najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Antoni Macierewicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


IVRP to kraj, w kt´┐Żrym ´┐Żyje jeden obywatel i jego brat, a rz´┐Żdzi kierownik PGR!
Panie prezesie ja jednak prosz´┐Ż aby pan nie m´┐Żwi´┐Ż w imieniu wszystkich, a ju´┐Ż bezwarunkowo nie w imieniu wszystkich Polak´┐Żw. By´┐Ż mo´┐Że kilku wszechpolak´┐Żw, ale na pewno ´┐Żaden Polak nie oczekiwa´┐Ż tego rz´┐Żdu, ba wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż Polak´┐Żw nawet w najczarniejszych snach nie wy´┐Żni´┐Ża dna, kt´┐Żrego si´┐Żgn´┐Ża IVRP i pan osobi´┐Żcie. Wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż Polak´┐Żw czeka na koniec tego rz´┐Żdu zanim powstanie i prosz´┐Ż nie psu´┐Ż ´┐Żwi´┐Żtecznej atmosfery Golgot´┐Ż pustych s´┐Ż´┐Żw i judaszowych deklaracji, b´┐Żdzie musia´┐Ż ´┐Żaskawca przeprasza´┐Ż jak ojciec "derektor", a sam pan wiesz najlepiej jak srogi to wymiar kary dla ciebie....przem´┐Żwi´┐Ż ludzkim g´┐Żosem.  

Bez przesady z t´┐Ż uczciwo´┐Żci´┐Ż w okresie wielkiego postu, ka´┐Żdy ma cos na sumieniu, ´┐Żeby od razu tak pana leppera szykanowa´┐Ż za ma´┐Że przest´┐Żpstwa. Kto jest bez winy niech sobie rz´┐Żdzi, a kto z win´┐Ż niech rzuci kamie´┐Ż w oko libera´┐Ża, a b´┐Żdzie mu odpuszczone. Mamy czas refleksji, ´┐Żalu za niegodne uczynki i mocne postanowienie poprawy, mimo ´┐Że nie jestem osob´┐Ż wierz´┐Żc´┐Ż nie chcia´┐Żbym zak´┐Ż´┐Żca´┐Ż wielkopostnej atmosfery szanuj´┐Żc i doceniaj´┐Żc to rzadkie zjawisko, kiedy wierni pych´┐Ż zamieniaj´┐Ż na pokut´┐Ż. Obowi´┐Żzkiem ka´┐Żdego katolika w okresie wielkanocnym jest spowied´┐Ż i ja r´┐Żwnie´┐Ż chcia´┐Żbym dokona´┐Ż czego´┐Ż w rodzaju publicznej spowiedzi, ´┐Żalu za grzechy, kt´┐Żre mam nadziej´┐Ż odpokutowa´┐Ż bij´┐Żc si´┐Ż w piersi i prosz´┐Żc bli´┐Żnich o wybaczenie. Wbrew powszechnie panuj´┐Żcej i do znudzenia powielanej opinii na temat mojej skromnej osoby, nie jest politykiem ´┐Żadnego ugrupowania, moje pochodzenie narodowe jest rdzennie polskie do 3 pokole´┐Ż (dalej nie sprawdza´┐Żem), dziadek nie by´┐Ż w Wehrmachcie, by´┐Ż na przymusowych robotach w Niemczech, potem w obozie pracy, nie jestem Michnikiem i Urbanem, nie jestem Tomaszem Lisem, ani Paradowsk´┐Ż, czyli m´┐Żwi´┐Żc kr´┐Żtko nie pope´┐Żni´┐Żem ´┐Żadnego z grzech´┐Żw g´┐Ż´┐Żwnych, kt´┐Żrych  IVRP nie wybacza. W mojej rodzinie by´┐Żo tylko dw´┐Żch cz´┐Żonk´┐Żw PZPR, jednym by´┐Ż m´┐Żj ojciec sekretarz POP w 40 osobowym zak´┐Żadziku, drugim ojciec ojca szeregowy cz´┐Żonek partii. Wiem, ´┐Że grzech ojca i dziadka w PZPR jest ci´┐Żki, dlatego nawet nie pr´┐Żbuj´┐Ż unika´┐Ż pokuty, by´┐Ż mo´┐Że z´┐Żagodzi wymiar kary fakt, ´┐Że ojciec nigdy nie otrzyma´┐Ż talonu na malucha, ani przydzia´┐Żu na mieszkanie, a moja mama katoliczka z krwi i ko´┐Żci r´┐Żwnowa´┐Ży´┐Ża politycznie dom rodzinny pe´┐Żni´┐Żc funkcj´┐Ż przewodnicz´┐Żcej NSZZ Solidarno´┐Ż´┐Ż w zak´┐Żadzie, kt´┐Żry zatrudnia´┐Ż 500 os´┐Żb. Upolitycznienie mojego rodzinnego gniazda wywo´┐Ża´┐Żo we mnie naturalny mechanizm obronny, kt´┐Żry dzia´┐Ża´┐Ż na zasadzie awersji do wszelkich form i struktur politycznych, co w efekcie spowodowa´┐Żo, ´┐Że nie zapisa´┐Żem sie nawet do harcerstwa. W sumie proporcje mi´┐Żdzy pezetperowsk´┐Ż przesz´┐Żo´┐Żci´┐Ż ojca na poziomie prowincjonalnym a szlachetno´┐Żci´┐Ż matki i moj´┐Ż neutralno´┐Żci´┐Ż polityczn´┐Ż, s´┐Ż chyba korzystne, w zwi´┐Żzku z tym nie unikaj´┐Żc kary prosz´┐Ż o ´┐Żagodny wymiar.    

