Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS

wyjątkowy rok

Lech i Jarosław

historia jednego życia

Zawiniło Webasto

list otwarty

Jarosław - człowiek znikąd

Siedem cud´┐Żw


bracia Kaczy´┐Żscy
Zbigniew Ziobro
Antoni Macierewicz
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2007
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Teksty w wersji PDF (8,93 MB)
wersja: 11 pa´┐Żdziernik 2007
Nawet za pomoc´┐Ż meblo´┐Żcianki, nie da si´┐Ż z partyzanta zrobi´┐Ż dow´┐Żdcy sztabu !
Tworzenie na si´┐Ż´┐Ż, bohatera z narodowego z aststenta, by ni epowiedziec praktykanta opozycji, to do´┐Żc niesmaczny pomys´┐Ż. To nie jest sprawa nowa, to jest trauma obu braci i rewan´┐Ż na najwi´┐Żkszym wrogu, kt´┐Żry dwukrotnie ich upokorzy´┐Ż, a imi´┐Ż jego Lech. Ci´┐Żko zrozumie´┐Ż zachowanie dw´┐Żch najbardziej znanych braci w Polsce, ale ja spr´┐Żbuj´┐Ż wyja´┐Żni´┐Ż jak by´┐Żo i jak jest. Ta nowa sensacja z szafa Lesiaka, to tylko przy okazji atak na opozycj´┐Ż, tak naprawd´┐Ż chodzi tu o rewan´┐Ż, na starym wrogu, kt´┐Żry dwukrotnie upokorzy´┐Ż bli´┐Żniak´┐Żw, mowa o Lechu Walesie. Nikt przy zdrowych zmys´┐Żach, znaj´┐Żcy cho´┐Żby odrobin´┐Ż polskiej historii najnowszej, nie zaprzeczy, ´┐Że gdyby nie Lech Wa´┐Ż´┐Żsa, obaj bracia nie za´┐Żapaliby sie na ´┐Żaden prze´┐Żom, ani w roku 1980, ani w 1989. To nikt inny jak Wal´┐Żsa uczyni´┐Ż z bli´┐Żniak´┐Żw swoich doradc´┐Żw najpierw w stoczni gda´┐Żskiej, potem przy okr´┐Żg´┐Żym stole. Bracia uczyli sie od Wa´┐Ż´┐Żsy i Wa´┐Ż´┐Żsie zawdzi´┐Żczaj´┐Ż niemal wszystko co w polityce osi´┐Żgn´┐Żli. Kto interesuje si´┐Ż dog´┐Ż´┐Żbnie histori´┐Ż wsp´┐Żczesn´┐Ż, albo chocia´┐Ż ogl´┐Żda´┐Ż kr´┐Ż´┐Ż´┐Żce po internecie reporta´┐Że dokumentalne, wie, ´┐Że dzia´┐Żacze Solidarno´┐Żci tacy jak Anna Walentynowicz, Wierzchowski i ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwo Gwiazd´┐Żw, zarzucali Lechowi wsp´┐Żprace z SB. Pierwsze powa´┐Żne zarzuty pada´┐Ży w pod koniec lat 70, wed´┐Żug relacji ´┐Żwiadk´┐Żw w´┐Żtpliwo´┐Żci co do lojalno´┐Żci Lecha mieli nie tylko wymienieni dzia´┐Żacze, ale wi´┐Żksze tuzy podziemia. Z przedstawionych w reporta´┐Żach dokument´┐Żw, z opowiada´┐Ż przeciwnik´┐Żw Wa´┐Ż´┐Żsy wynika, ´┐Że na pocz´┐Żtku lat 70 Lech da´┐Ż si´┐Ż wci´┐Żgn´┐Ż´┐Ż w jak´┐Ż´┐Ż gr´┐Ż z SB i z tego co pami´┐Żtam w roku 1976 zerwa´┐Ż gr´┐Ż, co potwierdzaj´┐Ż dokumentami autorzy filmu. Nie jestem i nigdy nie by´┐Żem wyznawca spiskowej teorii dziej´┐Żw, ale akurat w to, ´┐Że legenda Solidarno´┐Żci mog´┐Ża mie´┐Ż w swoim ´┐Życiu niezbyt chwalebny moment jestem sk´┐Żonny uwierzy´┐Ż. Jedynak chyba nikt, nawet z tych najbardziej radykalnych dzia´┐Żaczy i dokumentalist´┐Żw nie zaprzecza, ´┐Że Lech, ju´┐Ż w 1980 zosta´┐Ż ´┐Żyw´┐Ż legend´┐Ż Solidarno´┐Żci, kt´┐Żrego wizerunek obieg´┐Ż ca´┐Ży ´┐Żwiat. Sta´┐Żo si´┐Ż to w du´┐Żej mierze dzi´┐Żki przypadkowi, bo ani Wa´┐Ż´┐Żsa strajku nie zaczyna´┐Ż, ani go nie ko´┐Żczy´┐Ż, zacz´┐Żli go stoczniowcy w obronie zwolnionej Walentynowicz, a sko´┐Żczyli tak naprawd´┐Ż doradcy ´┐Żci´┐Żgni´┐Żci przez Wa´┐Ż´┐Żse, miedzy innymi bli´┐Żniacy, kt´┐Żrzy wyst´┐Żpowali w´┐Żwczas w roli praktykant´┐Żw, a pierwsze skrzypce grali Kuro´┐Ż, Mazowiecki, Geremek.  

W´┐Żwczas wszyscy walczyli z komun´┐Ż i z tego co sami m´┐Żwi´┐Ż dzisiejsi radykalni dzia´┐Żacze, nie chcieli komunie u´┐Żatwia´┐Ż ´┐Życia ujawniaj´┐Żc przesz´┐Żo´┐Ż´┐Ż Lecha, kt´┐Żra budzi´┐Ża w´┐Żtpliwo´┐Żci, zacisn´┐Żli z´┐Żby i w imie dobrej sprawy milczeli. Milczeli, ale na zewn´┐Żtrz, w ´┐Żrodku wrza´┐Żo, b´┐Żd´┐Żc przy Wa´┐Żesie nie mo´┐Żna by´┐Żo nie s´┐Żysze´┐Ż, ´┐Że jest wsp´┐Żczesnym Kmicicem, strzela´┐Ż do portret´┐Żw przodk´┐Żw, teraz jednak wysadzi´┐Ż komunistyczna kolubryn´┐Ż. Pierwsza nie wytrzyma´┐Ża Anna Walentynowicz i zacz´┐Ża g´┐Żo´┐Żno m´┐Żwi´┐Ż o wsp´┐Żpracy z SB legendy Solidarno´┐Żci, zap´┐Żaci´┐Ża za to cen´┐Ż najwy´┐Ższ´┐Ż odsuni´┐Żto j´┐Ż od w´┐Żadz zwi´┐Żzku, potem marginalizowano, a´┐Ż do eliminacji kolejnych dzia´┐Żaczy z ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwem Gwiazd´┐Żw na czele.  Kto to zrobi´┐Ż? Ano Polak Polakowi zgotowa´┐Ża ten los. Solidarno´┐Ż´┐Ż i dzia´┐Żacze podziemia podzielili si´┐Ż na dwa obozy, tych kt´┐Żrzy Kmicica uwa´┐Żali za zrehabilitowanego bohatera i tych co uwa´┐Żali go za zdrajc´┐Ż. Rzadko sie to w Polsce zdarza, ale wygra´┐Ż rozum i ob´┐Żz umiarkowany odpowiedzialny za dalsze losy Solidarno´┐Żci. Zdoby´┐Ż mia´┐Żd´┐Ż´┐Żc´┐Ż przewag´┐Ż nad radyka´┐Żami i przeszed´┐Ż do historii, czego przegrani do dzi´┐Ż nie mog´┐Ż im darowa´┐Ż. W obozie umiarkowanym, broni´┐Żcym Wa´┐Żesy by´┐Żo wielu. Ale najwierniejszymi bezkrytycznymi adiutantami Wa´┐Żesy byli bli´┐Żniacy, przez ponad 12 lat. Wystarczy uruchomi´┐Ż wyobra´┐Żni´┐Ż, aby zobaczy´┐Ż co by sie sta´┐Żo, gdyby w tamtym czasie og´┐Żosi´┐Ż Wa´┐Żes´┐Ż antyybohaterem, tylko szaleniec m´┐Żg´┐Ż uczyni´┐Ż taki gest i tacy szale´┐Żcy byli. Dzi´┐Ż  g´┐Żo´┐Żno ´┐Żal´┐Ż si´┐Ż, ´┐Że to ha´┐Żba, ´┐Że to oni byli prawdziwymi liderami, kt´┐Żrych zdradzono. Ja nawet nie zaprzecz´┐Ż, ´┐Że liderami byli, ale byli lud´┐Żmi niezdolnymi do wielkich postaw, byli ma´┐Żostkowi i poza ´┐Żalem utraty pozycji lidera, nie kierowa´┐Żo nimi nic innego. Tyle tytu´┐Żem wst´┐Żpu do prawdziwej rozgrywki.  

Obaj bracia maj´┐Żc wiedz´┐Ż na temat ´┐Życiorysu Lecha trwali przy nim 12 d´┐Żugich lat, ma´┐Żo tego byli z nim na dobre i na z´┐Że, kiedy ju´┐Ż mieli´┐Żmy woln´┐Ż Polsk´┐Ż, kiedy mo´┐Żna by´┐Żo m´┐Żwi´┐Ż i robi´┐Ż wiele rzeczy, na przyk´┐Żad odej´┐Ż´┐Ż od Lecha i powiedzie´┐Ż prawd´┐Ż, ze szczeg´┐Żami. Tymczasem panowie poczuli wielko´┐Ż´┐Ż, zacz´┐Żli by´┐Ż pokazywani w TV i uczestniczy´┐Ż w wielkich wydarzeniach historycznych. Siedzieli przy okr´┐Żg´┐Żym stole, Jaros´┐Żaw negocjowa´┐Ż rz´┐Żd Mazowieckiego, Lech negocjowa´┐Ż w Magdalence. Za swoje zas´┐Żugi trafili do kancelarii prezydenta Wa´┐Ż´┐Żsy, po drodze wyko´┐Żczyli Mazowieckiego. Aby rzuci´┐Ż troch´┐Ż ´┐Żwiat´┐Ża na dzia´┐Żania tej kancelarii trzeba powiedzie´┐Ż, ´┐Że w kancelarii Wa´┐Ż´┐Żsy siedzia´┐Ż te´┐Ż najbli´┐Ższy przyjaciel partyjny braci, Maciej Zalewski, jeden z za´┐Żo´┐Życieli sp´┐Żki Telegram, kt´┐Żrej historia do dzi´┐Ż jest nie wyja´┐Żniona. Ten´┐Że Zalewski pod okiem obu braci , ma nie jedno na sumieniu, miedzy innymi uprzedzi´┐Ż niejakiego Baksika i G´┐Żsiorowskiego, z Art B, ze szykowana jest wobec nich akcja policji i s´┐Żu´┐Żb specjalnych. Za swoj´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż Zalewski poszed´┐Ż siedzie´┐Ż dopiero po latach i niedawno wyszed´┐Ż. Powoli zmierzamy do samego sedna sprawy, ale ´┐Żeby by´┐Żo sedno jeszcze musi by´┐Ż Wachowski.  Wachowski to by´┐Ży kierowca Wa´┐Ż´┐Żsy, kt´┐Żrego Lech uczyni´┐Ż swoja prawa r´┐Żk´┐Ż, obaj bracie nie mogli znie´┐Ż´┐Ż tego faktu, ani tego cz´┐Żowieka. Zacz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż ostry konflikt mi´┐Żdzy nimi, a´┐Ż na pytanie, albo my, albo Wachowski, Wa´┐Ż´┐Żsa odpowiedzia´┐Ż `Mnietek'. To by´┐Ż ´┐Życiowy b´┐Ż´┐Żd Wa´┐Ż´┐Żsy, po pierwsze dlatego, ´┐Że `Mnietek' to naprawd´┐Ż wyj´┐Żtkowo szemrana osobisto´┐Ż´┐Ż, po drugie bli´┐Żniacy takich rzeczy nie zapominaj´┐Ż. Odeszli i ju´┐Ż po kilku miesi´┐Żcach zacz´┐Ża sie jazda. Przez 12 lat zdaj´┐Żc sobie spraw´┐Ż z wad Wa´┐Żesy trwali przy nim i na jego plecach wskoczyli na szczyty w´┐Żadzy, ale potrzebowali kilka miesi´┐Żcy aby nazwa´┐Ż go zdrajca, agentem, komunistycznym reprezentantem nomenklatury, po tym jak przegrali z `Mnietkiem'. Czyimi r´┐Żkoma to zrobili, ano niejakiego Macierewicza i tak przechodzimy do wsp´┐Żczesno´┐Żci. Wa´┐Ż´┐Żsa si´┐Ż obroni´┐Ż, przed Kaczy´┐Żskimii, wi´┐Żcej odsun´┐Ż´┐Ż ich od w´┐Żadzy na wile lat i umie´┐Żci´┐Ż na kanapie ich parti´┐Ż, w´┐Ża´┐Żciwie zadanie mia´┐Ż ´┐Żatwe, bo poziom absurdu w partyjce PC i satelickich partyjkach by´┐Ż ogromny. Zatem bracia dwa razy zostali upokorzeni i jak nic pasuje do nich powiedzenie ludowe: `Kto Mieciem wojuje, ten do Miecia ginie'. Dzi´┐Ż widzimy to co widzimy, bracia maj´┐Ż wszystkie zabawki, aby wzi´┐Ż´┐Ż odwet, zatrudnili tego samego Macierewicza i do tych samych cel´┐Żw go u´┐Żywaj´┐Ż, najpierw postraszyli TVN, kt´┐Żremu do ko´┐Żca dni nie wybacza, za pomoc´┐Ż sterowanego przecieku do GP. W tej sprawie wszystko jest tak bezczelnie oczywiste, ´┐Że nawet dziecko nie powinno mie´┐Ż w´┐Żtpliwo´┐Żci, kto poci´┐Żga´┐Ż za sznurki. By´┐Ży redaktor GP, to obecny rzecznik Antka, naczelny GP bez ´┐Żenady organizowa´┐Ż co najmniej dwie konferencje prasowe z politykami PiS, pikanterii dodaje fakt, ´┐Że do niedawna w GP pracowa´┐Ż cz´┐Żowiek, kt´┐Żry by´┐Ż agentem SB, z czego oczywi´┐Żcie nie wyci´┐Żga si´┐Ż wniosku takiego jak w przypadku TVN rz´┐Żdzonej przez s´┐Żu´┐Żby. Tak zwana inwigilacja prawicy, a przypominam, ´┐Że dotyczy nie tylko prawicy lecz na przyk´┐Żad Leszka Millera, Piotra Ikonowicza, czyli radyka´┐Ż´┐Żw lewicowych, o czy si´┐Ż nie m´┐Żwi, bo to szkodzi wizerunkowi. Wyobra´┐Żacie sobie, ´┐Że najg´┐Żo´┐Żniejsza sprawa, maj´┐Żca usun´┐Żc najwi´┐Żkszego stratego wszechczas´┐Żw zosta´┐Ża wrzucona do jednego wora z Ikonowiczem, ´┐Żmiech na sali.  

Ca´┐Ża ta sprawa to nic innego jak wpadka s´┐Żu´┐Żb, a mo´┐Że nawet samego nadgorliwego Lesiaka. Takie rzeczy dziej´┐Ż si´┐Ż non stop i we wszystkich krajach, je´┐Żli kto´┐Ż uwa´┐Ża, ´┐Że obecna w´┐Żadza tego nie robi, to wystarczy odwo´┐Ża´┐Ż si´┐Ż do ostatniej wsp´┐Żlnej akcji z GP, albo oskar´┐Że´┐Ż prezydenta Karkowa. Na ca´┐Żym ´┐Żwiecie s´┐Żu´┐Żby legalnie i nielegalnie penetruj´┐Ż ´┐Żrodowiska radyka´┐Ż´┐Żw, gdyby ujawni´┐Ż akcje CIA, trzeba by wszystkie stany zaora´┐Ż. Co jest jednak znamienne i r´┐Żni´┐Żce poprzednik´┐Żw, kt´┐Żrzy jak ka´┐Żdy polityk czystych rak nie maj´┐Ż, od obecnych, kt´┐Żrzy w ci´┐Żgu roku zd´┐Ż´┐Żyli unurza´┐Ż si´┐Ż po szyje w brudzie. Ot´┐Ż poprzednicy, po pierwsze wiedzieli jak to robi´┐Ż, po drugie nie robili tego tak bezczelnie i przy ka´┐Żdej okazji, po trzecie i najwa´┐Żniejsze nie rozwalali struktur s´┐Żu´┐Żb specjalnych, by ca´┐Żkowicie podporz´┐Żdkowa´┐Ż je celom politycznym. To co zrobi´┐Ż Macierewicz, to najwi´┐Żksza czystka w specs´┐Żu´┐Żbach, nawet Wierzejski zauwa´┐Ży´┐Ż, ze tylko cz´┐Żowiek szalony, albo fanatycznie oddany partii b´┐Żdzie chcia´┐Ż pracowa´┐Ż pod takim szefem. Bracia zrobi´┐Ż wszystko aby si´┐Ż zem´┐Żci´┐Ż i to na wszystkich, zatrwa´┐Żaj´┐Żce jest to, ´┐Że na wszystkie ataki polityczne odpowiadaj´┐Ż jak komuni´┐Żci, za pomoc´┐Ż specs´┐Żu´┐Żb. Podskoczy´┐Ża Begerowa i TVN, no to ja wam poka´┐Ż´┐Ż co w archiwach piszczy. Podskakuje `pocemonRokita', no to dawaj Antek, lecimy z koksem i Lesiakiem. Podskakuje Tusk, no to wepchnijmy go w ramiona zdrajcy Wa´┐Ż´┐Żsy, przecie´┐Ż dowody mamy i prawd´┐Ż znamy od 16 lat. To s´┐Ż ludzie szaleni, oni po´┐Żwi´┐Żca wszystko, dop´┐Żki nie b´┐Żd´┐Ż jedynymi bohaterami i Polakami w Polsce. Im nawet nie zale´┐Ży na w´┐Żadzy, to wida´┐Ż go´┐Żym okiem, gdyby kto´┐Ż im zaproponowa´┐Ż do wyboru zniszczenie Wa´┐Żesy, PO i innych wrog´┐Żw lub w´┐Żadz´┐Ż, sekundy by si´┐Ż nie zastanawiali i odrzucili w´┐Żadz´┐Ż. Nie jest te´┐Ż tajemnica, ´┐Że te chaotyczne ruchy najpierw z TVN, teraz z opozycj´┐Ż maj´┐Ż na celu jedno, za pomoc´┐Ż naci´┐Żganego spisku zrobi´┐Ż z Kaczy´┐Żskich m´┐Żczennik´┐Żw i odwr´┐Żci´┐Ż uwag´┐Ż od ta´┐Żm. Swoja drog´┐Ż opozycja jest zupe´┐Żnie nieporadna, gdyby takie ta´┐Żmy mia´┐Ż Kurski na PO, tej partii ju´┐Ż by´┐Żmy nie zobaczyli w nast´┐Żpnych wyborach, a Platforma i inii nie tylko nie potrafi´┐Ż wykorzysta´┐Ż oczywistego materia´┐Żu, ale jeszcze daj´┐Ż si´┐Ż wci´┐Żga´┐Ż w idiotyczn´┐Ż gr´┐Ż, daj´┐Ż sobie narzuci´┐Ż jej styl i tempo. To nowe szale´┐Żstow mozn a w prosty spos´┐Żb odwr´┐Żci´┐Ż przeciw braciom i nawet sekundy nie k´┐Żama´┐Ż, bo fakty sa oczywiste i historyczne, dodatkowo do znudzenia przypomina´┐Ż o ta´┐Żmach, bo to nie jest jakas zbieranina insynuacji podparta ´┐Żmiesznymi pami´┐Żtnikami esbeka, a jak mawia strateg `oczywista oczywisto´┐Ż´┐Ż'. Mo´┐Że jeszcze na koniec, klika nazwisk i uwag dotycz´┐Żcych legendarnego prawdziwie polskiego rz´┐Żdu i cz´┐Żonk´┐Żw PC z lat 1992, w ramach podpowiedzi, jak si´┐Ż broni´┐Ż przed szale´┐Żstwem. Pan Glapi´┐Żski oskar´┐Żany w czasie procesu w sprawie FOZZ i potem komisji ´┐Żledczej o udzia´┐Ż w aferach korupcyjnych, kt´┐Żry mia´┐Ż polega´┐Ż na wsp´┐Żpracy i wydawaniu odpowiednich koncesji gdy by´┐Ż ministrem, pan Zalewski jak juz wiemy skazany, pan Parys od dawna odwiedza prokuratur´┐Ż w sprawie niegospodarno´┐Żci w Fundacji Polsko - Niemieckie pojednanie, pan Szeremietiew, oskar´┐Żony o korupcje, za co wylecia´┐Ż z rz´┐Żdu AWS, w ko´┐Żcu pan Urba´┐Żski by´┐Ży za´┐Żo´┐Życiel sp´┐Żki Telegraf, oskar´┐Żony o ciemne interesy z baronem SLD, za co zosta´┐Ż usuni´┐Żty z kancelarii.


Matka_Kurka 2006-10-09 11:51
G´┐Żos´┐Żw: 10


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=5

komentarze i post na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.


Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail   Dodaj do: wykop gwar del.icio.usDziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1073


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 830


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 684


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 499


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 483


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 481


09 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Kwa´┐Żniewski juz odchodzi, Kaczy´┐Żskiego mo´┐Że powstrzyma´┐Ż tylko Tusk!
Przezorny ubezpieczony, na wypadek k´┐Żamstw kilka praktycznych porad. Pytania zadaje Jaros´┐Żaw i jego telewizja, odpowiada Donald i Polacy t´┐Żskni´┐Żcy za narodzinami normalno´┐Żci.

Czy pan Donald Tusk chce Polski solidarnej, czy liberalnej?

Chcemy Polski obywatelskiej, w kt´┐Żrej obywatel b´┐Żdzie patrzy´┐Ż z g´┐Żry na w´┐Żadz´┐Ż a nie odwrotnie. Chcemy jak najwi´┐Żcej w´┐Żadzy dla samorz´┐Żd´┐Żw, jak najmniej dla urz´┐Żd´┐Żw. B´┐Żdziemy wspiera´┐Ż obywateli z inicjatyw´┐Ż i nie pozwolimy si´┐Ż ba´┐Ż tym Polakom, kt´┐Żrzy chc´┐Ż spokojnie pracowa´┐Ż, nie koniecznie zak´┐Żada´┐Ż firmy. Nie pozwolimy si´┐Ż ba´┐Ż Polakom ci´┐Żkiej pracy, poniewa´┐Ż rynek pracy jest dla nas celem numer jeden, rozwi´┐Żzuj´┐Żcym wszystkie najwi´┐Żksze bol´┐Żczki Polski. Polska wolna, pe´┐Żna swob´┐Żd dla ludzi tw´┐Żrczych i Polska pami´┐Żtaj´┐Żca o tych, kt´┐Żrym si´┐Ż nie ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-09 20:33
G´┐Żos´┐Żw: 444


30 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Ma´┐Ży kapral, partyzant, m´┐Żwi o Polsce dla Polak´┐Żw! G´┐Żosujcie i pilnujcie witryn !
Kiedy´┐Ż pewien austriacki kapral opowiada´┐Ż w bawarskich knajpach, jak wielkie b´┐Żd´┐Ż Niemcy. Na pocz´┐Żtku ludzie si´┐Ż z niego ´┐Żmiali i za wszarz wyprowadzali z lokalu. Wtedy kapral krzycza´┐Ż na ulicach, zbiera´┐Ż sobie podobnych podrzutk´┐Żw i wraca´┐Ż oknem do lokalu. M´┐Żwi´┐Ż tak, ´┐Że i po pijaku nie da´┐Żo si´┐Ż tego s´┐Żucha´┐Ż. M´┐Żwi´┐Ż o Niemcach, kt´┐Żrzy zostali skrzywdzeni przez inne narody, ´┐Że tylko silne Niemcy wojuj´┐Żce w Europie, b´┐Żd´┐Ż Niemcami godnymi szacunku. Krzycza´┐Ż, ´┐Że bolszewizm zagra´┐Ża ´┐Żwiatu, ´┐Że ´┐Żwiatu zagra´┐Żaj´┐Ż ´┐Żydzi spiskuj´┐Żcy mi´┐Żdzynarodowym kapita´┐Żem. Po krzykach, przedstawi´┐Ż Niemcom prost´┐Ż recept´┐Ż na sukces: aby Niemcy ros´┐Ży w si´┐Ż´┐Ż, trzeba przej´┐Ż´┐Ż maj´┐Żtek ´┐Żydowski i rozda´┐Ż g´┐Żoduj´┐Żcym niemieckim rodzinom. Tak b´┐Żdzie sprawiedliwie. Te jego my´┐Żli, po latach, nazwano narodowym socjalizmem. Dalej o... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-30 18:36
G´┐Żos´┐Żw: 417


05 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Ja Tobie, Ty jemu, on jej, ona Wam, oni im, My tamtym, tamci kolejnym! Wygramy!
Marudzi´┐Ż trzeba, to nasz narodowy obowi´┐Żzek, ale trzeba te´┐Ż zrobi´┐Ż par´┐Ż rzeczy i uratowa´┐Ż co si´┐Ż da. Od dzi´┐Ż powinni´┐Żmy m´┐Żwi´┐Ż ka´┐Żdemu, ´┐Że warto, wr´┐Żcz trzeba i´┐Ż´┐Ż na wybory. Warto r´┐Żwnie´┐Ż przy tym napomkn´┐Ż´┐Ż, ´┐Że g´┐Żosujemy m´┐Żdrze, bo polityk´┐Żw mamy g´┐Żupich. Nie ma potrzeby przekonywa´┐Ż babci, ´┐Że Boga nie ma, parady r´┐Żwno´┐Żci s´┐Ż ok., a bogaci s´┐Ż dobrzy, nie ma sensu. Babci w ten spos´┐Żb nie przekonamy, trzeba babci powiedzie´┐Ż, ´┐Że Roman Giertych to biedny katolik i on zaprowadzi prawo i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż. Niech babcia g´┐Żosuje na Romana, je´┐Żli nie zg´┐Żosuje na Kurskiego, ju´┐Ż babcia jest po naszej stronie. Nie ma sensu namawia´┐Ż pana od kt´┐Żrego kupujemy warzywa, ´┐Że rolnicy powinni p´┐Żaci´┐Ż ZUS, zamkn´┐Ż´┐Ż buzi´┐Ż prosz´┐Ż, nie straszy´┐Ż. Nie ma co naje´┐Żd´┐Ża´┐Ż na Leppera, swoje ma za uszami, ale o ludzi dba, sam nie ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-05 08:01
G´┐Żos´┐Żw: 392


12 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Sk´┐Żd w Tusku tyle brutalno´┐Żci, przykro by´┐Żo patrze´┐Ż jak si´┐Ż zn´┐Żca´┐Ż nad s´┐Żabszym!
Dobrze, zgoda m´┐Żwi´┐Żem dokopa´┐Ż. Tak, nie wypieram si´┐Ż, zach´┐Żca´┐Żem, ´┐Żeby zmasakrowa´┐Ż. Owszem, nawo´┐Żywa´┐Żem, daj mu popali´┐Ż Donald, ale na lito´┐Ż´┐Ż Bosk´┐Ż, na rany Chrystusa, po co rozk´┐Żada´┐Ż na ´┐Żopatki i jeszcze kopa´┐Ż, po co po le´┐Ż´┐Żcym skaka´┐Ż i dlaczego zmasakrowanego ci´┐Żga´┐Ż za nog´┐Ż po pod´┐Żodze? Jedyne co usprawiedliwia Donalda to fakt, ´┐Że posprz´┐Żta´┐Ż na koniec po sobie i wyni´┐Żs´┐Ż "przeciwnika" ze studia.
Matka_Kurka 2007-10-12 21:12
G´┐Żos´┐Żw: 390Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

--- !!! APEL !!! ---

kim jest Matka_Kurka

dlaczego M_K pisze

dlaczego na jedno kopyto

dlaczego Matka_Kurka


patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy


Oddolna kampania przeciw rządom najgorszym


Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

lista blog´┐Żw


Teksty innych autor´┐Żw na
www.komentarze.eu

Jak głosować bez meldunku, w podr´┐Żży lub za granicą

Polokracja

Byki w´┐Żadzy

Oskar´┐Żam

Kampania i debata

DWA SPOTY nie SPOTY