ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości

Tekst 483 - 17 pa´┐Żdziernika 2006
Dopiero gdybym mia´┐Ż do wyboru PZPR i PIS waha´┐Żbym si´┐Ż co wybra´┐Ż !
Gdybym mia´┐Ż jednym s´┐Żowem okre´┐Żli´┐Ż co mnie najbardziej odrzuca od obecnej w´┐Żadzy i jej poplecznik´┐Żw u´┐Ży´┐Żbym s´┐Żowa `tandeta'. Ka´┐Żdemu przedsi´┐Żwzi´┐Żciu, ka´┐Żdemu celowi wyznaczonemu przez t´┐Ż grup´┐Ż kultywuj´┐Żc´┐Ż bylejako´┐Ż´┐Ż, towarzyszy tandeta i tak jak s´┐Żowo tandeta jest naturalnie przypisane do tych ludzi, tak s´┐Żowo towarzysz idealnie je uzupe´┐Żnia. Powsta´┐Żo co´┐Ż na wz´┐Żr i podobie´┐Żstwo komuny skupiaj´┐Żcej wok´┐Ż siebie towarzyszy ho´┐Żduj´┐Żcych tandecie. Tandetny jest antykomunizm, tandetny patriotyzm, tandetne prawo i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż, tandetna moralno´┐Ż´┐Ż, tandetna wiara. Gdzie si´┐Ż nie obr´┐Żcisz widzisz tandet´┐Ż.

Dlaczego zatem ci´┐Żgle utrzymuj´┐Ż si´┐Ż na topie? To proste, ´┐Żatwiej znale´┐Ż´┐Ż masowe poparcie nazywaj´┐Żc tandet´┐Ż polsko´┐Żci´┐Ż, patriotyzmem i wiar´┐Ż, bo si´┐Ża tandeciarzy czeka na takie komplementy. Tandeta zawsze przegrywa z jako´┐Żci´┐Ż, ale t´┐Ż ma zalet´┐Ż, ´┐Że ´┐Żatwiej ja wypromowa´┐Ż i trzyma´┐Ż na wodzy. To w demokracji daje olbrzymi´┐Ż przewag´┐Ż, bo w demokracji liczebno´┐Ż´┐Ż wygrywa. Dlatego liczny g´┐Żos tandetny tyle samo znaczy, co g´┐Żosy jako´┐Żci. Kiedy´┐Ż, aby zas´┐Żu´┐Ży´┐Ż na miano wielkiego prawdziwego Polaka, trzeba by´┐Żo napisa´┐Ż `Pana Tadeusza', skomponowa´┐Ż Poloneza A - dur, spisa´┐Ż rzeczy do poprawy Rzeczypospolitej wzorem Modrzewskiego, odbi´┐Ż si´┐Ż z progu i skoczy´┐Ż wbrew prawom fizyki 145 metr´┐Żw. Aby zas´┐Żu´┐Ży´┐Ż na miano prawdziwego katolika, uczciwego i mi´┐Żuj´┐Żcego bli´┐Żniego, trzeba by´┐Żo m´┐Żwi´┐Ż do ludzi i umie´┐Ż s´┐Żucha´┐Ż, trzeba by´┐Żo wry´┐Ż si´┐Ż w pami´┐Ż´┐Ż s´┐Żowami: `´┐Żpieszmy si´┐Ż kocha´┐Ż ludzi, tak szybko odchodz´┐Ż' lub `niech zst´┐Żpi duch Tw´┐Żj i odmieni oblicze ziemi'. ´┐Żeby zosta´┐Ż prawdziwy patriot´┐Ż, trzeba by´┐Żo uczy´┐Ż dzieci w podziemnej szkole, gdy Niemiec je germani´┐Ż, wybudowa´┐Ż port w Gdyni, wygra´┐Ż na Wembley, zostawi´┐Ż Polsk´┐Ż murowan´┐Ż. Kiedy´┐Ż, aby zas´┐Żu´┐Ży´┐Ż na miano cz´┐Żowieka odwa´┐Żnego, trzeba by´┐Żo pod faszystowskim nosem przechowa´┐Ż ´┐Żyda, trzeba by´┐Żo prostowa´┐Ż kark pod zomowsk´┐Ż pa´┐Żk´┐Ż i za pogl´┐Żdy p´┐Żaci´┐Ż wi´┐Żzieniem.

Ale to by´┐Żo kiedy´┐Ż. Dzi´┐Ż wszystko jest ´┐Żatwiejsze, a `´┐Żatwo´┐Ż´┐Ż' to siostra bli´┐Żniacza tandety, tandeta z kolei ma licznych towarzyszy i tak powsta´┐Żo pa´┐Żstwo zwane IVRP, kt´┐Żre jest niczym innym jak republik´┐Ż tandetnych towarzyszy. Aby w IVRP zas´┐Żu´┐Ży´┐Ż na miano prawdziwego Polaka, nie trzeba pisa´┐Ż tysi´┐Żcy strof `Pana Tadeusza', wystarczy napisa´┐Ż jeden sms; `Kto si´┐Ż ´┐Żmieje z dziadka w Wehrmachcie- wpisywa´┐Ż miasta', nie trzeba komponowa´┐Ż Poloneza A dur, wystarczy pokaleczy´┐Ż hymn polski, albo za´┐Żpiewa´┐Ż na nut´┐Ż disco polo `my chcemy prawa i sprawiedliwo´┐Żci, IVRP juz nadszed´┐Ż czas'. Nie trzeba lecie´┐Ż na mamuciej skoczni, wystarczy wyl´┐Żdowa´┐Ż na stacyjce we W´┐Żoszczowej , lokomotyw´┐Ż przeci´┐Ż´┐Ż wst´┐Żg´┐Ż i medal zostanie przyznany za 3 mln publicznych pieni´┐Żdzy, stacja na zawsze s´┐Żawi´┐Ż b´┐Żdzie imie Edgara, Or´┐Ża przestworzy absurdu.

Dzi´┐Ż aby zas´┐Żu´┐Ży´┐Ż na miano prawdziwego katolika, wystarczy wype´┐Żni´┐Ż przekaz pocztowy i wys´┐Ża´┐Ż do `katolickiego' radia, potem pojecha´┐Ż do stoczni i wys´┐Żucha´┐Ż nie znanych s´┐Ż´┐Żw, kt´┐Żre odmieni´┐Ży oblicze ziemi, ale uroczystej przysi´┐Żgi, kt´┐Żr´┐Ż kilka dni potem z´┐Żamano w okoliczno´┐Żciach rynsztokowych. Ma te´┐Ż prawdziwy katolik par´┐Ż obowi´┐Żzk´┐Żw, ma m´┐Żwi´┐Ż, ´┐Że Balcerowicz okrad´┐Ż Stoczni´┐Ż, a radio zbiera´┐Żo cegie´┐Żki i nie wolno mu wspomina´┐Ż, ´┐Że zebrany kapita´┐Ż zosta´┐Ż przegrany na gie´┐Żdzie, bo ´┐Żledztwo jest umorzone. ´┐Żeby zosta´┐Ż prawdziwym patriot´┐Ż nie ma potrzeby uczy´┐Ż dzieci polskiej mowy, w og´┐Żle nie ma potrzeby si´┐Ż uczy´┐Ż. Wystarczy powtarza´┐Ż slogany za politykami `precz z komun´┐Ż', `precz z uk´┐Żadem', `tu jest Polska', `Polska dla Polak´┐Żw'. Nie trzeba budowa´┐Ż portu w Gdyni, wystarczy obieca´┐Ż 3 mln mieszka´┐Ż. Nie trzeba wygrywa´┐Ż na Wembley, wystarczy po uspokojeniu laksacji dokopa´┐Ż niemieckiej gazecie brukowej. Nie trzeba zostawia´┐Ż Polski murowanej, wystarczy zniszczy´┐Ż wszystko co mimo wszystko uda´┐Żo si´┐Ż zbudowa´┐Ż. Dzi´┐Ż aby zas´┐Żu´┐Ży´┐Ż na miano cz´┐Żowieka odwa´┐Żnego, nie przechowuje si´┐Ż ´┐Żyda, ´┐Żyda si´┐Ż szczuje w prawdziwie katolickim radiu, kt´┐Żre w szyldzie umie´┐Żci´┐Żo ´┐Żydowsk´┐Ż dziewic´┐Ż i Kr´┐Żlow´┐Ż Polski. Dzi´┐Ż, by zosta´┐Ż bohaterem, wystarczy nazwa´┐Ż zdrajc´┐Ż i komunist´┐Ż Jacka Kuronia, kt´┐Żry 9 lat siedzia´┐Ż w komunistycznym wi´┐Żzieniu, kiedy za takie s´┐Żowa p´┐Żaci´┐Żo si´┐Ż cen´┐Ż najwy´┐Ższ´┐Ż. Dzi´┐Ż nikt nie prostuje karku pod zomowska pa´┐Żk´┐Ż, dzi´┐Ż wystarczy powiedzie´┐Ż ty zomowcu i ju´┐Ż jest si´┐Ż bohaterem mas.

Jestem antykomunist´┐Ż, bo tylko cz´┐Żowiek zniewolony wspiera niewol´┐Ż Jestem za wsadzaniem ´┐Żotr´┐Żw, bo tylko cz´┐Żowiek pozbawiony przyzwoito´┐Żci, b´┐Żdzie chroni´┐Ż ´┐Żotra. Jestem za tym, by moje dzieci uczy´┐Ży sie prawdziwej historii, co mi nie by´┐Żo dane i dlatego m´┐Żwi´┐Ż "nie" tandecie IVRP, kt´┐Żra od komunizmu, tym si´┐Ż tylko r´┐Żni, ´┐Że innych ´┐Żajdak´┐Żw sadza na stolcach, a uwielbienie tandety jest chyba jeszcze bardziej intensywne od uwielbienia komunistycznego. Ka´┐Żdego dnia s´┐Żysz´┐Ż, ´┐Że jestem przegranym frustratem, zagubionym grafomanem, komunist´┐Ż, esbekiem i wystraszonym cz´┐Żonkiem uk´┐Żadu, bo mam czelno´┐Ż´┐Ż nie wspiera´┐Ż tandety. Przej´┐Ż´┐Żbym si´┐Ż, gdyby te s´┐Żowa by´┐Ży do mnie kierowane przez prawdziwych Polak´┐Żw, patriot´┐Żw, katolik´┐Żw, bohater´┐Żw w dawnym rozumieniu tych s´┐Ż´┐Żw i warto´┐Żci, ale nie przejmuj´┐Ż si´┐Ż, bo te s´┐Żowa wypowiadaj´┐Ż towarzysze tandeciarze, kt´┐Żrzy nie maj´┐Ż ´┐Żadnej zdolno´┐Żci obra´┐Żenia mnie, tym bardziej przestraszenia. Nigdy mnie tandeta nie przera´┐Ża´┐Ża, a ka´┐Żd´┐Ż inwektyw´┐Ż tandeciarza tratowa´┐Żem jak komplement. Nie daj B´┐Żg aby tandeciarz zacz´┐Ż´┐Ż mnie chwali´┐Ż, bo to by znaczy´┐Żo, ´┐Że cho´┐Ż w drobinie jestem do niego podobny. Uchowaj Bo´┐Że, ´┐Żeby tandeciarz przesta´┐Ż mnie nachodzi´┐Ż swoimi pogr´┐Żkami zza krzaka, bo to by znaczy´┐Żo, ´┐Że nie jestem dla niego gro´┐Żny.

Zatem dop´┐Żki krzyczysz tandeciarzu, ´┐Żem komuch i tch´┐Żrz, wiem ´┐Że id´┐Ż w´┐Ża´┐Żciw´┐Ż drog´┐Ż i ´┐Że si´┐Ż mnie boisz. Nie przecz´┐Ż tandeciarzu, wygrywasz, bo zawsze tak jest, ´┐Że wi´┐Żcej jest na ´┐Żwiecie tandety ni´┐Ż jako´┐Żci i to mnie w´┐Ża´┐Żnie tandeciarzu od ciebie wyr´┐Żnia. Ty´┐Ż jest powszechn´┐Ż tandet´┐Ż, ja poszukiwan´┐Ż jako´┐Żci´┐Ż, do kt´┐Żrej d´┐Ż´┐Ż´┐Ż, nie zach´┐Żystuj´┐Żc si´┐Ż drobnymi sukcesami. Pewnie zachodzisz w g´┐Żow´┐Ż, sk´┐Żd we mnie tyle pychy i pr´┐Żno´┐Żci, by ciebie nazywa´┐Ż po imieniu tandet´┐Ż, a siebie jako´┐Żci´┐Ż. Ot´┐Ż drogi tandeciarzu, ty´┐Ż to sprawi´┐Ż, na twoim tandetnym tle miana jako´┐Żci nabiera si´┐Ż b´┐Żyskawicznie, tak nisko ustawi´┐Że´┐Ż poziom, ´┐Że ka´┐Żdy leniwy ruch od niechcenia jednej szarej kom´┐Żrki bije twoj´┐Ż tandet´┐Ż na g´┐Żow´┐Ż. Ju´┐Ż si´┐Ż pewnie cieszysz tandeciarzu w porywie ´┐Żwiadomo´┐Żci, kt´┐Żra nie wiedzie´┐Ż sk´┐Żd ci si´┐Ż wzi´┐Ża i szykujesz kolejne prostackie sms-y, bo ci si´┐Ż zdaje, ´┐Że por´┐Żwnuj´┐Żc si´┐Ż z tob´┐Ż wpad´┐Żem we w´┐Żasne sid´┐Ża. Nic z tego tandeciarzu, przedwczesna rado´┐Ż´┐Ż. Ja si´┐Ż nie por´┐Żwnuj´┐Ż z tob´┐Ż, gdyby mi starczy´┐Żo tego, ´┐Że na twoim tle wypadam kwitn´┐Żco, nie r´┐Żni´┐Żbym si´┐Ż od ciebie wiele. Zwyci´┐Żstwo na tob´┐Ż dzieje si´┐Ż z definicji, a cele mam wyznaczone tam, gdzie one zosta´┐Ży wyznaczone pierwotnie i d´┐Żuga droga przede mn´┐Ż.

Nie pokazuj´┐Ż ci zatem swojej jako´┐Żci, kt´┐Żra jest bardzo u´┐Żomna i ci´┐Żgle poszukuj´┐Żca, ale pokazuje ci dystans, ´┐Żeby´┐Ż zobaczy´┐Ż, gdzie jeste´┐Ż ze swoja tandet´┐Ż. A ty ze swoj´┐Ż tandeta nawet nie siedzisz w jaskini, ty jeszcze wcinasz li´┐Żcie na drzewie. I cho´┐Żby´┐Ż tu si´┐Ż miota´┐Ż w patriotycznych, `katolickich', polskich, bohaterskich uniesieniach, z drzewa nie zejdziesz i tandeciarzem zostaniesz, drzewo to kres twoich mo´┐Żliwo´┐Żci. Wiesz sk´┐Żd moja pewno´┐Ż´┐Ż co do twego losu? Pewno´┐Ż´┐Ż wynika st´┐Żd, ´┐Że´┐Ż si´┐Ż zach´┐Żysn´┐Ż´┐Ż swoj´┐Ż tandet´┐Ż, kiedy twoi towarzysze zostali wyniesieni na o´┐Żtarze w´┐Żadzy, ty´┐Ż automatycznie zosta´┐Ż ´┐Żwi´┐Żty. U´┐Żwi´┐Żcono twoj´┐Ż tandet´┐Ż. Takiego daru nigdy od nikogo nie otrzyma´┐Że´┐Ż i nie otrzymasz, bo to dar pochwalenia g´┐Żupoty, dar po´┐Żwi´┐Żcenia tandety. B´┐Żdziesz wielbi´┐Ż swoich bo´┐Żk´┐Żw, b´┐Żdziesz ich broni´┐Ż w´┐Żciekle, poniewa´┐Ż tylko oni daj´┐Ż ci poczucie, ´┐Że co´┐Ż znaczysz, ´┐Że komu´┐Ż jeste´┐Ż potrzebny i kto´┐Ż dostrzega w tobie `jako´┐Ż´┐Ż'. Gardzisz inteligencj´┐Ż, gardzisz wiedz´┐Ż, o´┐Żmieszasz autorytet, profanujesz ´┐Żwi´┐Żto´┐Żci, tch´┐Żrzem nazywasz bohatera, bo bronisz swojej tandety tak jak potrafisz, czyli tandetnie. Nie masz zatem nic innego do roboty jak bezmy´┐Żlnie powtarza´┐Ż has´┐Ża, nadaj´┐Żce ci status tandety, z kt´┐Żr´┐Ż liczy si´┐Ż w´┐Żadza, przez co masz z´┐Żudzenie jako´┐Żci. I b´┐Żdziesz powtarza´┐Ż, co ci ka´┐Ż´┐Ż powtarza´┐Ż, b´┐Żdziesz przy tym m´┐Żwi´┐Ż, ´┐Że´┐Ż wa´┐Żny, bo ci´┐Ż wi´┐Żcej i ´┐Że´┐Ż szcz´┐Żliwy, bo wygra´┐Że´┐Ż. Tyle, ´┐Że nawet ty w swojej tandecie masz t´┐Ż odrobin´┐Ż ´┐Żwiadomo´┐Żci, nie daj´┐Żcej ci spokoju i ci´┐Żgle ko´┐Żacze si´┐Ż po czaszk´┐Ż, w kt´┐Żrej jest sporo miejsca kilka spostrze´┐Że´┐Ż, na przemy´┐Żlenia ci´┐Ż nie sta´┐Ż.

Patrzysz sobie i widzisz, ´┐Że jednak ci przegrani frustraci, siedz´┐Ż w jaskiniach i jedz´┐Ż pieczone, wygrzewaj´┐Ż ko´┐Żci, ci co maj´┐Ż domy jedz´┐Ż gotowane i lepiej nie wspomina´┐Ż o tych co wyleguj´┐Ż si´┐Ż w pa´┐Żacach, bo mo´┐Żna spa´┐Ż´┐Ż z drzewa i obi´┐Ż sobie gnaty. Kiedy sobie to poogl´┐Żdasz, dla odwr´┐Żcenia uwagi szybko pocieszasz si´┐Ż sloganami o tym, ´┐Że jeste´┐Ż prostym cz´┐Żowiekiem, kt´┐Żremu w´┐Żadza oddaje szacunek. Pocieszasz si´┐Ż przymiotami, kt´┐Żre teraz sta´┐Ży si´┐Ż epitetami o prawdziwym Polaku, katoliku, bohaterze, a przecie´┐Ż wiesz, jak nie wiesz to ci powiem, ´┐Że´┐Ż nie Ada´┐Ż i wy´┐Żej l´┐Żd´┐Żwi nie podskoczysz, niczego i nikogo nie nauczysz, bo sam nic nie potrafisz. Krzycze´┐Ż zza krzaka "precz z Kuroniem" potrafi ka´┐Żdy b´┐Żazen i sam by´┐Ż w´┐Żasn´┐Ż matk´┐Ż sprzeda´┐Ż, by dnia w komunistycznej celi nie zaliczy´┐Ż. Co do twojej wiary, to i ty i ja wiemy, ´┐Że ´┐Żpisz przez p´┐Ż mszy w bocznej nawie i my´┐Żlisz, co si´┐Ż b´┐Żdzie dzia´┐Żo za 2 godziny na stadionie, a potem w gospodzie. To twoje ´┐Żywio´┐Ży, stadionowe przy´┐Żpiewki i pijackie ratowanie Ojczyzny powtarzaniem be´┐Żkotu, kt´┐Żrego´┐Ż si´┐Ż nas´┐Żucha´┐Ż od towarzyszy tandeciarzy. Teraz czujesz sie wygranym, bo ´┐Żatwo ci przysz´┐Żo zwyci´┐Żstwo, bez walki. Dosta´┐Że´┐Ż za darmo laur zwyci´┐Żzcy tandeciarza, ale zmienisz zdanie, kiedy na drzewie sko´┐Żcz´┐Ż si´┐Ż li´┐Żcie i w´┐Żadza dbaj´┐Żca o ciebie, prostego cz´┐Żowieka, do jaskini ci´┐Ż nie zaprosi, a tu zima idzie, w domach ju´┐Ż zacz´┐Żli grza´┐Ż.

Matka_Kurka 2006-10-17 16:12

G´┐Żos´┐Żw: 147
URL do tego tekstu:
http://www.matka-kurka.net/post/?p=483
G´┐Żosuj             Wy´┐Żlij na e-mail              link do onet.pl


Wasze komentarze do tego tekstu
 W´┐Żtki   Odpowiedzi   Autor   Wy´┐Żwietle´┐Ż 
Nie ma jeszcze komentarzy
Napisz nowy w▒tek Dodaj nowy w´┐Żtek

Forum


15.09.2008, 01:51 jajakoja Zobacz ostatni post
na w´┐Żtku: Dlatego ´┐Że prze´┐Ży´┐Ż rz´┐Żdy Kaczy´┐Żskich

Fraszki Petrosa
Pan Tarejusz

Czat

rozmawia:
estimado


Wiadomości dnia
´┐Żawrow: u´┐Ży´┐Żem niecenzuralnego s´┐Żowa, ale cytuj´┐Żc kogo´┐Ż innego

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej ´┐Żawrow przyzna´┐Ż w niedziel´┐Ż, ´┐Że u´┐Ży´┐Ż niecenzuralnego s´┐Żowa w rozmowie z szefem brytyjskiego MSZ Davidem Milibandem, ale by´┐Ż to tylko cytat z czyjej´┐Ż opinii o prezydencie Gruzji.


"Der Spiegel": Saakaszwili ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd

W Waszyngtonie narasta podejrzliwo´┐Ż´┐Ż, ´┐Że prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili to hazardzista, kt´┐Żry sam wywo´┐Ża´┐Ż krwaw´┐Ż pi´┐Żciodniow´┐Ż wojn´┐Ż na Kaukazie i bezczelnie ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd - pisze niemiecki tygodnik "Der Spiegel".


Ziobro: nie nazwa´┐Żem doktora morderc´┐Ż

By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci Zbigniew Ziobro zapewni´┐Ż, ´┐Że nie zamierza pozywa´┐Ż za dok´┐Żadne cytowanie jego s´┐Ż´┐Żw o doktorze Miros´┐Żawie Garlickim. Jak wyja´┐Żni´┐Ż wcze´┐Żniejsze doniesienia tvp.info wynika´┐Ży z "nieporozumienia w prywatnej rozmowie z dziennikarzem" serwisu.


Gosiewski chce od Pitery 100 tys. z´┐Ż zado´┐Ż´┐Żuczynienia

Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwo´┐Żci, Przemys´┐Żaw Gosiewski zapowiedzia´┐Ż na antenie Radia Kielce, ´┐Że pozwie do s´┐Żdu Juli´┐Ż Piter´┐Ż. Pose´┐Ż b´┐Żdzie si´┐Ż domaga´┐Ż, by minister Pitera wp´┐Żaci´┐Ża 100 tysi´┐Żcy z´┐Żotych zado´┐Ż´┐Żuczynienia na rzecz Caritas Polska. Uwa´┐Ża, ´┐Że by´┐Żby to w´┐Ża´┐Żciwy akt przeprosin.


W r´┐Żnych miejscach Suwa´┐Żk podpalano cztery samochody

Cztery samochody sp´┐Żon´┐Ży, a jeden zosta´┐Ż uszkodzony w nocy z soboty na niedziel´┐Ż w Suwa´┐Żkach - poinformowa´┐Ż Jacek Dobrz´┐Żski, rzecznik podlaskiej policji.


Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski przeprasza Karola Darwina

Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski postanowi´┐Ż przeprosi´┐Ż Karola Darwina za to, ´┐Że "´┐Żle interpretowa´┐Ż" jego teori´┐Ż ewolucji i zach´┐Żca´┐Ż innych do jej ignorowania i odrzucenia - poda´┐Ż na swej stronie internetowej brytyjski dziennik "Daily Telegraph".


Szuka´┐Ża pracy; zosta´┐Ża zgwa´┐Żcona przez dyrektora?

Dyrektor Powiatowego Urz´┐Żdu Pracy w Sejnach Jacek K. zosta´┐Ż w sobot´┐Ż zatrzymany przez policj´┐Ż pod zarzutem gwa´┐Żtu na 23-letniej kobiecie - poinformowa´┐Ża podlaska policja.

źr´┐Żdło: wp.pl
Szef PiS dla DZIENNIKA: Kaczy´┐Żski: Nie odm´┐Żwi´┐Ż Tuskowi spotkania
Gdyby rzeczywi´┐Żcie Donald Tusk chcia´┐Żby ze mn´┐Ż si´┐Ż spotka´┐Ż i porozmawia´┐Ż w jakiej´┐Ż sprawie merytorycznej, to ja nie odmawiam - zapewnia w rozmowie z DZIENNIKIEM prezes PiS, Jaros´┐Żaw Kaczy´┐Żski. "Ale przecie´┐Ż s´┐Ż telefony. Kiedy ja by´┐Żem premierem i mimo atak´┐Żw chcia´┐Żem z nim porozmawia´┐Ż, to nie szuka´┐Żem ´┐Żadnych po´┐Żrednik´┐Żw. I by´┐Żo zupe´┐Żnie spokojnie" - m´┐Żwi zdziwiony faktem, ´┐Że premier prosi prezydenta o pomoc w zorganizowaniu takiego spotkania.

Premier zamawia drog´┐Ż us´┐Żug´┐Ż: Tusk zap´┐Żaci 100 tys. z´┐Ż za wywieszenie flagi
Ile kosztuje zawieszenie flagi? Ile jest warte to, by nie wisia´┐Ża ona do g´┐Żry nogami? Zdaniem premiera Donalda Tuska za taka us´┐Żug´┐Ż warto zap´┐Żaci´┐Ż a´┐Ż 100 tys. z´┐Ż - donosi "Newsweek". Tyle bowiem zap´┐Żaci Kancelaria Premiera prywatnej firmie za wywieszanie flag z okazji wizyt zagranicznych go´┐Żci.

Woli samoloty rz´┐Żdowe: Tusk jednak nie lata rejsowymi kursami
Na pocz´┐Żtku kadencji premier Donald Tusk zapowiada´┐Ż, ´┐Że - by odci´┐Ż´┐Ży´┐Ż bud´┐Żet - z samolot´┐Żw rz´┐Żdowych przesi´┐Żdzie si´┐Ż do rejsowych. Jednak z szumnych zapowiedzi nic nie wysz´┐Żo. TVP Info obliczy´┐Ża, ´┐Że na 23 s´┐Żu´┐Żbowe podr´┐Że szef rz´┐Żdu tylko czterokrotnie korzysta´┐Ż z us´┐Żug komercyjnych linii lotniczych

By´┐Ży minister grozi procesami: Cytujesz Ziobr´┐Ż? Zostaniesz pozwany
Pozw´┐Ż do s´┐Żdu ka´┐Żdego, kto b´┐Żdzie cytowa´┐Ż moje s´┐Żowa - zapowiada Zbigniew Ziobro. Chodzi o s´┐Żynne ju´┐Ż zdanie o kardiochirurgu Miros´┐Żawie G.: "ju´┐Ż nikt nigdy przez tego pana ´┐Życia pozbawiony nie b´┐Żdzie". By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci przekonuje, ´┐Że zdanie to zosta´┐Żo wyrwane z kontekstu, a to wywo´┐Ża´┐Żo "nagonk´┐Ż prasow´┐Ż" - twierdzi TVP Info.

"Nie ma i nie b´┐Żdzie ´┐Żadnych konflikt´┐Żw": Koalicja bagatelizuje starcie Pitery i K´┐Żopotka
Julia Pitera zapowiada ujawnienie prawdziwej bomby, Eugeniusz K´┐Żopotek z PSL m´┐Żwi o politycznym samob´┐Żjstwie pos´┐Żanki PO. Czy tak ostry konflikt mi´┐Żdzy politykami rz´┐Żdz´┐Żcych partii grozi krachem koalicji? Nie - odpowiadaj´┐Ż zgodnie szefowie klub´┐Żw. "Nie ma ´┐Żadnych konflikt´┐Żw i nie b´┐Żdzie mi´┐Żdzy politykami PSL i PO" - zapewnia Zbigniew Chlebowski.

Zapowied´┐Ż premiera wzbudza emocje: Politycy: Euro w 2011 roku? To nierealne!
Prezydent, PiS i SLD domagaj´┐Ż si´┐Ż, by premier przedstawi´┐Ż harmonogram wchodzenia Polski do strefy euro. Kilka dni temu Donald Tusk zapowiedzia´┐Ż, ´┐Że now´┐Ż walut´┐Ż b´┐Żdziemy p´┐Żaci´┐Ż ju´┐Ż za trzy lata. PiS jednak ostrzega: do tego potrzebna jest zmiana konstytucji. Opozycja przekonuje te´┐Ż, ´┐Że wprowadzenie euro w 2011 roku jest raczej nierealne.

CBA uwiod´┐Żo Sawick´┐Ż?: Pos´┐Żanka o agencie: Czu´┐Żam jego podniecenie
Beata Sawicka, oskar´┐Żona o wzi´┐Żcie ´┐Żap´┐Żwki od agenta CBA, niebawem stanie przed s´┐Żdem. By´┐Ża wp´┐Żywowa pos´┐Żanka PO przygotowa´┐Ża lini´┐Ż obrony, kt´┐Żr´┐Ż mo´┐Żna stre´┐Żci´┐Ż w ten spos´┐Żb: "Zawsze by´┐Żam uczciwym cz´┐Żowiekiem. Je´┐Żli zgrzeszy´┐Żam, to tylko dlatego, ´┐Że przez wiele miesi´┐Żcy namawia´┐Ży mnie do tego s´┐Żu´┐Żby IV RP" - pisze DZIENNIK.

źr´┐Żdło: dziennik.plDziennik Internaut´┐Żw

Statystyki


od 02 lutego 2007
g´┐Żos´┐Żw: 221719
wizyt: 1108781
ods´┐Żon: 2938789

Info o nowym tek´┐Żcie
RSS tekst´┐Żw
RSS komentarzy

Evergreens


podsumowanie IV RP
wyjątkowy rok
historia jednego życia
zawiniło Webasto
podw´┐Żrko

demokracja
jakiej Polski chcemy?
silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

elektorat
polski katolicyzm
tradycja
patriotyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
socjotechnika

kult biedy
dwie wizje Polski
kartofel
tandeta
czytelnik uzależniony


Inni blogerzy pisz´┐Ż


blogi polityczne


Coś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
YamahaO stronie | Linki | Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 www.matka-kurka.net
Blogi polityczne