To by´┐Ży grzechy ´┐Życiorysu, poniewa´┐Ż spowied´┐Ż traktuj´┐Ż bardzo powa´┐Żnie chcia´┐Żbym si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż odnie´┐Ż´┐Ż do bie´┐Ż´┐Żcej grzesznej dzia´┐Żalno´┐Żci. Niestety zn´┐Żw musze zacz´┐Ż´┐Ż od sprostowania nieco krzywdz´┐Żcych opinii, nie jestem profesjonalnym szczekaczem zatrudnionym przez sztab PO, co wi´┐Żcej PO uwa´┐Żam za parti´┐Ż mia´┐Żk´┐Ż pe´┐Żn´┐Ż sprzeczno´┐Żci, adoruj´┐Żc´┐Ż  hierarchi´┐Ż ko´┐Żcieln´┐Ż, s´┐Żowem normalna polityczna przeci´┐Żtno´┐Ż´┐Ż charakterystyczna dla polityki w og´┐Żle, nie jest to ugrupowanie z kt´┐Żrym m´┐Żg´┐Żbym i chcia´┐Żbym si´┐Ż uto´┐Żsami´┐Ż. Nie mam te´┐Ż wi´┐Żkszych opor´┐Żw aby przyzna´┐Ż, ´┐Że Tusk z polityka b´┐Żyskotliwego, obdarzonego refleksem polemicznym i trze´┐Żwym spojrzeniem na scen´┐Ż polityczn´┐Ż, po przemieleniu przez sztab wyborczy sta´┐Ż si´┐Ż politykiem nieco plastikowym, zagubionym, pewnie w du´┐Żym stopniu sfrustrowany pora´┐Żka wyborcz´┐Ż i kursk´┐Ż degrengolad´┐Ż. Przyznaj´┐Ż, ´┐Że megalomania Rokity z groteskowym has´┐Żem `premier z Krakowa' na czele w du´┐Żym stopniu przyczyni´┐Ża si´┐Ż do pora´┐Żki ca´┐Żej partii, co tu du´┐Żo m´┐Żwi´┐Ż ca´┐Ża kampania PO, to amatorszczyzna wzorowana na ameryka´┐Żskiej kalce do b´┐Żlu nieudolnie przeniesionej na polskie siermi´┐Żne realia. Jednak bior´┐Żc pod uwag´┐Ż wszystkie te wady nikt przy zdrowych zmys´┐Żach nie powie, ´┐Że mia´┐Żka PO jest w jakimkolwiek stopniu por´┐Żwnywalna z walonkowym PiSem, kt´┐Żry na rustykalnej wizji religii, ko´┐Żtu´┐Żstwie i maniakalnej teorii spisku odni´┐Żs´┐Ż wyborczy sukces, co w kraju takim jak Polska, nie jest ´┐Żadnym majstersztykiem jakby chcia´┐Żo wielu, jest skutecznym prostactwem i aby z takiego ´┐Żrodka skorzysta´┐Ż, trzeba by´┐Ż albo cynicznym, albo dobrze  ukorzenionym w tych realiach, wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż polityk´┐Żw i elektoratu PiS po´┐Ż´┐Żczy´┐Żo obie cechy. Przepraszam za ten wtr´┐Żt, ale by´┐Ż on konieczny do rozgrzeszenia z wyboru mniejszego z´┐Ża, kt´┐Żrym jest PO i za kt´┐Żry to wyb´┐Żr nie pobieram profit´┐Żw, pragn´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż uspokoi´┐Ż wszystkich bli´┐Żnich, kt´┐Żrzy podejrzewaj´┐Ż, ´┐Że za ich podatki uprawiam sobie politykierstwo w urz´┐Żdzie, albo na zasi´┐Żku, ´┐Żpijcie spokojnie bracia chrze´┐Żcijanie, w tej materii pope´┐Żni´┐Żem tylko jeden grzech, odwa´┐Ży´┐Żem si´┐Ż p´┐Żj´┐Ż´┐Ż na swoje a dobry b´┐Żg sprawi´┐Ż, ´┐Że si´┐Ż powiod´┐Żo i mam z czego ´┐Ży´┐Ż, nie ma tego wiele, ale wi´┐Żcej nie potrzebuj´┐Ż. Przy okazji mojej przedsi´┐Żbiorczo´┐Żci ´┐Żpiesz´┐Ż wyja´┐Żni´┐Ż, ´┐Że nie ukrad´┐Żem ani z´┐Żot´┐Żwki, co tu dopiero m´┐Żwi´┐Ż o 1 milionie, pierwszy milion przy moich dochodach osi´┐Żgn´┐Ż gdzie´┐Ż w okolicach 3 inkarnacji, co oczywi´┐Żcie w ´┐Żaden spos´┐Żb nie t´┐Żumaczy mojego krwio´┐Żerczego liberalizmu, powinienem siedzie´┐Ż na zasi´┐Żku lub w urz´┐Żdzie i za darmo opiewa´┐Ż IVRP.    

Na koniec zostawi´┐Żem sobie grzech ´┐Żmiertelny, kt´┐Żrego pr´┐Żno szuka´┐Ż w dekalogu, czy biblii, ale musze si´┐Ż z niego wyspowiada´┐Ż, bo dr´┐Żczy mnie to brzemi´┐Ż od kilku miesi´┐Żcy.  Tym grzechem jest grzech naiwno´┐Żci, ot´┐Ż prawdopodobnie z braku do´┐Żwiadczenia wywo´┐Żanego moj´┐Ż 10 letnia absencj´┐Ż wyborcz´┐Ż (nie licz´┐Żc referendum UE) uwierzy´┐Żem, ´┐Że w Polsce po raz pierwszy stworzy´┐Ża si´┐Ż okazja by popchn´┐Ż´┐Ż co´┐Ż do przodu razem i ponad ideologi´┐Ż, mia´┐Żo to by´┐Ż katharsis dla pokomunistycznej degrengolady, motywowany t´┐Ż naiwno´┐Żci´┐Ż uda´┐Żem si´┐Ż do urny by wrzuci´┐Ż g´┐Żos na p´┐Żnormalnos´┐Ż i w tym momencie pope´┐Żni´┐Żem najwi´┐Żkszy grzech, kt´┐Żrego dot´┐Żd nie wyjawia´┐Żem, a kt´┐Żrego d´┐Żu´┐Żej ukrywa´┐Ż nie jestem zdolny, bo sumienie pali ogniem piekielnym. Wrzuci´┐Żem do urny g´┐Żos na PO zgodnie z moim przekonaniem, ´┐Że to z´┐Żo b´┐Żdzie najmniejsze, ale by zachowa´┐Ż pewna r´┐Żwnowag´┐Ż i zmusi´┐Ż przysz´┐Żych koalicjant´┐Żw do wsp´┐Żpracy odda´┐Żem g´┐Żos na senatora PiS. Bardzo bym chcia´┐Ż aby ten ´┐Żmiertelny grzech oddanego g´┐Żosu na senatora PiS by´┐Ż odczytany jako popularna na forach prowokacja, niestety nie ma w tym i w ´┐Żadnym innym fragmencie spowiedzi cienia prowokacji, jest tylko samobiczowanie. Nie pami´┐Żtam nazwiska tego kandydata PiS, nie jestem nawet w stanie sprawdzi´┐Ż, czy zasiad´┐Ż w senackiej ´┐Żawie, jednak bez wzgl´┐Żdu na skutek, prosz´┐Ż o surow´┐Ż pokut´┐Ż zwi´┐Żzana z przyczyn´┐Ż, a przyczyn´┐Ż by´┐Ża naiwno´┐Ż´┐Ż, ´┐Żeby nie powiedzie´┐Ż g´┐Żupota. Dzi´┐Ż patrz´┐Żc na ten przykry epizod z perspektywy czasu t´┐Żumacz´┐Ż sobie i siebie tylko w jeden spos´┐Żb, chcia´┐Żem dobrze, ale nie mia´┐Żem poj´┐Żcia, jak wielkie z´┐Żo czai si´┐Ż w tych co krzy´┐Że nosili na p´┐Żaszczach, a w d´┐Żoniach sztandary prawa, sprawiedliwo´┐Żci i patriotyzmu. Zmyli´┐Ż mnie ten korow´┐Żd satyr´┐Żw, kpi´┐Żcych z wiary i warto´┐Żci obracaj´┐Żc co ´┐Żwi´┐Żte w pospolit´┐Ż hucp´┐Ż b´┐Żazn´┐Żw.  Dzi´┐Ż w archiwalnych zdj´┐Żciach wygl´┐Żda ta kawalkada jak poch´┐Żd 1 majowy przed trybun´┐Ż I sekretarza  jaros´┐Żawa i pe´┐Żni´┐Żcego funkcje reprezentacyjno -us´┐Żugowe na rzecz jednej partii, brata I sekretarza, bli´┐Żniaczo podobnego lecha. Nie wiem co mnie w´┐Żwczas za´┐Żlepi´┐Żo tak bardzo, aby nie zauwa´┐Ży´┐Ż, ´┐Że kr´┐Żl jest nagi cia´┐Żem i duchem, by´┐Ż mo´┐Że ´┐Żlepa wiara w szczere intencje, kt´┐Żrymi teraz IVRP brukuje polskie piek´┐Żo. Wi´┐Żcej grzech´┐Żw nie pami´┐Żtam, za wszystkie serdecznie ´┐Ża´┐Żuj´┐Ż i obiecuj´┐Ż popraw´┐Ż, a Ciebie narodzie prosz´┐Ż o przebaczenie.matka_kurka 2006-04-13 18:15 Ranking: (2)


