najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Antoni Macierewicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Jak czytam komentarze "prawdziwych polak´┐Żw" disco polo wydaje si´┐Ż sztuk´┐Ż!
Z cz´┐Żowieka ciesz´┐Żcego si´┐Ż 78% poparciem i zaufaniem spo´┐Żecznym, PiS w ci´┐Żgu nieca´┐Żego roku zrobi´┐Ż miesyka}ca W´┐Żchocka, dy´┐Żurnego dostarczyciela dowcip´┐Żw. To juz cie´┐Ż cz´┐Żowieka i polityczny bankrut, ´┐Żadna reanimacja nie pomo´┐Że, ka´┐Żda pr´┐Żba wklejania by´┐Żego ´┐Żpierwsyego" w wyd´┐Żubywan´┐Ż na si´┐Ż´┐Ż dziur´┐Ż tylko dodaje upokorzenia i tak ju´┐Ż sponiewieranemu politykowi. Mniejsza o autsajder´┐Żw, ciekawsza jest niespotykana aktywno´┐Ż´┐Ż i niesamowita troska I stratega w obszarze bie´┐Ż´┐Żcych doniesie´┐Ż prasowych. W `normalnych' okoliczno´┐Żciach takie sprawy jak tajemnice alkowy healthier qualities i p´┐Żon´┐Żce swastyki zosta´┐Żby skwitowana przez prawie sprawiedliwych prowokacj´┐Ż polskoj´┐Żzycznych medi´┐Żw. `Normalna' sytuacja to taka kiedy przystawki by´┐Ży potrzebne w planie zabawowym, zwanym potocznie strategicznym. Przypominam, ´┐Że gdy trzeba by´┐Żo to nawet w sprawie pos´┐Ża Bestrego milcza´┐Żo si´┐Ż tygodniami i nikt nie konsultowa´┐Ż si´┐Ż na szybko z I strategiem, czy by przypadkiem nie wszcz´┐Ż´┐Ż ´┐Żledztwa pod publiczk´┐Ż, poniewa´┐Ż czasy by´┐Ży inne, ci´┐Żkie to by´┐Ży czasy i ka´┐Żdy recydywista by´┐Ż na wag´┐Ż z´┐Żota w koalicyjnej ´┐Żawie. W tym przypadku mamy klasyczn´┐Ż schizofreni´┐Ż moraln´┐Ż I stratega, nie dymisjonuje premiera, czy nie zawiesza do czasu wyja´┐Żnienie sprawy, ale ch´┐Żtnie podejmuje decyzj´┐Ż o wszcz´┐Żciu post´┐Żpowania. O czym to ´┐Żwiadczy kiedy decyzji nie odwa´┐Ży podj´┐Ż´┐Ż si´┐Ż samodzielnie prokurator, a konsultuj´┐Ż j´┐Ż z I strategiem? Oczywi´┐Żcie o tym, ´┐Że decyzja nie jest prawna, a polityczna. O´┐Żmielam si´┐Ż po raz drugi delikatnie zasugerowa´┐Ż, ´┐Że strateg misternie przygotowuje ostateczne skonsumowanie prze´┐Żutych przystawek. Je´┐Żli kto´┐Ż chce mi powiedzie´┐Ż, ´┐Że nagle 160 cm kompleks´┐Żw przejmuje si´┐Ż doniesieniami medi´┐Żw z uk´┐Żadu, albo moralno´┐Żci´┐Ż swoich koalicjant´┐Żw, kt´┐Żra od pocz´┐Żtku nadawa´┐Ża sie do wszcz´┐Żcia natychmiastowego ´┐Żledztwa, to chyba jest przewodnicz´┐Żcym Kuchci´┐Żskim, kt´┐Żry tradycyjnie ma za zadanie przemyca´┐Ż p´┐Żprawdy. I strateg  szykuje kolejn´┐Ż intryg´┐Ż, niemal na pewno chce sie pozby´┐Ż przystawek, bo i po co mu przystawki wywo´┐Żuj´┐Żce zgag´┐Ż. PiS ma beznadziejn´┐Ż pras´┐Ż i beznadziejne notowania w´┐Żr´┐Żd elektoratu my´┐Żl´┐Żcego, 160 cm kompleks´┐Żw w ko´┐Żcu przetrawi´┐Ż t´┐Ż `oczywist´┐Ż oczywisto´┐Ż´┐Ż' i chce pokaza´┐Ż, ´┐Że ekstremi´┐Żci z LPR i SO, to by´┐Ża dziejowa konieczno´┐Ż´┐Ż, teraz kiedy nie istniej´┐Ż na rynku sonda´┐Żowym, przyklejone do w´┐Żtroby przystawki do´┐Żuj´┐Ż PiS, kt´┐Żry jest postrzegany jako jedno i to samo koalicyjne, szemrane towarzystwo. Z kim przystajesz takim w oczach wyborc´┐Żw si´┐Ż stajesz.  

W przypadku I stratega trudno uwierzy´┐Ż w jeden zbieg okoliczno´┐Żci, a kilka zbieg´┐Żw okoliczno´┐Żci, to ju´┐Ż tzw. `plan' strategiczny. Najpierw komunikat do Giertycha, ´┐Że Kazimierz by´┐Żby lepszym ministrem o´┐Żwiaty, aby sprawdzi´┐Ż reakcj´┐Ż `koalicjanta' i oswaja´┐Ż opini´┐Ż publiczn´┐Ż z now´┐Ż zagrywk´┐Ż, potem ostre pot´┐Żpienie za neonazizm i teraz Lepper do przegl´┐Żdu, wcze´┐Żniej deptanie po odciskach `jednego cia´┐Ża' Rokit´┐Ż w rz´┐Żdzie. 160 cm kompleks´┐Żw oczywi´┐Żcie nie mo´┐Że zerwa´┐Ż koalicji z winy PiS, zatem tradycyjnie prowokuje koalicjant´┐Żw, aby doprowadzi´┐Ż do awantury i wskaza´┐Ż przystawki jako awanturuj´┐Żce si´┐Ż, stary do znudzenia powtarzany numer, tw´┐Żj nos zaatakowa´┐Ż nasz kij bejsbolowy. Podra´┐Żnione przystawki trz´┐Żs´┐Żc si´┐Ż ze strachu, zareagowa´┐Ży ostro´┐Żnie, a to ´┐Że Jan Maria zb´┐Żdny koalicji intelektualista, a to ministerialnym doniesieniem do prokuratury na za´┐Żo´┐Żon´┐Ż przez ministra organizacj´┐Ż. S´┐Żowem pokazuj´┐Ż elektoratowi, my jeste´┐Żmy czy´┐Żci bardziej od PiS, jak trzeba przy´┐Żo´┐Żymy nawet swoim. W sytuacji przystawek takie po´┐Żwi´┐Żcenia s´┐Ż konieczne i nie o ´┐Żadne oczyszczenie szereg´┐Żw chodzi, lecz o utrzymanie si´┐Ż przy ´┐Ż´┐Żobie. Strateg si´┐Ż nudzi, notowania odbudowa´┐Ż, SO z LPR wyko´┐Żczy´┐Ż, w zanadrzu mam Mazura i WSI, jako ewentualn´┐Ż kampani´┐Ż, wi´┐Żc nie ma na co czeka´┐Ż. Na pewno trzeba si´┐Ż pozby´┐Ż ekstremist´┐Żw i kryminalist´┐Żw nie pasuj´┐Żcych do moralnej rewolucji, dalej to si´┐Ż zobaczy. Jak przystawki b´┐Żd´┐Ż grzeczne, co jest raczej pewne i mimo wywalenia z rz´┐Żdu b´┐Żd´┐Ż g´┐Żosowa´┐Ż jak PiS ka´┐Że, to sobie b´┐Żdzie rz´┐Żdzi´┐Ż PiS samodzielnie i zbija´┐Ż kapita´┐Ż na w´┐Żasne konto, cho´┐Żby realizuj´┐Żc pomys´┐Ży Giertycha, kt´┐Żre tak naprawd´┐Ż nie mog´┐Ż sie przebi´┐Ż tylko dlatego, ´┐Że to Giertych jest ich pomys´┐Żodawc´┐Ż. Je´┐Żli przystawki przypomn´┐Ż sobie czym jest godno´┐Ż´┐Ż i postawi´┐Ż sie PiS, to mamy nowe wybory, do kt´┐Żrych strateg przygotowa´┐Ż si´┐Ż wspomnianym ju´┐Ż WSI i zap´┐Żacon´┐Ż paroma tysi´┐Żcami ´┐Żo´┐Żnierzy ekstradycj´┐Ż Mazura. Bez wzgl´┐Żdu na to jak to na razie ma´┐Żo prawdopodobnie i egzotycznie brzmi, ryzykuj´┐Ż prognoz´┐Ż og´┐Żaszaj´┐Żc´┐Ż koniec przystawek, jednocze´┐Żnie usprawiedliwiam swoj´┐Ż brawur´┐Ż, malutkim przypomnieniem, ´┐Że gdyby kto´┐Ż zaryzykowa´┐Ż par´┐Ż miesi´┐Żcy temu tez´┐Ż wieszcz´┐Żc´┐Ż, powr´┐Żt do koalicji z Lepperem, uznano by go za niespe´┐Żna rozumu. W przypadku stratega wszystko jest mo´┐Żliwe, to dziecko, du´┐Że dziecko, kt´┐Żre dosta´┐Żo zabawki jakich nigdy przedtem nie mia´┐Żo. Ten bactrim pris majtkach po prostu bawi si´┐Ż uk´┐Żadaniem klock´┐Żw, to jest zabawa dla samej zabawy, poza tym oczywi´┐Żcie wendeta, Lepperowi 160 cm kompleks´┐Żw na pewno nie zapomnia´┐Żo upokorzenia. Podsumowuj´┐Żc, stawiam tez´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żc´┐Ż: `koniec koalicji'. W normalnych warunkach i uczestnikach ´┐Życia politycznego ma´┐Żo prawdopodobn´┐Ż, ale w realiach IVRP to nic nadzwyczajnego, normalna codzienna paranoja. Na pewno w tym wszystkim nie chodzi o to kto spa´┐Ż z Lepperem i na czyje dzia´┐Żce palono swastyki, dla moralist´┐Żw z PiS to s´┐Ż igraszki dla prasy, oni si´┐Ż takimi drobiazgami nie przejmuj´┐Ż, tu chodzi o ubicie kolejnego interesu, pokusa zbyt wielka by z niej nie skorzysta´┐Ż


matka_kurka 2006-12-04 17:16 Ranking: (23)


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=513
do postu na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.

Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wnioske aby jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mozna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci,  pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sejmu i s... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27 Ranking: (253)


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie wybuchaj´┐Żcych opon w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podjecie dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej z opozycyjnych kierunk´┐Żw.
2) Rok 1970 tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976 strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane przez KOR Jacka... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52 Ranking: (211)


23 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
Ilu normalnym pasa´┐Żerom nawet g´┐Żodnym i zzi´┐Żbni´┐Żtym przysz´┐Żoby do g´┐Żowy, ´┐Żeby zadzwoni´┐Ż na komend´┐Ż policji i zam´┐Żwi´┐Ż dwa hamburgery? Kiedy s´┐Żysz´┐Ż argumenty, ´┐Że SLD krad´┐Żo, a teraz mamy prawdziwa Polsk´┐Ż, bo c´┐Ż to za przest´┐Żpstwo gdy jeden minister zamawia drugiemu ministrowi radiow´┐Żz z hamburgerami, zastanawiam si´┐Ż czy bardziej przygn´┐Żbiaj´┐Żce jest zachowanie w´┐Żadz, czy obywateli. W tym dzikim kraju zawsze patrzono na skal´┐Ż i form´┐Ż, nie na tre´┐Ż´┐Ż, nie na istot´┐Ż rzeczy. Ma´┐Żo mnie obchodzi, czy policjanci dostarczyli hamburgera, czy w´┐Żdk´┐Ż, zapewne dostarczenie w´┐Żdki lub papieros´┐Żw wywo´┐Ża´┐Żoby og´┐Żlnonarodowe poruszenie, natomiast hamburger to tylko medialna burza w szklance wody. I jak zwykle nikomu zar´┐Żwno z publicyst´┐Żw, polityk´┐Żw jak i obywateli nie przychodzi do g´┐Żowy, ´┐Że przedmiotem afery ni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-23 11:06 Ranking: (126)


20 lutego 2007 by Matka Kurka

W Polsce rz´┐Żdzi sekta PiS, mam na to dowody naukowe! Sprawa jest rozwojowa!
Zapewne tak´┐Ż analiz´┐Ż por´┐Żwnawcz´┐Ż, jak´┐Ż za chwile przedstawi´┐Ż, b´┐Żdzie mo´┐Żna potraktowa´┐Ż z przymru´┐Żeniem oka, podobnie jak artyku´┐Ż w znanym tygodniku, kt´┐Żry por´┐Żwnywa´┐Ż Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego do W´┐Żadimira Putina. Od razu podnios´┐Ży si´┐Ż glosy, ´┐Że skandal, ´┐Że Czeczenia i tym podobne, tymczasem nie o Czeczeni´┐Ż w tym wszystkim chodzi´┐Żo, a o zamordystyczny stosunek do demokracji, przerabianej na monopartyjn´┐Ż republik´┐Ż wiernopodda´┐Żczych zausznik´┐Żw. Mniejsza jednak o trafne por´┐Żwnanie, histerycznie rozdzielone na czworo, dzi´┐Ż chcia´┐Żbym u´┐Ży´┐Ż innego por´┐Żwnania, mianowicie zestawi´┐Ż zachowanie partii PiS ze specyficznym rodzajem grupy jak´┐Ż jest sekta. Zdaj´┐Żc sobie spraw´┐Ż z tego jak bardzo jest to naci´┐Żgana' teoria i `nieuprawniona', mimo wszystko postaram si´┐Ż wykaza´┐Ż oczywiste podobie´┐Żstwa. D... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-20 12:28 Ranking: (110)


18 lutego 2007 by Matka Kurka

Miano "dure´┐Ż" w kontek´┐Żcie poczyna´┐Ż i "dokona´┐Ż" jest krzywdz´┐Żce dla durni´┐Żw!
Czy Lech W. obrazi´┐Ż majestat jego przykr´┐Żtkawo´┐Żci z brodawk´┐Ż i posun´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w recenzji strony internetowej, oraz samego autora, o jeden most za daleko? Moim skromnym zdaniem, Lech W. dokona´┐Ż syntezy dokona´┐Ż i jestestwa Lecha Kononowicza i uczyni´┐Ż to nadzwyczaj subtelnie, miano `dure´┐Ż' jest humanitarnym i dalece kompromisowym imieniem dla kogo´┐Ż, kto musia´┐Żby odbiera´┐Ż korepetycje, by w´┐Żr´┐Żd `durni´┐Żw' poczu´┐Ż si´┐Ż jak swojak. Nie ma chyba adekwatnego okre´┐Żlenia, kt´┐Żre odda´┐Żoby przeczo´┐Żgany stan umys´┐Żu osobnika, drukuj´┐Żcego na internetowych stronach list´┐Ż tajnych wsp´┐Żpracownik´┐Żw s´┐Żu´┐Żb specjalnych i mieni´┐Żcego si´┐Ż przy tym patriot´┐Ż, oraz preziem nieistniej´┐Żcego kraju zwanego IVRP. Konia z rz´┐Żdem i koby´┐Żk´┐Ż u p´┐Żota temu, kto wska´┐Że mi drugiego takiego `m´┐Ża stanu' w ´┐Żwiecie, robi´┐Żcego z t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-18 14:38 Ranking: (102)


29 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a fizycy str´┐Żuja w bankach !
W ca´┐Żej tej politowania godnej karierze wida´┐Ż dwie rzeczy. W partii takiej jak PiS nie ma miejsca dla ludzi my´┐Żl´┐Żcych samodzielnie, tu karier´┐Ż robi politruk, cie´┐Ż k´┐Żaniaj´┐Żcy si´┐Ż prezesowi, nauczyciel winduj´┐Żcy t´┐Żpawe latoro´┐Żle dygnitarzy przynajmniej do funkcji skarbnika klasy. Druga rzecz to marno´┐Ż´┐Ż tych na si´┐Ż´┐Ż wylansowanych tokarzy, palaczy CO, nauczycieli fizyki, przecie´┐Ż ka´┐Żdy cz´┐Żowiek posiadaj´┐Żcy odrobin´┐Ż godno´┐Żci i przyzwoito´┐Żci zapad´┐Żby si´┐Ż pod ziemie gdyby tak go sponiewierano jak sponiewierano mopa Kazimierza. Wymieciono Kazkiem wszystkie k´┐Żty, wy´┐Ż´┐Żto go i w ko´┐Żcu trafi´┐Ż do korytka na samym dnie, gdzie wyd´┐Żubuje och´┐Żapy z pa´┐Żskiego sto´┐Żu. W zasadzie nie ma si´┐Ż co dziwi´┐Ż takiej `osobowo´┐Żci' ca´┐Że ´┐Życie albo w podstaw´┐Żwce pilnuj´┐Żc dzieci prezydenta Gorzowa, albo w jaki´┐Ż ´┐Żmiesznych t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-29 18:07 Ranking: (100)


09 lutego 2007 by Matka Kurka

Aby przetrwa´┐Ż w tym rz´┐Żdzie trzeba mie´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż i inteligencj´┐Ż ko´┐Żcho´┐Żnika!
Ostatnia faza rewolucji, rewolucja prze´┐Żuwa w´┐Żasne dzieci, okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że wr´┐Żg czai´┐Ż si´┐Ż w obozie partii, towarzysz Ludwik, towarzysz Radek i towarzysz kamandir to trocki´┐Żci na us´┐Żugach imperialnej korporacji Czystka po´┐Ż´┐Żczona z samokrytyk´┐Ż okresu b´┐Ż´┐Żd´┐Żw i wypacze´┐Ż, dwa ba´┐Żwanki ta´┐Żcz´┐Ż twista, politbiuro dr´┐Ży, tylko ni´┐Żsi maj´┐Ż szanse, tylko wierni le´┐Ż´┐Ż krzy´┐Żem, ci przetrwaj´┐Ż. Trzeba mie´┐Ż´┐Ż pe´┐Żen pakiet cech aby wytrwa´┐Ż przy wodzusiu, brak godno´┐Żci, wazelina ociekaj´┐Żca po brodzie i innych otworach cia´┐Ża, kompletne samoupodlenie gwarantuje posadk´┐Ż i t´┐Ż niesamowite poczucie misji dziejowej, polegaj´┐Żce na wyci´┐Żgni´┐Żciu z kompleks´┐Żw jego ogrowsk´┐Ż przykr´┐Żtkaw´┐Ż mo´┐Ż´┐Ż.

Narody cywilizowane zawsze chcia´┐Ży mie´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Ż, kt´┐Żry by´┐Żby okazem doskona´┐Żo´┐Żci, p´┐Żbogiem, kim´┐Ż kto jest najlepszy, na... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-09 13:52 Ranking: (90)


05 lutego 2007 by Matka Kurka

Radek nie pasowa´┐Ż do rewolucji moralnej zna´┐Ż angielski i jad´┐Ż widelcem!
Jeden z pos´┐Ż´┐Żw PO, powszechnie lubiany i szanowany przez przyjaci´┐Ż z PiS w znanym programie publicystycznym za´┐Żartowa´┐Ż subtelnie, i´┐Ż niejaki Aleksander to by´┐Ż skromny przedsi´┐Żbiorca detaliczny, dopiero po zmianie prezia, w pa´┐Żacu ruszy´┐Ża hurtownia. Ja odrobin´┐Ż poprawi´┐Żbym pos´┐Ża PO, to nie jest hurtownia, to jest montownia p´┐Żfabrykat´┐Żw i najwyra´┐Żniej kolejny erzac ministra wys´┐Żany z zimowego pa´┐Żacu zast´┐Żpi cz´┐Żowieka, kt´┐Żry mia´┐Ż odwag´┐Ż zna´┐Ż j´┐Żzyk angielski i pos´┐Żugiwa´┐Ż si´┐Ż sztu´┐Żcami. Kiedy jakie´┐Ż dwa lata temu kto´┐Ż powiedzia´┐Żby mi, ´┐Że Polska stanie si´┐Ż krajem, w kt´┐Żrym prawicowy radyka´┐Ż Stefan Niesio´┐Żowski b´┐Żdzie uznawany za lewicuj´┐Żcego libera´┐Ża, uzna´┐Żbym go za wymagaj´┐Żcego natychmiastowej opieki specjalistycznej. Czy to si´┐Ż zmieni´┐Ż Pan Stefan? Nie sadz´┐Ż, w tym wieku ludzie si´┐Ż nie zmieni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-05 21:20 Ranking: (86)


09 stycznia 2007 by Matka Kurka

Polski "rustykalny katolicyzm" to nie religia, to choroba spo´┐Żeczna !
Mit niezale´┐Żnego polskiego ko´┐Żcio´┐Ża, ostatniego bastionu walki z komunizmem run´┐Ż´┐Ż jak lepianka podmyta ciekiem wodnym, cho´┐Ż precyzyjniej by´┐Żoby rzecz nazwa´┐Ż ´┐Żciekiem i niekoniecznie wodnym. Dla mnie ´┐Żadne to zaskoczenie, oczywistym od pocz´┐Żtku ca´┐Żej zadymy zwanej s´┐Żdem ostatecznym w archiwach esbeckich by´┐Żo, ´┐Że ko´┐Żci´┐Ż by´┐Ż jednym z najbardziej, je´┐Żli nie najbardziej inwigilowan´┐Ż instytucj´┐Ż i tylko ludzie odsy´┐Żaj´┐Żcy 100 PLN na poczet koszt´┐Żw przesy´┐Żki 29 telewizora, kt´┐Żry `wygrali' bior´┐Żc udzia´┐Ż w losowaniu, w kt´┐Żrym nigdy udzia´┐Żu nie brali, mogli wierzy´┐Ż w t´┐Ż bajeczk´┐Ż o dziewiczej instytucji. Nigdzie, w ´┐Żadnym kraju obozu demolud´┐Żw ko´┐Żci´┐Ż nie cieszy´┐Ż si´┐Ż taka swobod´┐Ż jak w Polsce. Komuni´┐Żci doskonale zdawali sobie spraw´┐Ż, ´┐Że w kraju, gdzie na co drugim rozstaju polnych dr´┐Żg mo´┐Żna spotka´┐Ż ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-01-09 12:01 Ranking: (74)


04 wrze´┐Żnia 2006 by Matka Kurka

Drogi budowa´┐Ż, chorych przenie´┐Żc z korytarzy, patrioci w podartych portkach !
Ju´┐Ż widz´┐Ż to stroszenie si´┐Ż w husarskie pi´┐Żra, t´┐Ż szabelk´┐Ż u´┐Ża´┐Żsk´┐Ż pukaj´┐Żc´┐Ż do okienka Tygrys´┐Żw, ten kondukt historycznych pretensji, ´┐Że Ja´┐Żta, ´┐Że zdrada aliant´┐Żw, ´┐Że wolno´┐Ż´┐Ż wasza i nasza. A w tym czasie nasi bracia Czesi korzystaj´┐Żc z przyjaznych stosunk´┐Żw z Niemcami wyposa´┐Ż´┐Ż Skod´┐Ż Super B w nowy system antypo´┐Żlizgowy. S´┐Żowacy bez zaj´┐Żkni´┐Żcia sprzedadz´┐Ż ziemi´┐Ż pod fabryk´┐Ż podzespo´┐Ż´┐Żw Volkswagenowi  dla nowego sytemu Skody. Francuzi usi´┐Żd´┐Ż z Niemcami i wypija szampana, za zdrowie dzieci, kt´┐Żrym do g´┐Żowy nie przychodzi powiela´┐Ż b´┐Ż´┐Żd´┐Żw rodzic´┐Żw. Anglicy zas´┐Żoni´┐Ż si´┐Ż tajemnic´┐Ż, w sprawie Gibraltaru i stosunki dyplomatyczne zostan´┐Ż zamro´┐Żone. Zn´┐Żw b´┐Żdziemy chodzi´┐Ż i puka´┐Ż do drzwi wszystkich s´┐Żsiad´┐Żw by z rozdart´┐Ż koszul´┐Ż pokaza´┐Ż blizn´┐Ż po szwabskiej kuli, patrz ´┐Żwiecie to Polak bohater ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-09-04 17:20 Ranking: (72)Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


Zobacz co pisz´┐Ż inni blogerzy na aktualne tematy:

Dolina Rospudy

Raport WSI

wypowied´┐Ż Ziobry w sprawie chirurga


Teksty innych autor´┐Żw
na www.komentarze.eu

Czy Platforma skręca w lewo?

Dlaczego Balcerowicz musi odejść

W PIS jest pusto

Sytuacja polityczna w Polsce