Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825092
ods�on: 2103114

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


socjotechnika


PiS od wielu miesi�cy krzyczy: "Twoja szcz�ka zaatakowa�a moj� pi��"!
Ka�dy szanuj�cy si� zwolennik PiS jest dumny, �e nie daje si� manipulowa� prasie i uk�adom. �mieszne to i tragiczne, bo �rednio rozgarni�ty student socjologi wie, �e socjotechniki stosowane prze PiS to najbardziej prymitywne techniki manipulacji, bardziej prostych ju� nie ma. co to oznacza> Oznacza to tyle, �e zwolennicy PiS nie tylko daj� si� manipulowac, ale daja si� wodzic za nos i to politykom. Trywialna socjotechnika, kt�r� do znudzenia wykorzystuje PiS jest tyle� irytuj�ca, co bezlito�nie obna�aj�ca potencja� intelektualny. Jaka to technika, ano technika "w�a�ciciela okrwawionego bejsbola", krzycz�cego �apa� bandyt�. We�my pierwszy z brzegu przyk�ad, cho� on mnie ju� te� obrzyd�, mowa oczywi�cie o "ta�mach prawdy". Ka�dy normalny cz�owiek maj�cy jaki� elementarny kodeks moralny zapad�by sie pod ziemi�, ba w tak ewidentnej sprawie zapad�by si� pod ziemie ka�dy cywilizowany polityk, a na pewno poda� do dymisji. Tymczasem co robi� rewolucjoni�ci moralni? To nie "ta�my prawdy" s� prawdziwe, to nie to co uchem mo�na us�ysze� i okiem zobaczy� jest wiarygodne, ale wi�cej ni� pewne jest to czego nie wida�, nie s�ychac i na co nie ma dowod�w. Opozycja zmusi�a do korupcji PiS, co og�osi� pose� Kuchci�ski i to by�o jedyne przyznanie si� do tego, �e jednak korupcja by�a. To ta z�a Begerowa, skazana oszustka jest winna, bo zaprosi�a ministr�w na pogaw�dk�, a nie ministrowie, kt�rzy za sam fakt pertraktowania ze skazan� powinni poecie� bez s�owa dyskusji ze sto�k�w. W ko�cu kiedy to nie pomaga, okazuje si�, �e rzecz by�a wielkim spiskiem s�u�b WSI i dziennikarzy dzia�aj�cych na zlecenie opozycji. Czyli w�a�ciciel zakrwawionego bejsbola u�ala si�, �e zosta� brutalnie zaatakowany zza w�g�a, tak perfidnie, �e atakuj�cy walili szcz�kami, g�owami i nosami w jego ulubiony kij. W ca�ym kocio�ku chodzi oto aby miesza�, aby si� szumowina k�amstwa zmiesza�a ze sk�adnikami prawdy i w tak powsta�ej brei zaton�o wszystko, by na koniec zn�w szumowina wyp�yn�a na wierzch.