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=361
do postu na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.

Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wnioske aby jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mozna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci,  pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sejmu i s... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27 Ranking: (249)


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie wybuchaj´┐Żcych opon w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podjecie dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej z opozycyjnych kierunk´┐Żw.
2) Rok 1970 tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976 strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane przez KOR Jacka... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52 Ranking: (205)


23 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
Ilu normalnym pasa´┐Żerom nawet g´┐Żodnym i zzi´┐Żbni´┐Żtym przysz´┐Żoby do g´┐Żowy, ´┐Żeby zadzwoni´┐Ż na komend´┐Ż policji i zam´┐Żwi´┐Ż dwa hamburgery? Kiedy s´┐Żysz´┐Ż argumenty, ´┐Że SLD krad´┐Żo, a teraz mamy prawdziwa Polsk´┐Ż, bo c´┐Ż to za przest´┐Żpstwo gdy jeden minister zamawia drugiemu ministrowi radiow´┐Żz z hamburgerami, zastanawiam si´┐Ż czy bardziej przygn´┐Żbiaj´┐Żce jest zachowanie w´┐Żadz, czy obywateli. W tym dzikim kraju zawsze patrzono na skal´┐Ż i form´┐Ż, nie na tre´┐Ż´┐Ż, nie na istot´┐Ż rzeczy. Ma´┐Żo mnie obchodzi, czy policjanci dostarczyli hamburgera, czy w´┐Żdk´┐Ż, zapewne dostarczenie w´┐Żdki lub papieros´┐Żw wywo´┐Ża´┐Żoby og´┐Żlnonarodowe poruszenie, natomiast hamburger to tylko medialna burza w szklance wody. I jak zwykle nikomu zar´┐Żwno z publicyst´┐Żw, polityk´┐Żw jak i obywateli nie przychodzi do g´┐Żowy, ´┐Że przedmiotem afery ni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-23 11:06 Ranking: (125)


20 lutego 2007 by Matka Kurka

W Polsce rz´┐Żdzi sekta PiS, mam na to dowody naukowe! Sprawa jest rozwojowa!
Zapewne tak´┐Ż analiz´┐Ż por´┐Żwnawcz´┐Ż, jak´┐Ż za chwile przedstawi´┐Ż, b´┐Żdzie mo´┐Żna potraktowa´┐Ż z przymru´┐Żeniem oka, podobnie jak artyku´┐Ż w znanym tygodniku, kt´┐Żry por´┐Żwnywa´┐Ż Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego do W´┐Żadimira Putina. Od razu podnios´┐Ży si´┐Ż glosy, ´┐Że skandal, ´┐Że Czeczenia i tym podobne, tymczasem nie o Czeczeni´┐Ż w tym wszystkim chodzi´┐Żo, a o zamordystyczny stosunek do demokracji, przerabianej na monopartyjn´┐Ż republik´┐Ż wiernopodda´┐Żczych zausznik´┐Żw. Mniejsza jednak o trafne por´┐Żwnanie, histerycznie rozdzielone na czworo, dzi´┐Ż chcia´┐Żbym u´┐Ży´┐Ż innego por´┐Żwnania, mianowicie zestawi´┐Ż zachowanie partii PiS ze specyficznym rodzajem grupy jak´┐Ż jest sekta. Zdaj´┐Żc sobie spraw´┐Ż z tego jak bardzo jest to naci´┐Żgana' teoria i `nieuprawniona', mimo wszystko postaram si´┐Ż wykaza´┐Ż oczywiste podobie´┐Żstwa. D... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-20 12:28 Ranking: (109)


18 lutego 2007 by Matka Kurka

Miano "dure´┐Ż" w kontek´┐Żcie poczyna´┐Ż i "dokona´┐Ż" jest krzywdz´┐Żce dla durni´┐Żw!
Czy Lech W. obrazi´┐Ż majestat jego przykr´┐Żtkawo´┐Żci z brodawk´┐Ż i posun´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w recenzji strony internetowej, oraz samego autora, o jeden most za daleko? Moim skromnym zdaniem, Lech W. dokona´┐Ż syntezy dokona´┐Ż i jestestwa Lecha Kononowicza i uczyni´┐Ż to nadzwyczaj subtelnie, miano `dure´┐Ż' jest humanitarnym i dalece kompromisowym imieniem dla kogo´┐Ż, kto musia´┐Żby odbiera´┐Ż korepetycje, by w´┐Żr´┐Żd `durni´┐Żw' poczu´┐Ż si´┐Ż jak swojak. Nie ma chyba adekwatnego okre´┐Żlenia, kt´┐Żre odda´┐Żoby przeczo´┐Żgany stan umys´┐Żu osobnika, drukuj´┐Żcego na internetowych stronach list´┐Ż tajnych wsp´┐Żpracownik´┐Żw s´┐Żu´┐Żb specjalnych i mieni´┐Żcego si´┐Ż przy tym patriot´┐Ż, oraz preziem nieistniej´┐Żcego kraju zwanego IVRP. Konia z rz´┐Żdem i koby´┐Żk´┐Ż u p´┐Żota temu, kto wska´┐Że mi drugiego takiego `m´┐Ża stanu' w ´┐Żwiecie, robi´┐Żcego z t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-18 14:38 Ranking: (102)


29 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a fizycy str´┐Żuja w bankach !
W ca´┐Żej tej politowania godnej karierze wida´┐Ż dwie rzeczy. W partii takiej jak PiS nie ma miejsca dla ludzi my´┐Żl´┐Żcych samodzielnie, tu karier´┐Ż robi politruk, cie´┐Ż k´┐Żaniaj´┐Żcy si´┐Ż prezesowi, nauczyciel winduj´┐Żcy t´┐Żpawe latoro´┐Żle dygnitarzy przynajmniej do funkcji skarbnika klasy. Druga rzecz to marno´┐Ż´┐Ż tych na si´┐Ż´┐Ż wylansowanych tokarzy, palaczy CO, nauczycieli fizyki, przecie´┐Ż ka´┐Żdy cz´┐Żowiek posiadaj´┐Żcy odrobin´┐Ż godno´┐Żci i przyzwoito´┐Żci zapad´┐Żby si´┐Ż pod ziemie gdyby tak go sponiewierano jak sponiewierano mopa Kazimierza. Wymieciono Kazkiem wszystkie k´┐Żty, wy´┐Ż´┐Żto go i w ko´┐Żcu trafi´┐Ż do korytka na samym dnie, gdzie wyd´┐Żubuje och´┐Żapy z pa´┐Żskiego sto´┐Żu. W zasadzie nie ma si´┐Ż co dziwi´┐Ż takiej `osobowo´┐Żci' ca´┐Że ´┐Życie albo w podstaw´┐Żwce pilnuj´┐Żc dzieci prezydenta Gorzowa, albo w jaki´┐Ż ´┐Żmiesznych t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-29 18:07 Ranking: (100)


09 lutego 2007 by Matka Kurka

Aby przetrwa´┐Ż w tym rz´┐Żdzie trzeba mie´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż i inteligencj´┐Ż ko´┐Żcho´┐Żnika!
Ostatnia faza rewolucji, rewolucja prze´┐Żuwa w´┐Żasne dzieci, okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że wr´┐Żg czai´┐Ż si´┐Ż w obozie partii, towarzysz Ludwik, towarzysz Radek i towarzysz kamandir to trocki´┐Żci na us´┐Żugach imperialnej korporacji Czystka po´┐Ż´┐Żczona z samokrytyk´┐Ż okresu b´┐Ż´┐Żd´┐Żw i wypacze´┐Ż, dwa ba´┐Żwanki ta´┐Żcz´┐Ż twista, politbiuro dr´┐Ży, tylko ni´┐Żsi maj´┐Ż szanse, tylko wierni le´┐Ż´┐Ż krzy´┐Żem, ci przetrwaj´┐Ż. Trzeba mie´┐Ż´┐Ż pe´┐Żen pakiet cech aby wytrwa´┐Ż przy wodzusiu, brak godno´┐Żci, wazelina ociekaj´┐Żca po brodzie i innych otworach cia´┐Ża, kompletne samoupodlenie gwarantuje posadk´┐Ż i t´┐Ż niesamowite poczucie misji dziejowej, polegaj´┐Żce na wyci´┐Żgni´┐Żciu z kompleks´┐Żw jego ogrowsk´┐Ż przykr´┐Żtkaw´┐Ż mo´┐Ż´┐Ż.

Narody cywilizowane zawsze chcia´┐Ży mie´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Ż, kt´┐Żry by´┐Żby okazem doskona´┐Żo´┐Żci, p´┐Żbogiem, kim´┐Ż kto jest najlepszy, na... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-09 13:52 Ranking: (90)


05 lutego 2007 by Matka Kurka

Radek nie pasowa´┐Ż do rewolucji moralnej zna´┐Ż angielski i jad´┐Ż widelcem!
Jeden z pos´┐Ż´┐Żw PO, powszechnie lubiany i szanowany przez przyjaci´┐Ż z PiS w znanym programie publicystycznym za´┐Żartowa´┐Ż subtelnie, i´┐Ż niejaki Aleksander to by´┐Ż skromny przedsi´┐Żbiorca detaliczny, dopiero po zmianie prezia, w pa´┐Żacu ruszy´┐Ża hurtownia. Ja odrobin´┐Ż poprawi´┐Żbym pos´┐Ża PO, to nie jest hurtownia, to jest montownia p´┐Żfabrykat´┐Żw i najwyra´┐Żniej kolejny erzac ministra wys´┐Żany z zimowego pa´┐Żacu zast´┐Żpi cz´┐Żowieka, kt´┐Żry mia´┐Ż odwag´┐Ż zna´┐Ż j´┐Żzyk angielski i pos´┐Żugiwa´┐Ż si´┐Ż sztu´┐Żcami. Kiedy jakie´┐Ż dwa lata temu kto´┐Ż powiedzia´┐Żby mi, ´┐Że Polska stanie si´┐Ż krajem, w kt´┐Żrym prawicowy radyka´┐Ż Stefan Niesio´┐Żowski b´┐Żdzie uznawany za lewicuj´┐Żcego libera´┐Ża, uzna´┐Żbym go za wymagaj´┐Żcego natychmiastowej opieki specjalistycznej. Czy to si´┐Ż zmieni´┐Ż Pan Stefan? Nie sadz´┐Ż, w tym wieku ludzie si´┐Ż nie zmieni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-05 21:20 Ranking: (86)


