ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości

Tekst 828 - 08 lipca 2007
Polska katolicka, to nie tragedia! Tragedi´┐Ż jest Polska Rydzyka i Kaczy´┐Żskich!
Ustalmy par´┐Ż rzeczy, zanim przejdziemy do rzeczy. Matka Boska Cz´┐Żstochowska, to jeden z tysi´┐Żcy cudownych obraz´┐Żw rozmieszczonych na ca´┐Żej jednej i drugiej p´┐Żkuli. Kim jest Matka Boska. Matka Boska by´┐Ża 16 letni´┐Ż ´┐Żon´┐Ż oko´┐Żo sze´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żcioletniego J´┐Żzefa. J´┐Żzef i Maria (Matka Boska) nie mogli mie´┐Ż dzieci, ale bardzo modlili si´┐Ż do Boga (s´┐Żowa mojego katechety, utkwi´┐Ży mi w pami´┐Żci do dzi´┐Ż) i sta´┐Ż si´┐Ż cud. Zanim o cudzie, najpierw o Bogu. Do jakiego Boga modlili si´┐Ż J´┐Żzef i Maria. Modlili si´┐Ż do Boga ´┐Żydowskiego, kt´┐Żry ich wywi´┐Żd´┐Ż z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie mogli si´┐Ż modli´┐Ż do Boga innego, gdy´┐Ż dopiero ich syn u´┐Żwiadomi´┐Ż im i wielu milionom, ´┐Że jest synem bo´┐Żym, ale nawet i On, nie twierdzi´┐Ż, ´┐Że jest synem nowego Boga, on twierdzi´┐Ż, ze jest synem Boga ´┐Żydowskiego, synem Boga ze Starego Testamentu. Ca´┐Ża historia narodzin i ukrzy´┐Żowania Chrystusa, to jest historia ´┐Żyd´┐Żw. Niestety smutna historia, bodaj pierwszy i ostatni raz w dziejach ´┐Żyd´┐Żw, jeden ´┐Żyd stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw drugiego ´┐Żyda, jednak z tej historii ´┐Żydzi wyci´┐Żgn´┐Żli wniosek po wsze czasy. Wniosek brzmi nast´┐Żpuj´┐Żco: ju´┐Ż nigdy ´┐Żyd nie b´┐Żdzie nastawa´┐Ż na ´┐Żyda. I tego w przeciwie´┐Żstwie do Polak´┐Żw ´┐Żydzi trzymaj´┐Ż si´┐Ż do dzi´┐Ż. Teraz o cudzie. Cudem by´┐Żo niepokalane pocz´┐Żcie, czyli Duch ´┐Żwi´┐Żty, kt´┐Żry st´┐Żpi´┐Ż na 16 letni´┐Ż dziewic´┐Ż (troch´┐Ż brak w tym konsekwencji, same mod´┐Ży o potomstwo nie wystarcz´┐Ż) i oznajmi´┐Ż, ´┐Że z woli Boga powije syna. Wed´┐Żug Nowego Testamentu tak si´┐Ż sta´┐Żo. Wed´┐Żug ´┐Żwcze´┐Żnie ´┐Żyj´┐Żcych ´┐Żyd´┐Żw, by´┐Ża to herezja i prowokacja, jakby dzi´┐Ż powiedzia´┐Ż rzecznik rz´┐Żdu, czy sztabowcy z UE je´┐Żd´┐Ż´┐Żcy jednym samochodem, na dw´┐Żch bakach.

Na czym polega´┐Ża herezja? Herezja polega´┐Ża na tym, na czym polega herezja w og´┐Żle. Jezus Chrystus, og´┐Żosi´┐Ż si´┐Ż prorokiem, na kt´┐Żrego wiele lat czekali ´┐Żydzi, a t´┐Żsknot´┐Ż swoj´┐Ż wyra´┐Żali w Starym Testamencie. Zatem Chrystus podwa´┐Ży´┐Ż dogmaty wiary ´┐Żydowskiej, zreszt´┐Ż te dogmaty w niezmienionej formie przetrwa´┐Ży do dzi´┐Ż i ´┐Żydzi nadal oczekuj´┐Ż na proroka, uznaj´┐Żc Chrystusa za proroka fa´┐Ższywego. Chrystus nie stworzy´┐Ż nowej religii, Chrystus przyj´┐Ż´┐Ż Stary Testament za punkt wyj´┐Żcia i dalej przy pomocy uczni´┐Żw (aposto´┐Ż´┐Żw) pisa´┐Ż swoje nowe rozdzia´┐Ży. Chrystus nazwa´┐Ż siebie synem Boga i to nie mog´┐Żo si´┐Ż ´┐Żydom, czyli rodakom Chrystusa, spodoba´┐Ż. W kwestiach wiary nie ma ´┐Żart´┐Żw, zw´┐Żaszcza 2000 lat temu, nie by´┐Ż to przedmiot w´┐Ża´┐Żciwy do ´┐Żart´┐Żw, dlatego ´┐Żydzi z pomoc´┐Ż Pi´┐Żata og´┐Żosili Chrystusa heretykiem i ukrzy´┐Żowali. Ukrzy´┐Żowanie w tamtych czasach by´┐Żo normaln´┐Ż form´┐Ż kary ´┐Żmierci, jak dzi´┐Ż krzes´┐Żo elektryczne. ´┐Żmier´┐Ż na krzy´┐Żu nie by´┐Ża niczym nadzwyczajnym, wr´┐Żcz przeciwnie, na krzy´┐Żu gin´┐Żli pospolici zbrodniarze. W´┐Ża´┐Żnie dlatego ´┐Żydom, kt´┐Żrym Chrystus wywr´┐Żci´┐Ż dotychczasowy porz´┐Żdek zale´┐Ża´┐Żo na tym aby upokorzy´┐Ż proroka, skazuj´┐Żc go jak pospolitego przest´┐Żpc´┐Ż.

Herezja w ca´┐Żej historii ludzko´┐Żci by´┐Ża zawsze ci´┐Żk´┐Ż zbrodni´┐Ż, z takiego z´┐Żo´┐Żenia ju´┐Ż kilkana´┐Żcie wiek´┐Żw od ukrzy´┐Żowania Chrystusa wychodzili chrze´┐Żcijanie, pal´┐Żc na stosie ka´┐Żdego, kto uwa´┐Ża´┐Ż, ´┐Że ´┐Żwiat i ludzie s´┐Ż inni ni´┐Ż przekaz zawarty w biblii. Jest niemal w 1000% pewne, ´┐Że gdyby Chrystus zst´┐Żpi´┐Ż na ziemi´┐Ż w czasach inkwizycji i przedstawi´┐Ż si´┐Ż jako syn bo´┐Ży, sp´┐Żon´┐Ż´┐Żby na stosie jako heretyk obok upolowanej czarownicy. Nie nale´┐Ży si´┐Ż zatem dziwi´┐Ż, ze ´┐Żydzi 2000 lat temu przywi´┐Żzani do swojej religii, kiedy jeszcze nie by´┐Żo karty praw cz´┐Żowieka, krzykn´┐Żli do Pi´┐Żata ukrzy´┐Żuj go. Dzi´┐Ż pielgrzymuj´┐Żcy, zrobiliby to samo, gdyby kto´┐Ż odwa´┐Ży´┐Ż si´┐Ż zmienia´┐Ż im dogmaty wiary, normalni chrze´┐Żcijanie nie, ale akurat ci pielgrzymi zrobiliby to na pewno. Sk´┐Żd to przekonanie? To proste. Imaginujmy sobie, ´┐Że dzi´┐Ż jaki´┐Ż cz´┐Żowiek przychodzi do Cz´┐Żstochowy i w czasie pielgrzymki, twierdzi, ´┐Że jest synem Boga, nie daj bo´┐Że, ´┐Żeby g´┐Żosow´┐Żl na Lid lub PO, nast´┐Żpnie twierdzi, ´┐Że nastanie nowy ´┐Żad i dopisuje pielgrzymuj´┐Żcym z RM now´┐Ż ´┐Żwi´┐Żta ksi´┐Żg´┐Ż, zwan´┐Ż Nowym Testamentem II. Jak s´┐Żdzicie, czy ojciec dyrektor i nasz ´┐Żwiat´┐Ży przyw´┐Żdca uczyniliby go przedmiotem kultu, czy o 6.00 rzuciliby "syna bo´┐Żego" jednostkami ABW na pod´┐Żog´┐Ż i nagrali 27 s film dla rz´┐Żdowych wiadomo´┐Żci. Dlaczego mieszam groch z kapust´┐Ż? Judz´┐Ż, kpi´┐Ż? Nie kpi´┐Ż, w ka´┐Żdym razie nie z wiary. Nie judz´┐Ż, w ka´┐Żdym razie nie w´┐Żr´┐Żd wiernych. Bana´┐Żem jest twierdzenie, ´┐Że ka´┐Żdy ma prawo do wiary, ale w imi´┐Ż tego bana´┐Żu, stan´┐Ż w dzie´┐Ż i w nocy w obronie ka´┐Żdego wierz´┐Żcego, kt´┐Żremu prawa do wiary si´┐Ż odmawia, mimo ´┐Że sam jestem ateist´┐Ż, a mo´┐Że w´┐Ża´┐Żnie dlatego, ´┐Że jestem.

Wolny wyb´┐Żr i wolno´┐Ż´┐Ż w najszerszym uj´┐Żciu jest warto´┐Żci´┐Ż nadrz´┐Żdn´┐Ż. W ramach tej wolno´┐Żci, jest miejsce na moje zw´┐Żtpienie co do historii przedstawionej w biblii, ale nie ma ju´┐Ż miejsca dla mnie, kiedy zaczyna si´┐Ż wolno´┐Ż´┐Ż drugiego cz´┐Żowieka, daj´┐Żca mu prawo do wiary w to co zapisane. Jednak w ramach wolno´┐Żci wyzna´┐Ż i pogl´┐Żd´┐Żw, nikt nie ma prawa, a ju´┐Ż na pewno przedstawiciele narodu, uznawa´┐Ż fanatyk´┐Żw religijnych nie znaj´┐Żcych historii i ´┐Żr´┐Żd´┐Ża w´┐Żasnej wiary, fanatyk´┐Żw l´┐Ż´┐Żcych ludzi innych wierze´┐Ż, oraz w´┐Żasnej religii, za elit´┐Ż nardu. Je´┐Żli kto´┐Ż uznaje, ´┐Że Polska trwa´┐Ż b´┐Żdzie dzi´┐Żki opluwaniu rodak´┐Żw Matki Boskiej, za pieni´┐Żdze szmalcownika i z b´┐Żogos´┐Żawie´┐Żstwem w´┐Żadzy nazywaj´┐Żcej sam´┐Ż siebie "katolikami", sytuuje si´┐Ż gdzie´┐Ż mi´┐Żdzy Barabaszem i kupcz´┐Żcymi w ´┐Żwi´┐Żtyniach. Radio, kt´┐Żre za patronk´┐Ż obra´┐Żo sobie ´┐Żydowsk´┐Ż kr´┐Żlow´┐Ż Polski, winno dba´┐Ż o korzenie wiary, kt´┐Żre si´┐Żgaj´┐Ż ´┐Żydowskiej historii od czas´┐Żw egipskich. Wobec ´┐Żyd´┐Żw radio ma d´┐Żug wdzi´┐Żczno´┐Żci, wobec ´┐Żydowskiej Matki ´┐Żydowskiego Kr´┐Żla, radio ma d´┐Żug wdzi´┐Żczno´┐Żci. Jest rzecz´┐Ż wyj´┐Żtkowo niegodn´┐Ż i antykatolick´┐Ż, aby z wiary robi´┐Ż tani wiec polityczny, aby w ´┐Żwi´┐Żtyniach kupczy´┐Ż kie´┐Żbas´┐Ż wyborcz´┐Ż.

Prawdziwy katolik, dla kt´┐Żrego mam szacunek, patrzy na takie spektakle z obrzydzeniem, wszak to jest profanacja wiary. Polska nie przetrwa dzi´┐Żki profanowaniu jakiejkolwiek wiary, o Polsce nie stanowi 5% dewot´┐Żw, nie znaj´┐Żcych ´┐Żr´┐Żde´┐Ż wiary. O Polsce stanowi´┐Ż b´┐Żd´┐Ż nie zawistni emeryci, lecz nasze dzieci, kt´┐Żre je´┐Żli p´┐Żjd´┐Ż z pielgrzymk´┐Ż do Cz´┐Żstochowy, nawet gdyby chcia´┐Ży nie us´┐Żysz´┐Ż RM, poniewa´┐Ż RM wcze´┐Żniej czy p´┐Żniej przez katolik´┐Żw zostanie usuni´┐Żte z eteru, mimo protest´┐Żw "katolik´┐Żw". Co wi´┐Żcej tego radia nie obroni ju´┐Ż antypolski rz´┐Żd IVRP, kt´┐Żry z fanatyzmu i marginesu spreparowa´┐Ż recept´┐Ż na w´┐Żasn´┐Ż ma´┐Żo´┐Ż´┐Ż, nie obroni, bo tego rz´┐Żdu nie b´┐Żdzie ju´┐Ż za dwa lata i dzieci nasze w szko´┐Żach o rz´┐Żdzie uczy´┐Ż si´┐Ż nie b´┐Żd´┐Ż.

I jeszcze jedno. Jestem za wpisaniem warto´┐Żci chrze´┐Żcija´┐Żskich do konstytucji. Strach przed Bogiem i prosta instrukcja zwana dekalogiem s´┐Ż niezb´┐Żdne aby pohamowa´┐Ż zap´┐Żdy: Kaczy´┐Żskich, Giertycha, Leppera, Rydzyka, przed poga´┐Żskim kultem jednostki bli´┐Żniaczej.

Matka_Kurka 2007-07-08 17:23

G´┐Żos´┐Żw: 344
URL do tego tekstu:
http://www.matka-kurka.net/post/?p=828
G´┐Żosuj             Wy´┐Żlij na e-mail              link do onet.pl


Wasze komentarze do tego tekstu
 W´┐Żtki   Odpowiedzi   Autor   Wy´┐Żwietle´┐Ż 
Nie ma jeszcze komentarzy
Napisz nowy w▒tek Dodaj nowy w´┐Żtek

Forum


15.09.2008, 01:51 jajakoja Zobacz ostatni post
na w´┐Żtku: Dlatego ´┐Że prze´┐Ży´┐Ż rz´┐Żdy Kaczy´┐Żskich

Fraszki Petrosa
Pan Tarejusz

Czat

rozmawia:
estimado


Wiadomości dnia
´┐Żawrow: u´┐Ży´┐Żem niecenzuralnego s´┐Żowa, ale cytuj´┐Żc kogo´┐Ż innego

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej ´┐Żawrow przyzna´┐Ż w niedziel´┐Ż, ´┐Że u´┐Ży´┐Ż niecenzuralnego s´┐Żowa w rozmowie z szefem brytyjskiego MSZ Davidem Milibandem, ale by´┐Ż to tylko cytat z czyjej´┐Ż opinii o prezydencie Gruzji.


"Der Spiegel": Saakaszwili ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd

W Waszyngtonie narasta podejrzliwo´┐Ż´┐Ż, ´┐Że prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili to hazardzista, kt´┐Żry sam wywo´┐Ża´┐Ż krwaw´┐Ż pi´┐Żciodniow´┐Ż wojn´┐Ż na Kaukazie i bezczelnie ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd - pisze niemiecki tygodnik "Der Spiegel".


Ziobro: nie nazwa´┐Żem doktora morderc´┐Ż

By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci Zbigniew Ziobro zapewni´┐Ż, ´┐Że nie zamierza pozywa´┐Ż za dok´┐Żadne cytowanie jego s´┐Ż´┐Żw o doktorze Miros´┐Żawie Garlickim. Jak wyja´┐Żni´┐Ż wcze´┐Żniejsze doniesienia tvp.info wynika´┐Ży z "nieporozumienia w prywatnej rozmowie z dziennikarzem" serwisu.


Gosiewski chce od Pitery 100 tys. z´┐Ż zado´┐Ż´┐Żuczynienia

Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwo´┐Żci, Przemys´┐Żaw Gosiewski zapowiedzia´┐Ż na antenie Radia Kielce, ´┐Że pozwie do s´┐Żdu Juli´┐Ż Piter´┐Ż. Pose´┐Ż b´┐Żdzie si´┐Ż domaga´┐Ż, by minister Pitera wp´┐Żaci´┐Ża 100 tysi´┐Żcy z´┐Żotych zado´┐Ż´┐Żuczynienia na rzecz Caritas Polska. Uwa´┐Ża, ´┐Że by´┐Żby to w´┐Ża´┐Żciwy akt przeprosin.


W r´┐Żnych miejscach Suwa´┐Żk podpalano cztery samochody

Cztery samochody sp´┐Żon´┐Ży, a jeden zosta´┐Ż uszkodzony w nocy z soboty na niedziel´┐Ż w Suwa´┐Żkach - poinformowa´┐Ż Jacek Dobrz´┐Żski, rzecznik podlaskiej policji.


Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski przeprasza Karola Darwina

Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski postanowi´┐Ż przeprosi´┐Ż Karola Darwina za to, ´┐Że "´┐Żle interpretowa´┐Ż" jego teori´┐Ż ewolucji i zach´┐Żca´┐Ż innych do jej ignorowania i odrzucenia - poda´┐Ż na swej stronie internetowej brytyjski dziennik "Daily Telegraph".


Szuka´┐Ża pracy; zosta´┐Ża zgwa´┐Żcona przez dyrektora?

Dyrektor Powiatowego Urz´┐Żdu Pracy w Sejnach Jacek K. zosta´┐Ż w sobot´┐Ż zatrzymany przez policj´┐Ż pod zarzutem gwa´┐Żtu na 23-letniej kobiecie - poinformowa´┐Ża podlaska policja.

źr´┐Żdło: wp.pl
Szef PiS dla DZIENNIKA: Kaczy´┐Żski: Nie odm´┐Żwi´┐Ż Tuskowi spotkania
Gdyby rzeczywi´┐Żcie Donald Tusk chcia´┐Żby ze mn´┐Ż si´┐Ż spotka´┐Ż i porozmawia´┐Ż w jakiej´┐Ż sprawie merytorycznej, to ja nie odmawiam - zapewnia w rozmowie z DZIENNIKIEM prezes PiS, Jaros´┐Żaw Kaczy´┐Żski. "Ale przecie´┐Ż s´┐Ż telefony. Kiedy ja by´┐Żem premierem i mimo atak´┐Żw chcia´┐Żem z nim porozmawia´┐Ż, to nie szuka´┐Żem ´┐Żadnych po´┐Żrednik´┐Żw. I by´┐Żo zupe´┐Żnie spokojnie" - m´┐Żwi zdziwiony faktem, ´┐Że premier prosi prezydenta o pomoc w zorganizowaniu takiego spotkania.

Premier zamawia drog´┐Ż us´┐Żug´┐Ż: Tusk zap´┐Żaci 100 tys. z´┐Ż za wywieszenie flagi
Ile kosztuje zawieszenie flagi? Ile jest warte to, by nie wisia´┐Ża ona do g´┐Żry nogami? Zdaniem premiera Donalda Tuska za taka us´┐Żug´┐Ż warto zap´┐Żaci´┐Ż a´┐Ż 100 tys. z´┐Ż - donosi "Newsweek". Tyle bowiem zap´┐Żaci Kancelaria Premiera prywatnej firmie za wywieszanie flag z okazji wizyt zagranicznych go´┐Żci.

Woli samoloty rz´┐Żdowe: Tusk jednak nie lata rejsowymi kursami
Na pocz´┐Żtku kadencji premier Donald Tusk zapowiada´┐Ż, ´┐Że - by odci´┐Ż´┐Ży´┐Ż bud´┐Żet - z samolot´┐Żw rz´┐Żdowych przesi´┐Żdzie si´┐Ż do rejsowych. Jednak z szumnych zapowiedzi nic nie wysz´┐Żo. TVP Info obliczy´┐Ża, ´┐Że na 23 s´┐Żu´┐Żbowe podr´┐Że szef rz´┐Żdu tylko czterokrotnie korzysta´┐Ż z us´┐Żug komercyjnych linii lotniczych

By´┐Ży minister grozi procesami: Cytujesz Ziobr´┐Ż? Zostaniesz pozwany
Pozw´┐Ż do s´┐Żdu ka´┐Żdego, kto b´┐Żdzie cytowa´┐Ż moje s´┐Żowa - zapowiada Zbigniew Ziobro. Chodzi o s´┐Żynne ju´┐Ż zdanie o kardiochirurgu Miros´┐Żawie G.: "ju´┐Ż nikt nigdy przez tego pana ´┐Życia pozbawiony nie b´┐Żdzie". By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci przekonuje, ´┐Że zdanie to zosta´┐Żo wyrwane z kontekstu, a to wywo´┐Ża´┐Żo "nagonk´┐Ż prasow´┐Ż" - twierdzi TVP Info.

"Nie ma i nie b´┐Żdzie ´┐Żadnych konflikt´┐Żw": Koalicja bagatelizuje starcie Pitery i K´┐Żopotka
Julia Pitera zapowiada ujawnienie prawdziwej bomby, Eugeniusz K´┐Żopotek z PSL m´┐Żwi o politycznym samob´┐Żjstwie pos´┐Żanki PO. Czy tak ostry konflikt mi´┐Żdzy politykami rz´┐Żdz´┐Żcych partii grozi krachem koalicji? Nie - odpowiadaj´┐Ż zgodnie szefowie klub´┐Żw. "Nie ma ´┐Żadnych konflikt´┐Żw i nie b´┐Żdzie mi´┐Żdzy politykami PSL i PO" - zapewnia Zbigniew Chlebowski.

Zapowied´┐Ż premiera wzbudza emocje: Politycy: Euro w 2011 roku? To nierealne!
Prezydent, PiS i SLD domagaj´┐Ż si´┐Ż, by premier przedstawi´┐Ż harmonogram wchodzenia Polski do strefy euro. Kilka dni temu Donald Tusk zapowiedzia´┐Ż, ´┐Że now´┐Ż walut´┐Ż b´┐Żdziemy p´┐Żaci´┐Ż ju´┐Ż za trzy lata. PiS jednak ostrzega: do tego potrzebna jest zmiana konstytucji. Opozycja przekonuje te´┐Ż, ´┐Że wprowadzenie euro w 2011 roku jest raczej nierealne.

CBA uwiod´┐Żo Sawick´┐Ż?: Pos´┐Żanka o agencie: Czu´┐Żam jego podniecenie
Beata Sawicka, oskar´┐Żona o wzi´┐Żcie ´┐Żap´┐Żwki od agenta CBA, niebawem stanie przed s´┐Żdem. By´┐Ża wp´┐Żywowa pos´┐Żanka PO przygotowa´┐Ża lini´┐Ż obrony, kt´┐Żr´┐Ż mo´┐Żna stre´┐Żci´┐Ż w ten spos´┐Żb: "Zawsze by´┐Żam uczciwym cz´┐Żowiekiem. Je´┐Żli zgrzeszy´┐Żam, to tylko dlatego, ´┐Że przez wiele miesi´┐Żcy namawia´┐Ży mnie do tego s´┐Żu´┐Żby IV RP" - pisze DZIENNIK.

źr´┐Żdło: dziennik.plDziennik Internaut´┐Żw

Statystyki


od 02 lutego 2007
g´┐Żos´┐Żw: 221719
wizyt: 1108781
ods´┐Żon: 2938789

Info o nowym tek´┐Żcie
RSS tekst´┐Żw
RSS komentarzy

Evergreens


podsumowanie IV RP
wyjątkowy rok
historia jednego życia
zawiniło Webasto
podw´┐Żrko

demokracja
jakiej Polski chcemy?
silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

elektorat
polski katolicyzm
tradycja
patriotyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
socjotechnika

kult biedy
dwie wizje Polski
kartofel
tandeta
czytelnik uzależniony


Inni blogerzy pisz´┐Ż


blogi polityczne


Coś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
YamahaO stronie | Linki | Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 www.matka-kurka.net
Blogi polityczne