ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości

Tekst 254 - 21 czerwca 2006
Pora na czystki ! Jaki wp´┐Żyw mo´┐Że mie´┐Ż marionetka na  ruchy lalkarza ?!
Nie wiem jaki wp´┐Żyw mo´┐Że mie´┐Ż marionetka na ruchy lalkarza, obawiam si´┐Ż, ´┐Że niewielki co najwy´┐Żej mo´┐Że nie poda´┐Ż r´┐Żki jak to mia´┐Żo miejsce wczoraj, gdzie pan Kazimierz omin´┐Ż´┐Ż szerokim ´┐Żukiem pana recydywist´┐Ż wicepremiera. Gdyby pan Kazimierz mia´┐Ż charakter, wype´┐Żni´┐Ż swoje wydmuszki jak´┐Ż´┐Ż tre´┐Żci´┐Ż ju´┐Ż dawno przy tym poziomie popularno´┐Żci stworzy´┐Żby w´┐Żasn´┐Ż parti´┐Ż, kto wie mo´┐Że nawet by´┐Żaby to pierwsza partia prawicowa, kt´┐Żr´┐Ż da´┐Żby si´┐Ż przetrawi´┐Ż. Jednak tego si´┐Ż po Kazimierzu spodziewa´┐Ż nie nale´┐Ży jest przyzwyczajony do wiernopodda´┐Żstwa i sznureczk´┐Żw, kt´┐Żre poci´┐Żgaj´┐Ż go z r´┐Żczki, tym razem nie wytrzyma´┐Ż bo jeden ze sznureczk´┐Żw przypadkiem poci´┐Żgn´┐Ż´┐Ż go za j´┐Żzyk i co´┐Ż tam zamamrota´┐Ż wprawiony w wibracje. Pan Kazimierz `mi´┐Żtki' jest i to widzi ka´┐Żdy, pan Kazimierz nie potrafi poradzi´┐Ż sobie z erystyka IVRP, pan Kazimierz poszukuje tre´┐Żci, a tu niestety forma, czy raczej jej brak kr´┐Żluje. Ja panu Kazimierzowi na przyk´┐Żadzie w´┐Żasnej skromnej osoby wyt´┐Żumacz´┐Ż dlaczego, poszukiwanie tre´┐Żci nie podnosi s´┐Żupk´┐Żw sonda´┐Żowych, a pan Kazimierz wyci´┐Żgnie sobie samodzielne wnioski, tyle samodzielno´┐Żci mu jeszcze pozosta´┐Żo. ´┐Ż´┐Żcz´┐Żc si´┐Ż w b´┐Żlu, zapraszam do lektury panie Kazimierzu, obiecuj´┐Ż nie b´┐Żdzie propagandy sukcesu, a wi´┐Żc ´┐Żadnej konkurencji dla pana, wr´┐Żcz przeciwnie tekst po´┐Żwi´┐Żcam ludziom przegranym.  

Nie tak dawno pisa´┐Żem, ´┐Że po procesie politycznym, kt´┐Żry w´┐Ża´┐Żnie si´┐Ż rozpocz´┐Ż´┐Ż, z element´┐Żw charakterystycznych dla w´┐Żadzy PRL pozosta´┐Ży tylko czystki i stanie si´┐Ż zado´┐Ż´┐Ż proroctwom, ju´┐Ż wkr´┐Żtce. Z reszt´┐Ż o czym to ja ostatnio nie pisa´┐Żem, pisa´┐Żem o tym po´┐Żle opuszczone spodnie do po´┐Żowy przed politykami LPR, pisa´┐Żem o w´┐Żoskiej pos´┐Żance Ciociolinie, profanowa´┐Żem japo´┐Żsk´┐Ż poezj´┐Ż haiku, a wszystko by co´┐Ż dotar´┐Żo do g´┐Ż´┐Żw moich uzale´┐Żnionych czytelnik´┐Żw. Uzale´┐Żniony czytelnik matki kurki zwykle jest w stanie przebrn´┐Ż´┐Ż przez dwa akapity, a najcz´┐Żciej czyta sam nag´┐Ż´┐Żwek. Czytelnik uzale´┐Żniony nie czyta tekst´┐Żw, czytelnik uzale´┐Żniony teksty tylko komentuje. Czeka cierpliwie uzale´┐Żniony, a´┐Ż pojawi si´┐Ż nick matka kurka i juz po minucie mamy pierwsze recenzje. Uzale´┐Żniony zwykle idzie w dw´┐Żch kierunkach, albo diagnozy psychiatrycznej, albo krytyki literackiej. Diagnoza w 99% skupia si´┐Ż wok´┐Ż frustracji i niespe´┐Żnienia w ´┐Życiu osobistym, krytyka literacka jest bardziej ogl´┐Żdna: `ty grafomanie  - megalomanie'. Tak sobie sko´┐Żczy´┐Żem to ostatnie zdanie i przypomnia´┐Żo mi si´┐Ż, ´┐Że zapomnia´┐Żem o bardzo wa´┐Żnym kryterium oceny matki kurki, mianowicie politycznym. Tu mamy szersze spektrum od ubeka, przez r´┐Żowego aparatczyka do czytelnika lub ´┐Żurnalisty GW.  Du´┐Żo si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż s´┐Żyszy i czyta ostatnio, ´┐Że matka kurka obni´┐Ża loty, to haiku, ta Ciociolina, ten pose´┐Ż opuszczone spodnie, ewidentna zni´┐Żka formy. Czuj´┐Ż si´┐Ż w obowi´┐Żzku u´┐Żwiadomi´┐Ż kolejny raz uzale´┐Żnionych, ´┐Że to nie jest obni´┐Żka formy, tylko dostosowanie poziomu treningu do zdolno´┐Żci umys´┐Żowych uzale´┐Żnionych czytelnik´┐Żw. Kiedy uzale´┐Żniony czytelnik podnieca si´┐Ż rewelacjami Ciocioliny Bulterier, jest tak nabuzowany szata´┐Żskim wersetem: `teraz dokopiemy wszystkim i wsz´┐Żdzie', ´┐Że tylko odwr´┐Żcenie uwagi dosadnym wersem mo´┐Że skierowa´┐Ż fragmentaryczne zdolno´┐Żci do my´┐Żlenie na w´┐Ża´┐Żciwe tory. Na koniec tej kr´┐Żtkiej analizy uzale´┐Żnionych czytelnik´┐Żw, powiem po co w og´┐Żle ta analiza. Oczywi´┐Żcie analiza jest wynikiem frustracji i megalomani spowodowanej strachem przed utrat´┐Ż wp´┐Żyw´┐Żw w rozpadaj´┐Żcym si´┐Ż uk´┐Żadzie, kt´┐Żra przek´┐Żada si´┐Ż na obni´┐Żk´┐Ż formy i post´┐Żpuj´┐Żca grafomani´┐Ż.  

Dobrze, po´┐Żartowali´┐Żmy sobie, a teraz powa´┐Żnie. Ten osobisty wtr´┐Żt by´┐Ż t´┐Żem, kt´┐Żre mam nadziej´┐Ż uwypukli pewien mechanizm, bo trudno nazwa´┐Ż to procesem my´┐Żlowym. Wczoraj mieli´┐Żmy w studiu znanej redaktor trzech d´┐Żentelmen´┐Żw, kt´┐Żrzy co´┐Ż tam sobie m´┐Żwili jak zwykle, co´┐Ż co oczywi´┐Żcie ju´┐Ż dawno na nikim nie robi wra´┐Żenia, mnie jednak zdolno´┐Żci percepcyjne jednego z pan´┐Żw powali´┐Ży niczym cios kafara. Pan wszechch´┐Żopiec opanowa´┐Ż kilka fraz z politycznego ´┐Żargonu takich jak: `pan pozwoli, ´┐Że doko´┐Żcz´┐Ż', `w obszarze wyznaczonych dzia´┐Ża´┐Ż poruszamy si´┐Ż sukcesywnie we w´┐Ża´┐Żciwym kierunku', `na dzie´┐Ż dzisiejszy sytuacja jest ustabilizowana, to media podgrzewaj´┐Ż atmosfer´┐Ż'. Przy pomocy tego or´┐Ża wszechch´┐Żopiec odpowiada´┐Ż na pytania pani redaktor. Sprawa dotyczy´┐Ża pana redaktora `pisma' Front, kt´┐Żry obecnie jest wiceszefem publicznej. No w´┐Ża´┐Żnie czy redaktora, ot´┐Ż nie redaktora, wprawdzie na 'gazetce' widnia´┐Żo tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie nazwisko pana wiceszefa, ale to w/g wiceszefa oznacza´┐Żo, ´┐Że on jedynie `u´┐Życzy´┐Ż' swojego nazwiska i nie wiadomo sk´┐Żd komu przychodzi do g´┐Żowy, ´┐Że redagowa´┐Ż. Panu redaktorowi podsuni´┐Żto zdj´┐Żcie, na kt´┐Żrym unosi´┐Ż r´┐Żk´┐Ż w znanym ge´┐Żcie, ale pan redaktor na tym zdj´┐Żciu nie rozpozna´┐Ż nikogo dodaj´┐Żc, ´┐Że nawet matki by nie rozpozna´┐Ż. Na szcz´┐Żcie redaktorowi z pomoc´┐Ż przyszed´┐Ż ojciec i nieco skonfundowany o´┐Żwiadczy´┐Ż, ´┐Że Rafa´┐Żek mia´┐Ż sk´┐Żonno´┐Żci od dziecka do takich gazetek, ale to mu potem przesz´┐Żo. Podsumowuj´┐Żc mamy `gazet´┐Ż' podpisan´┐Ż nazwiskiem wiceszefa publicznej, mamy zdj´┐Żcie wiceszefa, mamy potwierdzenie ojca wiceszefa, a jakie stanowisko wobec tych fakt´┐Żw zajmuje pose´┐Ż wszechch´┐Żopiec...no zgadnijcie original price : TO JEST MANIPULACJA GW, WSADZI´┐Ż REDAKTORA'.  I co tu dalej dyskutowa´┐Ż z podpisami, zdj´┐Żciem i ojcem redaktora, mamy recenzj´┐Ż na poziomie onetowego forum, a to jest wszechargument.  

Obawiam si´┐Ż, ´┐Że tak obrazowy przyk´┐Żad polemiki na uzale´┐Żnionych czytelnikach nie zrobi wra´┐Żenia, za d´┐Żugie, z du´┐Żo zda´┐Ż podw´┐Żjnie z´┐Żo´┐Żonych, za ma´┐Żo sms´┐Żw. Dlatego zn´┐Żw odwo´┐Żam si´┐Ż do kr´┐Żtkiej formy.

Akcja: argumenty, fakty, potwierdzenie ´┐Żwiadk´┐Żw (ojca)
Reakcja:  TO JEST MANIPULACJA GW, WSADZI´┐Ż REDAKTORA.

KA PE WU?

PS dostaje wiele uwag o czytelnik´┐Żw na skrzynk´┐Ż, to s´┐Ż czytelnicy samodzielnie my´┐Żl´┐Żcy i w ´┐Żadnym wypadku, nie s´┐Ż `bohaterami' tego tekstu, ich uwagi mam na uwadze.


Matka_Kurka 2006-06-21 10:27

G´┐Żos´┐Żw: 122
URL do tego tekstu:
http://www.matka-kurka.net/post/?p=254
G´┐Żosuj             Wy´┐Żlij na e-mail              link do onet.pl


Wasze komentarze do tego tekstu
 W´┐Żtki   Odpowiedzi   Autor   Wy´┐Żwietle´┐Ż 
Nie ma jeszcze komentarzy
Napisz nowy w▒tek Dodaj nowy w´┐Żtek

Forum


15.09.2008, 01:51 jajakoja Zobacz ostatni post
na w´┐Żtku: Dlatego ´┐Że prze´┐Ży´┐Ż rz´┐Żdy Kaczy´┐Żskich

Fraszki Petrosa
Pan Tarejusz

Czat

rozmawia:
estimado


Wiadomości dnia
´┐Żawrow: u´┐Ży´┐Żem niecenzuralnego s´┐Żowa, ale cytuj´┐Żc kogo´┐Ż innego

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej ´┐Żawrow przyzna´┐Ż w niedziel´┐Ż, ´┐Że u´┐Ży´┐Ż niecenzuralnego s´┐Żowa w rozmowie z szefem brytyjskiego MSZ Davidem Milibandem, ale by´┐Ż to tylko cytat z czyjej´┐Ż opinii o prezydencie Gruzji.


"Der Spiegel": Saakaszwili ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd

W Waszyngtonie narasta podejrzliwo´┐Ż´┐Ż, ´┐Że prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili to hazardzista, kt´┐Żry sam wywo´┐Ża´┐Ż krwaw´┐Ż pi´┐Żciodniow´┐Ż wojn´┐Ż na Kaukazie i bezczelnie ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd - pisze niemiecki tygodnik "Der Spiegel".


Ziobro: nie nazwa´┐Żem doktora morderc´┐Ż

By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci Zbigniew Ziobro zapewni´┐Ż, ´┐Że nie zamierza pozywa´┐Ż za dok´┐Żadne cytowanie jego s´┐Ż´┐Żw o doktorze Miros´┐Żawie Garlickim. Jak wyja´┐Żni´┐Ż wcze´┐Żniejsze doniesienia tvp.info wynika´┐Ży z "nieporozumienia w prywatnej rozmowie z dziennikarzem" serwisu.


Gosiewski chce od Pitery 100 tys. z´┐Ż zado´┐Ż´┐Żuczynienia

Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwo´┐Żci, Przemys´┐Żaw Gosiewski zapowiedzia´┐Ż na antenie Radia Kielce, ´┐Że pozwie do s´┐Żdu Juli´┐Ż Piter´┐Ż. Pose´┐Ż b´┐Żdzie si´┐Ż domaga´┐Ż, by minister Pitera wp´┐Żaci´┐Ża 100 tysi´┐Żcy z´┐Żotych zado´┐Ż´┐Żuczynienia na rzecz Caritas Polska. Uwa´┐Ża, ´┐Że by´┐Żby to w´┐Ża´┐Żciwy akt przeprosin.


W r´┐Żnych miejscach Suwa´┐Żk podpalano cztery samochody

Cztery samochody sp´┐Żon´┐Ży, a jeden zosta´┐Ż uszkodzony w nocy z soboty na niedziel´┐Ż w Suwa´┐Żkach - poinformowa´┐Ż Jacek Dobrz´┐Żski, rzecznik podlaskiej policji.


Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski przeprasza Karola Darwina

Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski postanowi´┐Ż przeprosi´┐Ż Karola Darwina za to, ´┐Że "´┐Żle interpretowa´┐Ż" jego teori´┐Ż ewolucji i zach´┐Żca´┐Ż innych do jej ignorowania i odrzucenia - poda´┐Ż na swej stronie internetowej brytyjski dziennik "Daily Telegraph".


Szuka´┐Ża pracy; zosta´┐Ża zgwa´┐Żcona przez dyrektora?

Dyrektor Powiatowego Urz´┐Żdu Pracy w Sejnach Jacek K. zosta´┐Ż w sobot´┐Ż zatrzymany przez policj´┐Ż pod zarzutem gwa´┐Żtu na 23-letniej kobiecie - poinformowa´┐Ża podlaska policja.

źr´┐Żdło: wp.pl
Szef PiS dla DZIENNIKA: Kaczy´┐Żski: Nie odm´┐Żwi´┐Ż Tuskowi spotkania
Gdyby rzeczywi´┐Żcie Donald Tusk chcia´┐Żby ze mn´┐Ż si´┐Ż spotka´┐Ż i porozmawia´┐Ż w jakiej´┐Ż sprawie merytorycznej, to ja nie odmawiam - zapewnia w rozmowie z DZIENNIKIEM prezes PiS, Jaros´┐Żaw Kaczy´┐Żski. "Ale przecie´┐Ż s´┐Ż telefony. Kiedy ja by´┐Żem premierem i mimo atak´┐Żw chcia´┐Żem z nim porozmawia´┐Ż, to nie szuka´┐Żem ´┐Żadnych po´┐Żrednik´┐Żw. I by´┐Żo zupe´┐Żnie spokojnie" - m´┐Żwi zdziwiony faktem, ´┐Że premier prosi prezydenta o pomoc w zorganizowaniu takiego spotkania.

Premier zamawia drog´┐Ż us´┐Żug´┐Ż: Tusk zap´┐Żaci 100 tys. z´┐Ż za wywieszenie flagi
Ile kosztuje zawieszenie flagi? Ile jest warte to, by nie wisia´┐Ża ona do g´┐Żry nogami? Zdaniem premiera Donalda Tuska za taka us´┐Żug´┐Ż warto zap´┐Żaci´┐Ż a´┐Ż 100 tys. z´┐Ż - donosi "Newsweek". Tyle bowiem zap´┐Żaci Kancelaria Premiera prywatnej firmie za wywieszanie flag z okazji wizyt zagranicznych go´┐Żci.

Woli samoloty rz´┐Żdowe: Tusk jednak nie lata rejsowymi kursami
Na pocz´┐Żtku kadencji premier Donald Tusk zapowiada´┐Ż, ´┐Że - by odci´┐Ż´┐Ży´┐Ż bud´┐Żet - z samolot´┐Żw rz´┐Żdowych przesi´┐Żdzie si´┐Ż do rejsowych. Jednak z szumnych zapowiedzi nic nie wysz´┐Żo. TVP Info obliczy´┐Ża, ´┐Że na 23 s´┐Żu´┐Żbowe podr´┐Że szef rz´┐Żdu tylko czterokrotnie korzysta´┐Ż z us´┐Żug komercyjnych linii lotniczych

By´┐Ży minister grozi procesami: Cytujesz Ziobr´┐Ż? Zostaniesz pozwany
Pozw´┐Ż do s´┐Żdu ka´┐Żdego, kto b´┐Żdzie cytowa´┐Ż moje s´┐Żowa - zapowiada Zbigniew Ziobro. Chodzi o s´┐Żynne ju´┐Ż zdanie o kardiochirurgu Miros´┐Żawie G.: "ju´┐Ż nikt nigdy przez tego pana ´┐Życia pozbawiony nie b´┐Żdzie". By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci przekonuje, ´┐Że zdanie to zosta´┐Żo wyrwane z kontekstu, a to wywo´┐Ża´┐Żo "nagonk´┐Ż prasow´┐Ż" - twierdzi TVP Info.

"Nie ma i nie b´┐Żdzie ´┐Żadnych konflikt´┐Żw": Koalicja bagatelizuje starcie Pitery i K´┐Żopotka
Julia Pitera zapowiada ujawnienie prawdziwej bomby, Eugeniusz K´┐Żopotek z PSL m´┐Żwi o politycznym samob´┐Żjstwie pos´┐Żanki PO. Czy tak ostry konflikt mi´┐Żdzy politykami rz´┐Żdz´┐Żcych partii grozi krachem koalicji? Nie - odpowiadaj´┐Ż zgodnie szefowie klub´┐Żw. "Nie ma ´┐Żadnych konflikt´┐Żw i nie b´┐Żdzie mi´┐Żdzy politykami PSL i PO" - zapewnia Zbigniew Chlebowski.

Zapowied´┐Ż premiera wzbudza emocje: Politycy: Euro w 2011 roku? To nierealne!
Prezydent, PiS i SLD domagaj´┐Ż si´┐Ż, by premier przedstawi´┐Ż harmonogram wchodzenia Polski do strefy euro. Kilka dni temu Donald Tusk zapowiedzia´┐Ż, ´┐Że now´┐Ż walut´┐Ż b´┐Żdziemy p´┐Żaci´┐Ż ju´┐Ż za trzy lata. PiS jednak ostrzega: do tego potrzebna jest zmiana konstytucji. Opozycja przekonuje te´┐Ż, ´┐Że wprowadzenie euro w 2011 roku jest raczej nierealne.

CBA uwiod´┐Żo Sawick´┐Ż?: Pos´┐Żanka o agencie: Czu´┐Żam jego podniecenie
Beata Sawicka, oskar´┐Żona o wzi´┐Żcie ´┐Żap´┐Żwki od agenta CBA, niebawem stanie przed s´┐Żdem. By´┐Ża wp´┐Żywowa pos´┐Żanka PO przygotowa´┐Ża lini´┐Ż obrony, kt´┐Żr´┐Ż mo´┐Żna stre´┐Żci´┐Ż w ten spos´┐Żb: "Zawsze by´┐Żam uczciwym cz´┐Żowiekiem. Je´┐Żli zgrzeszy´┐Żam, to tylko dlatego, ´┐Że przez wiele miesi´┐Żcy namawia´┐Ży mnie do tego s´┐Żu´┐Żby IV RP" - pisze DZIENNIK.

źr´┐Żdło: dziennik.plDziennik Internaut´┐Żw

Statystyki


od 02 lutego 2007
g´┐Żos´┐Żw: 221719
wizyt: 1108781
ods´┐Żon: 2938789

Info o nowym tek´┐Żcie
RSS tekst´┐Żw
RSS komentarzy

Evergreens


podsumowanie IV RP
wyjątkowy rok
historia jednego życia
zawiniło Webasto
podw´┐Żrko

demokracja
jakiej Polski chcemy?
silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

elektorat
polski katolicyzm
tradycja
patriotyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
socjotechnika

kult biedy
dwie wizje Polski
kartofel
tandeta
czytelnik uzależniony


Inni blogerzy pisz´┐Ż


blogi polityczne


Coś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
YamahaO stronie | Linki | Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 www.matka-kurka.net
Blogi polityczne