Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825092
ods�on: 2103114

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


spowiedz


IVRP to kraj, w kt�rym �yje jeden obywatel i jego brat, a rz�dzi kierownik PGR!
Panie prezesie ja jednak prosz� aby pan nie m�wi� w imieniu wszystkich, a ju� bezwarunkowo nie w imieniu wszystkich Polak�w. By� mo�e kilku wszechpolak�w, ale na pewno �aden Polak nie oczekiwa� tego rz�du, ba wi�kszo�� Polak�w nawet w najczarniejszych snach nie wy�ni�a dna, kt�rego si�gn�a IVRP i pan osobi�cie. Wi�kszo�� Polak�w czeka na koniec tego rz�du zanim powstanie i prosz� nie psu� �wi�tecznej atmosfery Golgot� pustych s��w i judaszowych deklaracji, b�dzie musia� �askawca przeprasza� jak ojciec "derektor", a sam pan wiesz najlepiej jak srogi to wymiar kary dla ciebie....przem�wi� ludzkim g�osem.  

Bez przesady z t� uczciwo�ci� w okresie wielkiego postu, ka�dy ma cos na sumieniu, �eby od razu tak pana leppera szykanowa� za ma�e przest�pstwa. Kto jest bez winy niech sobie rz�dzi, a kto z win� niech rzuci kamie� w oko libera�a, a b�dzie mu odpuszczone. Mamy czas refleksji, �alu za niegodne uczynki i mocne postanowienie poprawy, mimo �e nie jestem osob� wierz�c� nie chcia�bym zak��ca� wielkopostnej atmosfery szanuj�c i doceniaj�c to rzadkie zjawisko, kiedy wierni pych� zamieniaj� na pokut�. Obowi�zkiem ka�dego katolika w okresie wielkanocnym jest spowied� i ja r�wnie� chcia�bym dokona� czego� w rodzaju publicznej spowiedzi, �alu za grzechy, kt�re mam nadziej� odpokutowa� bij�c si� w piersi i prosz�c bli�nich o wybaczenie. Wbrew powszechnie panuj�cej i do znudzenia powielanej opinii na temat mojej skromnej osoby, nie jest politykiem �adnego ugrupowania, moje pochodzenie narodowe jest rdzennie polskie do 3 pokole� (dalej nie sprawdza�em), dziadek nie by� w Wehrmachcie, by� na przymusowych robotach w Niemczech, potem w obozie pracy, nie jestem Michnikiem i Urbanem, nie jestem Tomaszem Lisem, ani Paradowsk�, czyli m�wi�c kr�tko nie pope�ni�em �adnego z grzech�w g��wnych, kt�rych  IVRP nie wybacza. W mojej rodzinie by�o tylko dw�ch cz�onk�w PZPR, jednym by� m�j ojciec sekretarz POP w 40 osobowym zak�adziku, drugim ojciec ojca szeregowy cz�onek partii. Wiem, �e grzech ojca i dziadka w PZPR jest ci�ki, dlatego nawet nie pr�buj� unika� pokuty, by� mo�e z�agodzi wymiar kary fakt, �e ojciec nigdy nie otrzyma� talonu na malucha, ani przydzia�u na mieszkanie, a moja mama katoliczka z krwi i ko�ci r�wnowa�y�a politycznie dom rodzinny pe�ni�c funkcj� przewodnicz�cej NSZZ Solidarno�� w zak�adzie, kt�ry zatrudnia� 500 os�b. Upolitycznienie mojego rodzinnego gniazda wywo�a�o we mnie naturalny mechanizm obronny, kt�ry dzia�a� na zasadzie awersji do wszelkich form i struktur politycznych, co w efekcie spowodowa�o, �e nie zapisa�em sie nawet do harcerstwa. W sumie proporcje mi�dzy pezetperowsk� przesz�o�ci� ojca na poziomie prowincjonalnym a szlachetno�ci� matki i moj� neutralno�ci� polityczn�, s� chyba korzystne, w zwi�zku z tym nie unikaj�c kary prosz� o �agodny wymiar.    

To by�y grzechy �yciorysu, poniewa� spowied� traktuj� bardzo powa�nie chcia�bym si� r�wnie� odnie�� do bie��cej grzesznej dzia�alno�ci. Niestety zn�w musze zacz�� od sprostowania nieco krzywdz�cych opinii, nie jestem profesjonalnym szczekaczem zatrudnionym przez sztab PO, co wi�cej PO uwa�am za parti� mia�k� pe�n� sprzeczno�ci, adoruj�c�  hierarchi� ko�cieln�, s�owem normalna polityczna przeci�tno�� charakterystyczna dla polityki w og�le, nie jest to ugrupowanie z kt�rym m�g�bym i chcia�bym si� uto�sami�. Nie mam te� wi�kszych opor�w aby przyzna�, �e Tusk z polityka b�yskotliwego, obdarzonego refleksem polemicznym i trze�wym spojrzeniem na scen� polityczn�, po przemieleniu przez sztab wyborczy sta� si� politykiem nieco plastikowym, zagubionym, pewnie w du�ym stopniu sfrustrowany pora�ka wyborcz� i kursk� degrengolad�. Przyznaj�, �e megalomania Rokity z groteskowym has�em `premier z Krakowa' na czele w du�ym stopniu przyczyni�a si� do pora�ki ca�ej partii, co tu du�o m�wi� ca�a kampania PO, to amatorszczyzna wzorowana na ameryka�skiej kalce do b�lu nieudolnie przeniesionej na polskie siermi�ne realia. Jednak bior�c pod uwag� wszystkie te wady nikt przy zdrowych zmys�ach nie powie, �e mia�ka PO jest w jakimkolwiek stopniu por�wnywalna z walonkowym PiSem, kt�ry na rustykalnej wizji religii, ko�tu�stwie i maniakalnej teorii spisku odni�s� wyborczy sukces, co w kraju takim jak Polska, nie jest �adnym majstersztykiem jakby chcia�o wielu, jest skutecznym prostactwem i aby z takiego �rodka skorzysta�, trzeba by� albo cynicznym, albo dobrze  ukorzenionym w tych realiach, wi�kszo�� polityk�w i elektoratu PiS po��czy�o obie cechy. Przepraszam za ten wtr�t, ale by� on konieczny do rozgrzeszenia z wyboru mniejszego z�a, kt�rym jest PO i za kt�ry to wyb�r nie pobieram profit�w, pragn� r�wnie� uspokoi� wszystkich bli�nich, kt�rzy podejrzewaj�, �e za ich podatki uprawiam sobie politykierstwo w urz�dzie, albo na zasi�ku, �pijcie spokojnie bracia chrze�cijanie, w tej materii pope�ni�em tylko jeden grzech, odwa�y�em si� p�j�� na swoje a dobry b�g sprawi�, �e si� powiod�o i mam z czego �y�, nie ma tego wiele, ale wi�cej nie potrzebuj�. Przy okazji mojej przedsi�biorczo�ci �piesz� wyja�ni�, �e nie ukrad�em ani z�ot�wki, co tu dopiero m�wi� o 1 milionie, pierwszy milion przy moich dochodach osi�gn� gdzie� w okolicach 3 inkarnacji, co oczywi�cie w �aden spos�b nie t�umaczy mojego krwio�erczego liberalizmu, powinienem siedzie� na zasi�ku lub w urz�dzie i za darmo opiewa� IVRP.    

Na koniec zostawi�em sobie grzech �miertelny, kt�rego pr�no szuka� w dekalogu, czy biblii, ale musze si� z niego wyspowiada�, bo dr�czy mnie to brzemi� od kilku miesi�cy.  Tym grzechem jest grzech naiwno�ci, ot� prawdopodobnie z braku do�wiadczenia wywo�anego moj� 10 letnia absencj� wyborcz� (nie licz�c referendum UE) uwierzy�em, �e w Polsce po raz pierwszy stworzy�a si� okazja by popchn�� co� do przodu razem i ponad ideologi�, mia�o to by� katharsis dla pokomunistycznej degrengolady, motywowany t� naiwno�ci� uda�em si� do urny by wrzuci� g�os na p�normalnos� i w tym momencie pope�ni�em najwi�kszy grzech, kt�rego dot�d nie wyjawia�em, a kt�rego d�u�ej ukrywa� nie jestem zdolny, bo sumienie pali ogniem piekielnym. Wrzuci�em do urny g�os na PO zgodnie z moim przekonaniem, �e to z�o b�dzie najmniejsze, ale by zachowa� pewna r�wnowag� i zmusi� przysz�ych koalicjant�w do wsp�pracy odda�em g�os na senatora PiS. Bardzo bym chcia� aby ten �miertelny grzech oddanego g�osu na senatora PiS by� odczytany jako popularna na forach prowokacja, niestety nie ma w tym i w �adnym innym fragmencie spowiedzi cienia prowokacji, jest tylko samobiczowanie. Nie pami�tam nazwiska tego kandydata PiS, nie jestem nawet w stanie sprawdzi�, czy zasiad� w senackiej �awie, jednak bez wzgl�du na skutek, prosz� o surow� pokut� zwi�zana z przyczyn�, a przyczyn� by�a naiwno��, �eby nie powiedzie� g�upota. Dzi� patrz�c na ten przykry epizod z perspektywy czasu t�umacz� sobie i siebie tylko w jeden spos�b, chcia�em dobrze, ale nie mia�em poj�cia, jak wielkie z�o czai si� w tych co krzy�e nosili na p�aszczach, a w d�oniach sztandary prawa, sprawiedliwo�ci i patriotyzmu. Zmyli� mnie ten korow�d satyr�w, kpi�cych z wiary i warto�ci obracaj�c co �wi�te w pospolit� hucp� b�azn�w.  Dzi� w archiwalnych zdj�ciach wygl�da ta kawalkada jak poch�d 1 majowy przed trybun� I sekretarza  jaros�awa i pe�ni�cego funkcje reprezentacyjno -us�ugowe na rzecz jednej partii, brata I sekretarza, bli�niaczo podobnego lecha. Nie wiem co mnie w�wczas za�lepi�o tak bardzo, aby nie zauwa�y�, �e kr�l jest nagi cia�em i duchem, by� mo�e �lepa wiara w szczere intencje, kt�rymi teraz IVRP brukuje polskie piek�o. Wi�cej grzech�w nie pami�tam, za wszystkie serdecznie �a�uj� i obiecuj� popraw�, a Ciebie narodzie prosz� o przebaczenie.Matka_Kurka 2006-04-13 18:15
G�os�w: 85
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=361

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha