Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 167530
wizyt: 879272
ods�on: 2213519

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


OPOWIEM WAM O ZYCIE, ALBO NIE OPOWIEM WAM O POLSCE JEDNOOSOBOWEJ.
Z tej smutnej informacji p�yn� dwa wa�ne fakty, PiS to polityczni doliniarze, pozyskuj�cy fachowc�w, kt�rych nie maj� we w�asnych szeregach metod� cinkciarsk�: dolary, dolary sprzedaj�. I to jedna smutna wiadomo��, w kt�rej nie ma zaskoczenia, by�o to jasne od pocz�tku. Druga wiadomo�� jest taka, �e po tym co zrobi�a Gilowska wszyscy m�odzi ludzie mog� doj�� tylko do jednego s�usznego wniosku, w Polsce mo�na ola� wszelkie wybory, poniewa�, w Polsce nie ma ani jednej partii, kt�ra ma jasny program gospodarczy, sta�e pogl�dy i czytelne cele, w Polsce s� tylko partie maj�ce lepszy lub gorszy program doj�cia do w�adzy i utrzymania jej, a w�a�ciwie nie partie tylko jednostki. Ten entuzjazm prawicowych socjalist�w jest szczytem hipokryzji i g�upoty, jak r�wnie� barku jakiegokolwiek sta�ego pogl�du, to s� tandetni po�ykacze ognia w postaci slogan�w, wszyscy kt�rzy z nami s� nasi i cho�by Miller to dostoj�. Od 3 miesi�cy obserwuje opluwanie liberalnej my�li politycznej, wy�miewanie podatku liniowego, kt�rego ni w z�b populi�ci nie rozumieli, a kt�rego Gilowska jest matka chrzestn�. Teraz prawicowe hordy zapominaj�c o znikaj�cej lod�wce �lini� si� na nowa hucp� polityczn�, ma�o�� tych ludzi jest tyle� samo �enuj�ca, co przygn�biaj�ca. Gilowska by�a bardzo wyrazist� osobowo�ci�, ale bardzo wyrazist� pierwsza dam� liberalnej my�li spo�ecznej. Kaczy�skim jest oboj�tne czy b�d� rz�dzi� z Lepperem, Giertychem, czy Gilowska, Kaczy�scy po prostu chc� rz�dzi�, a �e s� mistrzami politycznego awanturnictwa i bazarowego modelu uprawiania polityki, utrzymaj� te w�adz� na d�ugie lata, bo polska mentalno��, to mentalno�� bazarowa, gdzie za szklank� zacieru i kawa�ek s�oniny mo�na kupi� wszystko. Je�li prza�ni narodowi-socjali�ci za ministerialny sto�ek s� w stanie kupi� skrajnie liberalna Gilowsk�, to �yjemy w szambie, bez masek tlenowych, dlatego spokojnie mog� zaapelowa�. Dop�ki w Polsce nie wy�oni si� profesjonalna si�a polityczna, mo�na z czystym sumieniem ola� polityk�w z lewa i z prawa, ajatollah�w bli�niaczej prawicy, plastikowej PO, czekist�w lewicy, brunatnych wszechpolskich i plebejsko-obszarnicz� Samoobron�. Zbudujcie palisad� w�asnych d��e� na kt�r� nadziej� si� smutni ignoranci i fos� �yciowych cel�w, w kt�rej utopia si� demagodzy pseudo patriotyzmu i za�ciankowego liberalizmu. Niech na �cianach zn�w u�miechn� si� pomara�czowe krasnoludki, hop, hop szklank� piwa, osobno m�odzi przyjaciele, w jednostce si�a i przysz�o�ci cele


Matka_Kurka 2006-01-07 12:14
G�os�w: 59


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=546

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Dziesi�� najlepszych tekst�w27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr�lem, a radiowozy rozwo�� pizz� i col�!
To by� wyj�tkowy rok, takiego nie mieli�my od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza�ka sejmu wp�ywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og�osi� kr�lem, a na komendzie mo�na zam�wic taxi lub pizz�.

Wszystko zacz�o si� od kampanii partii zwanej �artobliwie prawem i sprawiedliwo�ci�, pod wdzi�cznym tytu�em `My dotrzymujemy s�owa'. W ramach my dotrzymujemy s�owa, je�li m�j brat zostanie prezydentem, ja nie zostan� premierem, premierem zosta� atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie �rodkowej. Rodzime Truman Show potrwa�o p� roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s�owa, w kwestii taniego pa�stwa, powsta�o najwi�cej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem �ledzi i morza na czele, mamy najwi�cej w historii Polski marsza�k�w sej... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G�os�w: 2023


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si� wychowywa� na podw�rku? Wpisywa� miasta i zapala� �wieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju� si� nasiedzieli�my, ale dzi� nie o Europie, dzi� o podw�rku. Kto uwa�a, �e z lud�mi ogarni�tymi ideologi�, chorob� psychiczn� oraz akwizytorami mo�na rozmawia� o rzeczywisto�ci jest niedo�wiadczonym interlokutorem, albo nadaje si� na terapeut�. Nie wolno z lud�mi borykaj�cymi si� z chorob� umys�ow�, z lud�mi poch�oni�tymi ideologi� i akwizytorami wchodzi� w dyskusj�. Akwizytor�w traktujemy kartk�, zakaz wst�pu, ideolog�w i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro��c, nie szczuj�c z�ymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani� przepraszam, niezwykle interesuj�ce jest to co pan/pani m�wi, ale w�a�nie mleko mi kipi, dziecko z�bkuje i na dodatek m��/�ona mia�/mia�a przed chwil� st�uczk�". Takie uspraw... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G�os�w: 1168


25 pa�dziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros�aw - �cie�ki martyrologii, czyli jak rodzi�a si� legenda opozycji!
Jak rodzi�a si� legenda, czyli brat i brat tego brata, kt�rego pr�bowano zabi� przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj�cych opon, w zupe�nie nowej furze, poniewa� by� niezwykle gro�nym opozycjonist�, jak si� okaza�o. A jak to si� zacz�o?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro� siedzi w wi�zieniu za pr�b� podj�cia dyskusji z w�adz�. Obaj ch�opcy Jarek i Lech maj� po 19 lat i studiuj� prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk�w.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze�u, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi�niewskim, Jacek Kuro� nadal siedzi, braci nie wida�, rok p�niej pisz� prace magisterskie o wy�szo�ci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G�os�w: 1128


18 wrze�nia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori� jednego �ycia. Sami ocenicie, czy tak mo�na i wypada �y�!
Szukam ci�gle takiej formy przekazu, kt�ra nie b�dzie razi� dydaktyzmem, ale bawi�c, wzruszaj�c, nauczy mnie tego, czym chce si� podzieli� z innymi. Lubi� historie z �ycia wyrwane, jak zd��y�em zauwa�y� takie historie lubicie r�wnie� Wy, czytaj�cy moje pr�by formu�owania s��w w poszarpane my�li. Opowiem wam histori� prawdziw�, nie b�dzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b�dzie tylko tre�� �ycia bohatera. Bohaterem opowie�ci jest cz�owiek, nikt wa�ny dla �wiata, �wiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia� nie zawraca�by sobie nim g�owy.

Urodzi� si� m�j bohater dawano temu przed wojn�, w ma�ej ukrai�skiej wiosce kilkadziesi�t kilometr�w od Terespola. W domu by�o ich 9, mog�o by� 12, ale troje zmar�o na bied�. Ten bardzo pospolity rodzaj �mierci, na nikim nie robi� wra�enia, ... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G�os�w: 1023


26 wrze�nia 2007 by Matka Kurka

Jaros�aw - cz�owiek znik�d, twarz bez wyrazu nie istniej�cej IVRP!
R�nie si� m�wi o r�nych ludziach. M�wi si�, �e ludzie s� dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk�ad spadkobiercami dorobku Solidarno�ci s� ludzie, kt�rzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag� stan�� naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by�o sporo, legendarnych wojownik�w, sp�dzali po kilka lat w wi�zieniach, byli prze�ladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas�w by� Jacek Kuro�, kt�remu SB wyko�czy�a ojca i �on�, pobi�a syna, a jego samego wi�zi�a wiele lat. By� bohaterem Kuro�, Wa��sa, Frasyniuk, Niesio�owski, M�yd�o, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj� si� dzi� rozmaicie, ale �aden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia�, �e Solidarno�� to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt�rym zawdzi�czamy woln... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G�os�w: 773


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie�? Kto zapomnia�, mo�e by� spokojnym, wszystko mu si� przypomni. W TVP b�dziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst�p" Jaruzelskiego obwieszczaj�cego, �e dla dobra Polak�w trzeba Polak�w potraktowa� czo�gami. Po po�udniu okratowany star przejedzie demonstruj�cego, p�nym popo�udniem w�saty gitarzysta za�piewa o Janku kt�ry pad�, a wieczorem ju� nieco lu�niej, b�dziemy mogli obejrze� "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi�ci "Przes�uchanie" (bardzo dobry film), w zale�no�ci od tego, co si� w tym roku wylosowa�o. Chyba jest ju� jasne, �e b�d� si� nara�a�, nie jest jeszcze jasne, �e b�d� si� nara�a� wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj�ciem, lubi� to robi�, poniewa� nic tak narod�w nie u... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G�os�w: 676


18 pa�dziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo�emy urz�dzi� najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni�to, brunatn� nitk� haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt�rzy ustawiali je pod wiatr wywo�uj�c medialny �opot. Machano nam przed oczami chor�gwiami rozmaitymi, nie spos�b odczyta� co tam sta�o napisane, bo machano tak, aby napis�w nie by�o wida� - liczy� si� efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has�a zapisa�em, zanim zosta�y wyszyte, pami�tam te has�a jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa�stwo.

II. 3 miliony mieszka�

III. Tanie pa�stwo

IV. Walka z korupcj� i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by�y ambicje PiS i takie by�y cele, szybo si� okaza�o, �e �rodki wiod�ce do celu przeistoczy�y si� w cel og�ln... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G�os�w: 664


08 maja 2007 by Matka Kurka

Idealny! Opozycyjny cz�onek PZPR, katolik rozwodnik, 14 letni student prawa!
Zwracam si� z uprzejma pro�b�, o przyj�cie mnie do pracy w `tanim, solidarnym pa�stwie', w charakterze czwartego wicepremiera, premiera bez teki. Pro�b� swoj� motywuj�, gdy� studiowa�em na Uniwersytecie Gda�skim, zaznaczam, �e bez kozery by�o to na wydziale Prawa i Administracji. Teraz pokr�tce przedstawi� swoje merytoryczne kompetencje, kt�re posiadam w obszarze szczeg�owego wykszta�cenia. Myln� jest insynuacja jakobym studiowa� z perypetiami, gdy� czasookres studiowania by� ambiwalentnie sprz�ony z dzia�alno�ci� polityczn�. Zacz�� �em studia w roku pa�skim 1983 i ju� w roku Anno Domini 1997 odebra�em dyplom prawniczy z macierzystego, przypisanego do mojej rejonizacji wydzia�u, co da�o w du�ym skr�cie 14 lat edukacji. Czasookres studiowania by� przes�ank� do podj�cia dzia�alno�ci na p�a... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-05-08 09:16
G�os�w: 664


19 pa�dziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si� obrazi�, zw�aszcza inteligencj� POLAK�W!
Ostatnie s�owa. Cz�owiek, kt�ry rozumie znaczenie s�owa wolno��, godno��, honor, inteligencja, nie b�dzie mia� problem�w z wyborem mniejszego z�a. Demokracja jest warunkiem wst�pnym, zaczynem spo�ecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du�o wa�niejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by�a ich ziemia i ich �ycie. Zmieni�o si� �ycie Amerykan�w Indian, poniewa� przyjecha�y z ca�ego �wiata hordy bandzior�w, awanturnik�w, z�odziei, oszust�w i kurtyzan, by zbudowa� Indianom demokracj�. Indian zamkni�to w rezerwatach, z czarnego l�du przywieziono niewolnik�w i tak powsta�a "demokracja", dla wybranych. Bogate po�udnie wielbi�o sw�j model demokracji, gwa�ty na Murzynkach i torturowanie Murzyn�w, niedzielne rodzinne wyciec... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G�os�w: 658


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini�o Webasto sprz�one z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g�upsze i co bardziej profanuj�ce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia� 22 lata i nie wiedzia� jak si� hamuje ceramiczn� hydraulik�? Czy psychologiczne recepty na b�l, serwowane mi�dzy reklamami sieci kom�rkowych. Ile ju� tych zniczy zap�on�o, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste�my wstrz��ni�ci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra�a, jaki to b�l, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si� robi takie spektakle, og�lnonarodowej �a�oby? Kto wie sk�d si� bior� newsy, zw�aszcza te dramatyczne, pe�ne cierpienia, kt�re prze�ykamy miedzy k�sem kanapki ze szczeci�skim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior� si� st�d, �e trzeba p�j�� do matki, c�rki i spyta�, co one czuj�, kiedy widzia�y jak cz�onki najbli�szych rozsypa�y si� na francus... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G�os�w: 648Więcej najlepszych tekst�w
Powr�t

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha