Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 152914
wizyt: 818185
ods�on: 2089656

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r�nych Polak�w Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk�w IVRP
Mam ostateczn� propozycj� dla wszystkich, kt�rym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln�, woln�, demokratyczn� Polsk�. Po wys�uchaniu Waszych uwag uwa�am, �e protest powinien mie� nast�puj�ca formu��.

1) Wysy�amy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt�rej w prote�cie trudno b�dzie si� doszuka� uk�adu, chyba �e obywatelskiego
2) List wysy�amy na adres kancelarii marsza�ka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form� jest wys�anie listu poleconego, zawsze b�dzie mo�na udowodni� ilu nas by�o. List od tego momentu jest w�;asno�ci� wszystkich, kt�rzy jego tre�� uznaj� za sw�j g�os.
3) Aby nie za�mieca� forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia�bym aby tre�� listu z... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G�os�w: 607


09 pa�dziernika 2007 by Matka Kurka

Kwa�niewski juz odchodzi, Kaczy�skiego mo�e powstrzyma� tylko Tusk!
Przezorny ubezpieczony, na wypadek k�amstw kilka praktycznych porad. Pytania zadaje Jaros�aw i jego telewizja, odpowiada Donald i Polacy t�skni�cy za narodzinami normalno�ci.

Czy pan Donald Tusk chce Polski solidarnej, czy liberalnej?

Chcemy Polski obywatelskiej, w kt�rej obywatel b�dzie patrzy� z g�ry na w�adz� a nie odwrotnie. Chcemy jak najwi�cej w�adzy dla samorz�d�w, jak najmniej dla urz�d�w. B�dziemy wspiera� obywateli z inicjatyw� i nie pozwolimy si� ba� tym Polakom, kt�rzy chc� spokojnie pracowa�, nie koniecznie zak�ada� firmy. Nie pozwolimy si� ba� Polakom ci�kiej pracy, poniewa� rynek pracy jest dla nas celem numer jeden, rozwi�zuj�cym wszystkie najwi�ksze bol�czki Polski. Polska wolna, pe�na swob�d dla ludzi tw�rczych i Polska pami�taj�ca o tych, kt�rym si� nie ... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-09 20:33
G�os�w: 588


29 lipca 2007 by Matka Kurka

Demagogu mlaskaj�cy! Warto�ci� najwy�sz� jest �ycie cz�owieka, Polek i Polak�w!
Uwielbiam te uniesienia, �adnie wyprasowane krawaty, rano zjedzone �niadanko, trybuny, mikrofony, kolorowe chor�giewki, krokodyle, dyplomatyczne �zy wzruszenia. Wszyscy �adnie pachn�, wszyscy maj� miny jakby po�kn�li sztachety, sztywny patos, wyuczane na pami�� cierpienie, 60 kt�ry� to ju� raz oddajemy cze�� pokonanym bohaterom. Zr�bmy sobie ma�� wycieczk� w wehikule powsta�czym i zobaczmy co tam s�ycha� u naszych bohater�w. Jest rok 1944, pi�kne lato, m�odzi chodz� na spacery, pobieraj� si�, kochaj�, p�odz� dzieci, mimo �e weso�o nie jest i jeden nieostro�nie postawiony krok ko�czy si� kul� w �eb. W Warszawie stacjonuj� wojska najnowocze�niejszej armii �wczesnej Europy, armii kt�ra podbi�a p� Europy i kawa�ek �wiata, w tym takie pot�gi jak Francja. Armia jest wyposa�ona w czo�gi, dzia�a,... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-29 12:43
G�os�w: 588


14 listopada 2007 by Matka Kurka

Uwaga, m�wi� co b�dzie za 2 lata! PiS 7,5%, Miller 4,2, L. Kaczy�sk 2,7%!
Pan mniej wa�ny brat b�dzie ju� grzeczny, nie b�dzie ju� si� wyg�upia�, przejrza� sonda�e, te zamawiane przez PiS i brzytwy si� chwyci�. Ca�kiem to on nie b�dzie grzeczny, ale zapewne powstrzyma si� od tak spektakularnych b�aze�stw. Ja jednak o mniej wa�nym bracie, ja o "zagro�eniach demokracji" sklec� kilka zda�. Ogl�da�em sobie obrady Sejmu, pracuj�c ci�ko na kieliszek chleba, by� mo�e co� mi umkn�o, bo tylko k�tem oka zerak�em, ale wed�ug mnie wygl�da�o to tak. Sfrustrowane PiS (chyba tak si� okre�la przegranych w wyborach?), wdrapywa�o si� na m�wnic� w obronie - UWAGA - demokracji. Normalnie taternicy, kto co mia� pod r�k�, kawa�ek krawata, buty na szpilkach lecia� na szczyt popularno�ci sejmowej. Nie ogl�da�em od pocz�tku, wi�c nie bardzo wiedzia�em o czym jest mowa, jedyne co mnie ... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-14 19:21
G�os�w: 586


06 grudnia 2007 by Matka Kurka

Komunizm stworzyli filozofowie, bolszewizm prymityw! PiS nie jest komun�!
Jak my�licie licznie tu zgromadzeni pos�owie, sztabowcy, zadymiarze m�odzie�owi i radiomaryjni klepacze, czy na zje�dzie w sobot�, b�d� fanfary? B�dzie �piewa� Rosiewicz i owacje na stoj�co dla wodza? Czy to na smutno, po cichu si� rozegra bez udzia�u nawet wiadomych medi�w? Stawiam na wariant stypy, z lekkim wskazaniem na bankiet �ywych politycznych trup�w. Wy si� zastanawiajcie, a ja napisze co o was my�l�. Teraz mog� powiedzie�, �e ba�em si� o komisj� �ledcz� w sprawie Blidy i w sprawie zadymiarzy z Ligi Republika�skiej, dzi� zawiaduj�cych polityczn� policj� CBA, Ba�em si�, bo w Polsce, zw�aszcza na fali zwyci�stwa takie brudy zawsze si� zamiata i to nie pod dywan, ale pod posadzk� i przykrywa now� terakot�. Jak wida� niepotrzebnie si� ba�em i jako� nie wyobra�am sobie, aby PiS, ze szc... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-06 19:31
G�os�w: 584


26 wrze�nia 2007 by Matka Kurka

Biuro PiS abonowa�o teksty matki kurki! Czy to nie jest �miertelnie zabawne!?
Opowiem wam co� �miesznego, dla roz�adowania atmosfery. Dzi� ch�opaki, kt�re zasuwaj� przy stronie, z moimi wypocinami, przys�a�y mi wiadomo��. Zanim o wiadomo�ci, sk�adam podzi�kowania w�a�cicielom i gospodarzom strony, kt�rych nie znam, nigdy si� z nimi nie spotka�em i jestem tylko ich go�ciem, strona to ich dzie�o. Teraz wiadomo�� od ch�opak�w. Adres g��wny, biura PiS, abonowa� moje teksty. Do wczoraj. Po serii tekst�w opiewaj�cych dorobek wodza Jaros�awa, biuro PiS anulowa�o subskrypcj�. Powiem szczerze, �e nie mia�em poj�cia o tym abonamencie i o partyjnym obowi�zku czytania moich tekst�w, ale jeszcze bardziej rozbawi�a mnie partyjna cenzura. �mieszno�� tego wydarzenia ma jeszcze trzecie dno. PiS jest parti� paranoik�w, oni naprawd� obserwuj� i interesuj� si� pogl�dami jakiego� `forum... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 21:39
G�os�w: 584


07 pa�dziernika 2007 by Matka Kurka

Ksi��e Jaros�aw. Potomek carskiej generalicji, dziecko-magnat PRL! Lewy salonowy!
Jeszcze raz wr�c� do pana "przedstawiciela prostego ludu", co to wiedz� o Polsce parafialnej zdoby� nie na salonach, ale w remizach. Wcze�niej kilka niezb�dnych s��w wyja�nienia co do mojej "tw�rczo�ci" na forum, s��w kt�re nale�� si� czytelnikom, pytaj�cych kim jestem. B�dziecie musieli uwierzy� mi na s�owo, tym bardziej, �e z ro�nych wzgl�d�w, g��wnie osobistych, nie powiem kim jestem. Informacja najwa�niejsza powi�zana z inn� wa�n� informacj�, nie jestem cz�onkiem �adnej partii, nigdy nie by�em, w og�le nigdy do niczego nie nale�a�em, nawet do harcerstwa, w zwi�zku z tym nikt mi za moje pisanie nie p�aci. Chcia�bym te� podzieli� si� uwagami technicznymi. Po pierwsze traktowanie tego co tu pisz�, jako publicystyki, czy "literatury", jest g��bokim nieporozumieniem. Dzi�kuj�c za wszelkie ... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-07 14:40
G�os�w: 582


05 lutego 2008 by Matka Kurka

Wydaje mi si�, �e za ostatnie lata, wielu z PiS p�jdzie siedzie�!! Ilu? Nie wiem!
Powoli pokazuj� si� wierzcho�ki g�r lodowych i im wi�cej czubk�w dawnej w�adzy si� wy�ania, tym wi�cej rozpaczliwych konferencji. Dzi� powodziami straszono i ostrzegano przed kohabitacj�. Narzekamy sobie stare panny prawie sprawiedliwe, bo�my dawno w�adzy nie mia�y. I to na co narzekamy? Na spadek akcji 3 milion�w mieszka�. Z tego co pami�tam, przez dwa lata rz�d�w PiS, dwa razy by�a mowa o gospodarce, raz przy okazji lustracji Zyty, Jezus Maria co teraz b�dzie bez ksi�gowej, drugi raz przy pakiecie Kluski. Zyt� trzeba by�o reanimowa� zmieniaj�c w ustawie OZI na kole�ank� �ony m�a. Kluska przepad� wraz z piekarzem z Legnicy. To by by�o wszystko w temacie IVRP gospodarczej. Pami�tam te� par� innych osobliwo�ci, na przyk�ad pani Jakubiakowa, co to r�koma i nogami broni�a si� przed Euro i s�... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2008-02-05 19:08
G�os�w: 501


29 stycznia 2008 by Matka Kurka

II Irlandia nastanie, gdy PiS odda 2999999-te mieszkanie, a wyznawcy odbior� klucze!
Co si� zmieni�o? Zmieni�y si� dwie rzeczy. Po pierwsze - od dw�ch miesi�cy w Polsce nie m�wi si� o niczym innym, jak o konieczno�ci reform i rozwi�zaniu problem�w gospodarczych i spo�ecznych. M�wi si�, co trzeba naprawi�, co trzeba zrobi�, co zlikwidowa�. Tematy gor�ce i na samym szczycie, przeplatane jedynie tym, na co si� pan mniej wa�ny Foch obrazi� i jakiego oczekuje zado��uczynienia. Poza tym, nie ma innych temat�w, a je�li s� to na planie trzecim i czwartym. Po drugie - nikt nie m�wi, �e inflacja niska, �e PKB przyzwoite i jest fantastycznie, przeciwnie, m�wi si�, �e fantastycznie nie jest. Po dw�ch latach olewania wszystkiego i �ci�gania uk�ad�w, w Polsce od dw�ch miesi�cy nie m�wi si� o lustracji, o ��e -elitach, o tym gdzie sta�o ZOMO, nie paktuje si� z Reant� Beger, jak kupi� sz... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2008-01-29 20:59
G�os�w: 501


30 wrze�nia 2007 by Matka Kurka

Ma�y kapral, partyzant, m�wi o Polsce dla Polak�w! G�osujcie i pilnujcie witryn !
Kiedy� pewien austriacki kapral opowiada� w bawarskich knajpach, jak wielkie b�d� Niemcy. Na pocz�tku ludzie si� z niego �miali i za wszarz wyprowadzali z lokalu. Wtedy kapral krzycza� na ulicach, zbiera� sobie podobnych podrzutk�w i wraca� oknem do lokalu. M�wi� tak, �e i po pijaku nie da�o si� tego s�ucha�. M�wi� o Niemcach, kt�rzy zostali skrzywdzeni przez inne narody, �e tylko silne Niemcy wojuj�ce w Europie, b�d� Niemcami godnymi szacunku. Krzycza�, �e bolszewizm zagra�a �wiatu, �e �wiatu zagra�aj� �ydzi spiskuj�cy mi�dzynarodowym kapita�em. Po krzykach, przedstawi� Niemcom prost� recept� na sukces: aby Niemcy ros�y w si��, trzeba przej�� maj�tek �ydowski i rozda� g�oduj�cym niemieckim rodzinom. Tak b�dzie sprawiedliwie. Te jego my�li, po latach, nazwano narodowym socjalizmem. Dalej o... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-30 18:36
G�os�w: 491


17 marca 2008 by Matka Kurka

Palikot mia� racj�! Czy widzieli�cie tego u�ana na traktorze na tle bocian�w?
Widzieli�cie to samo co ja? Jezusie Frasobliwy, czy naprawd� widzieli�my to co widzieli�my? Podk�ad muzyczny z Polskich Dr�g (chyba, albo jaki� inny "Dom"), mapy z czas�w II Wojny �wiatowej, laurka dla by�ej i donos na obecn� w�adz�. Kto to by�? Giertych Roman, syn Macieja? Andrzej Lepper na przepustce? Leszek Bubel w spo�ecznej akcji? Nie Kochani Polacy, to by� Wasz prezydent. Kiedy ju� wyobra�amy sobie, �e dalej w paranoi i g�upocie posun�� si� nie mo�na, t�usty z kancelarii kr�ci kolejny teledysk, z bratem brata, Dod� bli�niacz�. Pani Doroto prosz� mi wybaczy�, skrzywdzi�em pani� w pochopnej metaforze. B�azny zejd�cie w ko�cu ludziom z oczu, zbo�e na tory wysypywa� plebsie, nie reprezentowa� 40 milionowy nar�d w �wiecie.

Je�li ten teledysk t�ustego z Pacyn� w roli g��wnej zobaczy... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2008-03-17 20:48
G�os�w: 490


12 pa�dziernika 2007 by Matka Kurka

Sk�d w Tusku tyle brutalno�ci, przykro by�o patrze� jak si� zn�ca� nad s�abszym!
Dobrze, zgoda m�wi�em dokopa�. Tak, nie wypieram si�, zach�ca�em, �eby zmasakrowa�. Owszem, nawo�ywa�em, daj mu popali� Donald, ale na lito�� Bosk�, na rany Chrystusa, po co rozk�ada� na �opatki i jeszcze kopa�, po co po le��cym skaka� i dlaczego zmasakrowanego ci�ga� za nog� po pod�odze? Jedyne co usprawiedliwia Donalda to fakt, �e posprz�ta� na koniec po sobie i wyni�s� "przeciwnika" ze studia.
Matka_Kurka 2007-10-12 21:12
G�os�w: 490


31 grudnia 2007 by Matka Kurka

Pan B�g nam zes�a� PO i dzi�kujmy Bogu, �e mamy to na co zas�ugujemy! To cud!
Sami s�yszeli�cie, no sami s�yszeli�cie, czego razem dokonali�my. Ten cz�owiek ju� nigdy nikogo nie zaskoczy, ten cz�owiek i jego brat ju� sobie mo�e i my�my to nie chwal�c si� sprawili. Ko�czy si� stary nowy rok, zaczyna si� nowy, nowy rok. W starym nowym roku odwalili�my kawa� nam wszystkim potrzebnej roboty. Powiem wam Rodacy, �e to dobrze. Dobrze, �e nam si� uda�o i nie ma co narzeka� na efekt, efekt jest wy�mienity. Wybrali�my najlepiej, lepiej nie mo�na by�o wybra� i Ci, kt�rzy mnie znaj� wiedz� co mam na my�li. Mam na my�li nasze narodowe polityczne mo�liwo�ci, mo�emy sobie lata� w chmurach, ale na kartach gdzie stawiamy X, nie ma doskona�o�ci, nie ma nawet wielkiego wyboru. Tym bardziej mo�emy sobie pogratulowa�, �e z niczego wybrali�my maksymalnie. Do wyboru mieli�my PiS, PO i LID... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-31 20:23
G�os�w: 487


16 grudnia 2007 by Matka Kurka

Jestem ateuszem, ale mam szacunek dla �ydowskiej patronki RM, Miriam z Nazaretu!
Jaka jest najkr�tsza definicja sekty? Zabobon, kt�ry przynosi doch�d. Z nierozgarni�tego w u�amku sekundy mo�na zrobi� m�czennika, z doliniarza ju� znacznie trudniej. Zanim Julia, czy ktokolwiek inny we�mie za fraki szamana z Torunia, musi zna� odpowied� na jedno pytanie. Przekr�ty sz�y? W zasadzie odpowied� to ma�o, wszak odpowied� wszyscy spoza kr�gu podejrzanych znamy i mo�emy ch�rem krzykn�� - SZ�Y. Diabe� tkwi w dowodach i na odcinku dowod�w s� pewne problemy, trzeba pami�ta�, �e za tym radiem stoi pot�na kasa szmalcownika Koby�y, kt�ry potomk�w Jasnog�rskiej Pani, sprzedawa� za r�bank� gestapowskim zbirom. Trzeba pami�ta�, �e w radio s� zatrudnieni fachowcy z najlepszych esbeckich szk�, patrz towarzysz Nowak, aspiruj�cy do wiceprezesa Radiokomitetu w czasch Jurka NIE, TW z kilkudzi... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-16 12:32
G�os�w: 475


29 lipca 2007 by Matka Kurka

Zgin�o 10tys Powsta�c�w, 200 tys cywil�w! Sztab uciek� z kraju i dosta� ordery!
Zgin�o 10tys Powsta�c�w, 200 tys cywil�w! Sztab uciek� z kraju i dosta� ordery!

Kult Powstania, jest kultem polskiej g�upoty, jest `patriotycznym' och�apem rzuconym dla mas. Ci co zafundowali Polakom rze�, w wi�kszo�ci �yli sobie d�ugo i w wygodach demokracji. Legendarni przyw�dcy Powstania Warszawskiego, bohaterscy dow�dcy, podwin�li ogonki, by z bezpiecznych norek merda� patriotycznymi ogonkami:

1) B�r Komorowski - uciek� i zmar� na emigracji w Wielkiej Brytanii
2) Tadeusz Pe�czy�ski - uciek� i zmar� na emigracji w Wielkiej Brytanii
3) Antoni Chru�ciel - uciek� do Wielkiej Brytanii, zmar� na emigracji w USA
4) Edward Pfeiffer - uciek� i zmar� na emigracji w Wielkiej Brytanii
5) Mieczys�aw Niedzielski - uciek� i zmar� na emigracji w USA
6) Aleksander Hrynk... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-29 18:19
G�os�w: 474


31 pa�dziernika 2007 by Matka Kurka

Za 4 lata stetrycza�y "w�dz", b�dzie pensjonariuszem domu politycznej jesieni!
Trzeba z �ywymi naprz�d i��,
Po �ycie si�ga� nowe,
A nie w uwi�d�ych laur�w li��
Z uporem stroi� g�ow�

Wy nie cofniecie �ycia fal!
Nic skargi nie pomog�:
Bezsilne gniewy, pr�ny �al!
�wiat p�jdzie swoj� drog�!

Obieca�em, �e po wygranej nie b�dzie poezji, ale w moim wydaniu, ten fragment wiersza wraz interpretacj� dedykuj� martwej partii PiS. Pan podw�rkowy w�dz ze �zami w oczach o�wiadcza, �e nie b�dzie p�aka�. Jak zwykle wizja k��ci si� z foni�. Najpierw pan podw�rkowy w�dz zwodzi�, �e przegra� wybory, bo w Mitach i Faktach, czytanych przez promil wyborc�w, by� w�dz ostro poniewierany. Nast�pnie okaza�o si�, �e zebra� po grzbiecie z powodu animowanych ludzik�w zach�caj�cych do wybor�w. W ko�cu Kurski zawyrokowa�, �e PiS przegra� poniewa� zabi�a ich frekwenc... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-31 11:55
G�os�w: 472


23 pa�dziernika 2007 by Matka Kurka

Donald Tusk (na konferencji) m�wi� jak cz�owiek, nie polityk! Podoba�o mi si�!
Patrzy�em i s�ucha�em nowego premiera i jako� tak nieswojo si� czu�em. Nie by�o s�owa o zagro�eniu dla w�adzy, zagro�eniu p�yn�cym ze strony medi�w, elit, �rednio wykszta�conych, korporacji, z�odziei i zwartych szereg�w po stronie ZOMO. Nie zauwa�y�em te�, aby sta�a si� krzywda komukolwiek, jaka si� dzia�a wielu pami�tnego 13 grudnia. Tak si� przyzwyczai�em do gomu�kowskiej retoryki, �e ze zdziwieniem patrzy�em jak zwyci�ski polityk zachowuje si� z pokor�. Wi�cej w nim obaw zwi�zanych z now� funkcj� ni� pewno�ci siebie. B�g raczy wiedzie� na jak d�ugo starczy tej pokory, niemniej jednak u poprzednika nie zauwa�y�em cho�by krzty, tego co zaprezentowa� nast�pca. Chce mi si� wierzy�, �e czeka nas nowa jako��, polityczna kuchnia pe�na niespodzianek zostanie zamkni�ta, Polakom i dziennikarzom b... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-23 18:12
G�os�w: 467


18 marca 2008 by Matka Kurka

Dla b�azna, opowiadaj�cego o geju Kurasiu, wystarczy izba wytrze�wie� i kurator!
Pewne granice zosta�y przekroczone i wyznaczone, to oznacza, �e trzeba stan�� na jednym brzegu i pomacha� tym na brzegu drugim. Wszelkie nawo�uj�ce do pojednania i dialogu humanitarne apele, wszelkie pro�by o walk� fair uwa�am za estetyczne lenistwo, sprawy maj� si� jasno i dramatycznie. Na jednym brzegu stoi zrusyfikowana, powt�rz� ZRUSYFIKOWANA patologia pod wodz� pastucha z Torunia i bli�niaczych potomk�w ruskich oficer�w. Po drugiej stronie i chcia�bym to r�wnie wyra�nie podkre�li� - POLACY. Kilka �adnych dziesi�tek lat nie przywi�zywa�em wagi do s�owa Polak, Polska, raczej interesowa�y mnie s�owa cz�owiek i �wiat. P�no zrozumia�em, �e bogactwo cz�owiecze�stwa i �wiata polega r�wnie� na tym, �e spotkamy Polaka, Niemca, Japo�czyka na jednej planecie. Sk�d wiemy kogo spotykamy? Dobre py... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2008-03-18 19:35
G�os�w: 463Kacze zaka�y to zrusyfikowani potomkowie bojar�w i czekist�w! Taka jest prawda!
Kiedy� opisywa�em histori� ojca bli�niak�w. Z nieukrywan� satysfakcj� odnotowuj�, �e w "Wikipedii" uzupe�niono, na razie w skromnym fragmencie, fakty z �ycia Rajmunda K., mi�dzy innymi fakt wsp�pracy z PZPR. Wi�cej szczeg��w co do historii z �ycia wzi�tych mo�na przeczyta� w artykule "Polityki", link do tego artyku�u znajdziecie pod opisem �yciorysu towarzysza Rajmunda. Wspominam o tej sprawie z dw�ch powod�w. Po pierwsze zarzucano mi pisanie nieprawdy, kiedy opisywa�em dorobek naukowy Rajmunda Kaczy�skiego, wyk�adowcy WUML, szkol�cego mi�dzy innymi Ochaba, jednego z najg�upszych komunist�w w dziejach PRL. Zarzucano mi fa�sz kiedy opisywa�em kontrakty Rajmunda w Anglii i USA, w latach 60, kiedy na kontrakty wyje�d�ali tylko kamerdynerzy komunist�w, albo sami komuni�ci. Po drugie, ostre k... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2008-03-18 16:06
G�os�w: 463


17 stycznia 2008 by Matka Kurka

Nie cierpi� �ebrak�w, jak szaman z Torunia! Szanuj� biznesmena Jerzego z NIE!
Ten franciszka�ski styl bycia nowej w�adzy zaczyna mnie powoli irytowa�. Zwolniony? A co to za kara, wywalono kilkadziesi�t milion�w na sekt�, kt�ra b�dzie poszukiwa� gejzer�w pod Toruniem?? Od kiedy to zakony zajmuj� si� biznesem? Wiem, �e od zawsze, ale od kiedy oficjalnie i za publiczne pieni�dze? S� takie czystki, kt�rym nale�y tylko i wy��cznie przyklasn��. Jak stukrotnie pisa�em, pomimo ateizmu, nie nawo�uje do ateizacji, skoro Polakom dobrze z Panem Bogiem, to z Panem Bogiem. Tylko Pan B�g nie �yczy�by sobie, aby jaki� szaman kasowa� kas� z kieszeni takich zb��kanych owieczek jak ja, z kt�rymi Pan B�g wi��e boskie plany i po to w�a�nie da� B�g ludziom woln� wol�, aby mnie przed szamanami broni�.

Sko�czmy raz na zawsze z tym �ebrz�cym szamanem, str�czycielstwo jest karane w na... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2008-01-17 19:36
G�os�w: 451


04 stycznia 2008 by Matka Kurka

Polak-Katolik-Patriota! Nie m�j �wiat, ale przed spamem PIS-RM trzeba chroni�!
Przyzna� si�, nie przyzna�, s�d to ma na g�owie i prokurator. Na szcz�cie Urba�skiego, jego ziomale partyjni, w�a�nie dokonuj� politycznego �ywota i jaka� forma normalno�ci przysz�a do w�adzy. Normalnie zosta�by Urba�ski zlinczowany w �wietle kamer, oczywi�cie wcze�niej musia�by si� narazi� strategowi lub Ziobro, w innych razach, to go raczej strateg wyci�ga� z "tarapat�w", jak przy dymisji z kancelarii mniej wa�nego brata, nawiasem m�wi�c, po artykule w innej sprawie, r�wnie tajemniczej, jak kr�cone lody z baronem SLD, Nawratem. Tak czy siak, mnie Urba�skiego losy nie podniecaj�, chocia� wiem, �e gdyby tak Palikotowi zdarzy� si� cie� podejrze�, czy Piterze, ju� oszo�omstwo z PIS i RM budowa�oby V RP. Tyle w temacie Marioli. Ja wiem, czy to jest sens pisa� w pi�tek o tej porze? Zreszt� co... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2008-01-04 19:56
G�os�w: 450


27 stycznia 2008 by Matka Kurka

PiS to polityczny chwast, wyrwa� to i zapomnie�, jedyna recepta na szkodnika!
Kr�tko si� obra�a� mniej wa�ny brat, bo szybko zosta� sprowadzony na ziemi�. Chcia�oby si� rzec - do nast�pnego razu, bo chyba nie ma odwa�nych co zaryzykuj� diagnoz� - wi�cej jaj nie b�dzie. W zasadzie powinienem by� szcz�liwy, jako paranoiczny przeciwnik degrengolady zwanej PiS, ale mnie jako� cudze nieszcz�cie nie cieszy, tym bardziej, �e to nie cudze, a nasze wsp�lne nieszcz�cie. Nieszcz�cie zdalnie sterowane bratem i paroma zaklinaczami z�otego deszczu. To nie jest tak, �e nieszcz�cie ma nam s�u�y� do poprawy nastroj�w, jak nieszcz�cie pu�ci b�ka i wska�e lepkim paluszkiem na s�siada, da si� wytrzyma�, ale nieszcz�cie ma w�adz� i to jest prawdziwe nieszcz�cie z nieszcz�ciem. Pal licho, �e ono na desce siedzi, po tym jak si� na w�asny cie� wi�kszy od siebie obrazi, sprawy s� b... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2008-01-27 21:15
G�os�w: 446


23 grudnia 2007 by Matka Kurka

PKB g�r�, inflacja, bezrobocie spada, benzyna po 4,36, a PiS szczeka do karawany!
Dzi� drugi raz reaguj� na spo�eczne potrzeby. Nie pisz o PIS, pisz jak jest biednie za PO. Zaraz, zaraz, jakie biednie, przecie� dwuletnie dzie�o PiS, O KT�RYM CZYTA�EM PRZEZ DWA LATA, trwa niez�omnie. Wzrost PKB, niska inflacja, spadek bezrobocia, wzrost inwestycji zagranicznych, mocna z�ot�wka, paliwo nie jest po 6 z�. O co wam sztabowcy i wyznawcy PiS chodzi? Macie do dyspozycji archiwa, wklejcie sobie swoje obiektywne oceny sprzed kilku miesi�cy i cieszcie si� �yciem. Cuda Tuska? A po choler� wam cuda Tuska? Macie sw�j pisowski raj na ziemi, krain� mlekiem i miodem p�yn�c�, sami j� zbudowali�cie i chyba zrobili�cie to na tyle solidnie, aby si� nie martwi� o przysz�o��. Chyba mieli�cie na tyle rozumu i budowali�cie jak trzecia �winka, z ceg�y i kryte dach�wk� pod�ug rozumu i przepis�w ... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-23 21:20
G�os�w: 440


11 listopada 2007 by Matka Kurka

Ja nie wierz�, �e jeszcze 30% popiera PiS! Teraz baty by�yby dwa razy wi�ksze!
I co, nie da�o si� ugry�� w j�zyk, trzeba by�o koniecznie podleczy� sobie ego, przy okazji narodowego �wi�ta, o kt�rym tak si� tr�bi od dw�ch dni? Przem�wienie kampanijne, wtykanie szpili "cud�w", tak zupe�nie przypadkiem i niechc�cy, �eby 5 milion�w, kt�re g�osowa�o za, poczu�o si� lepiej od 6 milion�w g�osuj�cych przeciw. �eby pogr��eni w �a�obie pora�ki mieli swoje narodowe �wi�to i najlepiej tylko swoje. Przedwojenna endecja, mia�a jeszcze jakie� idee i odwag�, cho�by taki Dmowski, narodowiec, antykleryka� i ateista, obecnie nie do pomy�lenia. Te dzisiejsze pop�uczyny po endecji, nie znalaz�yby szacunku ani u Dmowskiego, bo ten dewocji i parafii nie cierpia�, ani u tak cz�sto wspominanego Pi�sudskiego, kt�ry tych dw�ch miniaturowych "patriot�w" wsadzi�by do najciemniejszej celi w Berez... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-11 15:30
G�os�w: 439


01 stycznia 2008 by Matka Kurka

Stoj� pod �wi�tym obrazem i przysi�gam, �e tandeciarzy z PiS B�g pokara pomorem!
Czym si� stru�e�, tym si� lecz - proste prawda? "G" prawda. Konia z klacz� temu, co pami�ta czym ja si� stru�em? Lecz� si� w ciemno, tym co mi zosta�o i z ka�dym kieliszkiem czuj� si� lepiej. Czu�em si�, p�ki nie wszed�em na forum, a tu nic si� nie zmieni�o. Wczoraj przeczyta�em komentarz , ch�op niespotykanie spokojny, zazwyczaj j�zyk przygryza� i znosi�, a� by� p�k�. Nie po to �eby na mumi� donosi�, ale dla uwypuklenia podkre�lenia nerw, kt�re puszczaj�, powiem tak. G�upota pomijana milczeniem ro�nie w si��, g�upota wytykana czuje si� wyr�niona, dlatego od 2,5 roku lansuje tez�, �e g�upoty nie nale�y pomija�, nie nale�y wyr�nia�, ale nale�y t�pi�. Co ja si� nas�ucha�em nieprzyjemno�ci, jaki to ja komuch, esbek, gnida czerwona i �yd, kiedy t�piona g�upota doznawa�a raz�w. Ile to ... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2008-01-01 16:28
G�os�w: 437


05 wrze�nia 2007 by Matka Kurka

Ja Tobie, Ty jemu, on jej, ona Wam, oni im, My tamtym, tamci kolejnym! Wygramy!
Marudzi� trzeba, to nasz narodowy obowi�zek, ale trzeba te� zrobi� par� rzeczy i uratowa� co si� da. Od dzi� powinni�my m�wi� ka�demu, �e warto, wr�cz trzeba i�� na wybory. Warto r�wnie� przy tym napomkn��, �e g�osujemy m�drze, bo polityk�w mamy g�upich. Nie ma potrzeby przekonywa� babci, �e Boga nie ma, parady r�wno�ci s� ok., a bogaci s� dobrzy, nie ma sensu. Babci w ten spos�b nie przekonamy, trzeba babci powiedzie�, �e Roman Giertych to biedny katolik i on zaprowadzi prawo i sprawiedliwo��. Niech babcia g�osuje na Romana, je�li nie zg�osuje na Kurskiego, ju� babcia jest po naszej stronie. Nie ma sensu namawia� pana od kt�rego kupujemy warzywa, �e rolnicy powinni p�aci� ZUS, zamkn�� buzi� prosz�, nie straszy�. Nie ma co naje�d�a� na Leppera, swoje ma za uszami, ale o ludzi dba, sam nie ... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-05 08:01
G�os�w: 436


23 grudnia 2007 by Matka Kurka

Stefana Niesio�owskiego pochwalam za odwa�ne m�wienie prawdy o komunie PiS!
W �yciu zawsze trzeba m�wi� prawd�, inaczej Bozia si� zdenerwuje i po�le nas do wszystkich diab��w. Pose� Niesio�owski ma wiele wad, m�wi emocjonalnie, m�wi ostro, czasami wulgarnie, czasami sam nie wie co m�wi, ale od dw�ch lat pose� Niesio�owski jest w wy�mienitej formie, je�eli chodzi o m�wienie prawdy. Pose� Niesio�owski m�wi prawd� na zawo�anie, obudzisz pos�a o 2.30 w nocy, a pose� wy�o�y ci ca�� prawd�. Dzi� pose� wy�o�y� ca�� prawd� o mniej wa�nym bracie i nie by�o wida� �adnego grymasu wysi�ku na twarzy pos�a. Pose� usiad� sobie wygodnie i prosto z mostu waln�� prawd� po oczach i za to pos�a lubi�. Gdyby jakie� 5 lat temu kto� mi powiedzia�, �e radyka� Niesio�owski, cz�onek ZCHN, kleryka� i katolicki wojownik, b�dzie kim� kogo pochwal� i si� z nim w pe�ni zgodz�, uzna�by kogo� za ... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-23 13:56
G�os�w: 431


24 pa�dziernika 2007 by Matka Kurka

Bartoszewski jest chodz�c� histori� Polski! Czapki z g��w i pok�ony w pas!
Mi�y i po�yteczny gest, Bartoszewski to jeden z tych ludzi, kt�rym w pas si� k�ania� jest przywilejem. Idzie jak po ma�le, nowa fala w�adzy, szybko, mi�o, sprawnie, nienaturalnie spokojnie. Oby to nie by�a cisza przed gradobiciem. Z�era mnie ciekawo��, co si� urodzi ze zwi�zku POPSL? Dot�d by�o �atwo wiadomo, �e rz�dzi�o najgorsze co si� w Polsce wyl�g�o i Bogu dzi�kowa� , po�owy ju� nie ma, a druga po�owa co� tam mruczy pod nosem. Przy takim uk�adzie w�adzy, cz�owiek przyzwoity mia� proste zadanie do wykonania, krytykowa�, t�uc i patrze� czy r�wno puchnie. Teraz jest zupe�nie inaczej, nie dlatego, �e krytykowa� nie wypada, ale dlatego, �e ju� po pierwszych ruchach wida� du�o lepszy styl uprawiania polityki, racjonalne za�o�enia, co utrudnia szukanie dziury w dw�ch pol�wkach. Kiedy s�ysz� ... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-24 18:44
G�os�w: 431


26 stycznia 2008 by Matka Kurka

My�la�em, �e to co by�o, to poziom stabilnego dna. Jego przykr�tkawo�� zaskoczy�!
Nie uwa�a�em i nie uwa�am, nie szanowa�em i nie szanuj�, ale nie podejrzewa�em, �e le��c tak nisko, mo�na jeszcze spada�. W zasadzie powinienem zamkn�� buzi�, by� m�drzejszym i ust�pi� g�upiemu, tylko ile mo�na unika� i macha� r�k�? Wyjechanie z takimi fochami, na par� godzin przed ko�cem �a�oby, kt�r� z takim namaszczeniem si� og�osi�o, to ju� jest poziom sutereny. Nie powiem, �e ni�ej si� zej�� nie da, bo by�em przekonany przed tym spektaklem dla ubogich, �e prezentowany poziom, to stabilne dno i myli�em si� - to nieustanna ewolucja. Czuj� s�odkawy posmak w jamie ustnej, kiedy mam skomentowa� nowy upadek, staram si� jako� t�umaczy� tego ch�opca w kr�tkich majtkach i mimo wysi�k�w nie znajduj� jednego bodaj cherlawego alibi.

Potrzebowa� ma�y Lesio dw�ch godzin, �eby si� dowiedzie� ... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2008-01-26 18:02
G�os�w: 424


01 lutego 2008 by Matka Kurka

Gdyby ministrem by� kto� z PiS, logowa�by si� do "tarczy" wytrychem lub lewarem!
No i dobrze zrobili�cie, tylko kogo to obchodzi? Nie chodzi o to, �eby by�o fajnie, chodzi o to, �eby by�o maksymalnie idiotycznie. Odk�d mnie nogi nosz� po polskiej ziemi, gdzie nie mieszka ju� Chrystus i szatan si� z nim wyprowadzi�, ci�gle zachodz�, ale nie to tu, to tam, ci�gle zachodz� w jedno miejsce - w g�ow�. Widzia�em dzi� dwie konferencje, obie robi�y pozytywne wra�enie. Zaczn� od tej, co robi�a bardziej pozytywne wra�enie. Tak zwany stadion narodowy, moim zdaniem pomys� chory, bo jedyne stadiony, jakie jest sens budowa�, to sportowe. Niemniej jednak i skoro ju� ma by� narodowy, to zobaczmy jak to b�dzie wygl�da�o. O dziwo, b�dzie dobrze wygl�da�o, stadion powstanie w niecce bazaru, co wype�ni najbardziej wstydliwy fragment stolicy i to pierwsza dobra wiadomo��. Dalej wiadomo�ci ... ca�y tekst >>

Matka_Kurka 2008-02-01 20:51
G�os�w: 420


wi�cej najlepszych
dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha