ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości
Komentarze.eu - Przegl▒d polskiej blogosfery

Tekst 327 - 09 maja 2006
List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu znalaz´┐Ża si´┐Ż na stronie www (ju´┐Ż nad tym pracuje), co by´┐Ż mo´┐Że w przysz´┐Żo´┐Żci przerodzi si´┐Ż w stron´┐Ż ludzi zjednoczonych w walce z g´┐Żupot´┐Ż i ciemnogrodem, ale bro´┐Ż bo´┐Że ´┐Żadnych partii, ruch´┐Żw i innych zbiorowisk. Uszanujmy swoje samodzielne my´┐Żlenie, nie zamykajmy tego w ramach ideowych, to zawsze ko´┐Żczy si´┐Ż kompromitacj´┐Ż.
4) S´┐Żdz´┐Ż, ´┐Że nale´┐Ży si´┐Ż Wam ma´┐Że wyja´┐Żnienie z mojej strony. Nie chce si´┐Ż ujawnia´┐Ż z wielu powod´┐Żw, g´┐Ż´┐Żwny jest taki, ´┐Że anonimowo´┐Ż´┐Ż to si´┐Ża godzenia wielu ludzi wsp´┐Żlnym celem, jednak pewne rzeczy wiedzie´┐Ż musicie i niestety b´┐Żdziecie musieli uwierzy´┐Ż mi na s´┐Żowo. Nie jestem, ani p´┐Żatnym agitatorem, ani sztabowcem ´┐Żadnej partii, nie nale´┐Ż´┐Ż do ´┐Żadnej partii, nie nale´┐Ż´┐Ż do ´┐Żadnego ruchu spo´┐Żecznego, nie reprezentuje ´┐Żadnej religii. Jestem zwyk´┐Żym obywatelem, kt´┐Żry ma do´┐Ż´┐Ż 17 lat kaleczenia Polski przez rozmaite szyldy partyjne. Nasza wsp´┐Żlna akcja je´┐Żli si´┐Ż powiedzie, nie jest ´┐Żadn´┐Ż trampolina, dla ´┐Żadnej partii, to ma by´┐Ż g´┐Żos tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie obywateli.

Nadawca:
R´┐Żni Polacy Jednej Polski
oszukani przez wielu polityk´┐Żw IVRP

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP, z´┐Żo´┐Żony na r´┐Żce Marsza´┐Żka Sejmu Rzeczypospolitej nieznanego numeru.

Polityku! Przemawia´┐Że´┐Ż do mnie wielokrotnie, nazywa´┐Że´┐Ż mnie obywatelem prostym, nazywa´┐Że´┐Ż mnie obywatelem zwyk´┐Żym, obiecywa´┐Że´┐Ż mi prawo, obiecywa´┐Że´┐Ż sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż, odrzucaj´┐Żc bezprawie i nieuczciwo´┐Ż´┐Ż innych polityk´┐Żw. S´┐Żucha´┐Żem ci´┐Ż polityku cierpliwie, w potoku s´┐Ż´┐Żw pr´┐Żbuj´┐Żc odnale´┐Ż´┐Ż sens i przegadane warto´┐Żci, dzi´┐Ż polityku twoimi deklaracjami i intencjami brukujesz polskie piek´┐Żo. Twoje prawo polityku, to jest tylko polityka, jak to nazywasz sztuka osi´┐Żgania cel´┐Żw realnych, ja dodam - za wszelka cen´┐Ż. Twoja sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż jest tylko propagand´┐Ż na u´┐Żytek aktualnej ideologii, twoje obietnice cynizmem. Do´┐Ż´┐Ż polityku! Zamilcz polityku i s´┐Żuchaj, bo teraz ja przemawiam do ciebie, nie tak prosty i nie tak zwyk´┐Ży obywatel jakby´┐Ż sobie tego ´┐Życzy´┐Ż, ale post´┐Żpuj´┐Żcy wed´┐Żug prostych i zwyk´┐Żych zasad pozbawionych interpretacji politycznej, zasad, kt´┐Żre nie pozostawiaj´┐Ż w´┐Żtpliwo´┐Żci co jest prawe i sprawiedliwe:

1. Zasada pierwsza. Wyrok niezawis´┐Żego s´┐Żdu uznaj´┐Żcy za przest´┐Żpc´┐Ż wielokrotnego przest´┐Żpc´┐Ż jest wyrokiem dyskwalifikuj´┐Żcym przest´┐Żpc´┐Ż, jako kandydata na premiera Polski. W pa´┐Żstwie prawa nie ma miejsca na polityczn´┐Ż amnesti´┐Ż dla przest´┐Żpc´┐Żw, kt´┐Żrzy za ´┐Żask´┐Ż amnestii podnosz´┐Ż koalicyjn´┐Ż arytmetyk´┐Ż. G´┐Żosami przest´┐Żpc´┐Żw nie spos´┐Żb budowa´┐Ż sprawiedliwej Polski.

2. Zasada druga. Polska jest krajem suwerennym, posiadaj´┐Żcym w´┐Żasn´┐Ż histori´┐Ż, tradycj´┐Ż, kultur´┐Ż, to nasze wsp´┐Żlne dziedzictwo, ale nasze dziedzictwo nie jest wrogiem dorobku ludzko´┐Żci i innych kultur, innych narodowo´┐Żci. Jeste´┐Żmy Polskimi patriotami, nie jeste´┐Żmy nacjonalistami zamkni´┐Żtymi w ciasnych horyzontach wszechpolskich, nasze dzieci nie zas´┐Żuguj´┐Ż na wszechpolsk´┐Ż edukacj´┐Ż, a Polska nie zas´┐Żuguje na to, aby w ´┐Żwiecie `reprezentowali' j´┐Ż pseudokibice patriotyzmu, nie przynosz´┐Żcy Polsce chwa´┐Ży, a o´┐Żmieszaj´┐Żcy Ojczyzn´┐Ż w oczach ´┐Żwiata.

3. Zasada trzecia. Polacy nie s´┐Ż mas´┐Ż spo´┐Żeczn´┐Ż, nie s´┐Ż t´┐Żumem, nie s´┐Ż s´┐Żupkiem sonda´┐Żowym, s´┐Ż lud´┐Żmi wolnymi, samodzielnie my´┐Żl´┐Żcymi i wierz´┐Żcymi w swoje idea´┐Ży. Wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż Polak´┐Żw jest katolikami, co nie oznacza, ´┐Że nie ma w Polsce miejsca dla obywateli innych wyzna´┐Ż i dla Polak´┐Żw niewierz´┐Żcych, jest dla nich miejsce i szacunek. Matka Boska jako symbol polskiej wiary katolickiej nie jest w´┐Żasno´┐Żci´┐Ż jednej partii i jednego radia, kt´┐Żre swoj´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż nie tylko plami dobre imi´┐Ż samej patronki, ale dobre imi´┐Ż polskiego katolicyzmu, tego katolicyzmu, kt´┐Żry zrodzi´┐Ż Jana Paw´┐Ża II, jeden z najwi´┐Żkszych autorytet´┐Żw moralnych dla Polak´┐Żw wierz´┐Żcych i niewierz´┐Żcych. Jan Pawe´┐Ż II, kt´┐Żrego ´┐Życie i nauka, jest zaprzeczeniem j´┐Żzyka nienawi´┐Żci p´┐Żyn´┐Żcego z eteru wype´┐Żnionego nie kap´┐Żanami, a politykami i fanatykami religijnymi, ´┐Ż´┐Żczy´┐Ż ludzi wielu wyzna´┐Ż i narodowo´┐Żci, polityczne radio niszczy jego dzie´┐Żo, dziel´┐Żc i k´┐Ż´┐Żc´┐Żc ze sob´┐Ż Polak´┐Żw r´┐Żnych wyzna´┐Ż i narodowo´┐Żci.

4. Zasada czwarta. Polska to kraj ludzi zdolnych, bardzo cz´┐Żsto wybitnych, solidnie wykszta´┐Żconych, kompetentnych w swoich profesjach. Dlatego w Polsce histori´┐Ż powinni zajmowa´┐Ż si´┐Ż wybitni historycy, prawem - wybitni prawnicy, sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż - autorytety, a politycy najcz´┐Żciej nie douczeni i ma´┐Żo zdolni, je´┐Żli ju´┐Ż musz´┐Ż, niech zajm´┐Ż si´┐Ż polityk´┐Ż. Najwi´┐Żkszym nieszcz´┐Żciem Polski jest odwieczny ba´┐Żagan i brak kompetencji wynikaj´┐Żcy z tego, ´┐Że politycy `troszcz´┐Ż' si´┐Ż o prawo, sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż i co najgorsze interpretacj´┐Ż historii na w´┐Żasny polityczny u´┐Żytek.

5. Zasada pi´┐Żta. W codziennym trudzie ´┐Żaden Polak nie pyta innego Polaka jaka Polska jest jego Polsk´┐Ż, a jaka Polska jest Polsk´┐Ż innego Polaka. Nie pr´┐Żbuj polityku tego zmienia´┐Ż nadaj´┐Żc nowe nazwy Polsce i obywatelom. Nie ma ´┐Żadnej IVRP i nie ma `prawdziwych Polak´┐Żw', nie ma Wszechpolak´┐Żw, jest Polska i s´┐Ż Polacy.

6. Zasada sz´┐Żsta. Zasada najwa´┐Żniejsza, polityk jest dla obywatela, nie odwrotnie. Kiedy obywatel m´┐Żwi, polityk wyt´┐Ża s´┐Żuch i z nale´┐Żytym szacunkiem piel´┐Żgnuje g´┐Żos obywatela, polityk nie wyjmuje megafonu i nie dzieli g´┐Żosu obywateli na IIIRP i IVRP, polityk milczy i s´┐Żucha obywatela, kt´┐Żremu ma s´┐Żu´┐Ży´┐Ż.

Jeszcze nie sko´┐Żczy´┐Żem polityku, nie kr´┐Ż´┐Ż si´┐Ż na ministerialnym sto´┐Żku, nie zasypiaj w ´┐Żawie poselskiej z palcem w nosie, skup si´┐Ż na ile to mo´┐Żliwe i s´┐Żuchaj dalej, bo m´┐Żwi do ciebie obywatel. Polityku nie przestrzegasz ´┐Żadnej z wymienionych obywatelskich zasad, dlatego jako obywatel, kt´┐Żry nie b´┐Żdzie si´┐Ż przed tob´┐Ż t´┐Żumaczy´┐Ż w co wierzy, na kogo g´┐Żosowa´┐Ż, do jakiej partii nale´┐Ży, czy te´┐Ż nie nale´┐Ży, wzywam ci´┐Ż polityku, aby´┐Ż z´┐Żo´┐Ży´┐Ż mandat, kt´┐Żry zdoby´┐Że´┐Ż podst´┐Żpnie oszukuj´┐Żc obywateli. Zdoby´┐Że´┐Ż mandat obiecuj´┐Żc prawo, a dla koalicyjnej arytmetyki ´┐Żciskasz prawic´┐Ż przest´┐Żpcy i masz czelno´┐Ż´┐Ż w tym haniebnym u´┐Żcisku m´┐Żwi´┐Ż o sprawiedliwo´┐Żci. Oddaj mandat, kt´┐Żry uzyska´┐Że´┐Ż obiecuj´┐Żc budow´┐Ż IVRP, a jedyne czego dokona´┐Że´┐Ż to zniszczenie IIIRP, kt´┐Żra dla wielu Polak´┐Żw jest symbolem odzyskania wolno´┐Żci po wieloletniej komunistycznej niewoli. To nie IIIRP jest patologi´┐Ż, IIIRP to pi´┐Żkny, czysty symbol wolno´┐Żci, to ty polityku pod rozmaitym sztandarem splugawi´┐Że´┐Ż symbol wolno´┐Żci i to ty w swojej bezczelno´┐Żci masz odwag´┐Ż m´┐Żwi´┐Ż, ´┐Że symbol si´┐Ż zu´┐Ży´┐Ż. Nie symbol jest zu´┐Żyty, zu´┐Żyta polityku jest twoja polityka, twoje m´┐Żwienie sprzeczne z post´┐Żpowaniem, tw´┐Żj patos przedwyborczy i powyborcza profanacja, twoje intencje sp´┐Żaszczone do pod´┐Żych uczynk´┐Żw.

Zapewne zauwa´┐Ży´┐Że´┐Ż polityku, ´┐Że nie wymieniam ci´┐Ż z imienia i partyjnej nazwy, nie robi´┐Ż tego, bo ty doskonale wiesz, ´┐Że o tobie i do ciebie m´┐Żwi´┐Ż i nie skryjesz si´┐Ż za partyjnym szyldem, tw´┐Żj szyld mnie nie interesuje. Do ciebie kieruje apel polityku, kt´┐Żry gwa´┐Żcisz ka´┐Żdego dnia warto´┐Ż´┐Ż s´┐Ż´┐Żw: prawo, sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż, patriotyzm, prawda i je´┐Żli b´┐Żdziesz zaprzecza´┐Ż, nazywaj´┐Żc pod´┐Żo´┐Ż´┐Ż, walk´┐Ż o jako´┐Ż´┐Ż polityki, poka´┐Ż´┐Ż ci zdj´┐Żcia jak ob´┐Żciskujesz si´┐Ż z przest´┐Żpcami nios´┐Żc sztandar rewolucji moralnej IVRP. Je´┐Żli w strumieniu niegodziwo´┐Żci, kt´┐Żre pope´┐Żni´┐Że´┐Ż uda´┐Żo ci si´┐Ż zachowa´┐Ż cho´┐Żby cz´┐Żstk´┐Ż godno´┐Żci, honoru, patriotyzmu, z´┐Żo´┐Żysz mandat i pozwolisz oszukanym, ale uodpornianym na k´┐Żamstwa kampanii obywatelom wybra´┐Ż raz jaszcze. Je´┐Żli nie ma ju´┐Ż w tobie ´┐Żladu przyzwoito´┐Żci, b´┐Żdziesz trwa´┐Ż i my twoje trwanie przetrwamy, ale pami´┐Żtaj polityku, ´┐Że tej surowej lekcji nie zapomnimy nigdy i za t´┐Ż pokazow´┐Ż lekcj´┐Ż cynizmu, hipokryzji, relatywizmu, otrzymasz polityku wysoki rachunek. Rachunek b´┐Żdzie opiewa´┐Ż na kilkadziesi´┐Żt milion´┐Żw oszukanych Polak´┐Żw, kt´┐Żrzy upomn´┐Ż si´┐Ż o prawo i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż, a gdy si´┐Ż upomn´┐Ż dopiero w´┐Żwczas zapoznasz si´┐Ż polityku ze znaczeniem s´┐Ż´┐Żw, kt´┐Żre dzi´┐Ż plugawisz, poczujesz ich warto´┐Ż´┐Ż na w´┐Żasnej sk´┐Żrze, poznasz, dla ciebie gorzki, smak prawa i sprawiedliwo´┐Żci.

Ni´┐Żej podpisani i oszukani obywatele Polski:

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21

G´┐Żos´┐Żw: 919
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=327
Najlepsze teksty autora
Archiwum
G´┐Żosuj         Wy´┐Żlij na e-mail        
Wlasciciel strony nie jest autorem tekstu. Ten tekst umieszczony byl 09 maja 2006 na forum onet.pl pod adresem http://wiadomosci.onet.pl/1,15,11,19740368,55265527,2179071,0,forum.html .
Strona ma charakter archiwalny.


Czytaj e-book


Mobbing
Trudny wiek szkodliwym mitem


Najnowsze notki


05:25 Grafini von Hohenstein, c...
01:41 Najbardziej niesamowita j...
01:27 Pracowity weekend happene...
00:08 Polska, a gdzie Europa - ...
00:02 Wstrzemi´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż? Dobre ´┐Ż...
23:58 Ilu by´┐Żo frajer´┐Żw?
23:36 Bart´┐Żomiej O. , zdobywca ...
21:45 Rokita mija si´┐Ż z prawd´┐Ż!
21:06 Never again?
20:53 Polska - Gazeta Wroc´┐Żawsk...
20:27 Pies na rowerze
19:08 Dziura Alistera Darlinga
18:23 PASER POSZED´┐Ż PO OCHRON´┐Ż ...
18:23 Wampir bez z´┐Żb´┐Żw
17:49 Zabawy z broni´┐Ż - przypad...


Nakarmiłeś/łaś już dziś?
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

Wiadomości dnia
"Nowy wirus grypy mo´┐Że spowodowa´┐Ż ´┐Żwiatow´┐Ż pandemi´┐Ż"

Dyrektor ´┐Żwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), Margaret Chan uzna´┐Ża, ´┐Że grypa, kt´┐Żra pojawi´┐Ża si´┐Ż w Meksyku i Stanach Zjednoczonych, "ma potencja´┐Ż" spowodowania og´┐Żlno´┐Żwiatowej pandemii, cho´┐Ż jest jeszcze za wcze´┐Żnie, by powiedzie´┐Ż, ´┐Że do tego dojdzie. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Prezydent: zrobi´┐Ż wszystko, ´┐Żeby obroni´┐Ż polskie stocznie

Prezydent Lech Kaczy´┐Żski zapowiedzia´┐Ż, ´┐Że zrobi wszystko, ´┐Żeby obroni´┐Ż polskie stocznie. Tak´┐Ż deklaracj´┐Ż z´┐Żo´┐Ży´┐Ż w Gda´┐Żsku, po spotkaniu z przedstawicielami zwi´┐Żzk´┐Żw zawodowych gda´┐Żskiej stoczni. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


81 ofiar grypy i ponad 1300 os´┐Żb zara´┐Żonych w Meksyku

Minister zdrowia Meksyku Jose Angel Cordova poinformowa´┐Ż, ´┐Że ofiar´┐Ż ´┐Żwi´┐Żskiej grypy pad´┐Żo ju´┐Ż prawdopodobnie 81 os´┐Żb, a ponad 1300 jest zara´┐Żonych. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Protest przed domem Zbigniewa Ziobry

Kilkana´┐Żcie os´┐Żb protestowa´┐Żo przed domem Zbigniewa Ziobry w Krakowie. Zgromadzeni pod domem cz´┐Żonkowie Stowarzyszenia Dialogu Spo´┐Żecznego domagali si´┐Ż od by´┐Żego ministra sprawiedliwo´┐Żci wyja´┐Żnie´┐Ż w sprawie ´┐Żmierci Barbary Blidy. Ziobro nie wyszed´┐Ż do manifestuj´┐Żcych. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Steward wracaj´┐Żcy z Meksyku z chorob´┐Ż hospitalizowany

Steward linii lotniczych British Arilines, kt´┐Żry powr´┐Żci´┐Ż z Meksyku, zosta´┐Ż hospitalizowany z objawami przypominaj´┐Żcymi gryp´┐Ż - poinformowa´┐Ża nad ranem agencja AFP. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Prezydent: zgadzam si´┐Ż z pogl´┐Żdami Anny Fotygi

Zgadzam si´┐Ż z pogl´┐Żdami Anny Fotygi - powiedzia´┐Ż prezydent Polski Lech Kaczy´┐Żski. Fotyga, kt´┐Żra jest kandydatem na ambasadora Polski przy ONZ skrytykowa´┐Ża spos´┐Żb prowadzenia polskiej polityki zagranicznej przez obecn´┐Ż ekip´┐Ż rz´┐Żdow´┐Ż. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


My´┐Żla´┐Ży, ´┐Że bawi´┐Ż si´┐Ż pi´┐Żk´┐Ż, a to by´┐Ża bomba

Dwana´┐Żcioro dzieci zgin´┐Żo w Pakistanie, kiedy wybuch´┐Ża bomba, kt´┐Żr´┐Ż si´┐Ż bawi´┐Ży - poinformowa´┐Ża policja. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

źr´┐Żdło: wp.pl
Meksyk umiera na gryp´┐Ż
Z godziny na godzin´┐Ż ro´┐Żnie liczba ofiar przenosz´┐Żcej si´┐Ż na cz´┐Żowieka ´┐Żwi´┐Żskiej grypy w Meksyku. Jak poinformowa´┐Ż tamtejszy minister zdrowia Jose Angel Cordova, z tego powodu zmar´┐Żo ju´┐Ż najprawdopodobniej 81 os´┐Żb, a ponad 1300 jest zara´┐Żonych. ´┐Żwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie og´┐Żosi´┐Ża w Meksyku stan epidemii wirusa ´┐Żwi´┐Żskiej grypy. [ więcej... ]


Porzuci´┐Ż dzieci, potem pr´┐Żbowa´┐Ż si´┐Ż powiesi´┐Ż
Przed kilkoma dniami, razem ze swoj´┐Ż partnerk´┐Ż, porzuci´┐Ż tr´┐Żjk´┐Ż dzieci w jednej z w´┐Żoskich pizzerii. Funkcjonariusze szybko znale´┐Żli jednak matk´┐Ż i jej przyjaciela - ukrywali si´┐Ż w lesie. M´┐Żczyzna trafi´┐Ż do aresztu. W sobot´┐Ż pr´┐Żbowa´┐Ż powiesi´┐Ż si´┐Ż na pasku w celi. [ więcej... ]


Zamordowano o´┐Żmiolatk´┐Ż z Domu Dziecka
Ostatni raz widziano j´┐Ż jak bawi´┐Ża si´┐Ż na placu zabaw. Kilka godzin p´┐Żniej szuka´┐Żo jej ju´┐Ż kilkadziesi´┐Żt os´┐Żb. Policj´┐Ż wezwa´┐Ża wychowawczyni domu dziecka, bo zaniepokoi´┐Ża si´┐Ż, ´┐Że jej o´┐Żmioletnia podopieczna zbyt d´┐Żugo nie wraca z dworu. Fina´┐Ż poszukiwa´┐Ż okaza´┐Ż si´┐Ż tragiczny - w jednym z pustostan´┐Żw w pobli´┐Żu plac´┐Żwki funkcjonariusze odnale´┐Żli zw´┐Żoki dziewczynki. [ więcej... ]


Polska czci swojego patrona
Ponad tysi´┐Żc os´┐Żb z rozsianych po Polsce parafii pod wezwaniem ´┐Żw. Wojciecha uczci dzi´┐Ż w Gnie´┐Żnie pami´┐Ż´┐Ż m´┐Żczennika i g´┐Ż´┐Żwnego patrona Polski. Uroczystej mszy przywodzi´┐Ż b´┐Żdzie prymas Polski kardyna´┐Ż J´┐Żzef Glemp. [ więcej... ]


Prezydent zgadza si´┐Ż z pogl´┐Żdami Fotygi
Lech Kaczy´┐Żski nie widzi problemu w tym, by Anna Fotyga zosta´┐Ża polskim ambasadorem przy ONZ, mimo ´┐Że by´┐Ża minister otwarcie krytykuje polityk´┐Ż zagraniczn´┐Ż rz´┐Żdu. - Prezydent mianuje (ambasador´┐Żw), to znaczy, ´┐Że si´┐Ż zgadza z ich przekonaniami, pogl´┐Żdami. Z pogl´┐Żdami Anny Fotygi ja si´┐Ż zgadzam - m´┐Żwi´┐Ż w sobot´┐Ż Lech Kaczy´┐Żski. [ więcej... ]


Porywacze zaatakowani, zak´┐Żadnik uwolniony
Nie wiadomo kto go "odbi´┐Ż", ale wiadomo, ´┐Że jest ca´┐Ży i zdrowy. Nigeryjska policja poinformowa´┐Ża, ´┐Że "uzbrojony oddzia´┐Ż" uwolni´┐Ż Brytyjczyka, kt´┐Żry zosta´┐Ż porwany na po´┐Żudniu kraju przed kilkoma tygodniami. [ więcej... ]


Tym razem nie zabija´┐Ż ucze´┐Ż, a jeden z wyk´┐Żadowc´┐Żw?
Co najmniej trzy osoby zgin´┐Ży od kul na ameryka´┐Żskim Uniwersytecie Stanu Georgia. Wed´┐Żug policji tym razem strzela´┐Ż nie sfrustrowany ucze´┐Ż, a jeden z wyk´┐Żadowc´┐Żw. Trwaj´┐Ż jego poszukiwania. Wed´┐Żug jednej z lokalnych gazet napastnik mo´┐Że mie´┐Ż przy sobie "wiele sztuk broni". [ więcej... ]

źr´┐Żdło: tvn24.plCoś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
BMW
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha

Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 komentarze.eu
Blogi polityczne