ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości

Tekst 1193 - 01 grudnia 2007
Leniwi socjali´┐Żci z PiS boj´┐Ż si´┐Ż liberalizmu - bezlitosnej weryfikacji talent´┐Żw!
Liberalizm jest jak sport i nauka razem wzi´┐Żte. Wszyscy wiemy, ´┐Że uprawianie sportu jest zdrowe, a uczenie si´┐Ż konieczne. W liberali´┐Żmie, podobnie jak w sporcie i nauce, nie ka´┐Żdy zostaje naukowcem i rekordzist´┐Ż i nawet nie ka´┐Żdy biegnie w czo´┐Ż´┐Żwce, czy ma ´┐Żredni´┐Ż powy´┐Żej 4. Do momentu, kiedy wszyscy nauk´┐Ż uwa´┐Żaj´┐Ż za konieczn´┐Ż i sport za zdrowy, lub wyczynowy spos´┐Żb na ´┐Życie, wszystko gra. W liberali´┐Żmie jest dok´┐Żadnie tak samo, jako zasada "ka´┐Żdy kowalem swojego losu", sprawdza si´┐Ż doskonale i powszechnie. Nikt nie chce, ´┐Żeby mu ku´┐Ż podk´┐Żwki, kt´┐Żre nie s´┐Ż w jego gu´┐Żcie. Liberalizm, sport i nauka jednoczy ludzi, do momentu kiedy wprowadzimy skal´┐Ż i rywalizacj´┐Ż. Od tej chwili zaczynaj´┐Ż si´┐Ż problemy, poniewa´┐Ż okazuje si´┐Ż, ´┐Że wolno´┐Ż´┐Ż oznacza r´┐Żnorodno´┐Ż´┐Ż. Gdyby wszyscy byli rekordzistami i mieli po 180 IQ, pomykali Porsche i jedli Kindziuk, mogliby´┐Żmy m´┐Żwi´┐Ż o .... sprawiedliwo´┐Żci? A gdzie tam, mogliby´┐Żmy oczywi´┐Żcie m´┐Żwi´┐Ż o socjalizmie. Boj´┐Ż si´┐Ż sportu, nauki i liberalizmu maruderzy, to oni nazywaj´┐Ż te dyscypliny wy´┐Żcigiem szczur´┐Żw, z´┐Żodziejstwem, wyzyskiem. S´┐Żowo maruderzy jest u´┐Żyte z premedytacj´┐Ż i b´┐Żdzie mi p´┐Żniej potrzebne do uzasadnienia marnego kontekstu tych wszystkich wywod´┐Żw. Liberalizm ma swoje wady, jako doktryna jest czym´┐Ż wyj´┐Żtkowo idiotycznym, zreszt´┐Ż jak ka´┐Żda doktryna. Skrajna forma liberalizmu, przybieraj´┐Żca niemal patologiczny wymiar, to cho´┐Żby popisy pana Korwina, kt´┐Żry uwa´┐Ża, ´┐Że kalectwo i bieda istniej´┐Ż tylko po to, ´┐Żeby definiowa´┐Ż socjalizm. Pana Korwina dywagacje o dziecku je´┐Żd´┐Ż´┐Żcym na w´┐Żzku, kt´┐Żre swoj´┐Ż "u´┐Żomn´┐Ż form´┐Ż jestestwa" zani´┐Ża ´┐Żredni´┐Ż liberaln´┐Ż, s´┐Ż bzdurnym, ale najlepiej obrazuj´┐Żcym symbolem kar´┐Żowacenia najszlachetniejszych idei. Dzia´┐Ża w tym wypadku syndrom Murzyna, czy jak kto woli ´┐Żyda. Je´┐Żli Murzyn zabije bia´┐Ż´┐Ż kobiet´┐Ż, w odczuciu spo´┐Żecznym nie jest winny Murzyn, winni s´┐Ż wszyscy Murzyni, bo zabi´┐Ż Murzyn, a jak zabi´┐Ż jeden Murzyn, to oczywi´┐Żcie wszyscy Murzyni s´┐Ż zab´┐Żjcami. Kiedy jeden ´┐Żyd ´┐Żyje z lichwy, wyciskaj´┐Żc z biedoty ostatnie poty, nie ´┐Żyd jest krwiopijc´┐Ż, krwiopijcami s´┐Ż ´┐Żydzi i do tego zabili Pana Jezusa.

Jeden libera´┐Ż postrada´┐Ż rozum, ukrad´┐Ż, wyzyska´┐Ż i natychmiast liberalizm uznawany jest za rodzaj faszyzmu dyskryminuj´┐Żcy kalekie dzieci, starc´┐Żw, ubogich, dziel´┐Żcy ludzi na gorszych i lepszych. Liberalizm nikogo i niczego nie dzieli, nie by´┐Żo liberalizmu, a ludzie sami si´┐Ż dzieli i to na znacznie gorsze kasty, jak niewolnik´┐Żw, ch´┐Żopstwo podda´┐Żcze, parobk´┐Żw i rycerzy, szlachetnie urodzonych i mot´┐Żoch. Pod wzgl´┐Żdem podzia´┐Ż´┐Żw, liberalizm jest czysty jak ´┐Żza i niewinny jak anio´┐Żek, poniewa´┐Ż liberalizm umywa r´┐Żce od podzia´┐Ż´┐Żw, liberalizm m´┐Żwi kr´┐Żtko: "jeste´┐Ż taki jakim chcesz by´┐Ż". Nie ma powodu, aby si´┐Ż liberalizmu ba´┐Ż, je´┐Żli si´┐Ż liberalizm rozumie i nie myli z libertynizmem. Skoro to takie proste, to dlaczego u licha, zw´┐Żaszcza w Polsce, liberalizm brzmi jak przekl´┐Żcie? Pow´┐Żd jest prosty, typowo ludzki, ale i te´┐Ż specyficznie polski. Liberalizm, z natury rzeczy, zak´┐Żada wielorako´┐Ż´┐Ż, natomiast cz´┐Żowiek, zw´┐Żaszcza Polak, chce, ´┐Żeby by´┐Żo "jednako". Ka´┐Żdemu niech w´┐Żadza da deputat i niech jeden drugiego w oczy nadbudow´┐Ż nie k´┐Żuje, Mercedesem nie kopci, 40 calowym TV nie razi. Reakcja na liberalizm, czyli wolno´┐Ż´┐Ż, jest histeryczna, bo liberalizm zawiera bezlitosn´┐Ż i widoczn´┐Ż ocen´┐Ż nas samych, to znaczy tak si´┐Ż ludziom, Polakom, wydaje. Polakom si´┐Ż wydaje, ´┐Że aby by´┐Ż kim´┐Ż, trzeba by´┐Ż pi´┐Żknym, bogatym i zajefajnie m´┐Żdrym, tymczasem nie ma takiej konieczno´┐Żci i nie ma takich z´┐Żo´┐Że´┐Ż zawartych w idei liberalizmu. Co za tym idzie, nie gardzi liberalizm, ani bied´┐Ż, ani g´┐Żupot´┐Ż, ani brzydot´┐Ż. Liberalizm, jak to liberalizm, m´┐Żwi ´┐Żwietnie, dokona´┐Że´┐Ż wyboru i je´┐Żli Ci z tym dobrze, daj Ci Bo´┐Że.

Gdzie´┐Ż tam par´┐Ż akapit´┐Żw wy´┐Żej chwali´┐Żem si´┐Ż, ´┐Że u´┐Żywam s´┐Żowa maruder z premedytacj´┐Ż i teraz potwierdzam wcze´┐Żniejsze za´┐Żo´┐Żenie. Maruderzy narzekaj´┐Ż na liberalizm, a maruder to nieudacznik, kt´┐Żry swoj´┐Ż indolencje czerpie z lenistwa. ´┐Żaden szanuj´┐Żcy si´┐Ż libera´┐Ż nie gardzi bied´┐Ż, kalectwem, mniej lotnym umys´┐Żem, je´┐Żli tylko te czy inne przypad´┐Żo´┐Żci wynikaj´┐Ż z okrucie´┐Żstwa losu. Tak zwykle si´┐Ż sk´┐Żada, ´┐Że ci pokrzywdzeni przez los, nie narzekaj´┐Ż na liberalizm, wr´┐Żcz przeciwnie tysi´┐Żce niepe´┐Żnosprawnych robi takie rzeczy, przy kt´┐Żrych ja pe´┐Żnosprawny jestem zupe´┐Żnym kalek´┐Ż. ´┐Żeby daleko nie szuka´┐Ż, przypomn´┐Ż m´┐Żodzie´┐Żca chodz´┐Żcego po biegunie, po amputacji nogi i chcia´┐Żbym zobaczy´┐Ż pe´┐Żnosprawnego pana Korwina, kt´┐Żry pr´┐Żbuje dotrzyma´┐Ż temu cz´┐Żowiekowi kroku, bardzo chcia´┐Żbym zobaczy´┐Ż.

