Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

Oddanych g´┐Żos´┐Żw:
120410

Unikalnych wizyt
w miesiącach:
poprzednim 63560
aktualnym 18401

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Mentalno´┐Ż´┐Ż, sps´┐Żb bycia, "my´┐Żlenie" PiS i wyznawc´┐Żw, to definicja komunizmu!
Byt okre´┐Żla ´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż'. Mi´┐Żo´┐Żnicy ´┐Żaci´┐Żskich sentencji i znanych cytat´┐Żw, czyli ten rodzaj wykszta´┐Żciuch´┐Żw, kt´┐Żry edukuje si´┐Ż na teleturniejach audiotele i wk´┐Żadkach do krzy´┐Ż´┐Żwek panoramicznych, zapewne rozpoznaj´┐Ż s´┐Żowa klasyka. Retoryka `solidarnego pa´┐Żstwa', to plagiat `Kapita´┐Żu', mamy uciskan´┐Ż przez bur´┐Żuazj´┐Ż, patrz `uk´┐Żad' klas´┐Ż pr´┐Żniacza, patrz pokomunistyczny proletariat nie zdolny do samodzielnego ´┐Życia poza obr´┐Żbem ko´┐Żchozu i pa´┐Żstwowej fabryki, gdzie mo´┐Żna by´┐Żo mi´┐Żo sp´┐Żdzi´┐Ż czas pochrapuj´┐Żc na zapleczu pod pierzynka waciaka. To, ´┐Że wykszta´┐Żciuchy IVRP, pos´┐Żuguj´┐Ż si´┐Ż cytatami i ´┐Żaci´┐Żskimi sentencjami wcale nie oznacza, ´┐Że je rozumiej´┐Ż, wr´┐Żcz przeciwnie, z regu´┐Ży te wtr´┐Żty znanych i lubianych maj´┐Ż si´┐Ż tak do kontekstu jak 3 mln mieszka´┐Ż do: `je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem'. Zatem rozpoczynamy kolejn´┐Ż pogadank´┐Ż edukacyjn´┐Ż w ramach Wieczorowego Uniwersytetu dla Doros´┐Żych Wyborc´┐Żw Pis, LPR, SO. Byt - w przypadku przeci´┐Żtnego obywatela IVRP, to mieszkanie w kamienicy po Niemcu, kt´┐Żra jak zosta´┐Ża po wojnie tak stoi. N klatce zapach uryny po psach i nie tylko, na lamperii `Widzew Pany, jo´┐Ż'. W mieszkaniu trzy pokolenia, babcia, rodzice, dzieci. Wystr´┐Żj: tapety z NRD, linoleum po Gierku, pok´┐Żj przedzielony kotar´┐Ż na p´┐Ż, wychodek na p´┐Żpi´┐Żtrze, ale za to . Na odpadaj´┐Żcej elewacji, ko´┐Żkami 12 mm, dumnie przymocowany talerz z cyfrowym dobrodziejstwem, na ´┐Żawostole 29 cali z niemieckiej wystawki, na kt´┐Żrych gustownie po´┐Żyskuje flakon z kryszta´┐Żu i ´┐Żwi´┐Żty obrazek JPII. Do tego DVD i co najmniej 120 W mocy znamionowej w kolumnach, po ka´┐Żdej stronie. Na zewn´┐Żtrz `posesji' dwie fury, Polonez rodzic´┐Żw i Kadet ´┐Żci´┐Żgni´┐Żty z niemieckiego drzewa z przypasowanymi z rozbitego Golfa alusami 16 calowymi wystaj´┐Żcymi poza b´┐Żotnik, ´┐Żyse u´┐Żywane opony, w baga´┐Żniku beczka z basami, obok butli z gazem, drzwi w r´┐Żnych kolorach z trzech r´┐Żnych rocznik´┐Żw, na wydechu nak´┐Żadka fi 60 s´┐Żowem tuning w wydaniu obywateli IVRP.

´┐Ż´┐Żczny doch´┐Żd ca´┐Żej rodziny to 2500 PLN, z czego 1000 PLN to emerytura babci, 600 PLN `renta', zdrowego jak ko´┐Ż, taty. G´┐Żowa rodziny za ´┐Żap´┐Żwy u znajomego lekarz dochrapa´┐Ż si´┐Ż pobor´┐Żw. 500 PLN to zasi´┐Żek ma´┐Ż´┐Żonki, 400 PLN z MOPSu na nauk´┐Ż dla 3 m´┐Żodszych dzieci, kt´┐Żre jeszcze si´┐Ż nie dorobi´┐Ży Kadet´┐Żw. Najstarszy syn po 3 letniej `budowlance' sko´┐Żczonej w 5 lat, ale roboty si´┐Ż nie ima, bo za 1200 PLN to on taczek nie b´┐Żdzie ci´┐Żga´┐Ż, ´┐Żeby z´┐Żotego ´┐Ża´┐Żcucha fi p´┐Ż centymetra nie zerwa´┐Ż. Syn marzy ´┐Żeby zosta´┐Ż kierowc´┐Ż Tira, robota w ciep´┐Żym i na siedz´┐Żco. Matka na zasi´┐Żku, ca´┐Że ´┐Życie przykr´┐Żca´┐Ża lew´┐Ż r´┐Żczk´┐Ż do prodi´┐Ża w miejscowej fabryce urz´┐Żdze´┐Ż AGD, to gdzie ona teraz p´┐Żjdzie, chcieli wzi´┐Ż´┐Ż na wo´┐Żn´┐Ż do szko´┐Ży, ale wstyd przed dzie´┐Żmi. Dzieci do szko´┐Ży chodz´┐Ż g´┐Żodne i obdarte, to nie wstyd niech bogacze i z´┐Żodzieje widz´┐Ż nasz´┐Ż krzywd´┐Ż. Na trojk´┐Ż przypada dwa tornistry i jeden komplet przechodnich podr´┐Żcznik´┐Żw. Rozk´┐Żad wydatk´┐Żw. Z babcinej renty 250 PLN raty za DVD i g´┐Żo´┐Żniki, 50 PLN abonament cyfrowy, 300 PLN sp´┐Żata po´┐Życzki za Kadeta wnuka, 200 PLN pozostaje babci na drobne wydatki, z czego 120 PLN leki na nadci´┐Żnienie. 600 PLN renty ojca rozparcelowane jest nast´┐Żpuj´┐Żco. 300 PLN browary i fajki, 200 gaz do Poloneza, 100 PLN dla lekarza, aby utrzyma´┐Ż rent´┐Ż. 500 PLN mamy na zasi´┐Żku, podzielone na 400 PLN co stanowi wydatki na wy´┐Żywienie, 100 PLN odzie´┐Ż u´┐Żywana. 400 PLN zasi´┐Żku na dzieci - 200 PLN czynsz i op´┐Żaty za `liczniki', 100 PLN na kieszonkowe dla najstarszego syna, bo ch´┐Żopak ro´┐Żnie, a jego 17 letnia wybranka w ci´┐Ż´┐Ży, 100 PLN na tr´┐Żjk´┐Ż dzieci, ´┐Żniadania do szko´┐Ży, ksi´┐Żzki, tornistry itd.

Byt mamy ukszta´┐Żtowany, byt jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, poniewa´┐Ż kszta´┐Żtuje go ´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż. ´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż - zesp´┐Ż cech nabytych drog´┐Ż wielopokoleniowego wpajania szacunku dla socjalistycznego podzia´┐Żu d´┐Żbr. `My s´┐Ż biedne, bo one s´┐Ż bogate'. Nam si´┐Ż nale´┐Ży, niech nam da, B´┐Żg, Ojczyzna, w´┐Żadza, magistrat, a cho´┐Żby ruski bojar, byle by´┐Żo dane. Nie wystarczy nam da´┐Ż, ´┐Żeby by´┐Żo sprawiedliwie tamtym trzeba zabra´┐Ż, kto to widzia´┐Ż, ´┐Żeby 10 000 zarabiali, wszystkie maj´┐Ż zarabia´┐Ż, g´┐Żra 3000, plus deputat w´┐Żglowy, wolna sobota i czwartek 2 maja odrobiony w sobot´┐Ż kwietniow´┐Ż, tak by ´┐Żwi´┐Żtowania by´┐Żo po dostatkiem. Ka´┐Żda w´┐Żadza kradnie, ka´┐Żdy obywatel powy´┐Żej Kadeta na gaz, to z´┐Żodziej trzymaj´┐Żcy z w´┐Żadz´┐Ż. Niby jakim cudem mo´┐Żna uczciwie zarobi´┐Ż na nowego Mercedesa i to ´┐Żeby chocia´┐Ż ´┐Żci´┐Żgni´┐Żty na lawecie, a to w oczy k´┐Żuje salonem. Ma by´┐Ż tak jak by´┐Żo za Gierka, ´┐Żeby cz´┐Żowiek se wzi´┐Ż´┐Ż po´┐Życzk´┐Ż i ´┐Ży´┐Ż jak cz´┐Żowiek, w fabrykach nie ´┐Żcigali jak ps´┐Żw, ´┐Żeby co mo´┐Żna by´┐Żo wynie´┐Ż´┐Ż po cichu i ´┐Żeby u `prywaciarza' sprzeda´┐Ż. Wszystkiego ma by´┐Ż pod dostatkiem i tanie ma by´┐Ż, tez jak za Gierka i tylko, ´┐Żeby do Boga bli´┐Żej, ´┐Żadnego komunizmu. Fabryki wszystkie co Balcerowicz sprzeda´┐Ż, trzeba przywr´┐Żci´┐Ż, bo ludzie mieli prac´┐Ż, `kapitalistam' maj´┐Żtki pozabiera´┐Ż i da´┐Ż na g´┐Żodne dzieci. Jak cz´┐Żowiek przepracuje 5 lat, to ma by´┐Ż jubileuszowe i chocia´┐Ż kolonia dla dzieci, jak s´┐Ż dzieci, jak nie ma to wczasy w Bu´┐Żgarii dla ´┐Żony. Nijakich Niemc´┐Żw tu nie wpuszcza´┐Ż, ´┐Żeby Polsk´┐Ż okradali, nie daj panie Bo´┐Że, `´┐Żydam' kamienice oddawa´┐Ż, od Niemca tylko ´┐Żyd gorszy, co Pana Jezusa zabi´┐Ż. Tak trzeba zrobi´┐Ż jak prosty lud m´┐Żwi, ludu trzeba s´┐Żucha´┐Ż co haruje na tych w biurach i po urz´┐Żdach, psia jucha. Nie ma sprawiedliwo´┐Żci, nie ma i nie by´┐Żo, my tu na kupie ´┐Żyjem, a Kowalski dom pobudowa´┐Ż, ona za lekark´┐Ż, on za in´┐Żyniera, z´┐Żodziej na z´┐Żodzieju i jeszcze c´┐Żrka od komputer´┐Żw w Anglii. I tak ca´┐Ży bo´┐Ży dzie´┐Ż ´┐Żle elektorat IVRP do ekranu telewizora z´┐Żorzeczenia, ´┐Żle karmiony konferencjami i wiadomo´┐Żciami, ´┐Że bieda panie, bo Oleksy prawd´┐Ż powiedzia´┐Ż, nie ´┐Że syn po budowlance jedyne co w ´┐Życiu zrobi´┐Ż, to dziecko 17 letniej bezrobotnej bez budowlanki. Ulubiona modlitwa przeci´┐Żtnego obywatela, wykszta´┐Żciucha IVRP, czyli opisanej g´┐Żowy rodziny, bezrobotnego na `lewej' rencie zdobytej dzi´┐Żki znajomo´┐Żciom i wr´┐Żczanym kopertom, brzmi mniej wi´┐Żcej tak. Patrz panie jak si´┐Ż podorabiali na naszej krzywdzie, darmozjady, prywaciarze, z´┐Żodzieje, za ´┐Żap´┐Żwki i `plecy' wszystko nakradzione. A jak przyjdzie niedziela, to si´┐Ż wsi´┐Żdzie do Poloneza ze `star´┐Ż' i tr´┐Żjk´┐Ż m´┐Żodszych, starszy do Kadeta z narzeczon´┐Ż i dwoma kumplami i jedzie si´┐Ż 150 metr´┐Żw do ko´┐Żcio´┐Ża, przez otwarte okno dopinguj´┐Żc babci´┐Ż z nadci´┐Żnieniem pomykaj´┐Żc´┐Ż pieszo i o kulach, poniewa´┐Ż miejsca zabrak´┐Żo w limuzynach. Po mszy odnowieni duchowo i moralnie, natchnieni kazaniem duchownego wsp´┐Żpracuj´┐Żcego z SB i po cichu wychowuj´┐Żcego dziecko z gospodyni´┐Ż, kt´┐Żry suchej nitki nie zostawi´┐Ż na niewiernych komunistach i p´┐Żciowym ´┐Życiu pozama´┐Ż´┐Że´┐Żskim, wracaj´┐Ż prawdziwi Polacy z tradycjami do domu. Na balkonie grilla si´┐Ż odpala, popija hosti´┐Ż tanim hipermarketowym browarem zakupionym tu´┐Ż po kazaniu i jeszcze przed og´┐Żoszeniami duszpasterskimi. Potem wyci´┐Żga si´┐Ż trzy kom´┐Żry, co to m´┐Żodsze na I komuni´┐Ż dosta´┐Ży i esmesuje do ciotki w Zawierciu, czy jej przypadkiem nie jest lepiej ni´┐Ż nam jest gorzej. Kiedy ko´┐Żcz´┐Ż si´┐Ż karty i darmowe do´┐Żadowania, powr´┐Żt przed o´┐Żtarz obywatela IVRP - 29 calowy TV. Po kr´┐Żtkiej batalii o pilota i starciu racji z gustami, pada na `Marij´┐Ż Lusij´┐Ż', potem `Taniec z gwiazdami' i na koniec co´┐Ż ze sportu - walki w kisielu, bez udzia´┐Żu tr´┐Żjki najm´┐Żodszych. Byt kszta´┐Żtuje ´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż! ´┐Żwi´┐Żte S´┐Żowa! ´┐Żwi´┐Żte ale nie kompletne, to co zosta´┐Żo opisane to nie przyzwyczajenia, czy patologia, to jedyna prawdziwa, odwieczna polska Religia. Skompletowa´┐Ż ´┐Żwi´┐Żte S´┐Żowa klasyka mo´┐Żna poprzez po´┐Ż´┐Żczenie z innymi, nieco sparafrazowanymi s´┐Żowami klasyka: Polska Religia to opium dla mas wyprodukowane przez ´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż ukszta´┐Żtowan´┐Ż bytem.

Matka_Kurka 2007-04-13 09:55
G´┐Żos´┐Żw: 136


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=728

komentarze i post na forum onet.plG´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1821


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1090


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1066


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 940


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 701


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 610


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 587


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 585


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, ED drugs narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 573


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 556Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐ŻlowyZobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha