najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Antoni Macierewicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


W raporcie nie ma ´┐Żadnego topowego TW z PO i SLD, jest jeden z PiS i jeden z SO!
Raport zebra´┐Ż ´┐Żniwo. Wylecia´┐Ż z kancelarii prezia niejaki, z tego co pami´┐Żtam, Krawczyk, podejrzany o zatrudnienie w WSI i niejaki Grzesik, koalicjant zosta´┐Ż oblany pomyjami. Nie ma ´┐Żadnego istotnego dzia´┐Żacza, UW, PO i SLD, brakuje naczelnego GW i innych polskoj´┐Żzycznych medi´┐Żw, kt´┐Żra to koteria mia´┐Ża trz´┐Ż´┐Ż´┐Ż Najja´┐Żniejsz´┐Ż wszystkich numer´┐Żw. ´┐Żmieszne prawda? Trzy klasyczne akcje z udzia´┐Żem specs´┐Żu´┐Żb, kt´┐Żre wp´┐Żyn´┐Ży na struktury niezale´┐Żnych instytucji: ko´┐Żcio´┐Ża katolickiego, telewizyjnej stacji komercyjnej, organizacji pozarz´┐Żdowych . Pierwszy przypadek. Dw´┐Żch dziennikarzy nagrywa rozmow´┐Ż pos´┐Żanki Beger z prominentnymi dzia´┐Żaczami PiS, nagrania wywo´┐Żuj´┐Ż skandal polityczny, poniewa´┐Ż udowadniaj´┐Ż to, o czym m´┐Żwi´┐Żo si´┐Ż w kuluarach sejmowych od wielu tygodni. Mianowicie lider partii PiS wyda´┐Ż dyspozycje, aby zbiera´┐Ż oferty od cz´┐Żonk´┐Żw innych partii, kt´┐Żrzy za przej´┐Żcie do PiS maj´┐Ż otrzyma´┐Ż stosowne fanty. Kilka chwil po tej akcji, do GP trafia przeciek z raportu w sprawie WSI, kt´┐Żry si´┐Ż pisze, pisze si´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie pod bie´┐Ż´┐Żce potrzeby polityczne. GP to `czasopismo', w kt´┐Żrym pracowa´┐Ż likwidator Antoni M., jego rzecznik w tym samym czasie by´┐Ż jednym z redaktor´┐Żw GP, ponad to redaktor naczelny GP, organizowa´┐Ż wiele wsp´┐Żlnych konferencji z PiS. W sprawie przecieku z tajnego raportu nie ma najmniejszego ´┐Żledztwa, ´┐Żadnych konsekwencji wyci´┐Żgni´┐Żtych wobec Antoniego M, odpowiadaj´┐Żcego z tajne dokumenty. Przeciek, kt´┐Żry dotar´┐Ż do GP, dotyczy´┐Ż agenta Suboiti´┐Ża, tak si´┐Ż przypadkowo sk´┐Żada, ´┐Że Suboti´┐Ż by´┐Ż jednym z szef´┐Żw stacji, nadaj´┐Żcej materia´┐Ż o skorumpowanych politykach PiS, kupcz´┐Żcych jak bazarowe baby z pos´┐Żami SO. Suboticia w u´┐Żamku sekundy powi´┐Żzano ze `szkodliwymi' dziennikarzami Sekielskim i Morozowskim i przez nast´┐Żpne tygodnie miast o tandecie moralnej pos´┐Ż´┐Żw PiS, udokumentowanej na elektronicznych no´┐Żnikach, deliberowano jak to spisek WSI uczyni´┐Ż z uczciwych pos´┐Ż´┐Żw cinkciarzy na poziomie bazarowym.

Akcja druga, pod tytu´┐Żem Pan Grajewski. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry jest uznawany za jednego z najlepszych specjalist´┐Żw od rosyjskich s´┐Żu´┐Żb specjalnych, zwolennik lustracji, posiadaj´┐Żcy status pokrzywdzonego, odwa´┐Ży´┐Ż si´┐Ż dla s´┐Żu´┐Żb specjalnych wolnego kraju pisa´┐Ż raporty dostarczaj´┐Żce polskim specs´┐Żu´┐Żbom niezb´┐Żdnej i bezcennej wiedzy. Dziwnym zbiegiem okoliczno´┐Żci, tu´┐Ż po propozycji obj´┐Żcia intratnej posady, w prasie pojawia si´┐Ż przeciek na temat wsp´┐Żpracy Grajewskiego z WSI, nie ma ´┐Żadnego ´┐Żledztwa, nikt nie wyci´┐Żga konsekwencji wobec nikogo. I akcja trzecia najbardziej spektakularna, w niezale´┐Żnej instytucji zwanej ko´┐Żcio´┐Żem katolickim odbywa si´┐Ż poszukiwanie w´┐Ża´┐Żciwego kandydata na metropolit´┐Ż, jednego z najbardziej istotnych w strukturach ko´┐Żcio´┐Ża hierarch´┐Żw. Schemat dzia´┐Żania bezczelnie analogiczny. Przeciek do GP, o agenturalnej przesz´┐Żo´┐Żci purpurata Wielgusa, zaanga´┐Żowanie w sprawy ko´┐Żcio´┐Ża `g´┐Żowy pa´┐Żstwa', interwencje w Watykanie, w konsekwencji pierwsze w historii ko´┐Żcio´┐Ża, bezprecedensowe i spektakularne odwo´┐Żanie kandydata na metropolit´┐Ż w dniu ingresu. Co ciekawe w obron´┐Ż Wielgusa nie s´┐Ż zaanga´┐Żowani lewacy i `komuszki' oraz liberalne od´┐Żamy ko´┐Żcio´┐Ża. TW Wielgusa broni´┐Ż geriatryczne hufce ´┐Żebraczego toru´┐Żskiego medium. Te trzy kr´┐Żtkie historyjki oddaj´┐Ż amatorszczyzn´┐Ż dzia´┐Żania specs´┐Żu´┐Żb i chaos ideologiczny, w kt´┐Żrym pogubili si´┐Ż prawicowi ekstremi´┐Żci. Grubymi ni´┐Żmi szyte intrygi wyznaczaj´┐Ż poziom intelektualny, moralny i mentalny intrygant´┐Żw w okolicach podw´┐Żjnego dna. Nawet dziecko mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż po nitce do k´┐Ż´┐Żbka, zaczynaj´┐Żc od GP, dawnego pracodawcy Antoniego M, u kt´┐Żrego pracowa´┐Ż rzecznik Antoniego, o zgrozo ´┐Ż´┐Żcz´┐Żc oba etaty przez d´┐Żugi czas. Gdyby by´┐Żo ma´┐Żo, to mamy jeszcze naczelnego, jako wsp´┐Żtowarzysza wsp´┐Żlnych konferencji prasowych PiS, no i nie nale´┐Ży zapomina´┐Ż, ´┐Że do niedawna jednym z zast´┐Żpc´┐Żw naczelnego GP by´┐Ż TW redaktor, wylany po wieloletnim owocnym okresie wsp´┐Żpracy. Nie wiem czy wobec powy´┐Ższych, a´┐Ż nadto oczywistych, patologicznych dzia´┐Ża´┐Ż, k´┐Żka r´┐Ża´┐Żcowego udaj´┐Żcego agentur´┐Ż wolnego kraju, warto wspomina´┐Ż o ostatniej machloi Antka, pod tytu´┐Żem wykre´┐Żlamy swoich, bo i tak ju´┐Ż ich paru pad´┐Żo. Co jest r´┐Żwnie´┐Ż charakterystyczne dla tego `raportu' to skala zapowiedzi, maj´┐Żca si´┐Ż nijak do skali druku. W programach typu `Misja specjalna' i `Z Refleksem', niejaki Antek zapowiada´┐Ż, ´┐Że samych nazwisk dziennikarzy jest ponad 100 i liczba ro´┐Żnie w kierunku 150, wszystkie o´┐Żrodki medialne mia´┐Ży mie´┐Ż suto udokumentowan´┐Ż list´┐Ż zale´┐Żno´┐Żci patologicznych z WSI. Z tego be´┐Żkotu, szczeni´┐Żcego odszczekiwania si´┐Ż, wyszczekano 58 nazwisk, trzeciorz´┐Żdnych polityk´┐Żw, jak niejaki Grzesik, czwartorz´┐Żdnych dziennikarzy, kt´┐Żrych nazwisk nie pami´┐Żtaj´┐Ż nawet kadrowe, no i w ko´┐Żcu paru swoich piewc´┐Żw rewolucji moralnej jak Nowakowski, p´┐Żki co nie wiadomo czym podpadli.

Nie ma w raporcie ani jednej szyszki z SLD, ani jednego biznesmena z topu i ANI JEDNEGO LIBERA´┐ŻA NAWET Z 10 SZEREGU, kt´┐Żrzy jak wszyscy wiemy, wsp´┐Żlnie z komunistami sprzedali Polsk´┐Ż Moskwie. Natomiast w tym raporcie na pewno widocznych jest kilka oczywistych rzeczy. Po pierwsze wida´┐Ż wyra´┐Żnie, ´┐Że raport pisa´┐Ż kto´┐Ż, kto nie ma bladego poj´┐Żcia jak dzia´┐Żaj´┐Ż s´┐Żu´┐Żby specjalne, po drugie nie mia´┐Ż poj´┐Żcia jak udowodni´┐Ż, w conajmniej kilku przypadkach, oczywiste patologie i przest´┐Żpstwa. Po trzecie i to jest najsmutniejsze, ponad wszelka w´┐Żtpliwo´┐Ż´┐Ż wiemy, ´┐Że w tej chwili Polska jest kompletnie bezbronnym i wystawionym na licytacj´┐Ż obcych s´┐Żu´┐Żb krajem, z takim Antonim od r´┐Ża´┐Żca towarzysz W´┐Żadimir Putin mo´┐Że wszystko, zw´┐Żaszcza, ´┐Że wyszkoleni w GRU byli polscy towarzysze s´┐Ż teraz bezrobotni i powiedzmy naj´┐Żagodniej jak si´┐Ż da, lekko poirytowani. Z ca´┐Żej groteski mo´┐Żna wyci´┐Żgn´┐Ż´┐Ż dwie konkluzje. Je´┐Żli chodzi o patologi´┐Ż w specs´┐Żu´┐Żabach, czyli sterowanie przeciekami, celem ustawiania odpowiednich nazwisk na odpowiednich sto´┐Żkach, dla ideologicznych potrzeb, Antoni i ´┐Żwita, t´┐Ż technik´┐Ż wykonuj´┐Ż idealnie pos´┐Żuguj´┐Żc si´┐Ż wrodzonym esbeckim talentem i komusz´┐Ż mentalno´┐Żci´┐Ż. W tym obszarze poziom zostanie zachowany, a mo´┐Że nawet przeskoczy ch´┐Żopak´┐Żw z GRU. Druga konkluzja jest taka, ´┐Że poza przemalowan´┐Ż z czerwonej na brunatn´┐Ż patologi´┐Ż w polskich nowych s´┐Żu´┐Żbach nie ma nic nie patologicznego. Patologiczna jest amatorszczyzna, patologiczne s´┐Ż przedruki nazwisk polskich agent´┐Żw, prezentowane na stronach prezydenta kraju, co jest satyr´┐Ż, na kt´┐Żr´┐Ż nie wpada´┐Żby nawet najbardziej zdolny tw´┐Żrca, zajmuj´┐Żcy si´┐Ż satyr´┐Ż absurdu. I wszystkie te dzia´┐Żania, za kt´┐Żre autorzy powinni stan´┐Ż´┐Ż przed trybuna´┐Żem, nazywane s´┐Ż obron´┐Ż racji stanu, mieli´┐Żmy ju´┐Ż degrengolad´┐Ż nazywan´┐Ż `rewolucja moraln´┐Ż', teraz mamy ewidentn´┐Ż zdrad´┐Ż narodow´┐Ż, prezentowan´┐Ż jako patriotyczne uniesienia. Polacy kolejny raz staj´┐Ż przed historyczn´┐Ż szans´┐Ż, za trzy lata, miejmy nadziej´┐Ż w wolnych wyborach, b´┐Żd´┐Ż mogli obali´┐Ż reaktywowany komunizm.

matka_kurka 2007-02-19 12:33 Ranking: (55)


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=690
do postu na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.

Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wnioske aby jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mozna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci,  pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sejmu i s... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27 Ranking: (244)


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie wybuchaj´┐Żcych opon w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podjecie dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej z opozycyjnych kierunk´┐Żw.
2) Rok 1970 tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976 strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane przez KOR Jacka... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52 Ranking: (201)


23 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
Ilu normalnym pasa´┐Żerom nawet g´┐Żodnym i zzi´┐Żbni´┐Żtym przysz´┐Żoby do g´┐Żowy, ´┐Żeby zadzwoni´┐Ż na komend´┐Ż policji i zam´┐Żwi´┐Ż dwa hamburgery? Kiedy s´┐Żysz´┐Ż argumenty, ´┐Że SLD krad´┐Żo, a teraz mamy prawdziwa Polsk´┐Ż, bo c´┐Ż to za przest´┐Żpstwo gdy jeden minister zamawia drugiemu ministrowi radiow´┐Żz z hamburgerami, zastanawiam si´┐Ż czy bardziej przygn´┐Żbiaj´┐Żce jest zachowanie w´┐Żadz, czy obywateli. W tym dzikim kraju zawsze patrzono na skal´┐Ż i form´┐Ż, nie na tre´┐Ż´┐Ż, nie na istot´┐Ż rzeczy. Ma´┐Żo mnie obchodzi, czy policjanci dostarczyli hamburgera, czy w´┐Żdk´┐Ż, zapewne dostarczenie w´┐Żdki lub papieros´┐Żw wywo´┐Ża´┐Żoby og´┐Żlnonarodowe poruszenie, natomiast hamburger to tylko medialna burza w szklance wody. I jak zwykle nikomu zar´┐Żwno z publicyst´┐Żw, polityk´┐Żw jak i obywateli nie przychodzi do g´┐Żowy, ´┐Że przedmiotem afery ni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-23 11:06 Ranking: (123)


20 lutego 2007 by Matka Kurka

W Polsce rz´┐Żdzi sekta PiS, mam na to dowody naukowe! Sprawa jest rozwojowa!
Zapewne tak´┐Ż analiz´┐Ż por´┐Żwnawcz´┐Ż, jak´┐Ż za chwile przedstawi´┐Ż, b´┐Żdzie mo´┐Żna potraktowa´┐Ż z przymru´┐Żeniem oka, podobnie jak artyku´┐Ż w znanym tygodniku, kt´┐Żry por´┐Żwnywa´┐Ż Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego do W´┐Żadimira Putina. Od razu podnios´┐Ży si´┐Ż glosy, ´┐Że skandal, ´┐Że Czeczenia i tym podobne, tymczasem nie o Czeczeni´┐Ż w tym wszystkim chodzi´┐Żo, a o zamordystyczny stosunek do demokracji, przerabianej na monopartyjn´┐Ż republik´┐Ż wiernopodda´┐Żczych zausznik´┐Żw. Mniejsza jednak o trafne por´┐Żwnanie, histerycznie rozdzielone na czworo, dzi´┐Ż chcia´┐Żbym u´┐Ży´┐Ż innego por´┐Żwnania, mianowicie zestawi´┐Ż zachowanie partii PiS ze specyficznym rodzajem grupy jak´┐Ż jest sekta. Zdaj´┐Żc sobie spraw´┐Ż z tego jak bardzo jest to naci´┐Żgana' teoria i `nieuprawniona', mimo wszystko postaram si´┐Ż wykaza´┐Ż oczywiste podobie´┐Żstwa. D... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-20 12:28 Ranking: (106)


18 lutego 2007 by Matka Kurka

Miano "dure´┐Ż" w kontek´┐Żcie poczyna´┐Ż i "dokona´┐Ż" jest krzywdz´┐Żce dla durni´┐Żw!
Czy Lech W. obrazi´┐Ż majestat jego przykr´┐Żtkawo´┐Żci z brodawk´┐Ż i posun´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w recenzji strony internetowej, oraz samego autora, o jeden most za daleko? Moim skromnym zdaniem, Lech W. dokona´┐Ż syntezy dokona´┐Ż i jestestwa Lecha Kononowicza i uczyni´┐Ż to nadzwyczaj subtelnie, miano `dure´┐Ż' jest humanitarnym i dalece kompromisowym imieniem dla kogo´┐Ż, kto musia´┐Żby odbiera´┐Ż korepetycje, by w´┐Żr´┐Żd `durni´┐Żw' poczu´┐Ż si´┐Ż jak swojak. Nie ma chyba adekwatnego okre´┐Żlenia, kt´┐Żre odda´┐Żoby przeczo´┐Żgany stan umys´┐Żu osobnika, drukuj´┐Żcego na internetowych stronach list´┐Ż tajnych wsp´┐Żpracownik´┐Żw s´┐Żu´┐Żb specjalnych i mieni´┐Żcego si´┐Ż przy tym patriot´┐Ż, oraz preziem nieistniej´┐Żcego kraju zwanego IVRP. Konia z rz´┐Żdem i koby´┐Żk´┐Ż u p´┐Żota temu, kto wska´┐Że mi drugiego takiego `m´┐Ża stanu' w ´┐Żwiecie, robi´┐Żcego z t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-18 14:38 Ranking: (101)


29 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a fizycy str´┐Żuja w bankach !
W ca´┐Żej tej politowania godnej karierze wida´┐Ż dwie rzeczy. W partii takiej jak PiS nie ma miejsca dla ludzi my´┐Żl´┐Żcych samodzielnie, tu karier´┐Ż robi politruk, cie´┐Ż k´┐Żaniaj´┐Żcy si´┐Ż prezesowi, nauczyciel winduj´┐Żcy t´┐Żpawe latoro´┐Żle dygnitarzy przynajmniej do funkcji skarbnika klasy. Druga rzecz to marno´┐Ż´┐Ż tych na si´┐Ż´┐Ż wylansowanych tokarzy, palaczy CO, nauczycieli fizyki, przecie´┐Ż ka´┐Żdy cz´┐Żowiek posiadaj´┐Żcy odrobin´┐Ż godno´┐Żci i przyzwoito´┐Żci zapad´┐Żby si´┐Ż pod ziemie gdyby tak go sponiewierano jak sponiewierano mopa Kazimierza. Wymieciono Kazkiem wszystkie k´┐Żty, wy´┐Ż´┐Żto go i w ko´┐Żcu trafi´┐Ż do korytka na samym dnie, gdzie wyd´┐Żubuje och´┐Żapy z pa´┐Żskiego sto´┐Żu. W zasadzie nie ma si´┐Ż co dziwi´┐Ż takiej `osobowo´┐Żci' ca´┐Że ´┐Życie albo w podstaw´┐Żwce pilnuj´┐Żc dzieci prezydenta Gorzowa, albo w jaki´┐Ż ´┐Żmiesznych t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-29 18:07 Ranking: (100)


09 lutego 2007 by Matka Kurka

Aby przetrwa´┐Ż w tym rz´┐Żdzie trzeba mie´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż i inteligencj´┐Ż ko´┐Żcho´┐Żnika!
Ostatnia faza rewolucji, rewolucja prze´┐Żuwa w´┐Żasne dzieci, okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że wr´┐Żg czai´┐Ż si´┐Ż w obozie partii, towarzysz Ludwik, towarzysz Radek i towarzysz kamandir to trocki´┐Żci na us´┐Żugach imperialnej korporacji Czystka po´┐Ż´┐Żczona z samokrytyk´┐Ż okresu b´┐Ż´┐Żd´┐Żw i wypacze´┐Ż, dwa ba´┐Żwanki ta´┐Żcz´┐Ż twista, politbiuro dr´┐Ży, tylko ni´┐Żsi maj´┐Ż szanse, tylko wierni le´┐Ż´┐Ż krzy´┐Żem, ci przetrwaj´┐Ż. Trzeba mie´┐Ż´┐Ż pe´┐Żen pakiet cech aby wytrwa´┐Ż przy wodzusiu, brak godno´┐Żci, wazelina ociekaj´┐Żca po brodzie i innych otworach cia´┐Ża, kompletne samoupodlenie gwarantuje posadk´┐Ż i t´┐Ż niesamowite poczucie misji dziejowej, polegaj´┐Żce na wyci´┐Żgni´┐Żciu z kompleks´┐Żw jego ogrowsk´┐Ż przykr´┐Żtkaw´┐Ż mo´┐Ż´┐Ż.

Narody cywilizowane zawsze chcia´┐Ży mie´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Ż, kt´┐Żry by´┐Żby okazem doskona´┐Żo´┐Żci, p´┐Żbogiem, kim´┐Ż kto jest najlepszy, na... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-09 13:52 Ranking: (90)


05 lutego 2007 by Matka Kurka

Radek nie pasowa´┐Ż do rewolucji moralnej zna´┐Ż angielski i jad´┐Ż widelcem!
Jeden z pos´┐Ż´┐Żw PO, powszechnie lubiany i szanowany przez przyjaci´┐Ż z PiS w znanym programie publicystycznym za´┐Żartowa´┐Ż subtelnie, i´┐Ż niejaki Aleksander to by´┐Ż skromny przedsi´┐Żbiorca detaliczny, dopiero po zmianie prezia, w pa´┐Żacu ruszy´┐Ża hurtownia. Ja odrobin´┐Ż poprawi´┐Żbym pos´┐Ża PO, to nie jest hurtownia, to jest montownia p´┐Żfabrykat´┐Żw i najwyra´┐Żniej kolejny erzac ministra wys´┐Żany z zimowego pa´┐Żacu zast´┐Żpi cz´┐Żowieka, kt´┐Żry mia´┐Ż odwag´┐Ż zna´┐Ż j´┐Żzyk angielski i pos´┐Żugiwa´┐Ż si´┐Ż sztu´┐Żcami. Kiedy jakie´┐Ż dwa lata temu kto´┐Ż powiedzia´┐Żby mi, ´┐Że Polska stanie si´┐Ż krajem, w kt´┐Żrym prawicowy radyka´┐Ż Stefan Niesio´┐Żowski b´┐Żdzie uznawany za lewicuj´┐Żcego libera´┐Ża, uzna´┐Żbym go za wymagaj´┐Żcego natychmiastowej opieki specjalistycznej. Czy to si´┐Ż zmieni´┐Ż Pan Stefan? Nie sadz´┐Ż, w tym wieku ludzie si´┐Ż nie zmieni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-05 21:20 Ranking: (86)


09 stycznia 2007 by Matka Kurka

Polski "rustykalny katolicyzm" to nie religia, to choroba spo´┐Żeczna !
Mit niezale´┐Żnego polskiego ko´┐Żcio´┐Ża, ostatniego bastionu walki z komunizmem run´┐Ż´┐Ż jak lepianka podmyta ciekiem wodnym, cho´┐Ż precyzyjniej by´┐Żoby rzecz nazwa´┐Ż ´┐Żciekiem i niekoniecznie wodnym. Dla mnie ´┐Żadne to zaskoczenie, oczywistym od pocz´┐Żtku ca´┐Żej zadymy zwanej s´┐Żdem ostatecznym w archiwach esbeckich by´┐Żo, ´┐Że ko´┐Żci´┐Ż by´┐Ż jednym z najbardziej, je´┐Żli nie najbardziej inwigilowan´┐Ż instytucj´┐Ż i tylko ludzie odsy´┐Żaj´┐Żcy 100 PLN na poczet koszt´┐Żw przesy´┐Żki 29 telewizora, kt´┐Żry `wygrali' bior´┐Żc udzia´┐Ż w losowaniu, w kt´┐Żrym nigdy udzia´┐Żu nie brali, mogli wierzy´┐Ż w t´┐Ż bajeczk´┐Ż o dziewiczej instytucji. Nigdzie, w ´┐Żadnym kraju obozu demolud´┐Żw ko´┐Żci´┐Ż nie cieszy´┐Ż si´┐Ż taka swobod´┐Ż jak w Polsce. Komuni´┐Żci doskonale zdawali sobie spraw´┐Ż, ´┐Że w kraju, gdzie na co drugim rozstaju polnych dr´┐Żg mo´┐Żna spotka´┐Ż ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-01-09 12:01 Ranking: (72)


04 wrze´┐Żnia 2006 by Matka Kurka

Drogi budowa´┐Ż, chorych przenie´┐Żc z korytarzy, patrioci w podartych portkach !
Ju´┐Ż widz´┐Ż to stroszenie si´┐Ż w husarskie pi´┐Żra, t´┐Ż szabelk´┐Ż u´┐Ża´┐Żsk´┐Ż pukaj´┐Żc´┐Ż do okienka Tygrys´┐Żw, ten kondukt historycznych pretensji, ´┐Że Ja´┐Żta, ´┐Że zdrada aliant´┐Żw, ´┐Że wolno´┐Ż´┐Ż wasza i nasza. A w tym czasie nasi bracia Czesi korzystaj´┐Żc z przyjaznych stosunk´┐Żw z Niemcami wyposa´┐Ż´┐Ż Skod´┐Ż Super B w nowy system antypo´┐Żlizgowy. S´┐Żowacy bez zaj´┐Żkni´┐Żcia sprzedadz´┐Ż ziemi´┐Ż pod fabryk´┐Ż podzespo´┐Ż´┐Żw Volkswagenowi  dla nowego sytemu Skody. Francuzi usi´┐Żd´┐Ż z Niemcami i wypija szampana, za zdrowie dzieci, kt´┐Żrym do g´┐Żowy nie przychodzi powiela´┐Ż b´┐Ż´┐Żd´┐Żw rodzic´┐Żw. Anglicy zas´┐Żoni´┐Ż si´┐Ż tajemnic´┐Ż, w sprawie Gibraltaru i stosunki dyplomatyczne zostan´┐Ż zamro´┐Żone. Zn´┐Żw b´┐Żdziemy chodzi´┐Ż i puka´┐Ż do drzwi wszystkich s´┐Żsiad´┐Żw by z rozdart´┐Ż koszul´┐Ż pokaza´┐Ż blizn´┐Ż po szwabskiej kuli, patrz ´┐Żwiecie to Polak bohater ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-09-04 17:20 Ranking: (72)Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


BLOGI POLITYCZNE

Teksty innych autor´┐Żw
na www.komentarze.eu

Czy Platforma skręca w lewo?

Dlaczego Balcerowicz musi odejść

W PIS jest pusto

Sytuacja polityczna w Polsce