Drugi przyk�ad to "krzywda" jaka si� sta�a wielokrotnemu potwarcy, pos�owi o mentalno�ci rakarza, cz�owiekowi, kt�rego widok i "dorobek" �yciowy przyprawia o md�o�ci, kt�ry obra�a�, oskar�a� bezpodstawnie, i w ko�cu kpi� z "ciemnego ludu" jako klienteli jego ma�ci na szczury. Jemu nagle sta�a si� krzywda bo dw�ch dziennikarzy, go zagada�o i wy�mia�o, po kolejnych bzdurach, kt�re z siebie wycedzi�. W cz�owieku krew si� gotuje, kiedy widzi jak typek najgorszego autoramentu domaga si� przeprosin, bo kto� odwa�y� si� powiedzie� mu prawd� w oczy o nim samym i zakneblowa� w ko�cu be�kot, kt�ry z siebie ca�e �ycie wyrzuca�. �Tak widz� rzecz normalni Polacy, ale prawdziwi Polacy, patrioci, "katolicy" modl�cy si� co dzie� �arliwie i pozostawiaj�cy wolne krzes�o dla w�drowca, kt�ry jakby si� odwa�y� zapuka� do drzwi w �achmanach poczu�by szcz�k� burka na po�ladku, ci ludzie prawi, kultywuj�cy tradycje ojc�w, powiesz� sobie portret pos�a obok Matki Boskiej. I co jest w tym wszystkim najtragiczniejsze? Niestety, to, �e te prostackie techniki przynosz� efekt i wszyscy prawi, sprawiedliwi, prawdziwi Polacy i "katolicy", czuj� si� jak nowo narodzeni, wykapani w Gangesie, oni p�jd� za pos�em po ogie� i podpal� wszystkie "antypolskie" domostwa, by �wi�ty ogie� "prawdy" oczy�ci� polska ziemi�. Tak dobrze s�yszeli�cie, tu chodzi o PRAWD�, wiadomo juz jak ma wygada� PRAWO, jak sie dzieje SPRAWIEDLIWO��, teraz chodzi o PRAWD�, bo PRAWDA to stabilizator Rewolucji Moralnej. To zachowanie wyznawc�w PIS przypomina jako �ywo reakcje Hamasu na karykatury w du�skiej prasie, tyle �e w przypadku PiS nikt ich nie namalowa�, sami robi� sobie karykaturalny autoportret. D�ihad IVRP rusza zawsze do boju gdy w�a�ciwie sam sobie zdaje �miertelne ciosy. Dlatego moim skromnym zdaniem, z tymi lud�mi nie mo�na dyskutowa�, nie mo�na nawraca�, tych ludzi trzeba przywr�ci� na w�a�ciwe miejsce, czyli margines spo�eczny. Ci co mieli nieszcz�cie zaufa� PiS, zreszt� i ja do nich nale�a�em, do dzi� pluj� sobie w brod� za g�os oddany na senatora PiS, ale maj� rozum, maja poczucie smaku, maj� elementarne poczucie przyzwoito�ci, oni juz dawno przestali popiera� to szale�stwo, to co zosta�o to ekstrema, a ekstremy si� nie nawraca, ekstrem� si� eliminuje z �ycia publicznego.

Matka_Kurka 2006-10-05 17:46
G�os�w: 77
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=14

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Co za r�nica komu b�dzie podlega� WSI, jak wszystko b�dzie podlega� PiS!
Jest ju� tradycj� w�odarzy IV RP, �e ka�dego tygodnia przekazuj� narodowi, co zamierzaj� zrobi�, podsumowania tego co zrobili nie mieli�my jeszcze okazji skonsumowa�. Dziwnym mi nie jest, �e proso aferalno-lustracyjne, kt�rym �ywi� si� obywatele IVRP z braku innych zaj�� i pomys��w na zmian� menu, zn�w suto zosta�o podsypane elektoratowi prawych i sprawiedliwych. Nic tak Polaka nie tuczy jak szczucie innego Polaka, w chaosie lustracji, inwigilacji �cigania aferzyst�w mamy coraz wi�cej pobo�nych �ycze�, co raz mniej konkret�w. Nie jedno piek�o mo�na by wybrukowa� intencjami pan�w zagubionych we w�asnym fanatyzmie i podw�adnych naczelnemu arcykap�anowi, jutrzence narodu, I strategowi ��dnemu krwi polskiej zaspokajaj�cej pragnienie wszechpolskiej wendety. Dzie� do dnia podobny, dzie� w dzie� czai si� wr�g, z zewn�trz europejski dyktat, wewn�trz reakcjoni�ci i rewizjoni�ci obranej przez bractwo kiemliczoiwe �cie�ki zag�ady narodu innego ni� kiemliczowe wyobra�enia o narodzie. Szeroko zakrojone podgrzewanie atmosfery spo�ecznej polegaj�ce na prostej...uwaga....legendarne s�owo wytrych SOCJOTECHNICE, pokazywania um�czonego rz�du i partii chc�cej dobrze, ale dop�ki w tryby narodowo-socjalistycznej machiny piach sypie liberalny sabota�ysta, ojczyzna nie mo�e do�wiadczy� z�otych my�li rz�dz�cych. Kolejno�� dzia�a� jest taka jaka by� musi, najpierw rz�d b�dzie prostowa� wszelkie meandry polskiej historii, b�dzie odgrzewa� to co do odgrzania si� nadaje, kto by zawraca� sobie g�ow� aferami orlenowskimi, PZU, osocza, kiedy te afery w sonda�ach si�gaj� ledwie progu wyborczego, wa�ne jest by �ciga� wrog�w depcz�cych prawym i sprawiedliwym po pi�tach. Gdyby�my zliczyli wszystkie pomys�y medialne na przyk�ad pana ziobro wyszed� by z tego niez�y program wyborczy dla piotra ikonowicza lub leszka bubla, takiego zbioru demagogii i puszczania oka do publiki nie powstydzi�by sie r�wnie� rosyjski ma� stanu �yrynowski.  

Nie trzeba by� jako� specjalnie spostrzegawczym, aby zauwa�y�, �e dzia�ania rz�du i pan�w ministr�w nie s� przemy�lan� strategi�, realizacj� jaki� usystematyzowanych za�o�e�, to co si� dzieje to incydentalnie dobierane pomys�y w chaosie codziennych dzia�a�. Pan minister bez aplikacji jest wsz�dzie tam, gdzie spo�ecze�stwo chce podpala� stosy, a to uwolni linczuj�cych, a to oskar�y s�dziego, bo wyda� wyrok taki, �e hala si� zawali�a (kuriozum i szczyt ignorancji). Obrazi �rodowisko prawnicze, bo co jak co, ale ka�dy Polak wie, �e bez wyj�tku prawnik to z�odziej, a s�dzia �ap�wkarz, z pomini�ciem prokuratora waserwanny co  od lat 70 uczciwie oskar�a i braci kiemliczy, co na komunistycznym wydziale prawa marksistowskiego robili doktoraty, nie wolno te� zapomina� o panu ministrze zero co na 3= sko�czy� prawo i nie dosta� si� na aplikacj�, oczywi�cie z powodu spisku �rodowiska, wiedza na poziomie 3= by�a jedynie pretekstem.  Je�li pan minister i wszyscy prawi w��dcy IVRP pragn� sprawiedliwo�ci za wszelk� cen� jako obywatel gorszej liberalnej kategorii prosi�bym o wyja�nienie do ko�ca sprawy FOZZ i sp�ki Telegraf (sp�ka PC dawnego PiS), powinno to by� o tyle �atwe, �e premier powo�a� do rz�du, na wiceministra sprawiedliwo�ci, prowadz�cego t� spraw� s�dziego kry�e, kt�ry ws�awi� sie r�wnie� brawurowymi rozprawami w stanie wojennym i prokuratora kaczmarka oskar�aj�cego w tej samej sprawie uczyni� prokuratorem krajowym. Gdyby panowie wyprostowali w ko�cu i ten zakr�t polskiej historii Jaros�aw K. nie musia�by ukrywa� twarzy przed mediami, a biznesmen Pinerio, nie oczernia�by lieder�w PC (PiS) bezpodstawnymi zarzutami przyj�cia 600 tys �ap�wki. By� mo�e po to przyszli do rz�du dawny prokurator i s�dzia z afery FOZZ, aby sprawa biznesmena Pineiro, nie zako�czy�a sie tak jak sprawa innego cz�onka za�ozyciela PC i sp�ki Telegraf, Macieja Z., kt�ry odsiaduje 3.5 roku za przyj�cie �ap�wki od prezes�w Art-B, w ramach wdzi�czno�ci za przekazanie informacji na temat plan�w aresztowania pan�w baksika i gasiorowskiego. Tego si� jednak nie dowiemy je�li pan minister i koledzy z w�a�ciwym dla siebie zaanga�owaniem dla sprawy oczyszczenia kraju z afer, r�kawicy Telegrafu nie podejmie, a czy podejmie?? Jestem pewien, �e nie podejmie oczywi�cie nie dlatego, �eby nie m�g�, czy nie mia� odpowiednich narz�dzi, a dlatego, �e przed kamerami ta sprawa sprzedawa�by si� bardzo dobrze tyle, �e nie dla prawych i sprawiedliwych. S� sprawy takie co zagra�aj� Polsce i takie co zagra�aj� PiS, tych ostatnich nie wolno opisywa�, bo podobne dzia�ania charakteryzuj� postkomunist�w i r�owych libera��w broni�cych zaciekle uk�adu z nadania wiadomych medi�w, wiadomego pochodzeniaMatka_Kurka 2006-02-26 10:38
G�os�w: 55
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=447

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Do graj�cej szafy "ta�my prawdy" wrzu� ! Niech zabrzmi hymn na cze�� wodza !
Zostawmy pana "Mnietka", jego pomys�y granicz�, ze sztabowcami i PRowcami PiS, ten sam poziom absurdu i spsiku. Mamy innego "Mnietka", zanczenie bardziej odrealnionego. Cz�owiek, kt�rego brat widzia� dokumenty na SO, produkt SB, cz�owiek, kt�ry przysi�ga� w stoczni gda�skiej, �e juz nigdy wi�cej, cz�owiek, kt�ry diluje w sejmie pos�ami najgorszego autoramentu, ten cz�owiek kolejny raz wychodzi i ma czelno�� m�wi�, to co m�wi. Ma czelno�� g�osic kazanie i zostaje idolem mas, fenomen. Wczoraj przeanalizowa�em sobie wszystkie opublikowane dokumenty, najg�o�niej by�o w mediach o notatce Lesiaka, tzw 21 punktach, kt�ry to dokument jest �wistkiem papieru, nie maj�cym ani podpisu, ani stosownych piecz�ci czyni�cych go dokumentem operacyjnym, s�owem brudnopis, ale dobra nie wa�ne mamy dokument, mamy sensacj�. Nagle pojawia si� inny dotycz�cy SO, nie jest to dokument z szafy Lesiaka, jest gdzie� wygrzebany z akt, w�a�ciwe nie ma tam nic, jest charakterystyka partii, kt�ra powsta�a na bazie oszust�w kredytowych, wysypuj�cych zbo�a na tory, blokuj�cych drogi  itd., czyli �adna rewelacji, po prostu opis rzeczywisto�ci. Pytam po co by�o publikowa� ten dokument, nie maj�cy nic wsp�lnego z procesem Lesiaka i inwigilacj� prawicy, ano po to by na ko�cu pokaza�, nazwiska kt�re otrzyma�y kopie dokument�w, by wyboldowa� nazwisko Rokita. Jakie� by�o moje zdziwienie, kiedy pod koniec dnia opublikowano jeszcze jeden dokument, dotycz�cy partii PC i zapad�a grobowa cisza, nikt tego nie komentowa�. Czyta�em ten tekst, kt�ry dotyczy� zaanga�owania partii w dwie sprawy, po pierwsze afer� FOZZ, po drugie w spraw� Telegrafu powi�zan� z Art B. Moje zdumienie jest przeogromne, poniewa� wszystkie opisane powi�zania PC z wymienionymi aferami, przesz�o bez echa, opozycja nawet nie skomentowa�a tego, a panowie z PiS o�wiadczyli, �e to prowokacja. Spora cz�� z tego dokumentu zosta�a utajniona, w 90% w tych miejscach, kt�re opisuj� rol� Macieja Zalewskiego, Glapi�skiego, Urba�skiego oraz sprawy FOZZ i Telegrafu. Technika prezesa polega na wystrzeliwaniu insynuacji w stron� wrog�w politycznych, jest to lu�ne wyci�ganie wniosk�w na podstawie radosnego powi�zania fakt�w, mniej wiecej w takiej postaci jak przedstawi� za chwil�.  

Zobaczmy jak si� maj� nieskazitelne postaci z klubu PC i osoby wsp�pracuj�ce z PC powi�zanae i zajmuj�ce si� z urz�du spraw� FOZZ i Telegraf.

1) Ministrowi Glapi�skiemu, w zeznaniach �wiadk�w i oskar�onych w procesie FOZZ, zarzucono pr�by korupcji. Zezna� sam �emek, z kt�rym Glapi�ski si� spotyka�, zezna� Klemba i zezna� Pineiro, ze takie pr�by mia�y miejsce. W trakcie posiedzenia komisji �ledczej zarzucano ministrowi dwie rzeczy, wprowadzenie koncesji w 1992 roku, kt�ra umo�liwia�a powstanie szarej strefy w obrotach paliwami, oraz wsp�lne interesy z podejrzanym o aferalna dzia�alno�� Markiem Dochnalem. Komisji uda�o si� jedynie ustali�, �e Glapi�ski go�ci� na imieninach Dochnala, w do�� elitarnej 12 osobowej grupie os�b, co sam przyzna�.
2) Maciej Zalewski oskar�ony o przekazanie informacji Art B umo�liwiaj�cej Baksikowi i G�siorowskiemu ucieczk� zagranic�. Zosta� skazany i odsiedzia� par� lat wi�zienia, za wymuszanie �ap�wek na ART B.
3) Minister Parys obecnie systematycznie odwiedza prokuratur�, jest oskar�ony o niegospodarno�� w Fundacji Polsko - Niemieckie Pojednanie. Sprawa dotyczy kilkusettysi�cznych premii, kt�re wypacali sobie cz�onkowie fundacji, wtym Parys.
3) Minister rz�du Olszewskiego, Szeremietiew, oskar�ony o korupcj�, za czas�w AWS i wyrzucony z rz�du, sprawa do dzi� jest niewyja�niona.
4) A. Urba�ski wsp�za�o�yciel sp�ki Telegram oskar�ony o powi�zania biznesowe z baronem SLD, usuni�ty po doniesieniach prasowych z kancelarii prezydenta.
5) Prawdziwa rewelacja, s�dzia Kry�e os�dzaj�cy w sprawie FOZZ, znany r�wnie� z proces�w przeciw opozycji w latach 80, zostaje ministrem w rz�dzie PiS.
6) Prokurator Kaczmarek, oskar�aj�cy w procesie FOZZ, zostaje prokuratorem krajowym z nadania PiS.

Na podstawie takiego materia�u wobec ka�dej innej partii Kurski&Kmi�ski&Bielan  Company zrobiliby afer� 100 lecia. Przest�pcy, dawni cz�onkowie partii powi�zani z FOZZ, plus prokurator i s�dzia wci�gni�ty do rz�du w ramach nagrody i uciszenia wat�w zwi�zanych z parti�. No przecie�, a� si� prosi o taka kampani� w odpowiedzi na b�aze�stwa stratega. To jeden fragment prawdy, mamy tu powi�zanie informacji, ale mamy tez fakty, kt�re nie podlegaj� dyskusji. Fragment�w prawdy jest wi�cej. Jeden z zabawniejszych zarzut�w jakie us�ysza�em z ust I stratega, to rozbicie prawicy poprzez inwigilacj� i kiepskie rezultaty w nast�pnych wyborach. Nie znam wi�kszego mistrza od rozbijania prawicy ni� strateg. Najpierw z Wa��sa wysadzili Mazowieckiego, na czym zyska� peruwia�ski gwiazdor Tymi�ski, potem z Olszewskim pr�bowali wysadzi� Wa�es�. Nast�pnie umie�cili na li�cie Macierewicza wszystkich prawicowych lider�w partii, z Moczulskim z KPN  i Chrzanowskim z ZCHN oraz obozem prezydenckim na czele, na podstawie procedur tak niechlujnych i tak tandetnych, �e dzisiejsz� lustracj� mo�na uzna� za modelow�.  Dla porz�dku Chrzanowski zosta� uniewinniony, Moczulski uznany k�amc� lustracyjnym. Kaczy�scy kiedy demokracja jeszcze raczkowa�a, przy pomocy prowokacji dokonali niemal zamachu na wszystkie struktury pa�stwa, doprowadzili do wielkiego chaosu na scenie politycznej i w tym tumulcie pr�bowali przej�� w�adz�. Kiedy si� nie uda�o, ci pokojowi panowie, szanuj�cy demokratyczne metody walki, palili kuk�y prezydenta pod sejmem i rozwieszali noc� paszkwile. Dzi� robi� dok�adnie to samo. Ale po co mamy si�ga� do drastycznych przypadk�w, do�� powiedzie�, �e cz�onkowie rz�du Olszewskiego sami si� rozbili, Macierewicz i Olszewski do nowych wybor�w startowali z innej listy, ni� Kaczy�scy, czyli poziom absurdu si�ga zenitu. Dzi� z os�upieniem patrzymy jak strateg demoluje nadal prawic�, wyko�czy� LPR, pr�buje wyko�czy� PO i to metodami czysto bolszewickimi, w�a�nie za pomoc� preparowania i tendencyjnego dobierania dokument�w, kastrowanych z kompromituj�cych PiS fragment�w. Powiem tak, to wszystko jest mo�liwe, poniewa� z jednej strony poziom absurdu, nienawi�ci i kompleks�w stratega ociera si� o chorob� psychiczn�, z drugiej strony nieudolno��, pasywno�� i bezradno�� opozycji w prowadzeniu walki z tego rodzaju kampaniami jest pora�aj�cy. Nie znam opozycji na �wiecie, kt�ra maj�c do dyspozycji taki materia� jak `ta�my prawdy', daje si� tak wodzi� za nos i wci�gn�� w ewidentn� zadym�.  

Przecie� dziecko widzi, �e prowadzi si� na wielu frontach pr�b� rozmycia kompromitacji PiS, strzelaj� na o�lep, w stron� wszystkich, wrog�w i cywil�w. W tradycyjnym schemacie �adna z tych spraw nie zako�czy si� procesem, czy wyja�nieniem, chyba ju� wi�kszo�� Polak�w zapomnia�a o sprawie agent�w w TVN, o aferze bilbordowej nie wspomn�, co mia�o by� prze�omem, a ju� ma zdrajce Rokit�, jutro b�dzie mia�a zdrajce Wa�es�, wsp�pracuj�cego ze zdrajca Tuskiem, Przecie� to jako �ywo stara dobra szko�a SB, rozmycie informacji, zasypanie potokiem r�nych bzdur, tak aby odbiorca pogubi� sie w rzeczywisto�ci, a s�ysza� jedynie, �e jest fatalnie, �e Polsce zagra�a�a i zagra�a jaka� bli�ej nieokre�lona si�a, kt�ra tylko PiS mo�e ujarzmi�. Tak prostack� nawet nie socjotechnik�, a propagand� mo�na skutecznie torpedowa� inn� bnaln� technik�, obraca� przeciw atakuj�cemu, punktowa� i kompromitowa�, powtarza� do znudzenia, �e s� to pr�by odwr�cenia uwagi od istoty sprawy i przypomina� istot� sprawy, zwana `ta�mami prawdy'. Przecie� nawet na tym forum pryszczaci propagandzi�ci sztabowi, przy ka�dej kompromitacji wklejaj� 1000 post�w z Nocn� Zmian�, aby odwr�ci� proporcje, nie wiem jak partie opozycyjne mog� by�, a� tak impotentne, to jest prawdziwy fenomen. Je�li to si� utrzyma, w kraju takim jak Polska `ciemny lud' nie tylko to kupi, ale wybierze tych oszo�om�w ponownie. �mia� mi si� chce gdy patrze na tak� PO, kt�ra zamiast �ledzi� ruchy konkurencji, kolejny raz w jakim� amoku i g��bokim przekonaniu �ledzi sonda�e. Jedno trzeba przyzna� PiS o strony marketingu politycznego bije na g�ow� pozosta�e partie, miota nimi jak dzie�mi i je�li panowie intelektuali�ci si� w ko�cu nie przebudz� zbior� ponownie ci�gi od ch�opk�w, a ten idiotyczny wyraz twarzy pt: `jak to przecie� mieli�my 15% przewagi, ja mia�em by� premierem' zostanie im na zawsze. Nieudolno�� opozycji jest pora�aj�ca, a bolszewickie metody PiS przera�aj�ce, to metody SB nie w imi� Lenina, a Boga, to jest najgorsza z mo�liwych mieszanek


Matka_Kurka 2006-10-10 11:10
G�os�w: 48
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=7

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha