najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy�scy
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Antoni Macierewicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


Obywatelska "Nocna zmiana". Always look on the bright side of life !
Kiedy montyphytonowski Brayan wisia� na krzy�u weso�o macha� n�zkami i pod�piewuj�c patrzy� w strone swiat�a, a szerokim gotyckim �ukiem olewa� ciemn� stron� ksi�zyca. Optymistyczna historia walki cywilizacji z barba�y�stwem, pozwala mi pomachac n�kami ciemnogrodzkiej gawiedzi tryskajacej euforia z powodu trwaj�cych igrzysk, poczekam az wielbiciele ciemnej strony ksi�zyca i minium socjalnego przypomna sobie o chlebie. Ze strony IV RP nie czuj� zagro�onia, tym bardziej, �e nie maj� szans na to aby mnie ukrzy�owa�, a i golgota kt�ra szykuja zdaje mi si� ledwie kopcem kreta, kt�ry mozna albo obej��, albo wykopa� jednym ruchem szpadla.  

Kiedy wojska radzieckie dotar�y do Berlina, najwi�ksze wra�enie na so�datach opr�cz "wie�osipied�w" i "czasy" zrobi�y krany, dlatego masowo wyrywali same kurki aby wbi� w sciane po powrocie na "rodinu", otworzy� kurek i cieszy� si� strumieniem wody. "Prawi i sprawiedliwi", s� w�asnie na etapie zachwytu, pogonili komunist�w (jedno co dobre w tym wszystkim), wsiedli na rowery i zerkaja na "czasy - elektron z padswietlaczem", �upy po czerwonych da sie �atwo skonsumowa�. Problem jednak pozostaje z wod�, wcze�niej czy p�niej zar�wno PiSowi magnaci, jak i popierajaca ich gawied�, kiedy juz nacieszy sie rowerami i zegrakami, poczuje pragnienie i wowczas bedzie potrzebny kran. P�ki co PiSowi hydraulicy g�o�no krzycz� o strumieniu pieni�dzy, w�adzy, porzadku, zdziwienie przyjdzie dopiero w�wczas, kiedy ich plan wbicia w �cian� kranu oka�e si� po�owicznym sukcesem, bo po odkreceniu kurka zejdzie z nich tylko st�ch�e powietrze. Igrzyska potrwaj� g�ra tydzie�, po tym czasie wyg�odnia�y t�um zg�osi si� po swoje obiecane �akocie i to bedzie poczatek pisania nowego scenariusza obywatelskiej "Nocnej zmiany". Pierwszy kadr tego filmu bedzie wyglada� nastepujac�: "w obskurnej �a�ni po przeci�ciu wstegi, bli�niacy odkreca kurek, a oczekuj�cy z wiaderkami t�um, po tym jak nie ujrzy strumienia, wdepcze ich w ziemi�"


matka_kurka 2005-11-11 21:49 Ranking: (2)


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=640
do postu na forum onet.pl



Je�li podoba Ci si� ten tekst zag�osuj na niego, a znajdzie si� na li�cie najlepszych. Im wi�cej g�os�w zdoby�, tym jest wy�ej.





Dziesi�� najlepszych tekst�w



27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr�lem, a radiowozy rozwo�� pizz� i col�!
To by� wyj�tkowy rok, takiego nie mieli�my od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza�ka sejmu wp�ywa wnioske aby jezusa Chrystusa og�osi� kr�lem, a na komendzie mozna zam�wic taxi lub pizz�. Wszystko zacz�o si� od kampanii partii zwanej �artobliwie prawem i sprawiedliwo�ci,  pod wdzi�cznym tytu�em `My dotrzymujemy s�owa'. W ramach my dotrzymujemy s�owa, je�li m�j brat zostanie prezydentem, ja nie zostan� premierem, premierem zosta� atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie �rodkowej. Rodzime Truman Show potrwa�o p� roku, w tym czasie w ramach my dotrzymujemy s�owa w kwestii taniego pa�stwa, powsta�o najwi�cej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem �ledzi i morza na czele, mamy najwi�cej w historii Polski marsza�k�w sejmu i s... ca�y tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27 Ranking: (249)


25 pa�dziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros�aw - �cie�ki martyrologii, czyli jak rodzi�a si� legenda opozycji!
Jak rodzi�a si� legenda, czyli brat i brat tego brata, kt�rego pr�bowano zabi� przy pomocy przebitych profesjonalnie wybuchaj�cych opon w zupe�nie nowej furze, poniewa� by� niezwykle gro�nym opozycjonist� jak si� okaza�o. A jak to si� zacz�o?

1) Rok 1968 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro� siedzi w wi�zieniu za pr�b� podjecie dyskusji z w�adz�. Obaj ch�opcy Jarek i Lech maj� po 19 lat i studiuj� prawo marksistowskie, najbardziej z opozycyjnych kierunk�w.
2) Rok 1970 tragedia na Wybrze�u, zabici robotnicy, ballada o Janku Wi�niewskim, Jacek Kuro� nadal siedzi, braci nie wida�, rok p�niej pisz� prace magisterskie o wy�szo�ci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976 strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane przez KOR Jacka... ca�y tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52 Ranking: (206)


23 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr�lem, a radiowozy rozwo�� pizz� i col�!
Ilu normalnym pasa�erom nawet g�odnym i zzi�bni�tym przysz�oby do g�owy, �eby zadzwoni� na komend� policji i zam�wi� dwa hamburgery? Kiedy s�ysz� argumenty, �e SLD krad�o, a teraz mamy prawdziwa Polsk�, bo c� to za przest�pstwo gdy jeden minister zamawia drugiemu ministrowi radiow�z z hamburgerami, zastanawiam si� czy bardziej przygn�biaj�ce jest zachowanie w�adz, czy obywateli. W tym dzikim kraju zawsze patrzono na skal� i form�, nie na tre��, nie na istot� rzeczy. Ma�o mnie obchodzi, czy policjanci dostarczyli hamburgera, czy w�dk�, zapewne dostarczenie w�dki lub papieros�w wywo�a�oby og�lnonarodowe poruszenie, natomiast hamburger to tylko medialna burza w szklance wody. I jak zwykle nikomu zar�wno z publicyst�w, polityk�w jak i obywateli nie przychodzi do g�owy, �e przedmiotem afery ni... ca�y tekst >>

matka_kurka 2006-12-23 11:06 Ranking: (126)


20 lutego 2007 by Matka Kurka

W Polsce rz�dzi sekta PiS, mam na to dowody naukowe! Sprawa jest rozwojowa!
Zapewne tak� analiz� por�wnawcz�, jak� za chwile przedstawi�, b�dzie mo�na potraktowa� z przymru�eniem oka, podobnie jak artyku� w znanym tygodniku, kt�ry por�wnywa� Jaros�awa Kaczy�skiego do W�adimira Putina. Od razu podnios�y si� glosy, �e skandal, �e Czeczenia i tym podobne, tymczasem nie o Czeczeni� w tym wszystkim chodzi�o, a o zamordystyczny stosunek do demokracji, przerabianej na monopartyjn� republik� wiernopodda�czych zausznik�w. Mniejsza jednak o trafne por�wnanie, histerycznie rozdzielone na czworo, dzi� chcia�bym u�y� innego por�wnania, mianowicie zestawi� zachowanie partii PiS ze specyficznym rodzajem grupy jak� jest sekta. Zdaj�c sobie spraw� z tego jak bardzo jest to naci�gana' teoria i `nieuprawniona', mimo wszystko postaram si� wykaza� oczywiste podobie�stwa. D... ca�y tekst >>

matka_kurka 2007-02-20 12:28 Ranking: (109)


18 lutego 2007 by Matka Kurka

Miano "dure�" w kontek�cie poczyna� i "dokona�" jest krzywdz�ce dla durni�w!
Czy Lech W. obrazi� majestat jego przykr�tkawo�ci z brodawk� i posun�� si� w recenzji strony internetowej, oraz samego autora, o jeden most za daleko? Moim skromnym zdaniem, Lech W. dokona� syntezy dokona� i jestestwa Lecha Kononowicza i uczyni� to nadzwyczaj subtelnie, miano `dure�' jest humanitarnym i dalece kompromisowym imieniem dla kogo�, kto musia�by odbiera� korepetycje, by w�r�d `durni�w' poczu� si� jak swojak. Nie ma chyba adekwatnego okre�lenia, kt�re odda�oby przeczo�gany stan umys�u osobnika, drukuj�cego na internetowych stronach list� tajnych wsp�pracownik�w s�u�b specjalnych i mieni�cego si� przy tym patriot�, oraz preziem nieistniej�cego kraju zwanego IVRP. Konia z rz�dem i koby�k� u p�ota temu, kto wska�e mi drugiego takiego `m�a stanu' w �wiecie, robi�cego z t... ca�y tekst >>

matka_kurka 2007-02-18 14:38 Ranking: (102)


29 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr�lem, a fizycy str�uja w bankach !
W ca�ej tej politowania godnej karierze wida� dwie rzeczy. W partii takiej jak PiS nie ma miejsca dla ludzi my�l�cych samodzielnie, tu karier� robi politruk, cie� k�aniaj�cy si� prezesowi, nauczyciel winduj�cy t�pawe latoro�le dygnitarzy przynajmniej do funkcji skarbnika klasy. Druga rzecz to marno�� tych na si�� wylansowanych tokarzy, palaczy CO, nauczycieli fizyki, przecie� ka�dy cz�owiek posiadaj�cy odrobin� godno�ci i przyzwoito�ci zapad�by si� pod ziemie gdyby tak go sponiewierano jak sponiewierano mopa Kazimierza. Wymieciono Kazkiem wszystkie k�ty, wy��to go i w ko�cu trafi� do korytka na samym dnie, gdzie wyd�ubuje och�apy z pa�skiego sto�u. W zasadzie nie ma si� co dziwi� takiej `osobowo�ci' ca�e �ycie albo w podstaw�wce pilnuj�c dzieci prezydenta Gorzowa, albo w jaki� �miesznych t... ca�y tekst >>

matka_kurka 2006-12-29 18:07 Ranking: (100)


09 lutego 2007 by Matka Kurka

Aby przetrwa� w tym rz�dzie trzeba mie� mentalno�� i inteligencj� ko�cho�nika!
Ostatnia faza rewolucji, rewolucja prze�uwa w�asne dzieci, okaza�o si�, �e wr�g czai� si� w obozie partii, towarzysz Ludwik, towarzysz Radek i towarzysz kamandir to trocki�ci na us�ugach imperialnej korporacji Czystka po��czona z samokrytyk� okresu b��d�w i wypacze�, dwa ba�wanki ta�cz� twista, politbiuro dr�y, tylko ni�si maj� szanse, tylko wierni le�� krzy�em, ci przetrwaj�. Trzeba mie�� pe�en pakiet cech aby wytrwa� przy wodzusiu, brak godno�ci, wazelina ociekaj�ca po brodzie i innych otworach cia�a, kompletne samoupodlenie gwarantuje posadk� i t� niesamowite poczucie misji dziejowej, polegaj�ce na wyci�gni�ciu z kompleks�w jego ogrowsk� przykr�tkaw� mo��.

Narody cywilizowane zawsze chcia�y mie� przyw�dc�, kt�ry by�by okazem doskona�o�ci, p�bogiem, kim� kto jest najlepszy, na... ca�y tekst >>

matka_kurka 2007-02-09 13:52 Ranking: (90)


05 lutego 2007 by Matka Kurka

Radek nie pasowa� do rewolucji moralnej zna� angielski i jad� widelcem!
Jeden z pos��w PO, powszechnie lubiany i szanowany przez przyjaci� z PiS w znanym programie publicystycznym za�artowa� subtelnie, i� niejaki Aleksander to by� skromny przedsi�biorca detaliczny, dopiero po zmianie prezia, w pa�acu ruszy�a hurtownia. Ja odrobin� poprawi�bym pos�a PO, to nie jest hurtownia, to jest montownia p�fabrykat�w i najwyra�niej kolejny erzac ministra wys�any z zimowego pa�acu zast�pi cz�owieka, kt�ry mia� odwag� zna� j�zyk angielski i pos�ugiwa� si� sztu�cami. Kiedy jakie� dwa lata temu kto� powiedzia�by mi, �e Polska stanie si� krajem, w kt�rym prawicowy radyka� Stefan Niesio�owski b�dzie uznawany za lewicuj�cego libera�a, uzna�bym go za wymagaj�cego natychmiastowej opieki specjalistycznej. Czy to si� zmieni� Pan Stefan? Nie sadz�, w tym wieku ludzie si� nie zmieni... ca�y tekst >>

matka_kurka 2007-02-05 21:20 Ranking: (86)


09 stycznia 2007 by Matka Kurka

Polski "rustykalny katolicyzm" to nie religia, to choroba spo�eczna !
Mit niezale�nego polskiego ko�cio�a, ostatniego bastionu walki z komunizmem run�� jak lepianka podmyta ciekiem wodnym, cho� precyzyjniej by�oby rzecz nazwa� �ciekiem i niekoniecznie wodnym. Dla mnie �adne to zaskoczenie, oczywistym od pocz�tku ca�ej zadymy zwanej s�dem ostatecznym w archiwach esbeckich by�o, �e ko�ci� by� jednym z najbardziej, je�li nie najbardziej inwigilowan� instytucj� i tylko ludzie odsy�aj�cy 100 PLN na poczet koszt�w przesy�ki 29 telewizora, kt�ry `wygrali' bior�c udzia� w losowaniu, w kt�rym nigdy udzia�u nie brali, mogli wierzy� w t� bajeczk� o dziewiczej instytucji. Nigdzie, w �adnym kraju obozu demolud�w ko�ci� nie cieszy� si� taka swobod� jak w Polsce. Komuni�ci doskonale zdawali sobie spraw�, �e w kraju, gdzie na co drugim rozstaju polnych dr�g mo�na spotka� ... ca�y tekst >>

matka_kurka 2007-01-09 12:01 Ranking: (74)


04 wrze�nia 2006 by Matka Kurka

Drogi budowa�, chorych przenie�c z korytarzy, patrioci w podartych portkach !
Ju� widz� to stroszenie si� w husarskie pi�ra, t� szabelk� u�a�sk� pukaj�c� do okienka Tygrys�w, ten kondukt historycznych pretensji, �e Ja�ta, �e zdrada aliant�w, �e wolno�� wasza i nasza. A w tym czasie nasi bracia Czesi korzystaj�c z przyjaznych stosunk�w z Niemcami wyposa�� Skod� Super B w nowy system antypo�lizgowy. S�owacy bez zaj�kni�cia sprzedadz� ziemi� pod fabryk� podzespo��w Volkswagenowi  dla nowego sytemu Skody. Francuzi usi�d� z Niemcami i wypija szampana, za zdrowie dzieci, kt�rym do g�owy nie przychodzi powiela� b��d�w rodzic�w. Anglicy zas�oni� si� tajemnic�, w sprawie Gibraltaru i stosunki dyplomatyczne zostan� zamro�one. Zn�w b�dziemy chodzi� i puka� do drzwi wszystkich s�siad�w by z rozdart� koszul� pokaza� blizn� po szwabskiej kuli, patrz �wiecie to Polak bohater ... ca�y tekst >>

matka_kurka 2006-09-04 17:20 Ranking: (72)



Więcej najlepszych tekst�w




Powr�t

list otwarty
odpowied�

wyj�tkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony


Zobacz co pisz� inni blogerzy na aktualne tematy:

Dolina Rospudy

Raport WSI


Teksty innych autor�w
na www.komentarze.eu

Czy Platforma skręca w lewo?

Dlaczego Balcerowicz musi odejść

W PIS jest pusto

Sytuacja polityczna w Polsce