Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825092
ods�on: 2103114

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


skrot myslowy


Oznacza to tyle,  �e premier przez trzy dni by� gospodarzem skr�tu my�lowego!
Taki ci�ar zrzuci� na zbawiciela narodu! Przez trzy dni gospodarzem skr�tu my�lowego Macierewicza by� premier. W IVRP, aby ujawni�, �e wiceminister pope�ni� skr�t my�lowy, trzeba uruchomi� premiera, speckomisj� sejmow�, ministra obrony, oraz presje medi�w i opinii publicznej. Nie mam poj�cia co trzeba zrobi� aby od IVRP wyrwa� tok my�lowy. Prawdopodobnie jest to zadanie por�wnywalne z poszukiwaniem Atlantydy lub wyczarterowaniem Lataj�cego Holendra. Nie dalej jak wczoraj w ci�gu kilku godzin pr�bowano odwr�ci� uwag� od groteski, najpierw zrobiono z bezdomnego �ulika wielokrotnego przest�pc�, niemal wampira z Bytowa, nast�pnie p�czu� sztabowy, kt�ry pojecha� po autograf do Pinocheta, b�ka� co� niewyra�nie o PBS, ale o dziwo dzi� spok�j cisza. Dzi� li�� rany `kaci postkomunist�w'. Komunizm to by� system, kt�rym w�adza sterowa�a masami, IVRP to jest system, w kt�rym masy dosz�y do w�adzy i s�ycha� tylko przester.  Problem polega na tym, �e najg�upszy ubek by� m�drzejszy od najm�drzejszego dygnitarza IVRP, co wida�, s�ycha� i czu�. Takiego wiceministra jak Antek, kapral Kosiba owin��by wok� palca, c� dopiero jego cyniczni prze�o�eni. IVRP chce przy pomocy sparingpartnera Kosiby prostowa� zakr�ty historii i organizowa� zbiorowe, pokazowe procesy. Na koniec co� zupe�nie bez sarkazmu. To jest naprawd� g��boko smutne i jeszcze g��biej niesprawiedliwe, �e pozbawionych skrupu��w bandyt�w, jakimi w wi�kszo�ci byli ubecy, �cigaj� pozbawieni inteligencji szamani biegaj�cy z totemami i paciorkami w�r�d dzikich, kt�rym obiecali deszcz sprawiedliwo�ci, zamiast papu.  Matka_Kurka 2006-08-25 20:30
G�os�w: 66
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=178

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Nawet nie szyte, a fastrygowane! Wie�ci z IVRP to gotowy materia� satyryczny!
Pomijajac wszlekie sympatie polityczne, nale�y patrzyc na to z politowaniem i u�miechem. Pr�ba udowodnienia, �e za spraw� inwigilacji prawicy odpowaidaj� podrz�dni �wcze�nie urz�dnicy, kt�rzy dzi� s� bezpo�redni� konkurencj� polityczn�, a bezpo�redni prze�o�eni w tym czasie, kt�zy s� poza podejrzeniem, bo nie licz� si� w sonda�ach, to ju� poziom podujnego dna. Przeciez to polityczny proces pokazaowy wed�ug najstarszych kanon�w PRLu.

Wiadomo�ci z IVRP ju� mnie nie zaskakuj�, nie bulwersuj�, nie wywo�uj� emocji, wiadomo�ci IVRP s� gotowym materia�em satyrycznym

Dziennik Telewizyjny wydanie 1230 poprawione.  
Dzie� dobry pa�stwu, witamy we wtorek 12.10 2015 i rozpoczynamy wiadomo�ci.

1) Szef wydzia�u spraw wewn�trznych i nadzoru nad obywatelami Ludwik D. Wr�czy� odznaczenia, funkcjonariuszom, kt�rzy zatrzymali gro�nego aferzyst�. Tak zwana jednostka prywatnej inicjatywy gospodarczej dopu�ci�a si� przest�pstwa zysku, okaza�o si�, �e jednostka kupowa�a taniej i sprzedawa� dro�ej.
2)  Wielkie �wi�to we W�oszczowej, dzi� na stacji imienia Edgara G. Wsiad� do ekspresu relacji Krak�w Warszawa, 50 pasa�er. Edgar G wr�czy� darmowy bilet na przejazd honorowemu pasa�erowi, konserwator zwrotnicy grzecznie podzi�kowa� i nie kryj�c �ez wzruszenia wsiad� do I klasy.
3) Minister Wszechedukacji wyg�osi� dzi� pogadank�, w niewielkiej szkole podstawowej, we wsi Patimkino Solidarne. Dzieci z uwag� s�ucha�y starotestamentowej teorii opisuj�cej ziemie, jako p�aski talerz, podtrzymywany przez grzbiet ��wia. Po prelekcji odby�o sie uroczyste spalenie `Ferdydurk�' i dzie� zabranych Czes�awa Mi�osza. Nast�pnie minister wzi�� udzia� w przygotowanych przez dzieci konkursach. W pluciu do celu na odleg�o��, minister dwukrotnie trafi� w oko wnuka Leszka B. za co otrzyma� z�oty medal i honorowy tytu� `Ekonomisty roku' przyznawanego przez fundacj� SKOK na CASE. Nagrod� osobi�ice wr�czy� przes fundacji, filozof Artur Z.
4) Trwaj� wieloletnie poszukiwania bezdomnego Huberta, jednak na wniosek organizacji `Bezdomni i ubodzy w s�u�bie IVRP' imienia pos�a Misztala, prezydent Andrzej L. obieca� rozpatrzy� pro�b� o u�askawienie. Wed�ug prezydenta Hubert mo�e otrzyma� status poszkodowanego, prezydent ju� si� zwr�ci� do prezesa IPN Jana Pospieszala, z pro�b� o wydanie opinii.  
5) Minister sprawiedliwo�ci Renta B. pozytywnie rozpatrzy�a pro�b� o wcze�niejsze zwolnienie z ci�kiego wi�zienia w Suwa�kach, dw�ch dziennikarzy  Andrzej M. i Tomasz S., kt�rzy za dobre sprawowanie po 5 latach wyjd� na wolno�� ju� w przysz�ym tygodniu. Dziennikarze zostali skazani za s�ynn� spraw� inwigilacji prawicy przez nieistniej�ca ju� komercyjn� stacj� TV, nigdy nie przyznali si� do winy, mimo oczywistych dowod�w jakie im przedstawiono. Oskar�yciele posi�kowi prezes CBA Lipi�ski i wiceprezes Mojzsowicz zapowiadaj� apelacj�.
6) Polski w�a�ciciel jednoosobowego giganta na rynku reklam, firma `Art B. ilbord' zosta� wpisany do ksi�gi rekord�w Ginesa. Firma zarzadzana przez Jacka K. na rynku stolicy IVRP umie�ci�a 100 metrowej d�ugo�ci bilbord, na kt�rym umie�ci�a reklam� PZU. Prezydent stolicy Kazimierz M. zdecydowa�, �e bilbord zostanie na sta�e w Gorzowie Wielkopolskim, tak by stolica Polski mog�a mie� swoja now� wizyt�wk�. Jest to kolejna promocja Gorzowa i powinna wspom�c projekt budowy metra w stolicy, TiRy ju� zablokowa�a.
7) Dom Artyst�w i Weteran�w w Skolimowie wed�ug oficjalnego komunikatu, z braku miejsc odm�wi� przyj�cia dw�ch aktor�w Jaros�awa K. oraz Lecha K., kt�rzy zostali usuni�ci za nieprzestrzeganie regulaminu z o�rodku dla bezdomnych i uzale�nionych MarKot w powiatowym mie�cie Warszawa. Oburzona tym faktem fundacja Antonieg M. `Skr�t my�lowy', obieca�a obu braci wpisa� na list�.  

Dzi�kuj� za uwag� wiadomo�ci czyta�a And�elika Rydzyk-Sobecka, korzystaj�c z okazji chcia�abym pozdrowi� ojca.  
Matka_Kurka 2006-10-18 17:32
G�os�w: 61
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=42

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Musi to by� jaki� skr�t my�lowy, bo toku tu nie widze!
Z polsk� polityk� jest dok�adnie tak samo jak z polska pi�k�, zbli�aj� si� eliminacje (wybory), wychodz� nasze or�y pe�ne wiary, oczywi�cie `dadz� z siebie wszystko'. Super nowoczesne treningi zamkni�te dla prasy, nowy trener, tym razem per�a z lamusa Europy, sk�ad podany 3 minuty przed meczem itd. Z drugiej strony przeje�d�a Finlandia, czy inne Wyspy Owcze, wciskaj� Dudkowi ze dwie p�askie po ziemi i sie wtedy zaczyna. Szpakowski wraz z zaproszonym go�ciem, zwykle jak�� `s�aw�' polskiej pi�ki, kt�ra gra�a w II lidze portugalskiej `jedzie z koksem'. Problem polskiej pi�ki tkwi w strukturach i szkoleniu m�odzie�y.  

 

Przy ka�dej szkole powinien by� stadion, Otylia nie ma w Polsce basenu, trzeba zmieni� w�adze PZPN, pora na rewolucj� w polskim futbolu. Nast�pnie po takiej tyradzie do��cza si� prasa, a spanikowany Listkiewicz wywala jednego trenera, wstawia drugiego. Od razu mu nadmienia, �eby szybko co� zrobi�, na przyk�ad przesun�� Krzyn�wka na lewa stron�, a Szymkowiaka do �rodka, a to `zrobi nam eliminacje'. Wtedy ci sami dziennikarze �api� haczyk i klepi� co� o nowych nadziejach, oczywi�cie dostajemy 2:1 z Estoni� i cykl przerabiamy od nowa. W ca�ym tym szale�stwie nawet nikomu nie przyjdzie do g�owy, by zbudowa� stadion dla dzieci i basen dla Otyli, schemat jest tak wryty w czaszki wszystkich zainteresowanych stron, �e �yje swoim w�asnym �yciem i jest ponad wszystko. To samo jest w polityce, po 4 latach wiemy ju�, �e wszyscy kradn�, wiemy, �e nie ma dr�g, dzieci s� g�odne, emeryci grzebi� po �mietnikach, chorzy le�� na korytarzach, pracodawc�w z�era opodatkowanie i biurokracja, rolnik�w susza lub pow�d�.  

 

No to co robi� nasze or�y polityki, kt�re si� przecie� od 16 lat nie zmieniaj�, ci�gle te sama smutne twarze, z coraz bardziej czerwonymi nosami. Robi� to co �rodowisko polskiego futbolu, czyli rewolucj� w szklance wody. Wszystko ma by� inne, ma by� struktura, infrastruktura, nowa jako��, system monitoringu, s�owem nowa nie spotykana dot�d Polska - IVRP. Tymczasem co si� dzieje po wygranych wyborach. Oczywi�cie zaczyna si� od katastrofalnego stanu jaki zostawili poprzednicy, ta analiza zajmuje od roku do trzech lat. Trwa debata w jakim kierunku mamy i��, okazuje si�, �e to co mo�na by�o zmieni� ju� od zaraz wymaga szczeg�owej analizy i powo�ania rz�du `ekspert�w'. Potem mamy oko�o miesi�ca tajnych trening�w, siedz� sobie i debatuj� kto b�dzie rozgrywa�, a kto siedzia� na �awie. W ko�cu wy�azi jaki� trener i wyg�asza expose, jak to rozniesiemy Europ� strza�ami z daleka i ostrym pressingiem. I tak je�li wywalimy pomocnika Pola i wymienimy go na Polaczka, autostrady b�d� prze�ciga�y borowiki po deszczu.  

 

W miejsce ofensywnego Hausnera, wstawiamy sprowadzonego zza granicy defensywnego �rodkowego itd., szczerze m�wi�c tego obecnego sk�adu to chyba nawet Polacy nie znaj�, pami�ta kto� jak si� nazywa minister pracy, minister finans�w, widzia� ich kto� ostatnio?! Kiedy zaczyna si� mecz Estonia i Litwa zaskakuje nas spadkami podatk�w, Czechy inwestycjami w infrastruktur�, S�owenia spadkiem bezrobocia i wychodzi jaki� Szpakowski, czyli Kurski lub inny Kami�ski i tym razem krzyczy, �eby da� szans�, �e czasu potrzeba. Mija na komentarzach i tajnych treningach 4 lata i zn�w zbli�aj� sie kolejne eliminacje i zn�w jazda. Mam ma�� naiwn� pro�b� o wstrzemi�liwo��. Wszyscy doskonale wiemy, �e maj�c to co mamy nie dokopiemy Niemcom, Francji, Angli, po co wi�c kierowa� fundusze na ga�e dla trener�w i tandetnych pi�karzy, kt�rzy s� jedynymi wygranymi w ka�dych eliminacjach. Spr�bujmy czego�, czego dot�d nie pr�bowali�my ani w pi�ce ani w polityce.  

 

Wybierzmy trenera, kt�ry przedstawi nam strategi� skromn�, ale realn�, mianowicie jak dokopa� Finlandii, Czechom i spr�bowa� powalczy� z Irlandi�. Wiem, wiem jak to my mamy �ciga� s�abeuszy, a gdzie duma narodowa, gdzie mazurek na podium grany, ale b�agam zapomnijmy o mazurkach, dumie narodowej, skupmy sie na eliminacjach. Mo�e nie budujmy 100 km autostrady, kt�ra i tak jest budowana przez firmy wsypuj�ce na ton� cementu trzy tony pisku, co oznacza, �e za 3 lata b�dzie wygl�dac jak jeden wykrot. Mo�e po prostu zbudujmy za te fundusze 800 km dr�g ekspresowych dobrej jako�ci, wicie jakie to wywo�a�by poruszenie w Europie, gdyby Polska odnios�a taki sukces?! A gdy ju� b�dzie o nas g�o�no, to pojed�my do UE z taka oto propozycj�.  

 

Jak widzicie dobrzy ludzie Polacy nie g�si i budowa� potrafi�, poniewa� nasze ambicje si�gaj� autostrad, a wy swoimi TiRami rozje�d�acie nam nasze pi�kne, nowo powsta�e drogi, chyba b�dziemy musieli wprowadzi� dla was op�aty przejazdowe. Mamy jednak dla was alternatywn� propozycje, pom�cie nam zbudowa� autostrady, a zrezygnujemy z winiet na ekspresowe drogi, wy b�dziecie mieli szybki transport i tranzyt na wsch�d my oszcz�dzimy drogi i skorzystamy na autostradach. Prawda jakie to proste, wr�cz banalne. Dlatego mam gor�c� pro�b�, je�li w nast�pnych wyborach us�yszycie, �e kto� wam wybuduje 200 km autostrady, albo 3 mln mieszka�, albo nakarmi wszystkie g�odne dzieci, to pami�tajcie, �e on tylko przesuwa Krzyn�wka na lewo, a Szymkowiaka stawia w �rodku. Mo�e si� znajdzie taki, co powie, �e s� mo�liwe tanie posi�ki w szko�ach, tak tanie, �e b�dzie na nie sta� g�odne dzieci i tak tanie, �e gminy b�d� w stanie je dotowa� i zach�ca� sponsor�w, skromnych sponsor�w na miar� gmin. Mo�e znajdzie si� taki, co powie i powie jak zbuduje w ci�gu 4 lat 10 obwodnic dla najwi�kszych miast w Poslce i 400 km dr�g ekspresowych i nie b�dzie przy tym krzycza�, �e to patriotyzm, wiara, etos, ojczyzna, bo to po prostu gospodarno��, patriotyzm zostawmy na inne okazje. Spytacie co to ma wsp�lnego z ministrem edukacji, nie ma absolutnie nic, bo to co zosta�o napisane dotyczy zdrowego rozs�dku i poprawy wizerunku Polski w oczach Polak�w i �wiata.Matka_Kurka 2006-09-05 14:48
G�os�w: 55
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=123

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha