ZalogujUżytkownikHasło
Rejestracja Rejestracja Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Wiadomości


Tekst 1486 - 24 lipca 2008
UD to by�a partia d�entelmen�w i inteligent�w! PiS to proletriat!
Hymm, o co w tym wszystkim chodzi? Gdy po bitwie na cepy opadnie kurz, cz�owiek sobie siada i my�li. O co w tym wszystkim chodzi? Aby odpowiedzie� na pytanie o co w tym chodzi, trzeba zada� dodatkowe pytanie, KOMU? Tym razem zaczn� do PO, bo �atwiej. Plan polityczny PO jest prosty jak ameryka�ska autostrada. PO zale�y na dw�ch rzeczach, aby na topie informacji by�y kolejne b�aze�stwa PiS i aby do wybor�w prezydenckich nie podj�� absolutnie �adnej decyzji, czy reformy, kt�ra nie by�aby sonda�owo pob�ogos�awiona. Nikt mi nie powie, �e Tusk nie zechce kandydowa� na prezydenta, to znaczy m�wi� mi mo�e ka�dy, ale nikt mi tego nie powie. Dzia� PR PO ma na korkowej tablicy powieszone trzy projekty. Projekt g��wny - utrzyma� sonda�ow� popularno��, nie podejmowa� decyzji niepopularnych i nieakceptowanych spo�ecznie, s�owem dzia�a� pod publiczk�.

Projekt drugi - pokazywa� PiS i prezydenta Kaczy�skiego jako spadkobierc�w SO i Leppera, jako ostatni� formacj� warcho��w i awanturnik�w. W ra ... caly tekst >>

Matka_Kurka 2008-07-24 19:54

G�os�w: 182
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1486
Najlepsze teksty autora
Nowsze autora na: kontrowersje.net
Starsze teksty autora
Gďż˝osuj         Wyďż˝lij na e-mail         link do onet.pl


Dodaj bloga - Kody button�w

dla mobilnych: mobile.komentarze.eu
Teraz z prasďż˝wką!


Najnowsze notki


14:34 Our world may be a giant ...
14:27 1201.
14:21 Wstyd i poruta, Senyszyn ...
14:20 Czego siďż˝ nie dowiecie o ...
14:19 Milczenie i mi�osierdzie
13:47 O tym dlaczego stereotypy...
13:27 Konkurs; V-BLOGu na razie...
13:20 Si� wkurzy�em
13:11 Cygana powiesili
12:26 Kto rz�dzi Polsk�?
12:20 Proza w�adzy
12:11 Sonda� przem�wi�, sprawa ...
11:52 Moja Ameryka
11:48 W pojedynku Ziobro - �wi�...
11:44 Tako rzecze Przemys�aw Go...

Dziś najczęściej czytane


PiS&Love;
Azrael – zwykďż˝e pisanie
Matka Kurka
��wiowisko
Blog de Bart
Nieustraszeni �owcy Komuch�w
Notes Brochy
Blog Powszechny
the independent blog
Ryglice Andrzej Jezior


Kącik multimedialny


Fraszki Petrosa
Pan Tarejusz
Validation

Top 20 iplay music


Statystyki


wizyt dziś: 876
wizyt wczoraj: 1503
wizyt w sumie: 1290736
ods�on w sumie: 3285825Nakarmiłeś/łaś już dziś?
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

Wiadomości dnia
Brat odwiedzi� Pazika - st�d dymisja �wi�kalskiego?

Trzy dni po tym, jak Robert Pazik zosta� przewieziony do zak�adu karnego w P�ocku odwiedzi� go jego brat, Dariusz. Wed�ug nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej", dopuszczenie do rozmowy niebezpiecznego skazanego, jakim by� Robert Pazik z jego bratem mia�o wp�yw na dymisj� ministra sprawiedliwo�ci Zbigniewa �wi�kalskiego. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Po �mierci Pazika - premier zapowiada kolejne dymisje

- Musz� powiedzie�, �e nie mia�em wczoraj wra�enia, aby urz�dnicy pa�stwowi zareagowali w spos�b nale�yty. Nie zamierzam tolerowa� ich zaniecha� - powiedzia� Donald Tusk. Premier zapowiedzia� dymisje: wiceministra sprawiedliwo�ci Mariana Cichosza, prokuratora krajowego Marka Staszaka, dyrektora p�ockiego wi�zienia Artura Kowalskiego i szefa S�u�by Wi�ziennej gen. Jacka Pomiankiewicza. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


"Gdyby Tusk pos�ucha� prezydenta, nie by�oby skandalu"

- Odchodzi w nies�awie, w sytuacji gigantycznego skandalu - powiedzia� o dymisji Zbigniewa �wi�kalskiego prezydencki minister Micha� Kami�ski w TVN24. Zdaniem Kami�skiego "nie by�oby ca�ej sprawy", gdyby premier Donald Tusk pos�ucha� Lecha Kaczy�skiego i nie powo�ywa� �wi�kalskiego na szefa resortu sprawiedliwo�ci. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


"Barack Obama rezygnuje ze stanowiska prezydenta"

"Barack Obama rezygnuje ze stanowiska prezydenta" - taka informacja od kilku dni pojawia si� w Internecie. Jest oczywi�cie fa�szywa, ale cyberprzest�pcy wykorzystuj� j� do atakowania komputer�w na ca�ym �wiecie - dowiedzia� si� serwis internetowy tvp.info. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


"Zbigniew �wi�kalski poleg�, zabrak�o mu determinacji"

Zbigniew ďż˝wiďż˝kalski zďż˝oďż˝yďż˝ dymisjďż˝ ze stanowiska ministra sprawiedliwoďż˝ci. Premier Donald Tusk przyj�� jego rezygnacjďż˝. - W polityce nie ma sentymentďż˝w. Czasami trzeba wzi�� odpowiedzialno�� za b��dy innych i odej�� - powiedziaďż˝ Zbigniew ďż˝wiďż˝kalski w rozmowie z dziennikarzami. – Minister mďż˝gďż˝ zrobiďż˝ naprawdďż˝ wiele, ale zabrakďż˝o mu determinacji, by zmierzyďż˝ siďż˝ z wielkim zadaniem reformy wymiaru sprawiedliwoďż˝ci. Po prostu polegďż˝ – komentuje dla Wirtualnej Polski posďż˝anka PiS Beata Kempa. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Amputowali kobiecie zdrow� pier� - zap�ac� 150 tys. z�

150 tys. z� zado��uczynienia zap�aci �wi�tokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach pacjentce, kt�rej - wed�ug ustale� �ledztwa - usuni�to zdrow� pier�. Uprawomocni�o si� orzeczenie s�du w tej sprawie. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


18-latek umie�ci� zdj�cia pedofilskie na portalu Nasza-Klasa

Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 18-latka, kt�ry na portalu Nasza-Klasa zamie�ci� zdj�cia o tre�ci pedofilskiej. T�umaczy�, �e zrobi� to z ciekawo�ci. Grozi mu od 6 miesi�cy do 8 lat wi�zienia. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

źrďż˝dło: wp.pl
Zgin�a, bo by�a za blisko
75-latka zginďż˝a w Chorzowie po tym, jak w niďż˝ i jej 61-letniďż˝ towarzyszkďż˝ uderzyďż˝ samochďż˝d, ktďż˝ry wczeďż˝niej zderzyďż˝ siďż˝ z innym autem. Druga kobieta trafiďż˝a do szpitala. [ więcej... ]


Bu�garia ocenzurowa�a swoj� toalet�
Sofia protestuje i cenzuruje. Skutecznie. Sprzed drzwi wejďż˝ciowych do g��wnego budynku Rady Unii Europejskiej znikn�� ten fragment instalacji Entropa czeskiego artysty Davida Czernego, ktďż˝ra przedstawia Buďż˝gariďż˝ jako toaletďż˝. Dokďż˝adnie - zostaďż˝a zasďż˝oniďż˝ta czarnym p��tnem. [ więcej... ]


Robinho gdzieďż˝ przepadďż˝
Trener Manchesteru City Mark Hughes musiaďż˝ byďż˝ niemile zaskoczony, kiedy na porannym treningu druďż˝yny zabrakďż˝o Brazylijczyka Robinho. Jak dotďż˝d napastnik nikogo nie poinformowaďż˝, z jakiego powodu opuďż˝ciďż˝ zgrupowanie “The Citizens” na Teneryfie. [ więcej... ]


Palikot nie jest ju� szefem komisji "Przyjazne Pa�stwo"
Jestem wdziďż˝czny losowi, ďż˝e mogďż˝em sam zrezygnowaďż˝ z funkcji szefa komisji "Przyjazne Paďż˝stwo" bez koniecznoďż˝ci odwoďż˝ywania mnie przez jej czďż˝onkďż˝w - mďż˝wiďż˝ poseďż˝ PO Janusz Palikot, uzasadniajďż˝c swoje ustďż˝pienie. Po kilku minutach koledzy z komisji powoďż˝ali go na wiceprzewodniczďż˝cego. [ więcej... ]


Pazik widzia� si� z bratem przed �mierci�
Tydzieďż˝ przed samobďż˝jczďż˝ ďż˝mierciďż˝ Roberta Pazika w sali widzeďż˝ pďż˝ockiego wiďż˝zienia odwiedziďż˝ go jego brat, Dariusz. Mďż˝czyzna rďż˝wnieďż˝ byďż˝ powiďż˝zany ze sprawďż˝ porwania i zabďż˝jstwa Krzysztofa Olewnika - pisze "Rzeczpospolita". [ więcej... ]


"Gaz za drogi dla Ukrainy"
Gaz popďż˝yn�� do Europy, ale nie wszyscy na Ukrainie sďż˝ zadowoleni z zawartej z Rosjďż˝ umowy. - Ukrywanie ceny importowanego rosyjskiego gazu, moďż˝e byďż˝ podstawďż˝ podejrzeďż˝ o korupcjďż˝ - oďż˝wiadczyďż˝ szef kancelarii prezydenta Wiktora Juszczenki, Wiktor Baďż˝oha. Jego zdaniem, cena gazowego zwyciďż˝stwa premier Julii Tymoszenko moďż˝e byďż˝ dla Ukrainy za wysoka. [ więcej... ]


Chi�scy snajperzy polowali na �ab�dzie
Dwaj Chiďż˝czycy urzďż˝dzili sobie w Rybniku polowanie na ďż˝abďż˝dzie. Jednego zabili, drugiego ranili. Strzelali z wyposaďż˝onej w lunetďż˝ wiatrďż˝wki, poďż˝yczonej od kierowniczki hotelu robotniczego, w ktďż˝rym mieszkajďż˝. Teraz mogďż˝ spďż˝dziďż˝ rok w wiezieniu. To i tak maďż˝o. W Chinach mogliby dostaďż˝ nawet kilkanaďż˝cie lat. [ więcej... ]

źrďż˝dło: tvn24.pl
Premier o dymisji �wi�kalskiego: Tusk: Sprawa Olewnika to priorytet
"Urzďż˝dnicy majďż˝ dziaďż˝aďż˝ w sposďż˝b odwaďż˝ny i zdeterminowany. Dlatego przyj��em dymisjďż˝ ministra ďż˝wiďż˝kalskiego" [ więcej... ]


Pose� Platformy spad� na cztery �apy: Palikot zrezygnowa�. Zosta�... wiceszefem
Jak zapowiedziaďż˝, tak zrobiďż˝. Janusz Palikot zrezygnowaďż˝ z dalszego kierowania komisjďż˝ "Przyjazne Paďż˝stwo". Ale polityczny upadek nie jest zbyt bolesny: zostaďż˝ wiceprzewodniczďż˝cym. Ustďż˝pienie z fotela szefa komisji wymogďż˝a na nim Platforma Obywatelska. To kara za jego wypowiedzi: o "politycznym sprostytuowaniu siďż˝" posďż˝anki PiS Graďż˝yny Gďż˝sickiej. [ więcej... ]


Ustalenia po spotkaniu Klicha z prezydentem: Wielkie d�ugi armii pokryje rezerwa premiera
Bogdan Klich tďż˝umaczyďż˝ siďż˝ Lechowi Kaczyďż˝skiemu z gigantycznego dďż˝ugu w swoim resorcie. Dďż˝ug ten moďż˝e siďż˝gaďż˝ juďż˝ trzech miliardďż˝w zďż˝otych. Co ustalono? "1,8 miliarda bďż˝dzie spďż˝acone z rezerwy Rady Ministrďż˝w" - mďż˝wi DZIENNIKOWI Aleksander Szczygďż˝o, szef Biura Bezpieczeďż˝stwa Narodowego. [ więcej... ]


Czy prokuratorzy przegraj� t� batali�?: Ziobro si� obroni i nie dostanie zarzut�w
Prokuratorzy zapowiadali, ďż˝e postawiďż˝ dziďż˝ zarzuty Zbigniewowi Ziobro. Ale... okazuje siďż˝, ďż˝e poseďż˝ Prawa i Sprawiedliwoďż˝ci moďż˝e ich nie usďż˝yszeďż˝. Ma mocne podstawy do tego, ďż˝eby wyj�� z budynku pďż˝ockiej prokuratury jako zwyciďż˝zca. [ więcej... ]


Piskorski o decyzji premiera : "�wi�kalski po�wi�cony dla sonda�y"
Premier poďż˝wiďż˝ciďż˝ Zbigniewa ďż˝wiďż˝kalskiego na oďż˝tarzu sondaďż˝owych sďż˝upkďż˝w - napisaďż˝ na blogu Paweďż˝ Piskorski. Dawny polityk Platformy dodaje, ďż˝e "zaskoczenie ďż˝wiďż˝kalskiego byďż˝o zrozumiaďż˝e, bo jeszcze wczoraj nic nie wskazywaďż˝o na to, by jego kariera skoďż˝czy siďż˝ tak gwaďż˝townie. [ więcej... ]


Szef resortu wcale nie z�o�y� dymisji: To premier odwo�a� ministra sprawiedliwo�ci
Jakie sďż˝ kulisy dymisji Zbigniewa ďż˝wiďż˝kalskiego? DZIENNIK ustaliďż˝, ďż˝e to nie minister zďż˝oďż˝yďż˝ rezygnacjďż˝. Byďż˝a to decyzja premiera. Narady w tej sprawie trwaďż˝y niemal ca�� noc, a decyzja zapadďż˝a rano. Kto bďż˝dzie nowym szefem resortu? Nasi rozmďż˝wcy mďż˝wiďż˝: "To ma byďż˝ osoba bezwzglďż˝dna". [ więcej... ]


Prezent Platformy dla kibic�w: Od sierpnia piwo b�dzie na stadionach
Juďż˝ tego lata na stadionach sportowych bďż˝dzie moďż˝na piďż˝ piwo. DZIENNIK dowiedziaďż˝ siďż˝, ďż˝e to prezent od Platformy Obywatelskiej dla kibicďż˝w przed piďż˝karskimi mistrzostwami Europy 2012. PiS ostrzega jednak, ďż˝e piwo moďż˝e zamieniďż˝ polskie stadiony w areny walk piďż˝karskich chuliganďż˝w. [ więcej... ]


Pose� PiS Jacek Kurski apeluje do PO: "Ta komisja to konieczno�� dziejowa"
"Powoďż˝anie tej komisji, ktďż˝ra zbada okolicznoďż˝ci ďż˝mierci Krzysztofa Olewnika, jest koniecznoďż˝ciďż˝ dziejowďż˝" - mďż˝wi poseďż˝ PiS Jacek Kurski. Prawo i Sprawiedliwo�� wzmaga nacisk na Platformďż˝ Obywatelskďż˝, by w koďż˝cu daďż˝a zgodďż˝ na to, by sprawďż˝ zajďż˝li siďż˝ posďż˝owie. [ więcej... ]


By�y minister zeznaje jako podejrzany: Ziobro dostanie zarzuty w prokuraturze
Byďż˝y minister sprawiedliwoďż˝ci zeznaje w prokuraturze w Pďż˝ocku. Dostaďż˝ wezwanie w charakterze podejrzanego. Prawdopodobnie postawione zostanďż˝ mu dwa zarzuty: przekroczenia uprawnieďż˝ i ujawnienia tajemnicy sďż˝uďż˝bowej. [ więcej... ]


�wi�kalski odchodzi z klas� czy w nies�awie?: Dlaczego minister poda� si� do dymisji?
Zdaniem prezydenckiego ministra Michaďż˝a Kamiďż˝skiego, Zbigniewa ďż˝wiďż˝kalskiego odwoďż˝ano, poniewaďż˝ sondaďż˝e wskazywaďż˝y, ďż˝e to bďż˝dzie dobra decyzja. Za to Sebastian Karpiniuk z PO uwaďż˝a, ďż˝e jest to przykďż˝ad "politycznej decyzji z klasďż˝ - takiej, jakiej Zbigniew Ziobro nigdy by nie podj��". [ więcej... ]

źrďż˝dło: dziennik.pl

Coś dla miłośnikďż˝w motocykli


Aprilia
BMW
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha

Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 komentarze.eu
Blogi polityczne