszed´┐Ż Rywin i nic nie powiedzia´┐Ż. Nie, ´┐Żeby mnie to zaskoczy´┐Żo, ale gdy pozna´┐Żem skal´┐Ż, tego co kolesie robili pod lad´┐Ż, pomy´┐Żla´┐Żem sobie, niech wygra te nast´┐Żpne wybory cho´┐Żby kaczor, byleby ci ludzie zeszli mi z oczu. No i wykraka´┐Żem, wtedy jeszcze nie wiedzia´┐Żem co. Dzi´┐Ż m´┐Żwi´┐Ż z przek´┐Żsem i ironi´┐Ż Miller wr´┐Ż´┐Ż, ratuj ch´┐Żopie, bom jak Franek Dolas t´┐Ż wojn´┐Ż wywo´┐Ża´┐Ż. Poza ironi´┐Ż i przek´┐Żsem przeanalizowa´┐Żem sobie rz´┐Żdy Millera i zestawi´┐Żem je z rz´┐Żdami Kaczy´┐Żskich. Podzieli´┐Żem sobie te rz´┐Żdy na kilka najwa´┐Żniejszych dziedzin, najwa´┐Żniejszych g´┐Ż´┐Żwnie dla Kaczy´┐Żskich. Ju´┐Ż nigdy wi´┐Żcej nie powiem, ´┐Że nie mo´┐Że by´┐Ż gorzej, takie stwierdzenie po rz´┐Żdach Millera wydawa´┐Żo si´┐Ż by´┐Ż aksjomatem, a okaza´┐Żo si´┐Ż ch´┐Żopi´┐Żc´┐Ż naiwnosci´┐Ż. Zaczynamy.

1) Nocna zmiana. Rz´┐Żd Olszewskiego zosta´┐Ż odwo´┐Żany przez opozycj´┐Ż w normalnym, legalnym g´┐Żosowaniu. Wcze´┐Żniej PC, partia bli´┐Żniacza, grozi´┐Ża opuszczeniem koalicji po konflikcie, g´┐Ż´┐Żwnie z ZCHN. Odwo´┐Żanie Andrzeja Leppera odby´┐Żo si´┐Ż w formule zamachu stanu, z udzia´┐Żem s´┐Żu´┐Żb specjalnych i policji partyjnej. Pierwszy raz zdarzy´┐Żo si´┐Ż tak, ´┐Że zamachu stanu dokona´┐Ż rz´┐Żd na w´┐Żasnego wicepremiera, nie opozycja. Wszelka argumentacja, ´┐Że to dla oczyszczenia szereg´┐Żw jest komiczna, recydywista, kt´┐Żry mia´┐Ż na g´┐Żowie kolejne procesy zosta´┐Ż zdymisjonowany z powodu przypuszcze´┐Ż, do tej pory nie zmaterializowanych w formie zarzut´┐Żw prokuratora. To by´┐Ż ewidentny zamach stanu i pr´┐Żba przej´┐Żcia kontroli w legalnie dzia´┐Żaj´┐Żcej partii. Prywatna kolekcja wycink´┐Żw z gazet towarzysza Lesiaka, przy prowokacji CBA dzia´┐Żaj´┐Żcej na zlecenie polityczne, to ´┐Ż´┐Żobek. Z tym, ´┐Że zamach na Leppera nazywa si´┐Ż oczyszczanie pa´┐Żstwa, natomiast legalne odwo´┐Żanie rz´┐Żdu Olszewskiego, zamachem na Polsk´┐Ż.

2) Walka z aferami. Za rz´┐Żd´┐Żw Millera, powo´┐Żano trzy wielkie komisje ´┐Żledcze, Rywina, Orlenowska, PZU. Wszystkie dzia´┐Żania zako´┐Żczono po dw´┐Żch latach. Rywina osadzono w wi´┐Żzieniu, raport z komisji orlenowskiej przyj´┐Ż´┐Ż parlament, raport z PZU jednog´┐Żo´┐Żnie przyj´┐Żto w komisji. Za rz´┐Żd´┐Żw bli´┐Żniaczych, powo´┐Żano komisj´┐Ż do spraw bank´┐Żw wszelakich, TK podwa´┐Ży´┐Ż jej konstytucyjno´┐Ż´┐Ż. Odwo´┐Żano komisj´┐Ż i powo´┐Żano now´┐Ż, z jednym cz´┐Żonkiem opozycji, do spraw B´┐Żg wie jakich. Odwo´┐Żano przewodnicz´┐Żcego, poniewa´┐Ż przesta´┐Ż by´┐Ż cz´┐Żonkiem PiS i tym samym str´┐Żci´┐Ż kompetencje. Nie wiem co si´┐Ż dzieje z komisj´┐Ż dzi´┐Ż, chocia´┐Ż jej dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż zbli´┐Ża si´┐Ż do dw´┐Żch lat, nie ma niczego o czym mo´┐Żna by wspomnie´┐Ż. Dno totalne.

3) Rozlicznie z´┐Żodzieji i czyszczenie w´┐Żasnych szereg´┐Żw. Za rz´┐Żd´┐Żw Millera wsadzono do wi´┐Żzie´┐Ż kilkunastu cz´┐Żonk´┐Żw SLD, mi´┐Żdzy innymi P´┐Żczaka, Sobotk´┐Ż, p´┐Ż Starachowic. Kilkunastu towarzyszom postawiono zarzuty, mi´┐Żdzy innymi Jakubowskiej i po´┐Żowie ratusza w Opolu. Za rz´┐Żd´┐Żw Kaczy´┐Żskich nie wsadzono NIKOGO, przez dwa lata postawiono zarzuty jednemu doradcy prezydenta, dealerowi proch´┐Żw, jednemu koalicjantowi z SO gwa´┐Żc´┐Żcemu kobiety, jednemu doradcy Leppera i jednemu pracownikowi ratusza w Warszawie, kiedy preziem by´┐Ż brat i dw´┐Żm kolesiom ministra od sportu.

4) Lustracja. Za SLD postawiono zarzuty Jaskierni i Oleksemu, za PiS Oleksy zosta´┐Ż uniewinniony, podobnie jak Jaskiernia, kt´┐Żry jednak boryka si´┐Ż z jak´┐Ż´┐Ż apelacj´┐Ż. Przez dwa lata rz´┐Żd´┐Żw PiS zlustrowano kilkunastu biskup´┐Żw, jednego aktora i jednego re´┐Żysera, czterech do o´┐Żmiu dziennikarzy, no i najbardziej spektakularna lustracja metropolity Wielgusa, bronionego przez rodzin´┐Ż radiostacji.

5) Osi´┐Żgni´┐Żcia w polityce zagranicznej. Miller wynegocjowa´┐Ż z UE wej´┐Żcie Polski do rodziny europejskiej. Gra by´┐Ża o najwy´┐Ższ´┐Ż stawk´┐Ż, Polska jako jedyna, do ostatniej chwili walczy´┐Ża o jak najlepsze warunki. To wtedy pada´┐Ży pierwsze komentarze z UE, ´┐Że Polska jest awanturnikiem, ´┐Że nie wykorzysta´┐Ża szansy na milczenie, ´┐Że jest kolaborantem USA. Jednak wtedy murem za Millerem stan´┐Ża wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż, mia´┐Ż za sob´┐Ż szerokie poparcie spo´┐Żeczne i polityczne. Miller ani razu nie wspomnia´┐Ż o II Wojnie ´┐Żwiatowej, 60 milionach Polak´┐Żw, jednak otrzymali´┐Żmy wi´┐Żcej ni´┐Ż mogli´┐Żmy si´┐Ż spodziewa´┐Ż. Ten spektakularny sukces Millera (nie tylko jego, ca´┐Żej armii ludzi, r´┐Żnych ludzi) nie zosta´┐Ż przerobiony na propagand´┐Ż sukcesu, ma´┐Żo tego, nie uratowa´┐Ż go przed degradacj´┐Ż polityczn´┐Ż. Najwi´┐Żkszym sukcesem PiS jest wywalczenie Joaniny, kt´┐Żrej sam PiS nie jest w stanie zrozumie´┐Ż, kt´┐Żra nigdy w historii UE nie zosta´┐Ż u´┐Żyta i kt´┐Żrej czas obowi´┐Żzywania ustalono `na g´┐Żb´┐Ż'. PiS og´┐Żosi´┐Ż wielki sukces, poniewa´┐Ż podtrzyma´┐Ż to, co wywalczy´┐Ż Miller. Kiedy Miller wywalczy´┐Ż to co wywalczy´┐Ż, 148 cm kompleks´┐Żw krzycza´┐Żo, ´┐Że tanio sprzedano Polsk´┐Ż. W momencie, gdy cudem i w stylu plebejskim PiS obroni´┐Ż dorobek Millera, ca´┐Ża Polska us´┐Żysza´┐Ża, ´┐Że mamy nowa tward´┐Ż polityk´┐Ż zagraniczn´┐Ż.

6) Gospodarka. Nie b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż wyg´┐Żupia´┐Ż ze szczeg´┐Żowymi por´┐Żwnaniami, nie ma co por´┐Żwnywa´┐Ż. PiS nie zrobi´┐Ż nic, dos´┐Żownie nic. SLD wprowadzi´┐Żo kilka rewolucyjnych jak na tamte czasy zmian. Obni´┐Żka CIT, wprowadzenie 19% podatku liniowego, Belka pozostawi´┐Ż po sobie nadwy´┐Żk´┐Ż bud´┐Żetow´┐Ż, Hauser posprz´┐Żta´┐Ż po AWS i dzia´┐Żo si´┐Ż to przy marnej koniunkturze i nies´┐Żychanej wr´┐Żcz skali patologii.

7) Moralno´┐Ż´┐Ż, manipulacja, komuni´┐Żci, pitu pitu. SLD wprawdzie powo´┐Ża´┐Żo Leppera na marsza´┐Żka, ale r´┐Żwnie szybko odwo´┐Ża´┐Żo. PiS z Leppera zrobi´┐Żo Marsza´┐Żka, potem dwukrotnie wicepremiera i w ko´┐Żcu wyko´┐Żczy´┐Żo go blama´┐Żem CBA. Ministrem sprawiedliwo´┐Żci w SLD by´┐Ża pani ´┐Żelazna dama, walcz´┐Żca z przest´┐Żpcami jak lwica. Ministrem sprawiedliwo´┐Żci w PIS zosta´┐Ż s´┐Żdzia Kry´┐Że, komuch z krwi i ko´┐Żci. Ministrem skarbu w SLD by´┐Ż Bogu´┐Ż, kt´┐Żry doni´┐Żs´┐Ż na Leszka, ministrem w PiS towarzysz kolega 148 cm, szef p´┐Żockiej WSW, m´┐Żodszej siostry SB, kt´┐Żry donosi´┐Ż na wszystkich. Za czas´┐Żw SLD szefem by´┐Ż umoczony w afery Kwiato´┐Ż, za PiS nic si´┐Ż nie zmieni´┐Żo, prezesem zosta´┐Ż ten, kt´┐Żrego zdymisjonowano z kancelarii prezia, po artykule o wsp´┐Żlnych przekr´┐Żtach z baronem SLD Nawratem. S´┐Żynni kolekcjonerzy zegark´┐Żw od Dochnala, w czasach SLD byli na fali, ale i PiS nie pozwoli´┐Ż im zej´┐Ż´┐Ż pod wod´┐Ż. Niejaki Glapi´┐Żski, bliski kolega obu braci z partii PC i rz´┐Żdu Olszewskiego, zosta´┐Ż szefem pot´┐Żnej firmy telekomunikacyjnej, a to jeden z najbli´┐Ższych kumpli Marka. Na pytanie Romana Giertycha, cz´┐Żonka komisji orlenowskiej, czy Glapi´┐Żski bywa´┐Ż u Dochnala, ten odpowiedzia´┐Ż, ´┐Że by´┐Ż zaproszony na imieniny, na kt´┐Żrych bawi´┐Żo si´┐Ż ledwie kilkana´┐Żcie najbli´┐Ższych znajomych. Kameralna impreza.

PiS nie jest partia postkomunistyczn´┐Ż, to podr´┐Żba komuny i to w dodatku kilkakrotnie bardziej nieudolna od orygina´┐Żu. Racjonalny wniosek jest jeden. W ´┐Żadnym razie SLD nie zas´┐Żuguje na to, by wraca´┐Ż do w´┐Żadzy i to po dw´┐Żch latach, ale jeszcze bardziej PiS nie za´┐Żuguje na to by przy w´┐Żadzy trwa´┐Ż. Nie ma innej alternatywy jak szeroka koalicja POLiDPSL, po prostu nie ma. Polska b´┐Żdzie krucht´┐Ż, skansenem, dziwol´┐Żgiem Europy i to zapewnia PiS, albo Polska wyrwie si´┐Ż z obsesji spisku i rozliczania historii w czasie bie´┐Ż´┐Żcym i zajmie gospodark´┐Ż, przysz´┐Żo´┐Żci´┐Ż i tego wcale nie zapewni POLiDPSL, jednak daje cie´┐Ż szansy.

Aneks.
To jest dobry spos´┐Żb na 148 cm kompleks´┐Żw, pokaza´┐Ż dorobek i do´┐Żwiadczenie starego kawalera, zanim uka´┐Że si´┐Ż naszym oczom "m´┐Ż´┐Ż stanu".

matka_kurka 2007-07-20 08:58
G´┐Żos´┐Żw: 146


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=854
komentarze i post na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.


Wy´┐Żlij ten tekstDziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 589


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw. 2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane pr... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 484


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż ´┐Żjest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 236


07 maja 2007 by Matka Kurka

Niech mi kto´┐Ż poka´┐Że r´┐Żnic´┐Ż mi´┐Żdzy KC PZPR i PiS, ja poka´┐Ż´┐Ż podobie´┐Żstwa!
Komentarz do sprawy. Parafrazuj´┐Żc s´┐Żowa aktorki: "kochani, w Polsce zmartwychwsta´┐Ż komunizm". Ju´┐Ż kiedy´┐Ż t´┐Żumaczy´┐Żem wyznawcom PiS i samemu PiS czym jest prawica w uj´┐Żciu tradycyjnym, historycznym. Z tego co widz´┐Ż, nauka posz´┐Ża w las i dalej na topie jest ideologia. Nie ma rady, przerobimy ten materia´┐Ż raz jeszcze i tak do skutku, czyli do ko´┐Żca kadencji. Drodzy w PiSie, baranki bo´┐Że, stadko p´┐Żdz´┐Żce na rze´┐Ż, co to si´┐Ż tak nieludzko podnieca komunizmem, pos´┐Żuchajcie i spr´┐Żbujcie poj´┐Ż´┐Ż. Prawica w znaczeniu ideowym, to przywi´┐Żzanie do tradycji, cz´┐Żsto wsparte religi´┐Ż, szacunek dla elity narodu, autorytet´┐Żw, inteligencji. Prawica zawsze wspiera´┐Ża ksi´┐Ż´┐Ż´┐Żta i magnat´┐Żw, nigdy nie by´┐Ża reprezentacj´┐Ż czworak´┐Żw i p´┐Żanalfabet´┐Żw. Prawica w znaczeniu spo´┐Żeczno-ekonomicznym to przedstawiciel klasy ´┐Żred... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-05-07 12:46
G´┐Żos´┐Żw: 189


04 czerwca 2007 by Matka Kurka

Ta koalicja jest pok´┐Żosiem wypacze´┐Ż okrag´┐Żego sto´┐Żu i sched´┐Ż poskomunistyczn´┐Ż!
Ostatnio dzieje si´┐Ż sporo, buduje si´┐Ż klimat demokracji centralnie sterowanych wybor´┐Żw i gust´┐Żw, odg´┐Żrnie zarz´┐Żdzanej historii. Wizyta w ksi´┐Żgarni przyprawia o g´┐Żsi´┐Ż sk´┐Żrk´┐Ż, mo´┐Żna wybra´┐Ż `Transantalntyk', przeczyta´┐Ż i co gorsze zrozumie´┐Ż, a to ju´┐Ż jest gafa dyplomatyczna. Mo´┐Żna podda´┐Ż si´┐Ż dziwnej edukacji', nowych wersji starych historii, jak historia najgorszego rz´┐Żdu w dziejach Polski, zwanego rz´┐Żdem Nocnej Zmiany, dzi´┐Ż uznanym za rz´┐Żd najlepszy, walcz´┐Żcy ze zgni´┐Żym kompromisem okr´┐Żg´┐Żego sto´┐Żu. Ten g´┐Żos pad´┐Ż mi´┐Żdzy innymi z ust Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego, ponad 12-letniego wsp´┐Żpracownika Lecha Wa´┐Ż´┐Żsy, wsp´┐Żtw´┐Żrcy obrad, tego samego Jaros´┐Żawa, kt´┐Żry uczestniczy´┐Ż w obradach okr´┐Żg´┐Żego sto´┐Żu, cz´┐Żowieka, kt´┐Żry z postkomunistycznym ZSL i SD wynegocjowa´┐Ż rz´┐Żd Mazowieckiego. Jego brat - Lech Kaczy... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-06-04 15:13
G´┐Żos´┐Żw: 176


08 maja 2007 by Matka Kurka

Idealny! Opozycyjny cz´┐Żonek PZPR, katolik rozwodnik, 14 letni student prawa!
Zwracam si´┐Ż z uprzejma pro´┐Żb´┐Ż, o przyj´┐Żcie mnie do pracy w `tanim, solidarnym pa´┐Żstwie', w charakterze czwartego wicepremiera, premiera bez teki. Pro´┐Żb´┐Ż swoj´┐Ż motywuj´┐Ż, gdy´┐Ż studiowa´┐Żem na Uniwersytecie Gda´┐Żskim, zaznaczam, ´┐Że bez kozery by´┐Żo to na wydziale Prawa i Administracji. Teraz pokr´┐Żtce przedstawi´┐Ż swoje merytoryczne kompetencje, kt´┐Żre posiadam w obszarze szczeg´┐Żowego wykszta´┐Żcenia. Myln´┐Ż jest insynuacja jakobym studiowa´┐Ż z perypetiami, gdy´┐Ż czasookres studiowania by´┐Ż ambiwalentnie sprz´┐Żony z dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż polityczn´┐Ż. Zacz´┐Ż´┐Ż ´┐Żem studia w roku pa´┐Żskim 1983 i ju´┐Ż w roku Anno Domini 1997 odebra´┐Żem dyplom prawniczy z macierzystego, przypisanego do mojej rejonizacji wydzia´┐Żu, co da´┐Żo w du´┐Żym skr´┐Żcie 14 lat edukacji. Czasookres studiowania by´┐Ż przes´┐Żank´┐Ż do podj´┐Żcia dzia´┐Żalno´┐Żci na p´┐Ża... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-05-08 09:16
G´┐Żos´┐Żw: 173


12 lipca 2007 by Matka Kurka

Jak nisko upad´┐Ż PiS, wida´┐Ż po tym jak bardzo Lepper ma racj´┐Ż! Zatopi´┐Ż PiS!
´┐Żadne towarzycho wok´┐Ż naszych rewolucjonist´┐Żw: dealer proch´┐Żw, drobny cinkciarz, nowe kadry, junacy IVRP. Dot´┐Żd twierdzi´┐Żem, ´┐Że zdublowane 148 cm kompleks´┐Żw wyeksploatowa´┐Żo nieludzko takie poj´┐Żcia jak prawo i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż, ale wydaje si´┐Ż, ´┐Że bardziej wyczerpane s´┐Ż s´┐Żowa: ´┐Żenada, upadek, dno. Lepper uciek´┐Ż spod gilotyny??? Mamy zatem ju´┐Ż oficjalnie og´┐Żoszony wyrok. Winny, ale dowody zosta´┐Ży zniszczone. Nie mamy na Leppera nic, ale i tak b´┐Żdziemy drze´┐Ż na konferencjach koszule i larum gra´┐Ż, pomniki stawia´┐Ż naszej czujnej w´┐Żadzy. 148 cm kompleks´┐Żw przyzna´┐Żo si´┐Ż tym samym, ´┐Że kierownik PGR, w´┐Żjt Mr´┐Żgowa i jaki´┐Ż tajemniczy dr´┐Żgal, wygl´┐Żdaj´┐Żcy na `psychola' rozpracowali wielk´┐Ż polityczn´┐Ż policj´┐Ż CBA. Rozpracowali i wymy´┐Żli nast´┐Żpny dowcip o IVRP. By´┐Ży sobie Ruski z IVRP, w´┐Żjt Mr´┐Żgowa, kierow... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-07-12 11:22
G´┐Żos´┐Żw: 168


08 lipca 2007 by Matka Kurka

Polska katolicka, to nie tragedia! Tragedi´┐Ż jest Polska Rydzyka i Kaczy´┐Żskich!
Ustalmy par´┐Ż rzeczy, zanim przejdziemy do rzeczy. Matka Boska Cz´┐Żstochowska, to jeden z tysi´┐Żcy cudownych obraz´┐Żw rozmieszczonych na ca´┐Żej jednej i drugiej p´┐Żkuli. Kim jest Matka Boska. Matka Boska by´┐Ża 16 letni´┐Ż ´┐Żon´┐Ż oko´┐Żo sze´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żcioletniego J´┐Żzefa. J´┐Żzef i Maria (Matka Boska) nie mogli mie´┐Ż dzieci, ale bardzo modlili si´┐Ż do Boga (s´┐Żowa mojego katechety, utkwi´┐Ży mi w pami´┐Żci do dzi´┐Ż) i sta´┐Ż si´┐Ż cud. Zanim o cudzie, najpierw o Bogu. Do jakiego Boga modlili si´┐Ż J´┐Żzef i Maria. Modlili si´┐Ż do Boga ´┐Żydowskiego, kt´┐Żry ich wywi´┐Żd´┐Ż z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie mogli si´┐Ż modli´┐Ż do Boga innego, gdy´┐Ż dopiero ich syn u´┐Żwiadomi´┐Ż im i wielu milionom, ´┐Że jest synem bo´┐Żym, ale nawet i On, nie twierdzi´┐Ż, ´┐Że jest synem nowego Boga, on twierdzi´┐Ż, ze jest synem Boga ´┐Żydowskiego, synem Boga ze... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-07-08 17:23
G´┐Żos´┐Żw: 164


13 lipca 2007 by Matka Kurka

´┐Żydzi dali Polakom religi´┐Ż i kultur´┐Ż! Niemcy cywilizacj´┐Ż, Polacy Polakom piek´┐Żo!
Polak, zw´┐Żaszcza katolik, kt´┐Żry jest antysemit´┐Ż, nara´┐Ża na ´┐Żmieszno´┐Ż´┐Ż siebie, w´┐Żasn´┐Ż religi´┐Ż i w´┐Żasn´┐Ż ojczyzn´┐Ż. Jako nar´┐Żd, przez wieki uczyli´┐Żmy si´┐Ż od ´┐Żyd´┐Żw, ´┐Żydom w ogromnej cz´┐Żci zawdzi´┐Żczamy dorobek kulturalny, ´┐Żydom w ca´┐Żo´┐Żci zawdzi´┐Żczamy religi´┐Ż. Dzi´┐Żki Niemcom, kt´┐Żrych podgl´┐Żdali´┐Żmy, mamy jakiekolwiek zr´┐Żby cywilizacji, technologii i wszystkie poniemieckie autostrady. Dzi´┐Żki Rosji, potem ZSRR mamy ciemny, zrusyfikowany, obnosz´┐Żcy ´┐Żwi´┐Żte obrazy po wsiach lud i mamy ludu delegata - parti´┐Ż PiS. Przez te dwa lata sprofanowano do imentu s´┐Żowa prawo i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż, ale jeszcze bardziej sponiewierano inne s´┐Żowa, mianowicie `strategia' i `wybitny polityk'. Wiemy kogo dotycz´┐Ż te pokaleczone s´┐Żowa, komu s´┐Ż na wyrost przypisywane i jak bardzo mu z nimi `do twarzy'. Zanim przejd´┐Ż do komedii... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-07-13 19:46
G´┐Żos´┐Żw: 162


27 kwietnia 2007 by Matka Kurka

Spektakularne zwyci´┐Żstwo Komorowskiego, techniczny nokaut PiS i Ludwika ! Dechy!
Nie s´┐Żdzi´┐Żem, ´┐Że do´┐Żyj´┐Ż takiej chwili, w kt´┐Żrej b´┐Żdzie mi dane napisa´┐Ż dobre s´┐Żowo o polskim polityku. Swoich sympatii politycznych nie skrywam, poniewa´┐Ż ukrywanie czego´┐Ż, co nie istnieje, wydaje mi si´┐Ż dmuchaniem na zimne. Mam jakie´┐Ż tam wybory mniejszego z´┐Ża, co mi´┐Żdzy wierszami mo´┐Żna wyczyta´┐Ż. W ka´┐Żdym razie, nie zdarzy´┐Żo mi si´┐Ż kibicowa´┐Ż jakiejkolwiek partii, kibicowa´┐Ż i wznosi´┐Ż slogany, nie zdarzy´┐Żo mi si´┐Ż i nie zdarzy, polityka jest dla mnie jak wrz´┐Żd na po´┐Żladku, brzydkie, bolesne, ale jednak skupiaj´┐Żce wszelkie zarazki spo´┐Żecznego organizmu w jednym miejscu, co pozwala na jako tak´┐Ż kontrol´┐Ż, w skrajnym wypadku: na przeci´┐Żcie. Tym trudniej jest mi pisa´┐Ż o polityku w spos´┐Żb pozytywny, ´┐Że wobec polityka mam daleko posuni´┐Żt´┐Ż nieufno´┐Ż´┐Ż, bez wzgl´┐Żdu na to sk´┐Żd polityk przychodzi. By´┐Ż mo´┐Ż... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-04-27 20:02
G´┐Żos´┐Żw: 162Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

lista blog´┐Żw


Teksty innych autor´┐Żw na
www.komentarze.eu

B´┐Żad Schr´┐Żdera, b´┐Żad Belki i pierwiastek

Quo vadis, MEN-ie?

Siedem grzech´┐Żw g´┐Ż´┐Żwnych ustawy lustracyjnej

Laboratorium Czwartej Rzeczypospolitej

Decyzja Bronis´┐Żawa Geremka