Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS

Oddanych g´┐Żos´┐Żw:
86446

Unikalnych wizyt
w miesiącach:
poprzednim 85124
aktualnym 47777

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko
Lech i Jarosław
Jarosław - człowiek znikąd
Siedem cud´┐Żw
Mały kapral

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2007
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Na naszych oczach ko´┐Żcz´┐Ż si´┐Ż: "rz´┐Żdy ZOMO dla ZOMO"! 21X Dzie´┐Ż WOLNO´┐ŻCI!
Polityka jest tak´┐Ż sfer´┐Ż ludzkiej dzia´┐Żalno´┐Żci, kt´┐Żra od momentu powstania nie wzbudza´┐Ża sympatii i zaufania. Z polsk´┐Ż polityk´┐Ż jest jeszcze gorzej, ni´┐Ż z polityk´┐Ż w og´┐Żle, w polskiej politycy chodzi nie o to aby zdoby´┐Ż w´┐Żadze i j´┐Ż utrzyma´┐Ż, w polskiej polityce zawsze chodzi´┐Żo o to, ´┐Żeby ci co w´┐Żadzy nie maj´┐Ż czuli jak bardzo w´┐Żadza mo´┐Że im i z nimi zrobi´┐Ż wszystko. Nie id´┐Ż na wybory, poniewa´┐Ż m´┐Żj g´┐Żos nic nie znaczy, a tamci z ekranu pluj´┐Ż tak na siebie, ´┐Że mnie na dywan kapie. Nie p´┐Żjd´┐Ż na wybory, bo oni wszyscy s´┐Ż jednakowi, nic si´┐Ż nie zmieni. Mam to gdzie´┐Ż, ci na g´┐Żrze kradn´┐Ż i kombinuj´┐Ż byle dla siebie, jedno wielkie kolesiostwo. Mo´┐Żna i tak, mo´┐Żna mie´┐Ż gdzie´┐Ż wszystko i wszystkich zw´┐Żaszcza to wszystko i tych wszystkich, kt´┐Żrzy mieszcz´┐Ż si´┐Ż w s´┐Żowach "polska polityka". Dam sobie rad´┐Ż bez nich, nie potrzebuj´┐Ż polityk´┐Żw do szcz´┐Żcia - maksyma wielu Polak´┐Żw.

Bardzo bliskie jest mi ten model my´┐Żlenia, podoba mi si´┐Ż niezale´┐Żno´┐Ż´┐Ż, polityk´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż mam gdzie´┐Ż z ca´┐Żym dobrodziejstwem, niemniej jednak widz´┐Ż w tym my´┐Żleniu pewien szkopu´┐Ż. Szkopu´┐Ż polega na tym, ´┐Że m´┐Żj brak zainteresowania politykami nie jest odwzajemniany, wr´┐Żcz przeciwnie, moje olewanie polityk´┐Żw jest wprost proporcjonalne, do zainteresowania polityk´┐Żw moj´┐Ż skromn´┐Ż osob´┐Ż. Nie tak dawno politycy uwa´┐Żali, ´┐Że je´┐Żli nie popieram w´┐Żadzy ludowej, jestem odwetowcem, kontrrewolucjonist´┐Ż, imperialn´┐Ż gnid´┐Ż, syjonist´┐Ż, ku´┐Żakiem, spekulantem, kapitalist´┐Ż. Polak wed´┐Żug w´┐Żadzy mia´┐Ż by´┐Ż taki jak w´┐Żadza sobie ´┐Życzy´┐Ża i mia´┐Ż robi´┐Ż co w´┐Żadza zarz´┐Żdzi´┐Ża, ba, nawet przyjaci´┐Ż w´┐Żadza nam wybiera´┐Ża.

Przyszed´┐Ż kres tej w´┐Żadzy, za du´┐Żo sobie w´┐Żadza wyobra´┐Ża´┐Ża o w´┐Żadzy i obywatele w´┐Żadz´┐Ż usun´┐Żli, jak si´┐Ż im wydawa´┐Żo raz na zawsze. Polacy spodziewali si´┐Ż wszystkiego, ale chyba nikt si´┐Ż nie spodziewa´┐Ż, ´┐Że w´┐Żadza, kt´┐Żra odesz´┐Ża w tak z´┐Żym stylu, mo´┐Że powr´┐Żci´┐Ż w stylu podobnym. Jednak wr´┐Żci´┐Ża w´┐Żadza interesuj´┐Żca si´┐Ż gustami i my´┐Żlami obywateli, wr´┐Żci´┐Ża w´┐Żadza, kt´┐Żra ma sk´┐Żonno´┐Żci do sprawowania w´┐Żadzy absolutnie nad wszystkim i wszystkimi. Dzi´┐Ż Polak nie decyduje o tym kim jest, o tym kim jest Polak decyduje w´┐Żadza.

Dzi´┐Ż uczciwo´┐Ż´┐Ż Polaka nie mierzy si´┐Ż tym, czy nie kradnie, nie wr´┐Żcza ´┐Żap´┐Żwek, nie kombinuje, dzi´┐Ż uczciwym jest Polak, kt´┐Żry popiera polityka Ziobro i polityka Kami´┐Żskiego. Ka´┐Żdy nie popieraj´┐Żcy jest z´┐Żodziejem i ´┐Żap´┐Żwkarzem. O inteligencji Polaka, nie decyduje wykszta´┐Żcenie, wiedza, zdolno´┐Żci, talenty, nieprzeci´┐Żtne umiej´┐Żtno´┐Żci i erudycja, o inteligencji Polaka decyduje polityk, magister gierkowskiej socjologii, kynolog amator. Lekarz nie jest panem swojego losu, kt´┐Żry mo´┐Że powiedzie´┐Ż do´┐Ż´┐Ż, za 1600 PLN to ja leczy´┐Ż nie b´┐Żd´┐Ż. Panem losu lekarza jest genera´┐Ż i minister MSWiA, to oni decyduj´┐Ż kto i za ile b´┐Żdzie leczy´┐Ż.

To nie Polak decyduje, czy jest komunist´┐Ż, libera´┐Żem, narodowcem, o tym decyduje prezes partii w´┐Żadzy, kt´┐Żry rozdaje partyjne legitymacje namaszczaj´┐Żce na antykomunist´┐Żw, reszta jest opiecz´┐Żtowana szkara´┐Żatnymi literami SB, PZPR. Nie Ty Polaku b´┐Żdziesz decydowa´┐Ż, kto jest dla ciebie autorytetem, o tym decyduje w´┐Żadza i 4 publicyst´┐Żw, nazywaj´┐Żcych ci´┐Ż "inteligencj´┐Ż zast´┐Żpcz´┐Ż". Je´┐Żli jeste´┐Ż prawnikiem, w´┐Żadza wybije ci z g´┐Żowy korporacj´┐Ż i wyzysk cz´┐Żowieka, bo´┐Ż z definicji ´┐Ż´┐Że - elita. Gdy p´┐Żjdziesz do pracy z aparatem fotograficznym i pstrykniesz fotk´┐Ż, w´┐Żadzy przechadzaj´┐Żcej si´┐Ż z psink´┐Ż po sejmowych korytarzach, us´┐Żyszysz, ´┐Że´┐Ż ´┐Ż. Cierwojad, a kiedy zdasz z tego spraw´┐Ż w prasie, us´┐Żyszysz, ´┐Że ´┐Ż´┐Żesz jak bura samica psa.

Kiedy tak zwany prosty cz´┐Żowiek, przeczyta co´┐Ż napisa´┐Ż i spyta w´┐Żadz´┐Ż czy to prawda? Us´┐Żyszy: "uciekaj n´┐Żdzarzu". Zobaczysz Polaku w TV jak prezes partii w´┐Żadzy opowiada bzdury o 60 milionowej pot´┐Żdze polskiej prokreacji i zacznie wypomina´┐Ż Niemcom okupacj´┐Ż 60 lat po wojnie i powiesz tak nie wolno, to nonsens, zabobon. Wtedy us´┐Żyszysz z ekranu, ty Niemcu, tw´┐Żj dziadek strzela´┐Ż w Wehrmachcie. Zauwa´┐Żysz dyskretnie, ´┐Że nie trzeba krzycze´┐Ż o wielko´┐Żci Polski, kiedy drogi dziurawe i dzieci chleba prosz´┐Ż. Uzyskasz odpowied´┐Ż, ´┐Że´┐Ż zdrajca i pacho´┐Żek UE.

Jeste´┐Ż bogaty, a bogaty znaczy 4 tys. na rodzin´┐Ż, poka´┐Że ci´┐Ż w´┐Żadza jako oligarch´┐Ż ob´┐Żeraj´┐Żcego si´┐Ż ananasem, kt´┐Żry w´┐Żadza mo´┐Że sobie kupi´┐Ż za 6.5 PLN. Uwa´┐Żasz, ´┐Że jeste´┐Ż uczciwy i nie ci´┐Żgnie ci´┐Ż na ciemn´┐Ż stron´┐Ż mocy. Nie bratku! Nie z nami takie numery, nie z w´┐Żadz´┐Ż. Daj nam rok, a podpiszesz ka´┐Żdy cyrograf. Je´┐Żli masz s´┐Żabo´┐Ż´┐Ż do ´┐Żakoci, pode´┐Żlemy ci m´┐Ża cukiernika. Je´┐Żli t´┐Żsknisz za mi´┐Żo´┐Żci´┐Ż, damy ci kochanka z plakatu. Je´┐Żli masz k´┐Żopoty finansowe, udzielimy ci kredytu i to wszystko za darmo. Wystarcz´┐Ż tylko dwa warunki. Po pierwsze musisz nale´┐Że´┐Ż do innej partii ni´┐Ż w´┐Żadza, po drugie swoje s´┐Żabo´┐Żci udost´┐Żpnisz w´┐Żadzy na no´┐Żnikach audio-video. W ko´┐Żcu kto´┐Ż stoj´┐Żcy z boku nie´┐Żmia´┐Żo zapyta czy aby na pewno tak ma wygl´┐Żda´┐Ż Polska? Tak, to jest Polska marze´┐Ż wszystkich Polak´┐Żw, odpowie w´┐Żadza, tylko komuch, z´┐Żodziej, wykszta´┐Żciuch, ´┐Ż´┐Że - elita, postkomunista zmanipulowany przez polskie media, pacho´┐Żek moskiewski, wnuk dziadka z Wehrmachtu, dziecko ojca z KPP, ´┐Ż.Cierwojady, dziady, zomowcy, bure samice psa nie widz´┐Ż tej oczywistej oczywisto´┐Żci.

Ta w´┐Żadza obra´┐Ża´┐Ża dwa lata, mnie, mojego przyjaciela lekarza, mojego koleg´┐Ż prawnika, moj´┐Ż znajom´┐Ż dziennikark´┐Ż, kuzyna przedsi´┐Żbiorc´┐Ż, uczciwego s´┐Żsiada co nie ma poj´┐Żcia kim jest Ziobro, wielu m´┐Żdrych ludzi, kt´┐Żrych nadal uwa´┐Żam za autorytety, dziennikarzy co zdarza mi si´┐Ż z nimi zgadza´┐Ż, widz´┐Żw Szk´┐Ża Kontaktowego i wielu, wielu innych stoj´┐Żcych po stronie ZOMO. Polityka mnie nie interesuje, ale nie pozwol´┐Ż by kto´┐Ż obra´┐Ża´┐Ż mnie, moich s´┐Żsiad´┐Żw, koleg´┐Żw, znajomych, rodzin´┐Ż, zw´┐Żaszcza ´┐Że ten kto´┐Ż to marny polityk. Taki polityk w´┐Żasnych znajomych, przyjaci´┐Ż, rodzin´┐Ż, utopi´┐Żby w ´┐Ży´┐Żce wody, albo sprzeda´┐Ż za gorsze. Tu´┐Ż po tym wyjdzie na trybun´┐Ż i ca´┐Żuj´┐Żc narodowe symbole wyg´┐Żosi kazanie do ludu, kt´┐Żry zdaniem polityka trzeba trzyma´┐Ż za twarz i podda´┐Ż rewolucji moralnej. 21 X id´┐Ż powiedzie´┐Ż w´┐Żadzy, ´┐Że jej s´┐Żoma z but´┐Żw wy´┐Żazi ca´┐Żymi snopkami i ´┐Że w´┐Żadza mnie mo´┐Że, tam gdzie w´┐Żadza mo´┐Że pana majstra poca´┐Żowa´┐Ż. 21 X pa´┐Żdziernika odsuwam od w´┐Żadzy ludzi, kt´┐Żrzy zas´┐Żuguj´┐Ż na znacznie wi´┐Żcej ni´┐Ż utrat´┐Ż w´┐Żadzy, zas´┐Żuguj´┐Ż na ´┐Życie w warunkach jakie stworzyli obywatelom i mam nadziej´┐Ż, ´┐Że po wyroku wyborczym, demokracja i niezawis´┐Że s´┐Żdy, takie warunki w´┐Żadzy zafunduj´┐Ż.

Matka_Kurka 2007-10-19 16:09
G´┐Żos´┐Żw: 272


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1124

komentarze i post na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.


Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail   Dodaj do: wykop gwar del.icio.usDziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1613


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1005


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 908


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 860


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 648


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 557


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 557


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 524


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 521


07 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Ksi´┐Ż´┐Że Jaros´┐Żaw. Potomek carskiej generalicji, dziecko-magnat PRL! Lewy salonowy!
Jeszcze raz wr´┐Żc´┐Ż do pana "przedstawiciela prostego ludu", co to wiedz´┐Ż o Polsce parafialnej zdoby´┐Ż nie na salonach, ale w remizach. Wcze´┐Żniej kilka niezb´┐Żdnych s´┐Ż´┐Żw wyja´┐Żnienia co do mojej "tw´┐Żrczo´┐Żci" na forum, s´┐Ż´┐Żw kt´┐Żre nale´┐Ż´┐Ż si´┐Ż czytelnikom, pytaj´┐Żcych kim jestem. B´┐Żdziecie musieli uwierzy´┐Ż mi na s´┐Żowo, tym bardziej, ´┐Że z ro´┐Żnych wzgl´┐Żd´┐Żw, g´┐Ż´┐Żwnie osobistych, nie powiem kim jestem. Informacja najwa´┐Żniejsza powi´┐Żzana z inn´┐Ż wa´┐Żn´┐Ż informacj´┐Ż, nie jestem cz´┐Żonkiem ´┐Żadnej partii, nigdy nie by´┐Żem, w og´┐Żle nigdy do niczego nie nale´┐Ża´┐Żem, nawet do harcerstwa, w zwi´┐Żzku z tym nikt mi za moje pisanie nie p´┐Żaci. Chcia´┐Żbym te´┐Ż podzieli´┐Ż si´┐Ż uwagami technicznymi. Po pierwsze traktowanie tego co tu pisz´┐Ż, jako publicystyki, czy "literatury", jest g´┐Ż´┐Żbokim nieporozumieniem. Dzi´┐Żkuj´┐Żc za wszelkie ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-07 14:40
G´┐Żos´┐Żw: 492Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

kim jest Matka_Kurka

dlaczego M_K pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

-- REKLAMA --


Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

lista blog´┐Żw


-- REKLAMA --coś dla miłośnik´┐Żw motocykli