Oddanych glosow 18616
najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Zbigniew Ziobro
Antoni Macierewicz
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Teksty w wersji PDF (5,85 MB)Jak nisko upad´┐Ż PiS, wida´┐Ż po tym jak Lepper z Romanem zostali m´┐Żczennikami!
Przeczyta´┐Żem ten wywiad naszego Mefisto od czynnej dzia´┐Żalno´┐Żci na p´┐Ż etatu i nie powiem, ´┐Żeby mnie to nie kosztowa´┐Żo zdrowia i zgagi. Gdyby chcie´┐Ż to zrecenzowa´┐Ż w jednym zdaniu, pacjent by´┐Ż ´┐Żaskaw zwierzy´┐Ż si´┐Ż co go boli, okazuje si´┐Ż, ´┐Że bol´┐Ż go nieludzko, rysy i odrapania na jego ulubionym kiju `bejsbolowym', kt´┐Żry zosta´┐Ż wyj´┐Żtkowo zaatakowany przez szcz´┐Żki i potylice opozycji, medi´┐Żw w ko´┐Żcu wra´┐Żego spo´┐Żecze´┐Żstwa. Jak to mawia elitarna elita w´┐Żr´┐Żd esencji narodu, panowie prawicowi publicy´┐Żci, nasza debata publiczna za´┐Żmiecona jest retoryk´┐Ż, wok´┐Ż kt´┐Żrej skupiaj´┐Ż si´┐Ż niezbyt m´┐Żdre media. Panom `esencjom' chodzi o to, ´┐Że na przyk´┐Żad gdzie´┐Ż si´┐Ż tam przypadkiem wyrwie komu´┐Ż jaki´┐Ż `czynny szatan' i ju´┐Ż mamy d´┐Żugie tygodniowe egzegezy z niebagateln´┐Ż rol´┐Ż ekspert´┐Żw. Pytam pan´┐Żw esencjonalnych, a na czym innym tu si´┐Ż skupia´┐Ż, je´┐Żli nic innego poza retoryk´┐Ż nie ma. Poza wszystkim to nie `merytoryka' lecz w´┐Ża´┐Żnie retoryka doprowadzi´┐Ża do tego, ´┐Że kilkudziesi´┐Żciomilionowy nar´┐Żd uzna´┐Ż si´┐Ż za ras´┐Ż pan´┐Żw. Patrz´┐Ż na to co wyczesa´┐Ż z siebie, ten po´┐Żal si´┐Ż bo´┐Że strateg i co s´┐Żysz´┐Ż. S´┐Żysz´┐Ż gimnazjalne komentarze jakie spotykam ka´┐Żdego dnia pod swoimi w´┐Żtkami. `Psy szcz´┐Żkaj´┐Ż karawana idzie dalej', `Agresywna opozycja, najagresywniejsza od zawsze', `media powtarzaj´┐Ż oczywist´┐Ż nieprawd´┐Ż na temat CBA' itd. Nie ma w tym cienia konkret´┐Żw, no mo´┐Że za wyj´┐Żtkiem odwo´┐Żania 19 ministr´┐Żw, ale i tu s´┐Ż tylko konfabulacje i jakie´┐Ż hiperbole podw´┐Żrkowej gwary .

Dzia´┐Żania wra´┐Że zosta´┐Ży okrzykni´┐Żte kabaretem, nawiasem m´┐Żwi´┐Żc ten cz´┐Żowiek powinien bardzo ostro´┐Żnie u´┐Żywa´┐Ż s´┐Żowa kabaret, wywo´┐Żuje wilka z lasu. Ca´┐Że to po´┐Żal si´┐Ż Bo´┐Że interwiew nie zgrzeszy´┐Żo jednym argumentem, lanie wody, u´┐Żalanie si´┐Ż nad sob´┐Ż, hipokryzja pozbawiona szczypty wstydu. Jednak spr´┐Żbujemy co´┐Ż z tego wycisn´┐Ż´┐Ż bazuj´┐Żc na wyp´┐Żakanych traumach Mefisto. Traumy s´┐Ż trzy, w´┐Żciek´┐Ża opozycja, ofiary i kaci, Lepper i kabaret. Zaczn´┐Ż od ko´┐Żcowego kabaretu, przypominaj´┐Żc, ´┐Że pacjent sam si´┐Ż o to prosi´┐Ż. Trauma pierwsza - kabaret z Lepperem w tle. Odwo´┐Żanie 19 ministr´┐Żw nale´┐Ży si´┐Ż temu rz´┐Żdowi `jak psu micha', jest prawem opozycji, poza wszystkim z powod´┐Żw czysto technicznych ma wi´┐Żksze szanse powodzenia na przeg´┐Żosowanie w Sejmie, ni´┐Ż odwo´┐Żanie jednego nieudolnego premiera. Natomiast kabaretem w najgorszym gatunku, gdzie panienki ta´┐Żcz´┐Żce kankana maj´┐Ż po´┐Żatane barchany, by´┐Ży dymisje autorstwa naszego pacjenta lub sterowane przez pacjenta. Dymisja Kazimierza, kt´┐Żry mia´┐Ż 80% poparcia spo´┐Żecznego i wymiana, na pacjenta z poparciem 30%. Dymisja i powr´┐Żt Zyty, cyrk na k´┐Żkach, po drodze zmiana tandetnej ustawy lustracyjnej, aby w og´┐Żle mog´┐Ża wr´┐Żci´┐Ż, w sumie by´┐Ża to 5 zmiana na stanowisku ministra w ci´┐Żgu 1,5 roku. Dymisja Ludwika, kt´┐Żry si´┐Ż nie nadawa´┐Ż na szefa MSWiA, poszed´┐Ż na par´┐Ż tygodni urlopu, podczas kt´┐Żrego zajmowa´┐Ż si´┐Ż poznawaniem tajnik´┐Żw cybernetyki, celem informatyzacji kraju.

Nast´┐Żpnie z Ludwika, robi si´┐Ż marsza´┐Żka Sejmu, drug´┐Ż, najwa´┐Żniejsz´┐Ż osob´┐Ż w pa´┐Żstwie. Zatem go´┐Ż´┐Ż maj´┐Żcy problemy z utrzymaniem jednego resortu i z brakiem zaufania szefa, za pi´┐Ż´┐Ż dwunasta w zupe´┐Żnym chaosie, po wpadce ABW z Blid´┐Ż, dostaje w swoje r´┐Żce wi´┐Żcej w´┐Żadzy ni´┐Ż posiada´┐Ż wcze´┐Żniej. Dymisja Andrzeja z kancelarii brata, po artykule na temat jego kontakt´┐Żw z baronem Nawratem, sp´┐Żka prowadzona przez obu pan´┐Żw jest szeroko analizowana przez prokurator´┐Żw. Do dnia dzisiejszego Andrzej nie oczy´┐Żci´┐Ż si´┐Ż z zarzut´┐Żw, nie pozwa´┐Ż do s´┐Żdu dziennikarza opisuj´┐Żcego kulisy przekr´┐Żt´┐Żw w sp´┐Żce jegomo´┐Żci. Andrzej, zgodnie z zasadami PiS zosta´┐Ż zdymisjonowany i po cichu przyj´┐Żty do kancelarii Mefisto, by ju´┐Ż w ´┐Żwietle ramp dosta´┐Ż fuch´┐Ż w TV publicznej. Dymisja Radka, ministra wychwalanego pod niebiosa przez opozycj´┐Ż. Dymisja Melllera, ministra do kt´┐Żrego nawet SLD nie zg´┐Żasza´┐Ża zastrze´┐Że´┐Ż. Dymisja prezesa TV publicznej Bronis´┐Żawa, z powodu i tu uwaga: `nie mog´┐Żem d´┐Żu´┐Żej chroni´┐Ż pana prezesa, uprzedza´┐Żem go', to jest dopiero kabaretowe uzasadnienie dymisji. W ko´┐Żcu powo´┐Żanie na wicepremiera cz´┐Żowieka, kt´┐Żry ma 4 prawomocne wyroki, kilka spraw tocz´┐Żcych si´┐Ż w s´┐Żdzie. Powo´┐Żanie i dymisja, z powodu, zn´┐Żw uwaga, podejrze´┐Ż o pope´┐Żnienie przest´┐Żpstwa.

Zatem kabareciarz zdymisjonowa´┐Ż recydywist´┐Ż, kt´┐Żrego wcze´┐Żniej powo´┐Ża´┐Ż, recydywist´┐Ż broni´┐Żcego si´┐Ż dodatkowo w kilku procesach, poniewa´┐Ż pad´┐Ż na niego cie´┐Ż podejrze´┐Ż w zwi´┐Żzku z blama´┐Żem CBA. Panie Benny Hill, pan jeste´┐Ż kabareciarz i to taki, co zak´┐Żada swojemu elektoratowi pantalony na oczy i strzela gum´┐Ż od majtek. A przecie´┐Ż to jeszcze nie koniec tego skeczu, pan najpierw powo´┐Ża´┐Że´┐Ż recydywist´┐Ż, potem uzasadni´┐Że´┐Ż dymisj´┐Ż gorzej ni´┐Ż to zarzucasz opozycji, mianowicie: `odwo´┐Żuj´┐Ż warcho´┐Ża'. Potem warcho´┐Ża przyj´┐Ż´┐Że´┐Ż na ´┐Żono rewolucji, w nocy bez kamer i zn´┐Żw warcho´┐Ża odwo´┐Ża´┐Że´┐Ż. Benny, cz´┐Żowieku, daj spok´┐Żj ju´┐Ż wystarczy, ju´┐Ż si´┐Ż po´┐Żmiali´┐Żmy, nie bisuj z kabaretow´┐Ż opozycj´┐Ż, bo zaliczysz pomidorem w czo´┐Żo, trzeba wiedzie´┐Ż kiedy ze sceny zej´┐Ż´┐Ż do ko´┐Żca nie wy´┐Żmianym. Trauma druga - w´┐Żciek´┐Ża opozycja. Porozmawiajmy o konkretach, nie jakim´┐Ż tam mamrotaniu pensjonarki, jak to si´┐Ż na ni´┐Ż pani od polskiego uwzi´┐Ża. Konkrety s´┐Ż takie, ´┐Że wszystkie sztandarowe ustawy PiS, opozycja popar´┐Ża bez wyj´┐Żtku, ma´┐Żo tego, to koalicja robi´┐Ża problemy, cho´┐Żby Roman przy ustawie lustracyjnej. Powo´┐Żanie CBA, rozwi´┐Żzanie WSI, ustawa lustracyjna, uchwa´┐Ża umieraj´┐Żca za pierwiastek, wszystko zosta´┐Żo przeg´┐Żosowane co do g´┐Żosu, przez pos´┐Ż´┐Żw opozycji, przynajmniej tych z PO. To dopiero pocz´┐Żtek agresji opozycji, bo opozycja popar´┐Ża zdecydowan´┐Ż wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż projekt´┐Żw rz´┐Żdowych ostro´┐Żnie licz´┐Żc jakie´┐Ż 70%. Gdyby Suchocka, albo Miller mia´┐Ż tak´┐Ż opozycj´┐Ż, wystawiliby jej pomnik, a ju´┐Ż na pewno Suchocka nie zosta´┐Żby przez parti´┐Ż Bennego odwo´┐Żana. Chyba wszystko na temat agresji opozycji. Nie tylko da´┐Żo si´┐Ż rz´┐Żdzi´┐Ż z opozycj´┐Ż, ale wr´┐Żcz idealne warunki do rz´┐Żdzenia opozycja zapewnia´┐Ża, w ka´┐Żdej merytorycznej, czyli naprawiaj´┐Żcej pa´┐Żstwo ustawie, oczywi´┐Żcie w wyborach kolesi´┐Żw na wszystkie mo´┐Żliwe posady, agresywna opozycja glosowa´┐Ża przeciw, dziwienie si´┐Ż temu, `jest kabaretowe'.

Trauma trzecia - ofiary i kaci. Tu ju´┐Ż mammy ewidentny dekalog Kalego. Nie ma takiej opcji politycznej, kt´┐Żrej PiS nie wyzwa´┐Żby od najgorszych, nie sponiewiera´┐Ż i nie pr´┐Żbowa´┐Ż zaszanta´┐Żowa´┐Ż. Dotyczy to wszystkich, zar´┐Żwno przyjaci´┐Ż z koalicji, jak i wrog´┐Żw z opozycji. Agresja jeszcze przed wyborami?? Ale´┐Ż w ca´┐Żej roci´┐Żg´┐Żosci, agresywny dziadek z Wehrmachtu, w aferalnych okoliczno´┐Żciach znikaj´┐Żce produkty z lod´┐Żwek prostego ludu, w ko´┐Żcu sam ciemny lud. Topienie platformy na antenie sekciarza, ha´┐Żbi´┐Żcego polski katolicyzm i promowanie POPiS w ´┐Ż´┐Że-mediach. Ko´┐Żcz´┐Ż ten `podw´┐Żtek' w´┐Żtku ofiar i kat´┐Żw, b´┐Żyskawicznie, bo nie mdli od wylewanych ´┐Żez nad porysowanym `bejsbolem'. Niestety s´┐Ż kolejne `podw´┐Żtki', mamy pierwszy rz´┐Żd, kt´┐Żry obra´┐Ża nie tylko opozycj´┐Ż, swoich koalicjant´┐Żw wsadza do wi´┐Żzienia, ale rz´┐Żd kt´┐Żry wyda´┐Ż wojn´┐Ż grupom zawodowym i spo´┐Żecznym. Lekarze zostali okrzykni´┐Żcie z´┐Żodziejami i mordercami, piel´┐Żgniarki przest´┐Żpcami, nauczyciele lewakami, prawnicy korporacyjnymi aferzystami, inteligencja ´┐Żze-elit´┐Ż. Wszystkie te ciep´┐Że s´┐Żowa pod adresem milion´┐Żw wypowiedzia´┐Ża ofiara Benny z reszt´┐Ż cyrku. Mamy pierwszy rz´┐Żd, kt´┐Żry obra´┐Ża spo´┐Żecze´┐Żstwo, wykszta´┐Żciuchy i lumpenlibera´┐Ży sterowane przez media. My tu jeste´┐Żmy nar´┐Żd, reszta stoi tam gdzie ZOMO i czynni szatani op´┐Żacani przez mi´┐Żdzynarodowe grupy wp´┐Żyw´┐Żw. W sferze ofiar i kat´┐Żw r´┐Żwnie´┐Ż jest kabaretowo i tym lakonicznym stwierdzaniem ko´┐Żcz´┐Ż z problematyk´┐Ż traumy.

Pozostaje podsumowa´┐Ż ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż, chocia´┐Ż nie bardzo wiem czy ma sens, sumowanie, odejmowanie, pomna´┐Żanie i dzielenie zera, kompletnego zera. Sens natomiast ma i to g´┐Ż´┐Żboki co´┐Ż zupe´┐Żnie innego. Sens ma trzymanie na kr´┐Żtko Bennego, tak jak robi to inkwizytor z toru´┐Żskiej kruchty, tylko knut przemawia do kabereciarza. Naprawd´┐Ż nie wolno m´┐Żwi´┐Ż, to nie ma sensu, r´┐Żce opadaj´┐Ż od tego absurdu, przecie´┐Ż tego nie da si´┐Ż s´┐Żucha´┐Ż. To wszystko prawda, tyle ´┐Że Benny dok´┐Żadnie na to liczy, s´┐Żuchanie tego cyrkowca przypomina walk´┐Ż z akwizytorami i w´┐Ża´┐Żcicielami ps´┐Żw, kt´┐Żre robi´┐Ż pod naszymi balkonami. Nie mo´┐Żna powiedzie´┐Ż to nie ma sensu, trzeba goni´┐Ż towarzycho i to tak, aby wiedzia´┐Żo, ´┐Że jak podskoczy raz jeszcze, b´┐Żdzie bola´┐Żo dwa razy bardziej. Najgorsze jest milczenie i zniech´┐Żcenie, czyli ca´┐Ża technika b´┐Żazna, `zamolestowa´┐Ż' absurdami i k´┐Żamstwem. Powo´┐Żywa´┐Ż przest´┐Żpc´┐Ż na wicepremiera i krzycze´┐Ż, ´┐Że rewolucja moralna wchodzi w now´┐Ż faz´┐Ż, dymisjonowa´┐Ż i drze´┐Ż jap´┐Ż, ´┐Że walczy si´┐Ż o czysto´┐Ż´┐Ż w szeregach. Kara´┐Ż w´┐Żasnego pos´┐Ża, za to, ´┐Że spyta´┐Ż o sukces, og´┐Żasza´┐Ż ca´┐Żemu narodowi, niemal w tym samym dniu zerwan´┐Ż znajomo´┐Ż´┐Ż i siedzie´┐Ż w krzakach, po´┐Żwi´┐Żca´┐Ż Leppera, kiedy sekciarz obrzuci´┐Ż wyzwiskami, szwagierk´┐Ż, brata. W ko´┐Żcu uzna´┐Ż za przeprosiny jaki´┐Ż be´┐Żkot wydany p´┐Żg´┐Żbkiem i przez z´┐Żby. Trzeba ka´┐Żdego dnia, po ka´┐Żdym bezczelnie k´┐Żamliwym i arogancko wyplutym s´┐Żowie, odda´┐Ż s´┐Ż´┐Żw 10 i zapowiedzie´┐Ż kolejne 20. Nic gorszego nie mo´┐Że nam si´┐Ż zdarzy´┐Ż, jak oswojenie si´┐Ż z kabareciarzami, oswojenie si´┐Ż z bezczelno´┐Żci´┐Ż, k´┐Żamstwem sprzedawanym jako batali´┐Ż o Polsk´┐Ż, w ko´┐Żcu krwawi´┐Żcym bejsbolem jako ofiar´┐Ż. Tej nawa´┐Żnicy tandety nie da si´┐Ż pokona´┐Ż siatk´┐Ż na motyle, tu trzeba zrobi´┐Ż unik, wyrwa´┐Ż z r´┐Żk `ofiary' `bejsbola' i wali´┐Ż z ca´┐Żej si´┐Ży, nie przestawa´┐Ż gdy `ofira' padnie, lecz wbi´┐Ż osikowy gw´┐Żd´┐Ż do trumny, bo tak totalna g´┐Żupota odradza si´┐Ż b´┐Żyskawicznie, co wida´┐Ż na ka´┐Żdym arze naszego polskiego krajobrazu.

matka_kurka 2007-07-14 12:11
G´┐Żos´┐Żw: 96


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=843
komentarze i post na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.


Wy´┐Żlij ten tekstDziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 589


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw. 2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane pr... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 484


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż ´┐Żjest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 236


07 maja 2007 by Matka Kurka

Niech mi kto´┐Ż poka´┐Że r´┐Żnic´┐Ż mi´┐Żdzy KC PZPR i PiS, ja poka´┐Ż´┐Ż podobie´┐Żstwa!
Komentarz do sprawy. Parafrazuj´┐Żc s´┐Żowa aktorki: "kochani, w Polsce zmartwychwsta´┐Ż komunizm". Ju´┐Ż kiedy´┐Ż t´┐Żumaczy´┐Żem wyznawcom PiS i samemu PiS czym jest prawica w uj´┐Żciu tradycyjnym, historycznym. Z tego co widz´┐Ż, nauka posz´┐Ża w las i dalej na topie jest ideologia. Nie ma rady, przerobimy ten materia´┐Ż raz jeszcze i tak do skutku, czyli do ko´┐Żca kadencji. Drodzy w PiSie, baranki bo´┐Że, stadko p´┐Żdz´┐Żce na rze´┐Ż, co to si´┐Ż tak nieludzko podnieca komunizmem, pos´┐Żuchajcie i spr´┐Żbujcie poj´┐Ż´┐Ż. Prawica w znaczeniu ideowym, to przywi´┐Żzanie do tradycji, cz´┐Żsto wsparte religi´┐Ż, szacunek dla elity narodu, autorytet´┐Żw, inteligencji. Prawica zawsze wspiera´┐Ża ksi´┐Ż´┐Ż´┐Żta i magnat´┐Żw, nigdy nie by´┐Ża reprezentacj´┐Ż czworak´┐Żw i p´┐Żanalfabet´┐Żw. Prawica w znaczeniu spo´┐Żeczno-ekonomicznym to przedstawiciel klasy ´┐Żred... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-05-07 12:46
G´┐Żos´┐Żw: 189


04 czerwca 2007 by Matka Kurka

Ta koalicja jest pok´┐Żosiem wypacze´┐Ż okrag´┐Żego sto´┐Żu i sched´┐Ż poskomunistyczn´┐Ż!
Ostatnio dzieje si´┐Ż sporo, buduje si´┐Ż klimat demokracji centralnie sterowanych wybor´┐Żw i gust´┐Żw, odg´┐Żrnie zarz´┐Żdzanej historii. Wizyta w ksi´┐Żgarni przyprawia o g´┐Żsi´┐Ż sk´┐Żrk´┐Ż, mo´┐Żna wybra´┐Ż `Transantalntyk', przeczyta´┐Ż i co gorsze zrozumie´┐Ż, a to ju´┐Ż jest gafa dyplomatyczna. Mo´┐Żna podda´┐Ż si´┐Ż dziwnej edukacji', nowych wersji starych historii, jak historia najgorszego rz´┐Żdu w dziejach Polski, zwanego rz´┐Żdem Nocnej Zmiany, dzi´┐Ż uznanym za rz´┐Żd najlepszy, walcz´┐Żcy ze zgni´┐Żym kompromisem okr´┐Żg´┐Żego sto´┐Żu. Ten g´┐Żos pad´┐Ż mi´┐Żdzy innymi z ust Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego, ponad 12-letniego wsp´┐Żpracownika Lecha Wa´┐Ż´┐Żsy, wsp´┐Żtw´┐Żrcy obrad, tego samego Jaros´┐Żawa, kt´┐Żry uczestniczy´┐Ż w obradach okr´┐Żg´┐Żego sto´┐Żu, cz´┐Żowieka, kt´┐Żry z postkomunistycznym ZSL i SD wynegocjowa´┐Ż rz´┐Żd Mazowieckiego. Jego brat - Lech Kaczy... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-06-04 15:13
G´┐Żos´┐Żw: 176


08 maja 2007 by Matka Kurka

Idealny! Opozycyjny cz´┐Żonek PZPR, katolik rozwodnik, 14 letni student prawa!
Zwracam si´┐Ż z uprzejma pro´┐Żb´┐Ż, o przyj´┐Żcie mnie do pracy w `tanim, solidarnym pa´┐Żstwie', w charakterze czwartego wicepremiera, premiera bez teki. Pro´┐Żb´┐Ż swoj´┐Ż motywuj´┐Ż, gdy´┐Ż studiowa´┐Żem na Uniwersytecie Gda´┐Żskim, zaznaczam, ´┐Że bez kozery by´┐Żo to na wydziale Prawa i Administracji. Teraz pokr´┐Żtce przedstawi´┐Ż swoje merytoryczne kompetencje, kt´┐Żre posiadam w obszarze szczeg´┐Żowego wykszta´┐Żcenia. Myln´┐Ż jest insynuacja jakobym studiowa´┐Ż z perypetiami, gdy´┐Ż czasookres studiowania by´┐Ż ambiwalentnie sprz´┐Żony z dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż polityczn´┐Ż. Zacz´┐Ż´┐Ż ´┐Żem studia w roku pa´┐Żskim 1983 i ju´┐Ż w roku Anno Domini 1997 odebra´┐Żem dyplom prawniczy z macierzystego, przypisanego do mojej rejonizacji wydzia´┐Żu, co da´┐Żo w du´┐Żym skr´┐Żcie 14 lat edukacji. Czasookres studiowania by´┐Ż przes´┐Żank´┐Ż do podj´┐Żcia dzia´┐Żalno´┐Żci na p´┐Ża... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-05-08 09:16
G´┐Żos´┐Żw: 173


12 lipca 2007 by Matka Kurka

Jak nisko upad´┐Ż PiS, wida´┐Ż po tym jak bardzo Lepper ma racj´┐Ż! Zatopi´┐Ż PiS!
´┐Żadne towarzycho wok´┐Ż naszych rewolucjonist´┐Żw: dealer proch´┐Żw, drobny cinkciarz, nowe kadry, junacy IVRP. Dot´┐Żd twierdzi´┐Żem, ´┐Że zdublowane 148 cm kompleks´┐Żw wyeksploatowa´┐Żo nieludzko takie poj´┐Żcia jak prawo i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż, ale wydaje si´┐Ż, ´┐Że bardziej wyczerpane s´┐Ż s´┐Żowa: ´┐Żenada, upadek, dno. Lepper uciek´┐Ż spod gilotyny??? Mamy zatem ju´┐Ż oficjalnie og´┐Żoszony wyrok. Winny, ale dowody zosta´┐Ży zniszczone. Nie mamy na Leppera nic, ale i tak b´┐Żdziemy drze´┐Ż na konferencjach koszule i larum gra´┐Ż, pomniki stawia´┐Ż naszej czujnej w´┐Żadzy. 148 cm kompleks´┐Żw przyzna´┐Żo si´┐Ż tym samym, ´┐Że kierownik PGR, w´┐Żjt Mr´┐Żgowa i jaki´┐Ż tajemniczy dr´┐Żgal, wygl´┐Żdaj´┐Żcy na `psychola' rozpracowali wielk´┐Ż polityczn´┐Ż policj´┐Ż CBA. Rozpracowali i wymy´┐Żli nast´┐Żpny dowcip o IVRP. By´┐Ży sobie Ruski z IVRP, w´┐Żjt Mr´┐Żgowa, kierow... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-07-12 11:22
G´┐Żos´┐Żw: 168


08 lipca 2007 by Matka Kurka

Polska katolicka, to nie tragedia! Tragedi´┐Ż jest Polska Rydzyka i Kaczy´┐Żskich!
Ustalmy par´┐Ż rzeczy, zanim przejdziemy do rzeczy. Matka Boska Cz´┐Żstochowska, to jeden z tysi´┐Żcy cudownych obraz´┐Żw rozmieszczonych na ca´┐Żej jednej i drugiej p´┐Żkuli. Kim jest Matka Boska. Matka Boska by´┐Ża 16 letni´┐Ż ´┐Żon´┐Ż oko´┐Żo sze´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żcioletniego J´┐Żzefa. J´┐Żzef i Maria (Matka Boska) nie mogli mie´┐Ż dzieci, ale bardzo modlili si´┐Ż do Boga (s´┐Żowa mojego katechety, utkwi´┐Ży mi w pami´┐Żci do dzi´┐Ż) i sta´┐Ż si´┐Ż cud. Zanim o cudzie, najpierw o Bogu. Do jakiego Boga modlili si´┐Ż J´┐Żzef i Maria. Modlili si´┐Ż do Boga ´┐Żydowskiego, kt´┐Żry ich wywi´┐Żd´┐Ż z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie mogli si´┐Ż modli´┐Ż do Boga innego, gdy´┐Ż dopiero ich syn u´┐Żwiadomi´┐Ż im i wielu milionom, ´┐Że jest synem bo´┐Żym, ale nawet i On, nie twierdzi´┐Ż, ´┐Że jest synem nowego Boga, on twierdzi´┐Ż, ze jest synem Boga ´┐Żydowskiego, synem Boga ze... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-07-08 17:23
G´┐Żos´┐Żw: 164


13 lipca 2007 by Matka Kurka

´┐Żydzi dali Polakom religi´┐Ż i kultur´┐Ż! Niemcy cywilizacj´┐Ż, Polacy Polakom piek´┐Żo!
Polak, zw´┐Żaszcza katolik, kt´┐Żry jest antysemit´┐Ż, nara´┐Ża na ´┐Żmieszno´┐Ż´┐Ż siebie, w´┐Żasn´┐Ż religi´┐Ż i w´┐Żasn´┐Ż ojczyzn´┐Ż. Jako nar´┐Żd, przez wieki uczyli´┐Żmy si´┐Ż od ´┐Żyd´┐Żw, ´┐Żydom w ogromnej cz´┐Żci zawdzi´┐Żczamy dorobek kulturalny, ´┐Żydom w ca´┐Żo´┐Żci zawdzi´┐Żczamy religi´┐Ż. Dzi´┐Żki Niemcom, kt´┐Żrych podgl´┐Żdali´┐Żmy, mamy jakiekolwiek zr´┐Żby cywilizacji, technologii i wszystkie poniemieckie autostrady. Dzi´┐Żki Rosji, potem ZSRR mamy ciemny, zrusyfikowany, obnosz´┐Żcy ´┐Żwi´┐Żte obrazy po wsiach lud i mamy ludu delegata - parti´┐Ż PiS. Przez te dwa lata sprofanowano do imentu s´┐Żowa prawo i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż, ale jeszcze bardziej sponiewierano inne s´┐Żowa, mianowicie `strategia' i `wybitny polityk'. Wiemy kogo dotycz´┐Ż te pokaleczone s´┐Żowa, komu s´┐Ż na wyrost przypisywane i jak bardzo mu z nimi `do twarzy'. Zanim przejd´┐Ż do komedii... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-07-13 19:46
G´┐Żos´┐Żw: 162


27 kwietnia 2007 by Matka Kurka

Spektakularne zwyci´┐Żstwo Komorowskiego, techniczny nokaut PiS i Ludwika ! Dechy!
Nie s´┐Żdzi´┐Żem, ´┐Że do´┐Żyj´┐Ż takiej chwili, w kt´┐Żrej b´┐Żdzie mi dane napisa´┐Ż dobre s´┐Żowo o polskim polityku. Swoich sympatii politycznych nie skrywam, poniewa´┐Ż ukrywanie czego´┐Ż, co nie istnieje, wydaje mi si´┐Ż dmuchaniem na zimne. Mam jakie´┐Ż tam wybory mniejszego z´┐Ża, co mi´┐Żdzy wierszami mo´┐Żna wyczyta´┐Ż. W ka´┐Żdym razie, nie zdarzy´┐Żo mi si´┐Ż kibicowa´┐Ż jakiejkolwiek partii, kibicowa´┐Ż i wznosi´┐Ż slogany, nie zdarzy´┐Żo mi si´┐Ż i nie zdarzy, polityka jest dla mnie jak wrz´┐Żd na po´┐Żladku, brzydkie, bolesne, ale jednak skupiaj´┐Żce wszelkie zarazki spo´┐Żecznego organizmu w jednym miejscu, co pozwala na jako tak´┐Ż kontrol´┐Ż, w skrajnym wypadku: na przeci´┐Żcie. Tym trudniej jest mi pisa´┐Ż o polityku w spos´┐Żb pozytywny, ´┐Że wobec polityka mam daleko posuni´┐Żt´┐Ż nieufno´┐Ż´┐Ż, bez wzgl´┐Żdu na to sk´┐Żd polityk przychodzi. By´┐Ż mo´┐Ż... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-04-27 20:02
G´┐Żos´┐Żw: 162Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

lista blog´┐Żw


Teksty innych autor´┐Żw na
www.komentarze.eu

B´┐Żad Schr´┐Żdera, b´┐Żad Belki i pierwiastek

Quo vadis, MEN-ie?

Siedem grzech´┐Żw g´┐Ż´┐Żwnych ustawy lustracyjnej

Laboratorium Czwartej Rzeczypospolitej

Decyzja Bronis´┐Żawa Geremka