Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS

Oddanych g´┐Żos´┐Żw:
84474

Unikalnych wizyt
w miesiącach:
poprzednim 85124
aktualnym 36437

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko
Lech i Jarosław
Jarosław - człowiek znikąd
Siedem cud´┐Żw
Mały kapral

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2007
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


O co b´┐Żdzie pyta´┐Ż Kwa´┐Żniewski? I jak Tusk b´┐Żdzie odpowiada´┐Ż? Oto jest pytanie!
B´┐Żdzie si´┐Ż dzia´┐Żo? O co b´┐Żdzie dzi´┐Ż pyta´┐Ż Kwa´┐Żniewski Tuska? I jak Tusk b´┐Żdzie odpowiada´┐Ż? Oto jest pytanie!

1) Panie Donaldzie czy nadal che pan budowa´┐Ż IVRP?
2) Czy Polska liberalna jest dobrym rozwi´┐Żzaniem dla Polski, kraju w kt´┐Żrym ludzie ´┐Żyj´┐Ż poni´┐Żej minimum socjalnego?
3) Czy uwa´┐Ża pan, ´┐Że oceny z religii wliczane do ´┐Żredniej oceny uczni´┐Żw, to dobry pomys´┐Ż?
4) Jaki jest pana stosunek do mniejszo´┐Żci, problemu tolerancji itd?
5) Czym tak naprawd´┐Ż PO r´┐Żni si´┐Ż od PiS? W sprawach kluczowych, CBA, WSI, ABW, lustracja zachowywali´┐Żcie si´┐Ż tak samo, a nawet bardziej radykalne.
6) Czy "ostrej" polityki zagranicznej Kaczy´┐Żscy nie nauczyli si´┐Ż przypadkiem od Rokity umieraj´┐Żcego za Nice´┐Ż?

Od tego jak sobie Donald poradzi z tymi pytaniami zale´┐Ży los debaty. Problem polega na tym, ´┐Że Tusk nie mo´┐Że zbli´┐Ży´┐Ż si´┐Ż za bardzo do LiD i nie mo´┐Że te´┐Ż broni´┐Ż IVRP. ´┐Żatwo powiedzie´┐Ż trudniej zrobi´┐Ż, ale trzeba to zrobi´┐Ż, bo ka´┐Żde radykalne wychylenie w jakakolwiek stron´┐Ż, to utrata elektoratu, albo tego, kt´┐Żry w ostatnim czasie przeszed´┐Ż z PiS, albo tego, kt´┐Żry uciek´┐Ż z LiD.

ad. 1. IVRP by´┐Ża pewnym rodzajem manifestu politycznego, odnosz´┐Żcego si´┐Ż do nowej jako´┐Żci uprawiania polityki. By´┐Ża odpowiedzi´┐Ż na polityk´┐Ż Leszka Millera, polityk´┐Ż, kt´┐Żra de facto wynios´┐Ża Kaczy´┐Żskich do w´┐Żadzy. Od momentu, kiedy PiS zacz´┐Ż´┐Ż budowa´┐Ż IVRP z Andrzejem Lepperem i Romanem Giertychem, sama idea, bo zawsze traktowali´┐Żmy to jako ide´┐Ż, nie konstytucyjn´┐Ż zmian´┐Ż IIIRP na IVRP, zosta´┐Ża o´┐Żmieszona i sprofanowana. Co ciekawe, ten kt´┐Żry by´┐Ż przyczyn´┐Ż sukcesu Kaczy´┐Żskich, czyli Leszek Miller i ten, kt´┐Żry sta´┐Ż si´┐Ż powodem kl´┐Żski PiS, czyli Lepper, dzi´┐Ż s´┐Ż w jednej partii. Odk´┐Żd IVRP firmuje Andrzej Lepper, Leszek Miller, Roman Giertych, z kt´┐Żrymi o prawa autorskie walcz´┐Ż bracia Kaczy´┐Żscy, PO nie b´┐Żdzie bra´┐Ż udzia´┐Żu w tej batalii. My chcemy budowa´┐Ż woln´┐Ż, uczciw´┐Ż i bogat´┐Ż Polsk´┐Ż, numerologi´┐Ż i boje na polu tak zwanej rewolucji moralnej, pozostawiamy tym panom, kt´┐Żrzy ju´┐Ż odchodz´┐Ż.

ad. 2. Panie prezydencie, by´┐Żem przygotowany na zaskakuj´┐Żce pytania, na trudne pytania, ale nie przypuszcza´┐Żem, ´┐Że a´┐Ż tak mnie pan zbije z tropu. To pytanie od dw´┐Żch lat zadaje Micha´┐Ż Kami´┐Żski, Adam Bielan, Jacek Kurski i bracia Kaczy´┐Żscy. Nie istnieje linia podzia´┐Żu Polski na liberaln´┐Ż i socjaln´┐Ż. Niestety, istnieje r´┐Żw wykopany przez demagog´┐Żw z PiS, kt´┐Żry straszy Polak´┐Żw. Mam gor´┐Żc´┐Ż pro´┐Żb´┐Ż do pana prezydenta, aby tego rowu nie pog´┐Ż´┐Żbia´┐Ż, nie pomaga´┐Ż PiS w dzieleniu Polski i Polak´┐Żw, tym bardziej, ´┐Że je´┐Żli Polacy w czym´┐Ż panu zaufali wybieraj´┐Żc pana dwukrotnie na prezydenta Polski, to w´┐Ża´┐Żnie w tym, ´┐Że Polak´┐Żw chce pan ´┐Ż´┐Żczy´┐Ż. Polska nie jest liberalna, nie jest te´┐Ż socjalistyczna, Polska musi by´┐Ż oparta na tradycji, kt´┐Żrej nie nale´┐Ży si´┐Ż wstydzi´┐Ż i na nowoczesno´┐Żci, na mechanizmach wolnorynkowych, kt´┐Żrych nie nale´┐Ży si´┐Ż ba´┐Ż.

ad. 3. Uwa´┐Żam, ´┐Że religia w szko´┐Żach jest jednym z tych temat´┐Żw, kt´┐Żre rozgrzewaj´┐Ż debat´┐Ż publiczn´┐Ż do czerwono´┐Żci, podobnie jak problem aborcji. Uda´┐Żo nam si´┐Ż w jednym i drugim obszarze zbudowa´┐Ż kompromis i odgrzewanie tych problem´┐Żw nie jest najlepszym pomys´┐Żem, tym bardziej, ´┐Że czeka nas naprawd´┐Ż wiele pracy, ci´┐Żkiej pracy. Religia liczona do ´┐Żredniej moim zdaniem nie jest pomys´┐Żem dobrym, z prostego powodu, wiary w Boga nie da si´┐Ż oceni´┐Ż w skali 1 do 6, a nawet je´┐Żli by si´┐Ż da´┐Żo, s´┐Ż to oceny dotycz´┐Żce niezwykle delikatnych obszar´┐Żw i raczej nie powinny podlega´┐Ż kryteriom surowej oceny. Ten problem, je´┐Żli w og´┐Żle zaistnieje, trzeba b´┐Żdzie rozwi´┐Żza´┐Ż w gronie najbardziej zainteresowanych, nauczycieli, rodzic´┐Żw, dzieci. Ministerialne dyrektywy problem´┐Żw nie rozwi´┐Żzuj´┐Ż, ale je pog´┐Ż´┐Żbiaj´┐Ż.

ad. 4. W tych kwestiach moja postawa jest znana od lat. Musimy przestrzega´┐Ż traktat´┐Żw europejskich, polskiego wewn´┐Żtrznego prawa i musimy po prostu zachowywa´┐Ż si´┐Ż przyzwoicie, a wszelkie problemy zwi´┐Żzane z brakiem tolerancji dla mniejszo´┐Żci rozwi´┐Ż´┐Ż´┐Ż si´┐Ż same. Nie wolno dyskryminowa´┐Ż ´┐Żadnego Polaka. Z drugiej strony, nie ma te´┐Ż powodu do na´┐Żladowania jakichkolwiek wewn´┐Żtrznych rozwi´┐Żza´┐Ż w poszczeg´┐Żlnych krajach, zar´┐Żwno tych bardzo konserwatywnych, jak i skrajnie lewicowych. Polska ma swoje tradycje tolerancji religijnej, w´┐Ża´┐Żciwie to my uczyli´┐Żmy Europ´┐Ż tolerancji i to do Polski uciekali swego czasu ludzie prze´┐Żladowani, t´┐Ż tradycj´┐Ż trzeba podtrzyma´┐Ż. Polska jest krajem przyjaznym i otwartym, szanuj´┐Żcym swoj´┐Ż tradycj´┐Ż i uznaj´┐Żcym prawo do odmiennych pogl´┐Żd´┐Żw, mieszcz´┐Żcych si´┐Ż w granicach prawa i dobrego obyczaju.

ad. 5. PO r´┐Żni si´┐Ż od PiS, sposobami i form´┐Ż rozwi´┐Żzywania problem´┐Żw. Problem korupcji, nieprawid´┐Żowo´┐Żci, afer, lustracji, to nie jest w´┐Żasno´┐Ż´┐Ż PiS. Jest oczywiste, ´┐Że w Polsce wyst´┐Żpuje wysoka korupcja, bo te ha´┐Żbi´┐Żce dane podawane s´┐Ż we wszystkich statystykach. Jest oczywiste, ´┐Że WSI nie dzia´┐Ża´┐Żo prawid´┐Żowo i by´┐Żo struktur´┐Ż archaiczn´┐Ż, osadzan´┐Ż w realiach PRL. Jest oczywiste, ´┐Że brak lustracji w Polsce sta´┐Ż si´┐Ż narz´┐Żdziem brudnej walki politycznej. Trzeba by´┐Żo przeprowadzi´┐Ż reformy w tych obszarach, ale nie metodami o´┐Żmieszaj´┐Żcymi powag´┐Ż pa´┐Żstwa. To co zrobiono w sprawie WSI, czyli spisanie amatorskiego raportu Macierewicza, umieszczenie na stronach prezydenta listy czynnych agent´┐Żw, ta niesamowita ilo´┐Ż´┐Ż b´┐Ż´┐Żd´┐Żw i proces´┐Żw pokrzywdzonych ludzi, jest karygodna. Podobnie rzecz si´┐Ż ma w kwestii CBA. Nie jest to pomys´┐Ż z´┐Ży, fatalne by´┐Żo realizowanie tej ustawy i uczynienie z CBA policji politycznej. Problemy korupcji, nieuczciwo´┐Żci w sferze gospodarczej, w ko´┐Żcu problem lustracji istnieje, trzeba te problemy rozwi´┐Żzywa´┐Ż, ale zgodnie z prawem i poszanowaniem prawa obywateli.

ad. 6. Ostrej i jakiejkolwiek polityki zagranicznej PiS w og´┐Żle si´┐Ż nie uczy´┐Ż, albo czerpa´┐Ż wzorce z pa´┐Żstw, kt´┐Żre polityki zagranicznej nie prowadz´┐Ż, natomiast prowadz´┐Ż nieustanne awantury mi´┐Żdzynarodowe. Polska jest jednym z wi´┐Żkszych kraj´┐Żw cz´┐Żonkowskich UE, my o swoj´┐Ż pozycj´┐Ż w Europie musimy walczy´┐Ż, walczy´┐Ż stanowczo, jednak nie awanturniczo, nie w atmosferze wrzasku, histerii i pr´┐Żenia mi´┐Żni, ale w duchu dyplomacji. Jedna z popularniejszych definicji dyplomacji m´┐Żwi, ´┐Że dobra dyplomacja, to taka, kt´┐Żra osi´┐Żga swoje wszystkie cele, a w przeciwniku pozostawia poczucie zwyci´┐Żstwa. Walczmy o swoje nie o´┐Żmieszaj´┐Żc siebie samych i nie upokarzaj´┐Żc innych, zw´┐Żaszcza, ´┐Że ci inni to w wi´┐Żkszo´┐Żci nasi partnerzy europejscy, a nie wrogi Polsce ob´┐Żz.

Mniej wi´┐Żcej tak to sobie wyobra´┐Żam, wypowiadane w tym duchu s´┐Żowa, nie powinny nikogo razi´┐Ż, obra´┐Ża´┐Ż i niepokoi´┐Ż, a to cel numer jeden Tuska. Kwa´┐Żniewski b´┐Żdzie gra´┐Ż na nut´┐Ż jedynej alternatywy dla PiS, laickiej, nowoczesnej, super europejskiej, lewicowej formacji. Tusk musi ´┐Żapa´┐Ż dwie sroki za jeden ogon. Debata b´┐Żdzie trudniejsza od strony osi´┐Żgni´┐Żcia cel´┐Żw i ´┐Żatwiejsza w formie, w lekko´┐Żci rozmowy, bo tu raczej jatki nie b´┐Żdzie.

Matka_Kurka 2007-10-15 16:18
G´┐Żos´┐Żw: 90


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1113

komentarze i post na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.


Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail   Dodaj do: wykop gwar del.icio.usDziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1600


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 996


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 900


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 853


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 644


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 555


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 555


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 524


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 518


07 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Ksi´┐Ż´┐Że Jaros´┐Żaw. Potomek carskiej generalicji, dziecko-magnat PRL! Lewy salonowy!
Jeszcze raz wr´┐Żc´┐Ż do pana "przedstawiciela prostego ludu", co to wiedz´┐Ż o Polsce parafialnej zdoby´┐Ż nie na salonach, ale w remizach. Wcze´┐Żniej kilka niezb´┐Żdnych s´┐Ż´┐Żw wyja´┐Żnienia co do mojej "tw´┐Żrczo´┐Żci" na forum, s´┐Ż´┐Żw kt´┐Żre nale´┐Ż´┐Ż si´┐Ż czytelnikom, pytaj´┐Żcych kim jestem. B´┐Żdziecie musieli uwierzy´┐Ż mi na s´┐Żowo, tym bardziej, ´┐Że z ro´┐Żnych wzgl´┐Żd´┐Żw, g´┐Ż´┐Żwnie osobistych, nie powiem kim jestem. Informacja najwa´┐Żniejsza powi´┐Żzana z inn´┐Ż wa´┐Żn´┐Ż informacj´┐Ż, nie jestem cz´┐Żonkiem ´┐Żadnej partii, nigdy nie by´┐Żem, w og´┐Żle nigdy do niczego nie nale´┐Ża´┐Żem, nawet do harcerstwa, w zwi´┐Żzku z tym nikt mi za moje pisanie nie p´┐Żaci. Chcia´┐Żbym te´┐Ż podzieli´┐Ż si´┐Ż uwagami technicznymi. Po pierwsze traktowanie tego co tu pisz´┐Ż, jako publicystyki, czy "literatury", jest g´┐Ż´┐Żbokim nieporozumieniem. Dzi´┐Żkuj´┐Żc za wszelkie ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-07 14:40
G´┐Żos´┐Żw: 487Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

kim jest Matka_Kurka

dlaczego M_K pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

-- REKLAMA --


Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

lista blog´┐Żw


-- REKLAMA --


Teksty innych autor´┐Żw na
www.komentarze.eu

Tunelem na Targ´┐Żwek

Jak głosować w Polokracji

Byki w´┐Żadzy

Oskar´┐Żam

Kampania i debata

DWA SPOTY nie SPOTY


coś dla miłośnik´┐Żw motocykli