09 stycznia 2007 by Matka Kurka

Polski "rustykalny katolicyzm" to nie religia, to choroba spo´┐Żeczna !
Mit niezale´┐Żnego polskiego ko´┐Żcio´┐Ża, ostatniego bastionu walki z komunizmem run´┐Ż´┐Ż jak lepianka podmyta ciekiem wodnym, cho´┐Ż precyzyjniej by´┐Żoby rzecz nazwa´┐Ż ´┐Żciekiem i niekoniecznie wodnym. Dla mnie ´┐Żadne to zaskoczenie, oczywistym od pocz´┐Żtku ca´┐Żej zadymy zwanej s´┐Żdem ostatecznym w archiwach esbeckich by´┐Żo, ´┐Że ko´┐Żci´┐Ż by´┐Ż jednym z najbardziej, je´┐Żli nie najbardziej inwigilowan´┐Ż instytucj´┐Ż i tylko ludzie odsy´┐Żaj´┐Żcy 100 PLN na poczet koszt´┐Żw przesy´┐Żki 29 telewizora, kt´┐Żry `wygrali' bior´┐Żc udzia´┐Ż w losowaniu, w kt´┐Żrym nigdy udzia´┐Żu nie brali, mogli wierzy´┐Ż w t´┐Ż bajeczk´┐Ż o dziewiczej instytucji. Nigdzie, w ´┐Żadnym kraju obozu demolud´┐Żw ko´┐Żci´┐Ż nie cieszy´┐Ż si´┐Ż taka swobod´┐Ż jak w Polsce. Komuni´┐Żci doskonale zdawali sobie spraw´┐Ż, ´┐Że w kraju, gdzie na co drugim rozstaju polnych dr´┐Żg mo´┐Żna spotka´┐Ż ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-01-09 12:01 Ranking: (74)


04 wrze´┐Żnia 2006 by Matka Kurka

Drogi budowa´┐Ż, chorych przenie´┐Żc z korytarzy, patrioci w podartych portkach !
Ju´┐Ż widz´┐Ż to stroszenie si´┐Ż w husarskie pi´┐Żra, t´┐Ż szabelk´┐Ż u´┐Ża´┐Żsk´┐Ż pukaj´┐Żc´┐Ż do okienka Tygrys´┐Żw, ten kondukt historycznych pretensji, ´┐Że Ja´┐Żta, ´┐Że zdrada aliant´┐Żw, ´┐Że wolno´┐Ż´┐Ż wasza i nasza. A w tym czasie nasi bracia Czesi korzystaj´┐Żc z przyjaznych stosunk´┐Żw z Niemcami wyposa´┐Ż´┐Ż Skod´┐Ż Super B w nowy system antypo´┐Żlizgowy. S´┐Żowacy bez zaj´┐Żkni´┐Żcia sprzedadz´┐Ż ziemi´┐Ż pod fabryk´┐Ż podzespo´┐Ż´┐Żw Volkswagenowi  dla nowego sytemu Skody. Francuzi usi´┐Żd´┐Ż z Niemcami i wypija szampana, za zdrowie dzieci, kt´┐Żrym do g´┐Żowy nie przychodzi powiela´┐Ż b´┐Ż´┐Żd´┐Żw rodzic´┐Żw. Anglicy zas´┐Żoni´┐Ż si´┐Ż tajemnic´┐Ż, w sprawie Gibraltaru i stosunki dyplomatyczne zostan´┐Ż zamro´┐Żone. Zn´┐Żw b´┐Żdziemy chodzi´┐Ż i puka´┐Ż do drzwi wszystkich s´┐Żsiad´┐Żw by z rozdart´┐Ż koszul´┐Ż pokaza´┐Ż blizn´┐Ż po szwabskiej kuli, patrz ´┐Żwiecie to Polak bohater ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-09-04 17:20 Ranking: (72)Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


Zobacz co pisz´┐Ż inni blogerzy na aktualne tematy:

Dolina Rospudy

Raport WSI