Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS

wyjątkowy rok

Lech i Jarosław

historia jednego życia

Zawiniło Webasto

list otwarty

Jarosław - człowiek znikąd

Siedem cud´┐Żw


bracia Kaczy´┐Żscy
Zbigniew Ziobro
Antoni Macierewicz
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2007
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Teksty w wersji PDF (8,93 MB)
wersja: 11 pa´┐Żdziernik 2007
To jednak pewien regres, po w sprawie bilbordowej gdzie dowody by´┐Ży pora´┐Żaj´┐Żce!
Chcia´┐Żbym pokaza´┐Ż pewien mechanizm, kt´┐Żry do znudzenia wykorzystuj´┐Ż od pocz´┐Żtku swojej politycznej drogi obaj bli´┐Żniacy. Mechanizm polega na waleniu pi´┐Żci´┐Ż w szcz´┐Żk´┐Ż swoich wrog´┐Żw politycznych, a potem organizowaniu obdukcji i konferencji prasowych, na kt´┐Żrych pokazuje si´┐Ż otarte kostki na zaci´┐Żni´┐Żtych pi´┐Żciach. Kilka konkret´┐Żw i przyk´┐Żad´┐Żw.

1) Odej´┐Żcie z kancelarii Wa´┐Ż´┐Żsy po dwunastu latach trwania przy Wa´┐Ż´┐Żsie. Co by nie chcieli m´┐Żwi´┐Ż jakby nie chcieli koloryzowa´┐Ż i odwraca´┐Ż w swoim stylu kota ogonem, pow´┐Żd by´┐Ż jeden i nazywa´┐Ż si´┐Ż `Mnietek'. Do ´┐Żmiechu mnie doprowadzaj´┐Ż teori´┐Ż, ze bracia odeszli od Wa´┐Ż´┐Żsy z powodu r´┐Żnic politycznych je´┐Żli potrzebowali 12 lat aby dostrzec r´┐Żnice polityczne, to naprawd´┐Ż lepiej dla nich, ´┐Że trzymali si´┐Ż wersji prawdziwej, czyli `Mnietka'. Bli´┐Żniacy siedzieli z Lechem  przy okr´┐Żg´┐Żym stole, jeden z nich siedzia´┐Ż w MAGDALENCE, sadze ´┐Że by´┐Ż czas aby si´┐Ż zorientowa´┐Ż w r´┐Żnicach i podobie´┐Żstwach pogl´┐Żd´┐Żw politycznych. Dopiero po odej´┐Żciu, ba odej´┐Żciu, wyrzuceniu z hukiem, z kancelarii ruszy´┐Ża lawinowo lista oskar´┐Że´┐Ż. Nagle sta´┐Ża si´┐Ż przepa´┐Ż´┐Ż miedzy bra´┐Żmi i Walkes´┐Ż.M´┐Ż´┐Żo tego na li´┐Żcie Macierewicza znalaz´┐Ż si´┐Ż nie tylko Wa´┐Ż´┐Żsa, ale i Wachowski i Flandysz, najbli´┐Żsi wsp´┐Żpracownicy. Pierwszoplanowa by´┐Ża jednak sprawa `Bolka'. Tymczasem o Bolku zar´┐Żwno Anna Walentynowicz, jak i ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwo Gwiazd´┐Żw oraz Wyrzkowski m´┐Żwili ju´┐Ż w latach 70, a w 80 miedzy innymi przez Kaczy´┐Żskich asystuj´┐Żcych Wa´┐Ż´┐Żsie ci dzia´┐Żacze zostali marginalizowani, w nast´┐Żpstwie wyrzuceni poza nawias zwi´┐Żzku. Ka´┐Żdy kto trwa´┐Ż przy Lechu musia´┐Ż wiedzie´┐Ż, ´┐Że s´┐Ż wobec niego powa´┐Żne zarzuty o wsp´┐Żprace z SB, nawet takie tuzy opozycji jak Borusewicz i Kuro´┐Ż chcieli Lecha pocz´┐Żtkowo odsun´┐Ż´┐Ż od dzia´┐Żalno´┐Żci opozycyjnej. Potem jednak wi´┐Żkszos´┐Ż rozs´┐Żdnych dzia´┐Żaczy dosz´┐Ża do wniosku, ´┐Że sprawy zasz´┐Ży za daleko i wyjawienie epizodu z ´┐Życia Lecha by´┐Żoby na r´┐Żk´┐Ż komunistom, zniszczy´┐Żoby legend´┐Ż Solidarno´┐Żci na ´┐Żwiecie. Tak wi´┐Żc powsta´┐Ż ob´┐Żz Solidarno´┐Żci umiarkowanej, kt´┐Żry uzna´┐Ż Lecha za Kmicica naszych czas´┐Żw, zapominaj´┐Żc mu niechlubn´┐Ż przesz´┐Żo´┐Ż´┐Ż, uznaj´┐Żc za zrehabilitowanego po strajku w Stoczni. Do tego obozu jako najwierniejsi akolici Lecha nale´┐Żeli obaj bli´┐Żniacy. Nie ma takiej mo´┐Żliwo´┐Żci, aby o Bolku nie wiedzieli i to od wczesnych lat 80, to by´┐Ża w Solidarno´┐Żci tajemnica poliszynela. Zatem dop´┐Żki siedzieli jak u Pana Boga za piecem i pi´┐Żli si´┐Ż na plecach Wa´┐Ż´┐Żsy na sam szczyt, to siedzieli cicho, kiedy zebrali jak ubogi w torb´┐Ż i to od takiego `Mnietka' postawili Polsk´┐Ż na g´┐Żowie w ci´┐Żgu kilku miesi´┐Żcy, osobist´┐Ż wendet´┐Ż nazywaj´┐Żc racj´┐Ż stanu. Zapami´┐Żtajcie to sobie ´┐Ża´┐Żo´┐Żni spiskowcy, ´┐Że `prawdziwie polski' rz´┐Żd Olszewskiego powsta´┐Ż w wyniku konfliktu bli´┐Żniak´┐Żw z kierowc´┐Ż Wa´┐Żesy, co jest i w stylu i na poziomie obu `m´┐Ż´┐Żw stanu'. Gdyby Wal´┐Żsa wyrzuci´┐Ż `Mnietka', a nie ich, co moim zdaniem powinien by´┐Ż zrobi´┐Ż, z dwojga z´┐Żego, nie by´┐Żoby ´┐Żadnej Nocnej Zmiany, ´┐Żadnej lustracji, wi´┐Żcej ka´┐Żdego ataku na Wales´┐Ż obaj bracia zrobiliby taki kipisz jak robi´┐Ż zawsze.

2) Co do ´┐Żwi´┐Żto´┐Żci cz´┐Żonk´┐Żw PC i tego ´┐Żwi´┐Żtego rz´┐Żdu Olszewskiego, owianego mitem m´┐Żczennika uczciwego, nacechowanego brakiem afer i innych dziwnych powi´┐Żza´┐Ż, pragn´┐Ż przypomnie´┐Ż, ´┐Że:

a) Afery paliwowe rozpocz´┐Ży si´┐Ż dopiero po  wydaniu odpowiednich zapis´┐Żw koncesyjnych przez cz´┐Żonka PC, ministra Glapi´┐Żskiego. Zar´┐Żwno w procesie FOZZ jak i w czasie obrad komisji orlenowskiej wielu ´┐Żwiadk´┐Żw zarzuca´┐Żo Glapi´┐Żskiemu powi´┐Żzania z ´┐Żemkiem, g´┐Ż´┐Żwnym oskar´┐Żonym w sprawie FOZZ, powi´┐Żzania z szemranym typem Pineiro i powi´┐Żzania z Markiem Dochnalem s´┐Żynnym lobbyst´┐Ż. Co do Dochnala sam Glapi´┐Żski przyzna´┐Ż, ´┐Że by´┐Ż na imieninach w ekskluzywnym 12 osobowym sk´┐Żadzie. Z takiego `zbiegu' okoliczno´┐Żci bli´┐Żniacy zrobiliby kolejny przewr´┐Żt w Polsce.
b) Minister Parys obecnie tu´┐Ż przed wyrokiem w sprawie niegospodarno´┐Żci w fundacji Polsko - Niemieckie pojednanie.
c) Maciej Zalewski cz´┐Żonek kancelarii Wa´┐Żesy, cz´┐Żonek PC, udzia´┐Żowiec sp´┐Żki Telegraf, oskar´┐Żony i skazany na dwa lata za wymuszanie ´┐Żap´┐Żwek na w´┐Ża´┐Żcicielach Art B.
d) Minister Szeremietiew oskar´┐Żony o korupcj´┐Ż, za co zosta´┐Ż wyrzucony z rz´┐Żdu AWS.
e) Andrzej Urba´┐Żski by´┐Ży udzia´┐Żowiec sp´┐Żki Telegraf i by´┐Ży cz´┐Żonek PC, by´┐Ży szef kancelarii prezydenta, z´┐Żo´┐Ży´┐Ż dymisj´┐Ż gdy RZP poda´┐Ża informacje o powi´┐Żzaniach biznesowych Urba´┐Żskiego z Ryszardem Nawratem, oskar´┐Żonym o korupcj´┐Ż prominentnym dzia´┐Żaczem SLD. Dymisja zosta´┐Ża przyj´┐Żta tego samego dnia. Sprawa jest w toku, a dzi´┐Ż pan Urba´┐Żski jest doradc´┐Ż drugiego brata.

3) Sprawa samej inwigilacji prawicy ju´┐Ż na starcie jest nadu´┐Życiem. Po pierwsze szafa Lesiaka zawiera dokumenty nie tylko dotycz´┐Żce prawicy, ale i lewicy na przyk´┐Żad Ikonowicza i Millera. Po drugie nie prawicy tylko cz´┐Żci prawicy, bo je´┐Żli kanapow´┐Ż partyjk´┐Ż maj´┐Żc´┐Ż kilka procent w sejmie, kt´┐Żra sama nazywa´┐Ża si´┐Ż Porozumieniem Centrum, a wi´┐Żc raczej lokowa´┐Ża si´┐Ż dowcipnie w kr´┐Żgu partii centrowych, uzna´┐Ż za ca´┐Ża prawic´┐Ż to r´┐Żwnie dobrze, mo´┐Żna Koluszki uzna´┐Ż za Polsk´┐Ż. Czym sie wyr´┐Żnia´┐Ża ta po´┐Żal si´┐Ż Bo´┐Że prawica, ano paleniem kukie´┐Ż przed pa´┐Żacem prezydenckim i rozwieszaniem paszkwili po nocach. Ta prawica r´┐Żwnie´┐Ż by´┐Ża wi´┐Żzana ze spraw´┐Ż Telgrafu, FOZZ i Art B. Za Art jeden z PC poszed´┐Ż siedzie´┐Ż, o Telegrafie mo´┐Żna ju´┐Ż zapomnie´┐Ż, tego ju´┐Ż nikt nie rozwik´┐Ża, a sprawa FOZZ jest nieco bardziej skomplikowana, jednak osobliwe jest to, ´┐Że ostatni s´┐Żdzia a tej sprawie, mimo komunistycznej przesz´┐Żo´┐Żci, mimo ´┐Że wydawa´┐Ż wyroki na opozycj´┐Ż w stanie wojennym zosta´┐Ż ministrem sprawiedliwo´┐Żci, a g´┐Ż´┐Żwny oskar´┐Życiel prokurator Kaczmarek jest dzi´┐Ż prokuratorem krajowym w rz´┐Żdzie brata.

4) Dowody. W latach 90 UOP podlega´┐Ż bezpo´┐Żrednio Wa´┐Żesie, potem premier Suchockiej, potem dopiero Rokicie szefowi URM. Bli´┐Żniacy jakby w og´┐Żle nie s´┐Ż zainteresowani atakowaniem Wa´┐Ż´┐Żsy i Suchockiej, wed´┐Żug wszelkiej logiki g´┐Ż´┐Żwnych oskar´┐Żonych, je´┐Żli wina jest. Przedmiotem ataku jest Rokita, a wi´┐Żc wierna kopia zachowania z czas´┐Żw Mietka. Zn´┐Żw atakuje sie najgro´┐Żniejszego konkurenta politrycznego, kt´┐Żrego jeszcze kilka tygodni temu namawiano do przejscia w szeregi PiS. Sam bli´┐Żniak akta sprawy Lesiaka zna od dawna i na podstawie tych samych dokument´┐Żw wcze´┐Żniej uzna´┐Ż Rokit´┐Ż za niewinnego, dzi´┐Ż uznaje za winnego. Co´┐Ż na wz´┐Żr przysi´┐Żgi w stoczni, albo nigdy nie zostan´┐Ż premierem je´┐Żli prezydentem zostanie m´┐Żj brat. Tak czy siak nie ma ani jednego dokumentu stwierdzaj´┐Żcego udzia´┐Ż Rokity w inwigilacji, nie rozstrzygam, czy mia´┐Ż udzia´┐Ż czy nie, ale w pa´┐Żstwie prawa zw´┐Żaszcza premier i prezydent, kiedy m´┐Żwi o najci´┐Ższych zbrodniach powinien przedstawi´┐Ż dowody inaczej si´┐Ż b´┐Ża´┐Żni jak przyw´┐Żdca bananowej republiki. Co ciekawe z drugiej strony ponad wszelk´┐Ż w´┐Żtpliwo´┐Ż´┐Ż inwigilowa´┐Ż `Mnietka' kaza´┐Ż sam I strateg i co wi´┐Żcej, to jest zapis z jego zeznania, gdzie bez ´┐Żenady sam si´┐Ż do tego przyznaje. Ale oczywi´┐Żcie w my´┐Żli zasady inwigilowa´┐Ż to my, ale nie nas sprawa zdech´┐Ża na starcie.

Warto jeszcze doda´┐Ż najnowsze osi´┐Żgni´┐Żcia w inwigilacji i wykorzystywania s´┐Żu´┐Żb przez bli´┐Żnaicz´┐Ż bra´┐Ż, cho´┐Żby przeciek´┐Żw do GP w sprawie Subotica, swoj´┐Ż drog´┐Ż tradycyjnie cisza, ju´┐Ż po sprawie bo s´┐Ż nast´┐Żpne. Przeciek nast´┐Żpi´┐Ż do gazety, w kt´┐Żrej do niedawna pracowa´┐Ż rzecznik prasowy Macierewicza, a naczelny GP organizowa´┐Ż konferencji PiS, pikanterii sprawie dodaje fakt, ´┐Że w GP do niedawna pracowa´┐Ż agent SB, jako jeden z redaktor´┐Żw. Cisza te´┐Ż w skandalicznej sprawie, w kt´┐Żrej legend´┐Ż Solidarno´┐Żci Jana Rulewskiego i jego ´┐Żon´┐Ż oskar´┐Żono o jakie´┐Ż bzdety, typu kserowanie ksi´┐Ż´┐Żek. Wywleczono ´┐Żon´┐Ż Rulewskiego i przes´┐Żuchiwano p´┐Ż nocy, jako ´┐Żywo przes´┐Żuchania jak w SB, w sprawach bibu´┐Ży i powielaczy. Zapraszam prokuratur´┐Ż na ka´┐Żd´┐Ż uczelni´┐Ż w Polsce, aby noc´┐Ż wywlekali panienki siedz´┐Żce za kserokopiarkami, drukuj´┐Żce bryki. Warto rozmawia´┐Ż i warto powtarza´┐Ż, ´┐Że te dwa zakompleksione klony po 160 cm ka´┐Żdy, zawsze z w´┐Żasnych obitych po´┐Żladk´┐Żw robili spraw´┐Ż narodow´┐Ż. Nie trzeba si´┐Żga´┐Ż wstecz, wystarczy popatrze´┐Ż na szopki z ostatnich miesi´┐Żcy.Matka_Kurka 2006-10-18 15:05
G´┐Żos´┐Żw: 4


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=41

komentarze i post na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.


Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail   Dodaj do: wykop gwar del.icio.usDziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1073


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 830


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 684


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 499


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 483


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 481


09 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Kwa´┐Żniewski juz odchodzi, Kaczy´┐Żskiego mo´┐Że powstrzyma´┐Ż tylko Tusk!
Przezorny ubezpieczony, na wypadek k´┐Żamstw kilka praktycznych porad. Pytania zadaje Jaros´┐Żaw i jego telewizja, odpowiada Donald i Polacy t´┐Żskni´┐Żcy za narodzinami normalno´┐Żci.

Czy pan Donald Tusk chce Polski solidarnej, czy liberalnej?

Chcemy Polski obywatelskiej, w kt´┐Żrej obywatel b´┐Żdzie patrzy´┐Ż z g´┐Żry na w´┐Żadz´┐Ż a nie odwrotnie. Chcemy jak najwi´┐Żcej w´┐Żadzy dla samorz´┐Żd´┐Żw, jak najmniej dla urz´┐Żd´┐Żw. B´┐Żdziemy wspiera´┐Ż obywateli z inicjatyw´┐Ż i nie pozwolimy si´┐Ż ba´┐Ż tym Polakom, kt´┐Żrzy chc´┐Ż spokojnie pracowa´┐Ż, nie koniecznie zak´┐Żada´┐Ż firmy. Nie pozwolimy si´┐Ż ba´┐Ż Polakom ci´┐Żkiej pracy, poniewa´┐Ż rynek pracy jest dla nas celem numer jeden, rozwi´┐Żzuj´┐Żcym wszystkie najwi´┐Żksze bol´┐Żczki Polski. Polska wolna, pe´┐Żna swob´┐Żd dla ludzi tw´┐Żrczych i Polska pami´┐Żtaj´┐Żca o tych, kt´┐Żrym si´┐Ż nie ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-09 20:33
G´┐Żos´┐Żw: 444


30 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Ma´┐Ży kapral, partyzant, m´┐Żwi o Polsce dla Polak´┐Żw! G´┐Żosujcie i pilnujcie witryn !
Kiedy´┐Ż pewien austriacki kapral opowiada´┐Ż w bawarskich knajpach, jak wielkie b´┐Żd´┐Ż Niemcy. Na pocz´┐Żtku ludzie si´┐Ż z niego ´┐Żmiali i za wszarz wyprowadzali z lokalu. Wtedy kapral krzycza´┐Ż na ulicach, zbiera´┐Ż sobie podobnych podrzutk´┐Żw i wraca´┐Ż oknem do lokalu. M´┐Żwi´┐Ż tak, ´┐Że i po pijaku nie da´┐Żo si´┐Ż tego s´┐Żucha´┐Ż. M´┐Żwi´┐Ż o Niemcach, kt´┐Żrzy zostali skrzywdzeni przez inne narody, ´┐Że tylko silne Niemcy wojuj´┐Żce w Europie, b´┐Żd´┐Ż Niemcami godnymi szacunku. Krzycza´┐Ż, ´┐Że bolszewizm zagra´┐Ża ´┐Żwiatu, ´┐Że ´┐Żwiatu zagra´┐Żaj´┐Ż ´┐Żydzi spiskuj´┐Żcy mi´┐Żdzynarodowym kapita´┐Żem. Po krzykach, przedstawi´┐Ż Niemcom prost´┐Ż recept´┐Ż na sukces: aby Niemcy ros´┐Ży w si´┐Ż´┐Ż, trzeba przej´┐Ż´┐Ż maj´┐Żtek ´┐Żydowski i rozda´┐Ż g´┐Żoduj´┐Żcym niemieckim rodzinom. Tak b´┐Żdzie sprawiedliwie. Te jego my´┐Żli, po latach, nazwano narodowym socjalizmem. Dalej o... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-30 18:36
G´┐Żos´┐Żw: 417


05 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Ja Tobie, Ty jemu, on jej, ona Wam, oni im, My tamtym, tamci kolejnym! Wygramy!
Marudzi´┐Ż trzeba, to nasz narodowy obowi´┐Żzek, ale trzeba te´┐Ż zrobi´┐Ż par´┐Ż rzeczy i uratowa´┐Ż co si´┐Ż da. Od dzi´┐Ż powinni´┐Żmy m´┐Żwi´┐Ż ka´┐Żdemu, ´┐Że warto, wr´┐Żcz trzeba i´┐Ż´┐Ż na wybory. Warto r´┐Żwnie´┐Ż przy tym napomkn´┐Ż´┐Ż, ´┐Że g´┐Żosujemy m´┐Żdrze, bo polityk´┐Żw mamy g´┐Żupich. Nie ma potrzeby przekonywa´┐Ż babci, ´┐Że Boga nie ma, parady r´┐Żwno´┐Żci s´┐Ż ok., a bogaci s´┐Ż dobrzy, nie ma sensu. Babci w ten spos´┐Żb nie przekonamy, trzeba babci powiedzie´┐Ż, ´┐Że Roman Giertych to biedny katolik i on zaprowadzi prawo i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż. Niech babcia g´┐Żosuje na Romana, je´┐Żli nie zg´┐Żosuje na Kurskiego, ju´┐Ż babcia jest po naszej stronie. Nie ma sensu namawia´┐Ż pana od kt´┐Żrego kupujemy warzywa, ´┐Że rolnicy powinni p´┐Żaci´┐Ż ZUS, zamkn´┐Ż´┐Ż buzi´┐Ż prosz´┐Ż, nie straszy´┐Ż. Nie ma co naje´┐Żd´┐Ża´┐Ż na Leppera, swoje ma za uszami, ale o ludzi dba, sam nie ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-05 08:01
G´┐Żos´┐Żw: 392


12 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Sk´┐Żd w Tusku tyle brutalno´┐Żci, przykro by´┐Żo patrze´┐Ż jak si´┐Ż zn´┐Żca´┐Ż nad s´┐Żabszym!
Dobrze, zgoda m´┐Żwi´┐Żem dokopa´┐Ż. Tak, nie wypieram si´┐Ż, zach´┐Żca´┐Żem, ´┐Żeby zmasakrowa´┐Ż. Owszem, nawo´┐Żywa´┐Żem, daj mu popali´┐Ż Donald, ale na lito´┐Ż´┐Ż Bosk´┐Ż, na rany Chrystusa, po co rozk´┐Żada´┐Ż na ´┐Żopatki i jeszcze kopa´┐Ż, po co po le´┐Ż´┐Żcym skaka´┐Ż i dlaczego zmasakrowanego ci´┐Żga´┐Ż za nog´┐Ż po pod´┐Żodze? Jedyne co usprawiedliwia Donalda to fakt, ´┐Że posprz´┐Żta´┐Ż na koniec po sobie i wyni´┐Żs´┐Ż "przeciwnika" ze studia.
Matka_Kurka 2007-10-12 21:12
G´┐Żos´┐Żw: 390Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

--- !!! APEL !!! ---

kim jest Matka_Kurka

dlaczego M_K pisze

dlaczego na jedno kopyto

dlaczego Matka_Kurka


patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy


Oddolna kampania przeciw rządom najgorszym


Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

lista blog´┐Żw


Teksty innych autor´┐Żw na
www.komentarze.eu

Jak głosować bez meldunku, w podr´┐Żży lub za granicą

Polokracja

Byki w´┐Żadzy

Oskar´┐Żam

Kampania i debata

DWA SPOTY nie SPOTY