Nie pokrzywdzeni, lecz maruderzy tworz´┐Ż populistyczne zagro´┐Żenia, maruderzy doktrynerzy. Oczywi´┐Żcie s´┐Ż ludzie nie daj´┐Żcy sobie rady w ´┐Życiu, no i przede wszystkim nie wszyscy mamy jednakowe szanse. Jak wiemy s´┐Ż tacy, kt´┐Żrzy si´┐Ż wychowywali w miejscach lepszych ni´┐Ż podw´┐Żrka, mieli lepsze ciuszki, tat´┐Ż na kontrakcie za granic´┐Ż. M´┐Żwi´┐Żc powa´┐Żnie, najbardziej w liberalizmie niesprawiedliwy jest start i warunki treningowe. Bez w´┐Żtpienia, panna Kulczyk´┐Żwna ma do przebycia kr´┐Żtk´┐Ż drog´┐Ż, albo i w og´┐Żle jest ju´┐Ż na mecie, w por´┐Żwnaniu do panny Nowak´┐Żwny. Dlatego te´┐Ż, nie mo´┐Żna traktowa´┐Ż liberalizmu jako wyznacznika talent´┐Żw i mo´┐Żliwo´┐Żci, trzeba bra´┐Ż poprawk´┐Ż na punkt wyj´┐Żcia i d´┐Żugo´┐Ż´┐Ż drogi. Tylko, ´┐Że to akurat nie jest wina liberalizmu, to jest wina odwiecznego "porz´┐Żdku" na tym ´┐Żwiecie, czy jak kto woli, kaprys´┐Żw Pana Boga. Bieda, nikczemne pochodzenie, kalectwo, u´┐Żomno´┐Ż´┐Ż wszelaka, zawsze by´┐Ża na cenzurowanym, taka ju´┐Ż pod´┐Ża nasza ludzka natura i tak naprawd´┐Ż dopiero liberalizm da´┐Ż sygna´┐Ż do zerwania z odwiecznym podzia´┐Żem na kasty. Liberalizmu nie trzeba si´┐Ż ba´┐Ż, liberalizm nie jest policjantem, liberalizm jest adwokatem. Je´┐Żli liberalizmu nie traktuje si´┐Ż doktrynalnie i pami´┐Żta o wadach liberalizmu, kt´┐Żre zobowi´┐Żzuj´┐Ż do wsparcia ludzi nie radz´┐Żcych sobie tak dobrze jakby chcieli, nie widz´┐Ż lepszej recepty dla spo´┐Żecznego, sprawiedliwego rozwoju.

PS - Przepraszam, dzi´┐Ż zaspa´┐Żem i mia´┐Żem 40 minut na spisanie gor´┐Żcych my´┐Żli, bez stymulatora w postaci taniego wina, ale ju´┐Ż nadrabiam zaleg´┐Żo´┐Żci stymulacyjne, czego i Wam serdecznie ´┐Życz´┐Ż. Dlaczego jeszcze pisz´┐Ż? Przyzwyczai´┐Żem si´┐Ż do swoich go´┐Żci, ulubionych Nick´┐Żw i nie mog´┐Ż si´┐Ż odzwyczai´┐Ż.

Matka_Kurka 2007-12-01 20:58

G´┐Żos´┐Żw: 312
URL do tego tekstu:
http://www.matka-kurka.net/post/?p=1193
G´┐Żosuj             Wy´┐Żlij na e-mail              link do onet.pl


Wasze komentarze do tego tekstu
 W´┐Żtki   Odpowiedzi   Autor   Wy´┐Żwietle´┐Ż 
Nie ma jeszcze komentarzy
Napisz nowy w▒tek Dodaj nowy w´┐Żtek

Forum


15.09.2008, 01:51 jajakoja Zobacz ostatni post
na w´┐Żtku: Dlatego ´┐Że prze´┐Ży´┐Ż rz´┐Żdy Kaczy´┐Żskich

Fraszki Petrosa
Pan Tarejusz

Czat

rozmawia:
estimado


Wiadomości dnia
´┐Żawrow: u´┐Ży´┐Żem niecenzuralnego s´┐Żowa, ale cytuj´┐Żc kogo´┐Ż innego

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej ´┐Żawrow przyzna´┐Ż w niedziel´┐Ż, ´┐Że u´┐Ży´┐Ż niecenzuralnego s´┐Żowa w rozmowie z szefem brytyjskiego MSZ Davidem Milibandem, ale by´┐Ż to tylko cytat z czyjej´┐Ż opinii o prezydencie Gruzji.


"Der Spiegel": Saakaszwili ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd

W Waszyngtonie narasta podejrzliwo´┐Ż´┐Ż, ´┐Że prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili to hazardzista, kt´┐Żry sam wywo´┐Ża´┐Ż krwaw´┐Ż pi´┐Żciodniow´┐Ż wojn´┐Ż na Kaukazie i bezczelnie ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd - pisze niemiecki tygodnik "Der Spiegel".


Ziobro: nie nazwa´┐Żem doktora morderc´┐Ż

By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci Zbigniew Ziobro zapewni´┐Ż, ´┐Że nie zamierza pozywa´┐Ż za dok´┐Żadne cytowanie jego s´┐Ż´┐Żw o doktorze Miros´┐Żawie Garlickim. Jak wyja´┐Żni´┐Ż wcze´┐Żniejsze doniesienia tvp.info wynika´┐Ży z "nieporozumienia w prywatnej rozmowie z dziennikarzem" serwisu.


Gosiewski chce od Pitery 100 tys. z´┐Ż zado´┐Ż´┐Żuczynienia

Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwo´┐Żci, Przemys´┐Żaw Gosiewski zapowiedzia´┐Ż na antenie Radia Kielce, ´┐Że pozwie do s´┐Żdu Juli´┐Ż Piter´┐Ż. Pose´┐Ż b´┐Żdzie si´┐Ż domaga´┐Ż, by minister Pitera wp´┐Żaci´┐Ża 100 tysi´┐Żcy z´┐Żotych zado´┐Ż´┐Żuczynienia na rzecz Caritas Polska. Uwa´┐Ża, ´┐Że by´┐Żby to w´┐Ża´┐Żciwy akt przeprosin.


W r´┐Żnych miejscach Suwa´┐Żk podpalano cztery samochody

Cztery samochody sp´┐Żon´┐Ży, a jeden zosta´┐Ż uszkodzony w nocy z soboty na niedziel´┐Ż w Suwa´┐Żkach - poinformowa´┐Ż Jacek Dobrz´┐Żski, rzecznik podlaskiej policji.


Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski przeprasza Karola Darwina

Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski postanowi´┐Ż przeprosi´┐Ż Karola Darwina za to, ´┐Że "´┐Żle interpretowa´┐Ż" jego teori´┐Ż ewolucji i zach´┐Żca´┐Ż innych do jej ignorowania i odrzucenia - poda´┐Ż na swej stronie internetowej brytyjski dziennik "Daily Telegraph".


Szuka´┐Ża pracy; zosta´┐Ża zgwa´┐Żcona przez dyrektora?

Dyrektor Powiatowego Urz´┐Żdu Pracy w Sejnach Jacek K. zosta´┐Ż w sobot´┐Ż zatrzymany przez policj´┐Ż pod zarzutem gwa´┐Żtu na 23-letniej kobiecie - poinformowa´┐Ża podlaska policja.

źr´┐Żdło: wp.pl
Szef PiS dla DZIENNIKA: Kaczy´┐Żski: Nie odm´┐Żwi´┐Ż Tuskowi spotkania
Gdyby rzeczywi´┐Żcie Donald Tusk chcia´┐Żby ze mn´┐Ż si´┐Ż spotka´┐Ż i porozmawia´┐Ż w jakiej´┐Ż sprawie merytorycznej, to ja nie odmawiam - zapewnia w rozmowie z DZIENNIKIEM prezes PiS, Jaros´┐Żaw Kaczy´┐Żski. "Ale przecie´┐Ż s´┐Ż telefony. Kiedy ja by´┐Żem premierem i mimo atak´┐Żw chcia´┐Żem z nim porozmawia´┐Ż, to nie szuka´┐Żem ´┐Żadnych po´┐Żrednik´┐Żw. I by´┐Żo zupe´┐Żnie spokojnie" - m´┐Żwi zdziwiony faktem, ´┐Że premier prosi prezydenta o pomoc w zorganizowaniu takiego spotkania.

Premier zamawia drog´┐Ż us´┐Żug´┐Ż: Tusk zap´┐Żaci 100 tys. z´┐Ż za wywieszenie flagi
Ile kosztuje zawieszenie flagi? Ile jest warte to, by nie wisia´┐Ża ona do g´┐Żry nogami? Zdaniem premiera Donalda Tuska za taka us´┐Żug´┐Ż warto zap´┐Żaci´┐Ż a´┐Ż 100 tys. z´┐Ż - donosi "Newsweek". Tyle bowiem zap´┐Żaci Kancelaria Premiera prywatnej firmie za wywieszanie flag z okazji wizyt zagranicznych go´┐Żci.

Woli samoloty rz´┐Żdowe: Tusk jednak nie lata rejsowymi kursami
Na pocz´┐Żtku kadencji premier Donald Tusk zapowiada´┐Ż, ´┐Że - by odci´┐Ż´┐Ży´┐Ż bud´┐Żet - z samolot´┐Żw rz´┐Żdowych przesi´┐Żdzie si´┐Ż do rejsowych. Jednak z szumnych zapowiedzi nic nie wysz´┐Żo. TVP Info obliczy´┐Ża, ´┐Że na 23 s´┐Żu´┐Żbowe podr´┐Że szef rz´┐Żdu tylko czterokrotnie korzysta´┐Ż z us´┐Żug komercyjnych linii lotniczych

By´┐Ży minister grozi procesami: Cytujesz Ziobr´┐Ż? Zostaniesz pozwany
Pozw´┐Ż do s´┐Żdu ka´┐Żdego, kto b´┐Żdzie cytowa´┐Ż moje s´┐Żowa - zapowiada Zbigniew Ziobro. Chodzi o s´┐Żynne ju´┐Ż zdanie o kardiochirurgu Miros´┐Żawie G.: "ju´┐Ż nikt nigdy przez tego pana ´┐Życia pozbawiony nie b´┐Żdzie". By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci przekonuje, ´┐Że zdanie to zosta´┐Żo wyrwane z kontekstu, a to wywo´┐Ża´┐Żo "nagonk´┐Ż prasow´┐Ż" - twierdzi TVP Info.

"Nie ma i nie b´┐Żdzie ´┐Żadnych konflikt´┐Żw": Koalicja bagatelizuje starcie Pitery i K´┐Żopotka
Julia Pitera zapowiada ujawnienie prawdziwej bomby, Eugeniusz K´┐Żopotek z PSL m´┐Żwi o politycznym samob´┐Żjstwie pos´┐Żanki PO. Czy tak ostry konflikt mi´┐Żdzy politykami rz´┐Żdz´┐Żcych partii grozi krachem koalicji? Nie - odpowiadaj´┐Ż zgodnie szefowie klub´┐Żw. "Nie ma ´┐Żadnych konflikt´┐Żw i nie b´┐Żdzie mi´┐Żdzy politykami PSL i PO" - zapewnia Zbigniew Chlebowski.

Zapowied´┐Ż premiera wzbudza emocje: Politycy: Euro w 2011 roku? To nierealne!
Prezydent, PiS i SLD domagaj´┐Ż si´┐Ż, by premier przedstawi´┐Ż harmonogram wchodzenia Polski do strefy euro. Kilka dni temu Donald Tusk zapowiedzia´┐Ż, ´┐Że now´┐Ż walut´┐Ż b´┐Żdziemy p´┐Żaci´┐Ż ju´┐Ż za trzy lata. PiS jednak ostrzega: do tego potrzebna jest zmiana konstytucji. Opozycja przekonuje te´┐Ż, ´┐Że wprowadzenie euro w 2011 roku jest raczej nierealne.

CBA uwiod´┐Żo Sawick´┐Ż?: Pos´┐Żanka o agencie: Czu´┐Żam jego podniecenie
Beata Sawicka, oskar´┐Żona o wzi´┐Żcie ´┐Żap´┐Żwki od agenta CBA, niebawem stanie przed s´┐Żdem. By´┐Ża wp´┐Żywowa pos´┐Żanka PO przygotowa´┐Ża lini´┐Ż obrony, kt´┐Żr´┐Ż mo´┐Żna stre´┐Żci´┐Ż w ten spos´┐Żb: "Zawsze by´┐Żam uczciwym cz´┐Żowiekiem. Je´┐Żli zgrzeszy´┐Żam, to tylko dlatego, ´┐Że przez wiele miesi´┐Żcy namawia´┐Ży mnie do tego s´┐Żu´┐Żby IV RP" - pisze DZIENNIK.

źr´┐Żdło: dziennik.plDziennik Internaut´┐Żw

Statystyki


od 02 lutego 2007
g´┐Żos´┐Żw: 221719
wizyt: 1108781
ods´┐Żon: 2938788

Info o nowym tek´┐Żcie
RSS tekst´┐Żw
RSS komentarzy

Evergreens


podsumowanie IV RP
wyjątkowy rok
historia jednego życia
zawiniło Webasto
podw´┐Żrko

demokracja
jakiej Polski chcemy?
silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

elektorat
polski katolicyzm
tradycja
patriotyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
socjotechnika

kult biedy
dwie wizje Polski
kartofel
tandeta
czytelnik uzależniony


Inni blogerzy pisz´┐Ż


blogi polityczne


Coś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
YamahaO stronie | Linki | Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 www.matka-kurka.net
Blogi polityczne