ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości
Komentarze.eu - Przegl▒d polskiej blogosfery

Tekst 1069 - 30 wrze´┐Żnia 2007
Ma´┐Ży kapral, partyzant, m´┐Żwi o Polsce dla Polak´┐Żw! G´┐Żosujcie i pilnujcie witryn !
Kiedy´┐Ż pewien austriacki kapral opowiada´┐Ż w bawarskich knajpach, jak wielkie b´┐Żd´┐Ż Niemcy. Na pocz´┐Żtku ludzie si´┐Ż z niego ´┐Żmiali i za wszarz wyprowadzali z lokalu. Wtedy kapral krzycza´┐Ż na ulicach, zbiera´┐Ż sobie podobnych podrzutk´┐Żw i wraca´┐Ż oknem do lokalu. M´┐Żwi´┐Ż tak, ´┐Że i po pijaku nie da´┐Żo si´┐Ż tego s´┐Żucha´┐Ż. M´┐Żwi´┐Ż o Niemcach, kt´┐Żrzy zostali skrzywdzeni przez inne narody, ´┐Że tylko silne Niemcy wojuj´┐Żce w Europie, b´┐Żd´┐Ż Niemcami godnymi szacunku. Krzycza´┐Ż, ´┐Że bolszewizm zagra´┐Ża ´┐Żwiatu, ´┐Że ´┐Żwiatu zagra´┐Żaj´┐Ż ´┐Żydzi spiskuj´┐Żcy mi´┐Żdzynarodowym kapita´┐Żem. Po krzykach, przedstawi´┐Ż Niemcom prost´┐Ż recept´┐Ż na sukces: aby Niemcy ros´┐Ży w si´┐Ż´┐Ż, trzeba przej´┐Ż´┐Ż maj´┐Żtek ´┐Żydowski i rozda´┐Ż g´┐Żoduj´┐Żcym niemieckim rodzinom. Tak b´┐Żdzie sprawiedliwie. Te jego my´┐Żli, po latach, nazwano narodowym socjalizmem. Dalej opowiada´┐Ż, ´┐Że trzeba lekcewa´┐Ży´┐Ż mi´┐Żdzynarodowe instytucje i umowy, nale´┐Ży wszystkim przypomina´┐Ż, ´┐Że Niemcy s´┐Ż wielkie i sw´┐Żj rozum maj´┐Ż. Niemcy mog´┐Ż osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż wielki sukces, ale najpierw musz´┐Ż si´┐Ż upora´┐Ż z wrogami wewn´┐Żtrznymi, komunistami i internacjona´┐Żami, ´┐Żydami, a potem z mi´┐Żdzynarodowym spiskiem upokarzaj´┐Żcym Niemcy, z postanowieniami traktatu wersalskiego. O dziwo ten cz´┐Żowiek wylatuj´┐Żcy z bawarskich knajp przekona´┐Ż niemiecki nar´┐Żd i w demokratycznych wyborach zdobywa´┐Ż coraz wi´┐Żksze poparcie. Gdy w ko´┐Żcu doszed´┐Ż do w´┐Żadzy, przy pomocy swojej policji partyjnej, zastraszania politycznej konkurencji, przejmowania ´┐Żwczesnej prasy, Niemcy zobaczy´┐Ży potwora. Ten co krzycza´┐Ż precz z bolszewizmem, podpisa´┐Ż z bolszewickim bandyt´┐Ż Stalinem, pakt, na mocy kt´┐Żrego, dwie zbrodnicze ideologie podzieli´┐Ży si´┐Ż wp´┐Żywami w Europie. Demokratyczne pa´┐Żstwa, Anglia i Francja, wzywa´┐Ży Niemcy do porz´┐Żdku, napomina´┐Ży, ´┐Że Niemcy nie mog´┐Ż sobie bezkarnie podporz´┐Żdkowywa´┐Ż Austrii i Czech. To wszystko by´┐Ży tylko s´┐Żowa, a kapral robi´┐Ż swoje. W ko´┐Żcu w Niemczech, ze strachu i troch´┐Ż z bezsilno´┐Żci, przestano apelowa´┐Ż o rozs´┐Żdek. W ´┐Żwiecie coraz s´┐Żabszymi i cichszymi s´┐Żowami krytykowano "nowe silne Niemcy", z tych samych powod´┐Żw. Jak si´┐Ż zako´┐Żczy´┐Ża ca´┐Ża rzecz, wszyscy wiemy. Wymordowaniem milion´┐Żw ´┐Żyd´┐Żw, Polak´┐Żw, Bia´┐Żorusin´┐Żw, Ukrai´┐Żc´┐Żw i wielu innych narod´┐Żw. Czy ja aby czasem nie przesadzam chc´┐Żc przez to powiedzie´┐Ż, to co chc´┐Ż za chwile powiedzie´┐Ż? Nie przesadzam, zachowuj´┐Żc proporcj´┐Ż przedstawiam pewne analogie.

Oto mamy w Polsce kaprala, kwatermistrza, partyzanta Solidarno´┐Żci, kt´┐Żry nigdy nie by´┐Ż ´┐Żadn´┐Ż postaci´┐Ż historyczn´┐Ż, czy opozycyjn´┐Ż, a w kluczowych momentach po prostu tch´┐Żrzy´┐Ż i ucieka´┐Ż w domowe pielesze. Historia jego rodziny r´┐Żwnie´┐Ż nie jest narodowa. Przodkowie to carscy oficerowie i po mieczu i po k´┐Żdzieli pos´┐Żuguj´┐Żcy si´┐Ż jerzykiem rosyjskim, polskim ani w z´┐Żb. Poza wojskow´┐Ż przesz´┐Żo´┐Żci´┐Ż w carskiej armii, trzeba wspomnie´┐Ż o litewskiej szlachcie i przesiedle´┐Żcach z Odessy. Przodkowie kaprala byli spolonizowan´┐Ż drobn´┐Ż szlacht´┐Ż litewsk´┐Ż, z domieszka ´┐Żydowskiej inteligencji. Wydawa´┐Żoby si´┐Ż, ´┐Że przy takim koktajlu mi´┐Żdzynarodowych korzeni, kapral powinien by´┐Ż ´┐Żwiat´┐Żym, tolerancyjnym cz´┐Żowiekiem, rozumiej´┐Żcy racje innych narod´┐Żw i kultur. Jak dot´┐Żd nikt nie potrafi wyt´┐Żumaczy´┐Ż, dlaczego cz´┐Żowiek o tak rozleg´┐Żym mi´┐Żdzynarodowym i wielokulturowym pochodzeniu, nagle zacz´┐Ż´┐Ż m´┐Żwi´┐Ż jak nacjonalista, domagaj´┐Żcy si´┐Ż twardego narodowego kursu i to zacz´┐Ż´┐Ż m´┐Żwi´┐Ż wtedy, gdy Polska by´┐Ża ju´┐Ż wolna. Ten kapral nie za´┐Żapa´┐Ż si´┐Ż na bieg historii, nie za´┐Żapa´┐Ż si´┐Ż na "genetyczny" patriotyzm, zatem musia´┐Ż stworzy´┐Ż swoj´┐Ż w´┐Żasn´┐Ż histori´┐Ż, wszechpolskiego antykomunistycznego bojownika. Chodzi´┐Ż i opowiada´┐Ż o swoim wielkim antykomunistycznym dziele, prawdziwego Polaka z krwi i ko´┐Żci, z pokolenia na pokolenie. Gaworzy´┐Ż o tym, jak trzeba walczy´┐Ż z komun´┐Ż wszelkimi sposobami. Nie by´┐Żo chyba takiego ´┐Żrodowiska politycznego, kt´┐Żrego nie nazwa´┐Żby spadkobiercami komunizmu i mi´┐Żdzynarodowymi spiskowcami na´┐Żladuj´┐Żcymi obce kultury, mimo ´┐Że sam by´┐Ż mi´┐Żdzynarodowy, wielokulturowy i komunistyczny. Na pocz´┐Żtku i tego kaprala wyrzucano z lokal´┐Żw, gabinet´┐Żw, kancelarii. Tu´┐Ża´┐Ż si´┐Ż blisko 15 lat od domu do domu, a´┐Ż w ko´┐Żcu zdoby´┐Ż w´┐Żadz´┐Ż. Gdy zdoby´┐Ż w´┐Żadz´┐Ż, podobnie jak austriacki kapral, zacz´┐Ż´┐Ż od podpisania paktu z bolszewikami, aby podzieli´┐Ż si´┐Ż wp´┐Żywami. Bolszewikom odda´┐Ż wie´┐Ż i agencje rolne, dla siebie zarezerwowa´┐Ż policj´┐Ż partyjn´┐Ż i wszystkie s´┐Żu´┐Żby specjalne. Z taka sam´┐Ż pogard´┐Ż dla mi´┐Żdzynarodowych organizacji i traktat´┐Żw wypowiada si´┐Ż polski kapral jak kapral austriacki. Gardzi OBWE, ma w powa´┐Żaniu prawo UE, co i rusz jako jedyny zg´┐Żasza veto. Tak rozumie polsk´┐Ż si´┐Ż´┐Ż i tak rozumie Polsk´┐Ż dla Polak´┐Żw. Polska dla Polak´┐Żw ma by´┐Ż tak´┐Ż Polska, w kt´┐Żrej szambo wylewa si´┐Ż do ogr´┐Żdka s´┐Żsiada, ale ´┐Żadna Unia nam tu nie b´┐Żdzie s´┐Żsiada broni´┐Ż, a je´┐Żli go broni, to Niemiec s´┐Żsiad i zdrajca. To co dobre jest dla Niemca, na przyk´┐Żad budowanie drogi tak, ´┐Żeby Niemiec nie niszczy´┐Ż swoich rezerwat´┐Żw przyrody, dla Polaka jest ha´┐Żb´┐Ż, potwarz´┐Ż, to si´┐Ż trzeba po s´┐Żdach w´┐Ż´┐Żczy´┐Ż.

Przyk´┐Żad´┐Żw jest wiele, skala nieco inna, ale rozw´┐Żj kariery i konsekwencje dla narodu, w przypadku obu kaprali op´┐Żakane. Dzi´┐Ż widzia´┐Żem tego polskiego kaprala, jak przemawia´┐Ż, nie w knajpie, ale do swoich kamer w telewizjach prywatnych. Nie chc´┐Ż przesadza´┐Ż, ale ten cz´┐Żowiek ma ob´┐Ż´┐Żd w jednym oku i determinacj´┐Ż w drugim, to jest gotowy materia´┐Ż na fanatyka. Mnie si´┐Ż ju´┐Ż ko´┐Żcz´┐Ż pomys´┐Ży, jak przestrzega´┐Ż rodak´┐Żw przed szale´┐Żcem, ale jeszcze raz powiem, ´┐Że ten cz´┐Żowiek skupia wok´┐Ż siebie wszelkie skrajno´┐Żci. Widzimy jak uciekaj´┐Ż od niego rozumni i w to miejsce przybywaj´┐Ż fanatycy. Niemka po stronie kaprala, kt´┐Żra opowiada Polakom, ´┐Że "oni" Niemcy to s´┐Ż tacy ´┐Żli, ´┐Że da si´┐Ż ich powstrzyma´┐Ż tylko knutem. Ten cz´┐Żowiek jest jak magnes dla wszelkiej patologii. On zbudowa´┐Ż parti´┐Ż kaprali, fanatyk´┐Żw. W tej partii jest Niemka, gardz´┐Żca i oczerniaj´┐Żca swoich rodak´┐Żw, kt´┐Żra uczy godno´┐Żci Polak´┐Żw. Jest w tej partii profesor, kt´┐Żry uwa´┐Ża, ´┐Że w O´┐Żwi´┐Żcimiu nie by´┐Żo oboz´┐Żw koncentracyjnych, tylko obozy lekkiej pracy. Jest w tej partii syn ´┐Żydowskiego komunisty, cz´┐Żonka KPZU, KPP, PPR, PZPR, ateista, przechrzta, kt´┐Żry w antysemickim, "katolickim" radiu opowiada o komunistycznej przesz´┐Żo´┐Żci i semickim spisku. Jest w partii peerelowski prokurator ´┐Żcigaj´┐Żcy lewicowych biznesmen´┐Żw. Jest komunistyczny s´┐Żdzia oskar´┐Żaj´┐Żcy o antypolsko´┐Ż´┐Ż solidarno´┐Żciowych dzia´┐Żaczy. I jest w ko´┐Żcu sam kapral, potomek carskich pu´┐Żkownik´┐Żw, litewskiej spolonizowanej szlachty i kresowej inteligencji ´┐Żydowskiej. W czasach komunizmu dekownik i partyzant, dzi´┐Ż krzycz´┐Żcy "Polska dla Polak´┐Żw" i "precz z komun´┐Ż". Cz´┐Żowiek dosadny nie mo´┐Że si´┐Ż obawia´┐Ż ´┐Żydowskiej inteligencji, litewskiej szlachty i carskich pu´┐Żkownik´┐Żw, rzeczy normalne, ludzkie i nie maj´┐Żce nic wsp´┐Żlnego z tym, co reprezentuje sob´┐Ż cz´┐Żowiek, ale kiedy wielokulturowi potomkowie zaczynaj´┐Ż m´┐Żwi´┐Ż o wielkiej Polsce dla Polak´┐Żw, ja zaczynam nerwowo zerka´┐Ż, czy nie lec´┐Ż szyby w witrynach. Ostatni raz ostrzegam, id´┐Żcie na wybory, to ju´┐Ż nie s´┐Ż ´┐Żarty.

Matka_Kurka 2007-09-30 18:36

G´┐Żos´┐Żw: 634
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1069
Najlepsze teksty autora
Archiwum
G´┐Żosuj         Wy´┐Żlij na e-mail        
Wlasciciel strony nie jest autorem tekstu. Ten tekst umieszczony byl 30 wrze´┐Żnia 2007 na forum onet.pl pod adresem http://wiadomosci.onet.pl/257,15,11,35109908,95411015,4156438,0,forum.html .
Strona ma charakter archiwalny.


Czytaj e-book


Mobbing
Trudny wiek szkodliwym mitem


Najnowsze notki


05:25 Grafini von Hohenstein, c...
01:41 Najbardziej niesamowita j...
01:27 Pracowity weekend happene...
00:08 Polska, a gdzie Europa - ...
00:02 Wstrzemi´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż? Dobre ´┐Ż...
23:58 Ilu by´┐Żo frajer´┐Żw?
23:36 Bart´┐Żomiej O. , zdobywca ...
21:45 Rokita mija si´┐Ż z prawd´┐Ż!
21:06 Never again?
20:53 Polska - Gazeta Wroc´┐Żawsk...
20:27 Pies na rowerze
19:08 Dziura Alistera Darlinga
18:23 PASER POSZED´┐Ż PO OCHRON´┐Ż ...
18:23 Wampir bez z´┐Żb´┐Żw
17:49 Zabawy z broni´┐Ż - przypad...


Nakarmiłeś/łaś już dziś?
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

Wiadomości dnia
"Nowy wirus grypy mo´┐Że spowodowa´┐Ż ´┐Żwiatow´┐Ż pandemi´┐Ż"

Dyrektor ´┐Żwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), Margaret Chan uzna´┐Ża, ´┐Że grypa, kt´┐Żra pojawi´┐Ża si´┐Ż w Meksyku i Stanach Zjednoczonych, "ma potencja´┐Ż" spowodowania og´┐Żlno´┐Żwiatowej pandemii, cho´┐Ż jest jeszcze za wcze´┐Żnie, by powiedzie´┐Ż, ´┐Że do tego dojdzie. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Prezydent: zrobi´┐Ż wszystko, ´┐Żeby obroni´┐Ż polskie stocznie

Prezydent Lech Kaczy´┐Żski zapowiedzia´┐Ż, ´┐Że zrobi wszystko, ´┐Żeby obroni´┐Ż polskie stocznie. Tak´┐Ż deklaracj´┐Ż z´┐Żo´┐Ży´┐Ż w Gda´┐Żsku, po spotkaniu z przedstawicielami zwi´┐Żzk´┐Żw zawodowych gda´┐Żskiej stoczni. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


81 ofiar grypy i ponad 1300 os´┐Żb zara´┐Żonych w Meksyku

Minister zdrowia Meksyku Jose Angel Cordova poinformowa´┐Ż, ´┐Że ofiar´┐Ż ´┐Żwi´┐Żskiej grypy pad´┐Żo ju´┐Ż prawdopodobnie 81 os´┐Żb, a ponad 1300 jest zara´┐Żonych. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Protest przed domem Zbigniewa Ziobry

Kilkana´┐Żcie os´┐Żb protestowa´┐Żo przed domem Zbigniewa Ziobry w Krakowie. Zgromadzeni pod domem cz´┐Żonkowie Stowarzyszenia Dialogu Spo´┐Żecznego domagali si´┐Ż od by´┐Żego ministra sprawiedliwo´┐Żci wyja´┐Żnie´┐Ż w sprawie ´┐Żmierci Barbary Blidy. Ziobro nie wyszed´┐Ż do manifestuj´┐Żcych. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Steward wracaj´┐Żcy z Meksyku z chorob´┐Ż hospitalizowany

Steward linii lotniczych British Arilines, kt´┐Żry powr´┐Żci´┐Ż z Meksyku, zosta´┐Ż hospitalizowany z objawami przypominaj´┐Żcymi gryp´┐Ż - poinformowa´┐Ża nad ranem agencja AFP. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Prezydent: zgadzam si´┐Ż z pogl´┐Żdami Anny Fotygi

Zgadzam si´┐Ż z pogl´┐Żdami Anny Fotygi - powiedzia´┐Ż prezydent Polski Lech Kaczy´┐Żski. Fotyga, kt´┐Żra jest kandydatem na ambasadora Polski przy ONZ skrytykowa´┐Ża spos´┐Żb prowadzenia polskiej polityki zagranicznej przez obecn´┐Ż ekip´┐Ż rz´┐Żdow´┐Ż. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


My´┐Żla´┐Ży, ´┐Że bawi´┐Ż si´┐Ż pi´┐Żk´┐Ż, a to by´┐Ża bomba

Dwana´┐Żcioro dzieci zgin´┐Żo w Pakistanie, kiedy wybuch´┐Ża bomba, kt´┐Żr´┐Ż si´┐Ż bawi´┐Ży - poinformowa´┐Ża policja. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

źr´┐Żdło: wp.pl
Porzuci´┐Ż dzieci, potem pr´┐Żbowa´┐Ż si´┐Ż powiesi´┐Ż
Przed kilkoma dniami, razem ze swoj´┐Ż partnerk´┐Ż, porzuci´┐Ż tr´┐Żjk´┐Ż dzieci w jednej z w´┐Żoskich pizzerii. Funkcjonariusze szybko znale´┐Żli jednak matk´┐Ż i jej przyjaciela - ukrywali si´┐Ż w lesie. M´┐Żczyzna trafi´┐Ż do aresztu. W sobot´┐Ż pr´┐Żbowa´┐Ż powiesi´┐Ż si´┐Ż na pasku w celi. [ więcej... ]


Zamordowano o´┐Żmiolatk´┐Ż z Domu Dziecka
Ostatni raz widziano j´┐Ż jak bawi´┐Ża si´┐Ż na placu zabaw. Kilka godzin p´┐Żniej szuka´┐Żo jej ju´┐Ż kilkadziesi´┐Żt os´┐Żb. Policj´┐Ż wezwa´┐Ża wychowawczyni domu dziecka, bo zaniepokoi´┐Ża si´┐Ż, ´┐Że jej o´┐Żmioletnia podopieczna zbyt d´┐Żugo nie wraca z dworu. Fina´┐Ż poszukiwa´┐Ż okaza´┐Ż si´┐Ż tragiczny - w jednym z pustostan´┐Żw w pobli´┐Żu plac´┐Żwki funkcjonariusze odnale´┐Żli zw´┐Żoki dziewczynki. [ więcej... ]


Polska czci swojego patrona
Ponad tysi´┐Żc os´┐Żb z rozsianych po Polsce parafii pod wezwaniem ´┐Żw. Wojciecha uczci dzi´┐Ż w Gnie´┐Żnie pami´┐Ż´┐Ż m´┐Żczennika i g´┐Ż´┐Żwnego patrona Polski. Uroczystej mszy przywodzi´┐Ż b´┐Żdzie prymas Polski kardyna´┐Ż J´┐Żzef Glemp. [ więcej... ]


Prezydent zgadza si´┐Ż z pogl´┐Żdami Fotygi
Lech Kaczy´┐Żski nie widzi problemu w tym, by Anna Fotyga zosta´┐Ża polskim ambasadorem przy ONZ, mimo ´┐Że by´┐Ża minister otwarcie krytykuje polityk´┐Ż zagraniczn´┐Ż rz´┐Żdu. - Prezydent mianuje (ambasador´┐Żw), to znaczy, ´┐Że si´┐Ż zgadza z ich przekonaniami, pogl´┐Żdami. Z pogl´┐Żdami Anny Fotygi ja si´┐Ż zgadzam - m´┐Żwi´┐Ż w sobot´┐Ż Lech Kaczy´┐Żski. [ więcej... ]


Porywacze zaatakowani, zak´┐Żadnik uwolniony
Nie wiadomo kto go "odbi´┐Ż", ale wiadomo, ´┐Że jest ca´┐Ży i zdrowy. Nigeryjska policja poinformowa´┐Ża, ´┐Że "uzbrojony oddzia´┐Ż" uwolni´┐Ż Brytyjczyka, kt´┐Żry zosta´┐Ż porwany na po´┐Żudniu kraju przed kilkoma tygodniami. [ więcej... ]


Tym razem nie zabija´┐Ż ucze´┐Ż, a jeden z wyk´┐Żadowc´┐Żw?
Co najmniej trzy osoby zgin´┐Ży od kul na ameryka´┐Żskim Uniwersytecie Stanu Georgia. Wed´┐Żug policji tym razem strzela´┐Ż nie sfrustrowany ucze´┐Ż, a jeden z wyk´┐Żadowc´┐Żw. Trwaj´┐Ż jego poszukiwania. Wed´┐Żug jednej z lokalnych gazet napastnik mo´┐Że mie´┐Ż przy sobie "wiele sztuk broni". [ więcej... ]


Lewica bierze Islandi´┐Ż na dobre
Wed´┐Żug nieoficjalnych informacji koalicja Sojuszu Socjaldemokratycznego i Zielonej Lewicy wygra´┐Ża przedterminowe wybory parlamentarne w Islandii. Lewicowe partie zdoby´┐Ży razem ponad 50 procent g´┐Żos´┐Żw. [ więcej... ]

źr´┐Żdło: tvn24.plCoś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
BMW
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha

Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 komentarze.eu
Blogi polityczne