Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS

wyjątkowy rok

Lech i Jarosław

historia jednego życia

Zawiniło Webasto

list otwarty

Jarosław - człowiek znikąd

Siedem cud�w


bracia Kaczy�scy
Zbigniew Ziobro
Antoni Macierewicz
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2007
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


Teksty w wersji PDF (8,93 MB)
wersja: 11 pa�dziernik 2007
Nie ma nic na PO, zatem szukamy w LiD i podrzucamy LiD jako kolicjanta PO !
Widzia�em wczoraj Donalda Tuska w re�imowej TV i jak to z Donaldem, cz�owiek ma przeb�yski. Je�li tak zaprezentuje si� w debacie, Kaczy�ski ju� le�y na deskach. Tusk w tematach gospodarczych powinien rozjecha� Jaros�awa i namawiam, aby ka�d� historyczn� histeri�, kwitowa� jednym, dwoma zdaniami o u�cisku z Lepperem i Giertychem. Nast�pnie przechodzi� do przysz�o�ci. Prawdopodobnie ten wczorajszy przeb�ysk Tuska wprowadzi� w panik� pana stratega. Pan strateg trz�sie si� jak osika nad przesz�o�ci� PC i do tego rozpaczliwie si� chwyta brzytwy choroby filipi�skiej. Numer z raportem jest niez�y, w stylu Jaros�awa, obrzuci� b�otem ale tak, by nie mo�na si� by�o przed tym broni�. Tusk pi�knie rozegra� t� spraw�, uw�aszczenie na maj�tku pa�stwowym nie podlega dyskusji, natomiast nigdzie nie powiedzia�, �e to uw�aszczenie by�o nielegalne, niezgodne z prawem. Co si� liczy w tym raporcie? Fakt uw�aszczenia, nie okoliczno�ci! Kto� kto krzyczy od 17 lat o tym jak si� politycy dorobili przejmuj�c maj�tek narodowy, by� pionierem takich proces�w, PC jako pierwsze umoczy�o r�ce po �okcie w mieniu peerelowskim. I o to tu chodzi, chodzi r�wnie� o to, �e dzi� by�oby to ewidentne przest�pstwo gospodarcze, o czym Kaczy�ski doskonale wie.

1:0 dla Tuska. Druga sprawa, to POLiD. Naprawd� zachodz� w g�ow�, dlaczego Tusk, ostatnio b�yskotliwy, nie rozwi��e tej sprawy w prosty spos�b i ju� m�wi� jaki. Donald powinien wyj�� i powiedzie� dwie rzeczy, zamykaj�c raz na zawsze temat POLiD. Po pierwsze, panie Jaros�awie Kaczy�ski, demokracja polega na tym, �e partie polityczne s� suwerenne w decyzjach politycznych i wezwania do sk�adania jakichkolwiek deklaracji i to przed wynikiem wybor�w, s� nie na miejscu. Jestem liderem najwi�kszej partii w Polsce i rozpaczliwe apele pana Jaros�awa Kaczy�skiego, nie tylko s� niesmaczne, ale powoli staj� si� �mieszne. Podobne polecenia pan Jaros�aw mo�e wydawa� swoim podw�adnym i zapewne oni niezw�ocznie w stosownej formie zapewni� pana prezesa o wszystkim, czego pan prezes sobie za�yczy. Po drugie, problem POLiD to jest problem nie PO, jak przypuszczam r�wnie� nie LiD, kt�re z kolei zarzuca nam POPiS, ale to jest problem PiS. POLiD wymy�li� sztab wyborczy PiS i uczyni� z has�a POLiD motyw przewodni kampanii. Bardzo mi przykro, ale ja nie zamierzam odnosi� si� do nieudanych pomys��w na kampani� wyborcz�. Prosz� has�o wyborcze PiS, odnosz�ce si� do POLiD, zareklamowa� u pan�w Bielana, Kami�skiego i Kurskiego, ewentualnie niemieckiego eksperta, kt�rego PiS zatrudni�o. Has�o wyborcze PiS okaza�a si� kompletnie nieudane, groteskowe, zatem w charakterystyczny dla siebie spos�b, pan Kaczy�ski pr�buje podrzuci� swoje pora�ki Donaldowi Tuskowi. Poza wszystkim, pan Kaczy�ski musi si� na co� zdecydowa�. Z jednej strony, od dw�ch miesi�cy straszy Polak�w, �e b�dzie rz�dzi� samodzielnie, z drugiej strony, co� go przestraszy�o i oddaje w�adz� Platformie przed wyborami. Dzi�kuj� pa�stwu za uwag�.

PS - I konsekwentnie za ka�dym razem to samo jak mantr� powtarza�.

Matka_Kurka 2007-10-11 11:07
G�os�w: 240


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1102

komentarze i post na forum onet.plJe�li podoba Ci si� ten tekst zag�osuj na niego, a znajdzie si� na li�cie najlepszych. Im wi�cej g�os�w zdoby�, tym jest wy�ej.


Wy�lij ten tekst na E-Mail   Dodaj do: wykop gwar del.icio.usDziesi�� najlepszych tekst�w27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr�lem, a radiowozy rozwo�� pizz� i col�!
To by� wyj�tkowy rok, takiego nie mieli�my od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza�ka sejmu wp�ywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og�osi� kr�lem, a na komendzie mo�na zam�wic taxi lub pizz�.

Wszystko zacz�o si� od kampanii partii zwanej �artobliwie prawem i sprawiedliwo�ci�, pod wdzi�cznym tytu�em `My dotrzymujemy s�owa'. W ramach my dotrzymujemy s�owa, je�li m�j brat zostanie prezydentem, ja nie zostan� premierem, premierem zosta� atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie �rodkowej. Rodzime Truman Show potrwa�o p� roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s�owa, w kwestii taniego pa�stwa, powsta�o najwi�cej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem �ledzi i morza na czele, mamy najwi�cej w historii Polski marsza�k�w sej... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G�os�w: 1085


25 pa�dziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros�aw - �cie�ki martyrologii, czyli jak rodzi�a si� legenda opozycji!
Jak rodzi�a si� legenda, czyli brat i brat tego brata, kt�rego pr�bowano zabi� przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj�cych opon, w zupe�nie nowej furze, poniewa� by� niezwykle gro�nym opozycjonist�, jak si� okaza�o. A jak to si� zacz�o?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro� siedzi w wi�zieniu za pr�b� podj�cia dyskusji z w�adz�. Obaj ch�opcy Jarek i Lech maj� po 19 lat i studiuj� prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk�w.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze�u, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi�niewskim, Jacek Kuro� nadal siedzi, braci nie wida�, rok p�niej pisz� prace magisterskie o wy�szo�ci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G�os�w: 842


18 wrze�nia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori� jednego �ycia. Sami ocenicie, czy tak mo�na i wypada �y�!
Szukam ci�gle takiej formy przekazu, kt�ra nie b�dzie razi� dydaktyzmem, ale bawi�c, wzruszaj�c, nauczy mnie tego, czym chce si� podzieli� z innymi. Lubi� historie z �ycia wyrwane, jak zd��y�em zauwa�y� takie historie lubicie r�wnie� Wy, czytaj�cy moje pr�by formu�owania s��w w poszarpane my�li. Opowiem wam histori� prawdziw�, nie b�dzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b�dzie tylko tre�� �ycia bohatera. Bohaterem opowie�ci jest cz�owiek, nikt wa�ny dla �wiata, �wiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia� nie zawraca�by sobie nim g�owy.

Urodzi� si� m�j bohater dawano temu przed wojn�, w ma�ej ukrai�skiej wiosce kilkadziesi�t kilometr�w od Terespola. W domu by�o ich 9, mog�o by� 12, ale troje zmar�o na bied�. Ten bardzo pospolity rodzaj �mierci, na nikim nie robi� wra�enia, ... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G�os�w: 697


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini�o Webasto sprz�one z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g�upsze i co bardziej profanuj�ce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia� 22 lata i nie wiedzia� jak si� hamuje ceramiczn� hydraulik�? Czy psychologiczne recepty na b�l, serwowane mi�dzy reklamami sieci kom�rkowych. Ile ju� tych zniczy zap�on�o, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste�my wstrz��ni�ci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra�a, jaki to b�l, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si� robi takie spektakle, og�lnonarodowej �a�oby? Kto wie sk�d si� bior� newsy, zw�aszcza te dramatyczne, pe�ne cierpienia, kt�re prze�ykamy miedzy k�sem kanapki ze szczeci�skim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior� si� st�d, �e trzeba p�j�� do matki, c�rki i spyta�, co one czuj�, kiedy widzia�y jak cz�onki najbli�szych rozsypa�y si� na francus... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G�os�w: 503


26 wrze�nia 2007 by Matka Kurka

Jaros�aw - cz�owiek znik�d, twarz bez wyrazu nie istniej�cej IVRP!
R�nie si� m�wi o r�nych ludziach. M�wi si�, �e ludzie s� dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk�ad spadkobiercami dorobku Solidarno�ci s� ludzie, kt�rzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag� stan�� naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by�o sporo, legendarnych wojownik�w, sp�dzali po kilka lat w wi�zieniach, byli prze�ladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas�w by� Jacek Kuro�, kt�remu SB wyko�czy�a ojca i �on�, pobi�a syna, a jego samego wi�zi�a wiele lat. By� bohaterem Kuro�, Wa��sa, Frasyniuk, Niesio�owski, M�yd�o, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj� si� dzi� rozmaicie, ale �aden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia�, �e Solidarno�� to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt�rym zawdzi�czamy woln... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G�os�w: 493


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r�nych Polak�w Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk�w IVRP
Mam ostateczn� propozycj� dla wszystkich, kt�rym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln�, woln�, demokratyczn� Polsk�. Po wys�uchaniu Waszych uwag uwa�am, �e protest powinien mie� nast�puj�ca formu��.

1) Wysy�amy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt�rej w prote�cie trudno b�dzie si� doszuka� uk�adu, chyba �e obywatelskiego
2) List wysy�amy na adres kancelarii marsza�ka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form� jest wys�anie listu poleconego, zawsze b�dzie mo�na udowodni� ilu nas by�o. List od tego momentu jest w�;asno�ci� wszystkich, kt�rzy jego tre�� uznaj� za sw�j g�os.
3) Aby nie za�mieca� forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia�bym aby tre�� listu z... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G�os�w: 487


09 pa�dziernika 2007 by Matka Kurka

Kwa�niewski juz odchodzi, Kaczy�skiego mo�e powstrzyma� tylko Tusk!
Przezorny ubezpieczony, na wypadek k�amstw kilka praktycznych porad. Pytania zadaje Jaros�aw i jego telewizja, odpowiada Donald i Polacy t�skni�cy za narodzinami normalno�ci.

Czy pan Donald Tusk chce Polski solidarnej, czy liberalnej?

Chcemy Polski obywatelskiej, w kt�rej obywatel b�dzie patrzy� z g�ry na w�adz� a nie odwrotnie. Chcemy jak najwi�cej w�adzy dla samorz�d�w, jak najmniej dla urz�d�w. B�dziemy wspiera� obywateli z inicjatyw� i nie pozwolimy si� ba� tym Polakom, kt�rzy chc� spokojnie pracowa�, nie koniecznie zak�ada� firmy. Nie pozwolimy si� ba� Polakom ci�kiej pracy, poniewa� rynek pracy jest dla nas celem numer jeden, rozwi�zuj�cym wszystkie najwi�ksze bol�czki Polski. Polska wolna, pe�na swob�d dla ludzi tw�rczych i Polska pami�taj�ca o tych, kt�rym si� nie ... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-09 20:33
G�os�w: 448


12 pa�dziernika 2007 by Matka Kurka

Sk�d w Tusku tyle brutalno�ci, przykro by�o patrze� jak si� zn�ca� nad s�abszym!
Dobrze, zgoda m�wi�em dokopa�. Tak, nie wypieram si�, zach�ca�em, �eby zmasakrowa�. Owszem, nawo�ywa�em, daj mu popali� Donald, ale na lito�� Bosk�, na rany Chrystusa, po co rozk�ada� na �opatki i jeszcze kopa�, po co po le��cym skaka� i dlaczego zmasakrowanego ci�ga� za nog� po pod�odze? Jedyne co usprawiedliwia Donalda to fakt, �e posprz�ta� na koniec po sobie i wyni�s� "przeciwnika" ze studia.
Matka_Kurka 2007-10-12 21:12
G�os�w: 431


30 wrze�nia 2007 by Matka Kurka

Ma�y kapral, partyzant, m�wi o Polsce dla Polak�w! G�osujcie i pilnujcie witryn !
Kiedy� pewien austriacki kapral opowiada� w bawarskich knajpach, jak wielkie b�d� Niemcy. Na pocz�tku ludzie si� z niego �miali i za wszarz wyprowadzali z lokalu. Wtedy kapral krzycza� na ulicach, zbiera� sobie podobnych podrzutk�w i wraca� oknem do lokalu. M�wi� tak, �e i po pijaku nie da�o si� tego s�ucha�. M�wi� o Niemcach, kt�rzy zostali skrzywdzeni przez inne narody, �e tylko silne Niemcy wojuj�ce w Europie, b�d� Niemcami godnymi szacunku. Krzycza�, �e bolszewizm zagra�a �wiatu, �e �wiatu zagra�aj� �ydzi spiskuj�cy mi�dzynarodowym kapita�em. Po krzykach, przedstawi� Niemcom prost� recept� na sukces: aby Niemcy ros�y w si��, trzeba przej�� maj�tek �ydowski i rozda� g�oduj�cym niemieckim rodzinom. Tak b�dzie sprawiedliwie. Te jego my�li, po latach, nazwano narodowym socjalizmem. Dalej o... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-30 18:36
G�os�w: 419


05 wrze�nia 2007 by Matka Kurka

Ja Tobie, Ty jemu, on jej, ona Wam, oni im, My tamtym, tamci kolejnym! Wygramy!
Marudzi� trzeba, to nasz narodowy obowi�zek, ale trzeba te� zrobi� par� rzeczy i uratowa� co si� da. Od dzi� powinni�my m�wi� ka�demu, �e warto, wr�cz trzeba i�� na wybory. Warto r�wnie� przy tym napomkn��, �e g�osujemy m�drze, bo polityk�w mamy g�upich. Nie ma potrzeby przekonywa� babci, �e Boga nie ma, parady r�wno�ci s� ok., a bogaci s� dobrzy, nie ma sensu. Babci w ten spos�b nie przekonamy, trzeba babci powiedzie�, �e Roman Giertych to biedny katolik i on zaprowadzi prawo i sprawiedliwo��. Niech babcia g�osuje na Romana, je�li nie zg�osuje na Kurskiego, ju� babcia jest po naszej stronie. Nie ma sensu namawia� pana od kt�rego kupujemy warzywa, �e rolnicy powinni p�aci� ZUS, zamkn�� buzi� prosz�, nie straszy�. Nie ma co naje�d�a� na Leppera, swoje ma za uszami, ale o ludzi dba, sam nie ... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-05 08:01
G�os�w: 394Więcej najlepszych tekst�w
Powr�t

--- !!! APEL !!! ---

kim jest Matka_Kurka

dlaczego M_K pisze

dlaczego na jedno kopyto

dlaczego Matka_Kurka


patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowy


Oddolna kampania przeciw rządom najgorszym
Zobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

lista blog�w
Teksty innych autor�w na
www.komentarze.eu

Jak głosować bez meldunku, w podr�ży lub za granicą

Polokracja

Byki w�adzy

Oskar�am

Kampania i debata

DWA SPOTY nie SPOTY