Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825092
ods�on: 2103114

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


seks afera


Jedno jest pewne nikt z cz�onk�w PiS nie jest ojcem! To niemo�liwe!
Jedna ze znanych pa� socjolog, ze specjalizacj� socjolog wsi, by� �askawa zwr�ci� uwag�, �e og�lne zbulwersowanie opinii publicznej skupia si� na formie, nie istocie rzeczy. Pani socjolog nie pierwszy raz prezentuje za�ciankowy model uprawiania socjologi, no ale to zmartwienie pani socjolog nie moje, moim zmartwieniem jak i wielu milion�w Polak�w jest w�a�nie forma `spektaklu' tak lekcewa�ona przez specjalistk�. Czym nadzwyczajnym s� seks afery w �wiecie polityki? Chcia�oby si� rzec, �e to wr�cz nieodzowny, sta�y element politycznego bytu i jako taki zawsze wzbudza� sensacj� z oczywistych powod�w. Co jest takiego wyj�tkowego w tym konkretnym przypadku, co odr�nia t� afer� od afer w �wiecie? Jest to tylko i wy��cznie forma, czy te� precyzyjnie rzecz ujmuj�c okoliczno�ci wydarzenia nie mieszcz�ce si� w �adnych cywilizowanych kryteriach. Podatnik francuski finansowa� kochank� swojego prezydenta, ale to by�a babka z klas�, atrakcyjna inteligentna, u�ywaj�ca �rodk�w antykoncepcyjnych nie wczesnoporonnych medykament�w stosowanych w weterynarii. Monika sk�din�d rodaczka, ca�owa�a prezydenta USA, gdzie tylko si� da�o, ale nie dla kariery politycznej czy 1200 PLN na r�k�, tylko z powodu g��bokiego uczucia ewentualnie dla s�awy. �ona Bila bynajmniej nie wykrzykiwa�a ca�emu �wiatu, �e ch�op pot�g� jest i basta, skoro tak po w�g�ach dziewki chlasta. Demokraci dalecy byli od o�wiadcze�, �e ich pobyt z Monik� na bezludnej wyspie doprowadzi�by do zag�ady gatunku ludzkiego. Liderzy partii nie organizowali konferencji na kt�rych wyg�aszali idiotyzmy, �e oralna przygoda Bila to zamach stanu przygotowany przez Republikan�w. Nie by�o szale�ca, kt�ry powa�y�by si� w zwi�zku z t� afer� podnie�� r�k� na wolne media i domaga� si� zmiany zapis�w prawnych, ograniczaj�cych wolno�� s�owa. Gdyby to by� ju� koniec przyk�ad�w kompromituj�cych nasz� klas� polityczn�, mo�na by uzna� rzecz za przykr�, ale jeszcze nie tragiczn�. Prawda niestety jest brutalna i chyba czas najwy�szy popatrze� ze wszystkich stron na t� �enad�.
Jak to si� dzieje, �e pani Aneta nie jest w stanie wskaza� ojca dziecka, a na ka�dego dzia�acza SO pada blady strach i nerwowo odtwarza sobie w pami�ci swoje kontakty z pegeerowska faworyt�. S� tylko dwie mo�liwe odpowiedzi, albo `dama' po prostu nie wie kto sp�odzi� potomstwo, albo celowo pokazuje, �e kandydat�w do ojcostwa jest ca�e morze. W obu przypadkach kompromituje to t� pani� tak bardzo jak tylko kobieta mo�e si� skompromitowa� i jednocze�nie oddaje skal� procederu. W ka�dym normalnym kraju jaka� instytucja upomnia�aby si� o prawa tej nieszcz�snej dziewczynki, kt�rej `mamusia' zgotowa�a los tak pod�y, �e dyskwalifikuje j� jako matk�. W �yciu zdarzaj� si� sytuacje rozmaite, ale kt�ra kobieta i matka troszcz�ca si� o swoje dziecko dopu�ci�aby do takiego cyrku, do takiego �enuj�cego widowiska. Na d�u�ej przy `:mamusi' nie ma sensu si� zatrzymywa�, cho�by z powod�w estetycznych, jednak warto uwypukli� jej zachowanie jako potwierdzaj�ce marno�� partii zwanej SO. Poziom moralny, intelektualny i etyczny Anety K. nie jest �adn� okoliczno�ci� �agodz�c� zarzuty, wr�cz przeciwnie, ten poziom dramatycznie podkre�la dno na jakim �erowa�a zbieranina kryminalist�w i popegeerowskich `biznesmen�w', bo jaka� szanuj�ca si� cho� odrobin� kobieta, wlaz�aby w t� ciemnogrodzk� koteri� i �wiadczy�a zbiorowe us�ugi za 1200 PLN. I na koniec ju� ostania uwaga bezpo�rednio dotycz�ca pani Anety i jej adorator�w. Jak to mo�liwe, �e `lady' w og�le zasz�a w ci���? W XXI wieku kobiety w ca�ym cywilizowanym �wiecie nie maj� problem�w z zabezpieczeniem si� przed niepo��dan� ci���, a ju� na pewno panie tego pokroju wiedz� co to jest kondom, globulka dopochwowa, ewentualnie pigu�ki antykoncepcyjne. Tymczasem w �rodku Europy , w kraju zwanym Polsk�, mamy afer� jak z czas�w renesansu, pan popsowa� dziewk� z czworak�w i historyja podnios�a si� po wsi, a ludziska wzi�y na j�zyki. Baby orzek�y, �e sama chcia�a, ch�opy, �e to wola bo�a, dw�r da� dziewce dwa dukaty i spraw� uzna� za zamkni�t�, potem wszyscy spotkali sie w ko�ciele, gdzie dobrodziej odczyta� fragment o Sodomie, a �e Pan da� na tac� za ca�� wie�, to sie zebra�o czworakom. Wprawdzie pr�bowano za pomoc� babki znachorki, patrz `weteryniarz' usun�� brzemi�, jednakowo� co� zaszwankowa�o, musi krwawnika by�o ma�o, albo okr�nica nietoperza za grubo mielona.  
Tak naprawd� �wiat by si� o tym wszystkim nie dowiedzia�, nawet w krajach cywilizowanych istniej� slamsy, gdzie podobne historie si� rozgrywaj�, ale �wiat si� dowiedzia�, poniewa� mamy parti� PiS. A partia PiS z patologii uczyni�a w�adz�., elit� narodu stanowi�c� porawo. Wyci�gn�a partia PiS z polskich popegeerowskich slams�w zbieranin� kryminogennych `m��w' stanu i `�on stanu', nast�pnie beatyfikowa�a ca�e towarzystwo nadaj�ce sie do resocjalizacji na przyw�dc�w rewolucji moralnej. Na czym polega fenomen tej partii zwanej ironicznie prawem i sprawiedliwo�ci�. Fenomen polega na bezczelno�ci granicz�cej z arogancj� z�odzieja z�apanego za r�k�, kt�ry domaga si� zaostrzenia kar dla przest�pc�w. PiS si� nigdy nie m�czy, oni ka�dego dnia maj� czelno�� powtarza�, �e Polska pod ich rz�dami wyznacza standardy moralne i polityczne, oni s� g�usi i �lepi na to co wida� go�ym okiem i s�ycha� czystym uchem, a kiedy kto� wypowie `oczywist� oczywisto��' natychmiast zostaje wbity w kaftan WSI lub ZOMO. Przepis tak prostacki i tak obrzydliwe do znudzenia powielany, �e jedyn� obrona jest permanentne przypominanie fakt�w. A fakty s� nast�puj�ce:
1) Aneta K, to pani z SO koalicjantki PiS.
2) Czterokrotnie skazany wicepremier Lepper, powo�any dwukrotnie przez prezydenta Kaczy�skiego, na wniosek premiera Kaczy�skiego.
3) Pose� �y�wi�ski, pos�anka Hojarska, pos�anka Beger, pose� Bestry, pose� Misztal, wsyztko byli lub obecni cz�onkowie SO, kt�rych PiS uczyni� rewolucjonistami moralnymi i cz�onkami swojego rz�du.

Nikt od PiS nie oczekiwa� �wi�to�ci, nikt nie �ada� rewolucji moralnej i przezywania Polski idiotyczn� IVRP. To sam PiS postawi� poprzeczk� pod niebosk�onem, to PiS nazwa� si� mesjaszem, jedyn� moraln� i godn� Polski si�� i to na PiS Polacy zwracaj� szczeg�lna uwag�, bo kiedy masa�ystka agencji towarzyskiej nazywa si� �wi�t�. Trudno aby u postronnych nie wywo�ywa�o to przynajmniej zaciekawienia, a u wi�kszo�ci pilnego �ledzenia poczyna� masa�ystki, zw�aszcza, �e to nie jest zwyk�a masa�ystka, to jest masa�ystka stanowi�ca w Polsce prawo i sprawuj�ca rz�dy i na tm polega najwi�kszy dramat tego biednego kraju. W czasie rz�d�w PiS wszystko jest tandetne i za�ciankowe, to jest mentalno�� i moralno�� rodem z toru�skiego radiow�z�a, nawet afery obyczajowe przypominaj� g��bokie �redniowiecze, to jest dno, to jest ciemnogrodzkie dno, w ka�dy aspekcie �ycia spo�ecznego. Pokazywane przedruki w jamajskiej prasie bynajmniej nie s� powodem do �art�w, one wyznaczaj� poziom IVRP. Jamajczykowi nie przysz�oby do g�owy, �eby karmi� Jamajk� �rodkami farmakologicznymi dla kr�w, dla Jamajczyka polskie obyczaje w IVRP, to ciekawy koloryt, drukuj� sobie ciekawostki na zasadzie poznawania zwyczaj�w prymitywnych plemion kultywuj�cych kanibalizm. PiS liczy na to, �e zam�czy nas wszystkich swoj� napastliwo�ci� i agresj� `moraln�', �e wi�kszo�� ludzi odpu�ci id�c za przys�owiem m�dry g�upiemu ust�puje. Nie kochani rodacy tej g�upocie, tej hipokryzji i tej tandecie odpuszcza� nie mo�na, bo nawet si� nie zorientujecie, kiedy ta patologia zostanie uznana za norm�.


Matka_Kurka 2006-12-11 19:06
G�os�w: 136
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=522

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Sprawa wyznaczy�a wst�pny poziom DNA zwanego IVRP pod wodz� PiS LPR SO!
Patrz� sobie na to wszystko, co w skr�cie mo�na nazwa�: `Z�apa� ekonom Zo�k� z traktorzyst� w pegeerowskim stogu siana' i zachodz� w g�ow� sk�d w g�owach obserwator�w rodz� si� teorie rodem ze sfer polityczno-salonowych. Rzecz jest trywialna, do b�lu prostacka, a wok� s�ysz� interpretacje intrygi jak z dworu Ludwika XIV. Ca�o�� `teatrum' przedstawia si� tak jak jawi si� miejsce, czas i akcja w skr�cie zwana IVRP. Od pocz�tku do ko�ca w tym politowania godnym spektaklu bior� udzia� popegeerowscy kochankowie, czego jako� zdaje si� nie dostrzega�, chyba �aden �urnalista i analityk sceny politycznej. To jest �aba zwana Samoobrana i t� �ab� zjada sama �aba. Kim jest niejaka Aneta, faworyta z pastwiska, jak nie by�ym cz�onkiem Samoobrony �ci�le zwi�zanym z kierownictwem tej partii. Kim s� oskar�ani o molestowanie seksualne jak nie cz�onkami tej samej Samoobrony i co z tym wszystkim maja wsp�lnego inne partie, czy  te� media. Media wyst�puj� jedynie w roli no�nika i odtwarzacza zapis�w wywod�w zar�wno oskar�anych, oskar�aj�cych jak i komentuj�cych spraw�, a wszystkie te o�rodki podtrzymywania �enady, pochodz� z tego samego `�rodowiska' wzajemnej degrengolady (SO). Czy oskar�enia miota jakikolwiek cz�onek innej, opozycyjnej partii, czy jakikolwiek dziennikarz formu�uje oskar�enia i zg�asza je do prokuratury, ja podobnych rzeczy nie zauwa�y�em, wszystkie oskar�enia w sensie formalnym zosta�y zg�oszone albo z urz�du, albo na wskutek doniesie� jednych cz�onk�w SO na innych cz�onk�w SO. Doszukiwanie si� w tym wszystkim jakiego� spisku i wywrotu, dodaje tylko komizmu ca�ej sytuacji. Wstyd mi przypomina� takie truizmy, ale rol� opozycji jest wykorzystywanie s�abo�ci partii rz�dz�cych, z kolei media zachowywa�yby si� nienaturalnie milcz�c w tak medialnej sprawie, �e trudno sobie bardziej medialna spraw� wyobrazi�. Nie wiem jaki cudem mo�na nie dostrzega� takich oczywisto�ci, wida� w kraju nad Wis�� my�lenie nieustanie jest towarem deficytowym. Pegeerowiec pegeerowcowi zgotowa� ten los i to pegeerowiec kompromitowa� si� komentuj�c losy swoich koleg�w i kole�anek. Dla mnie sprawa jest oczywista, ale o dziwo jako� ma�o eksponowana publicznie. Kolejnym aspektem seks afery w gumiakach, s� �ale zanoszone przez parti� SO do ca�ego otoczenia, o to, �e poziom obecnych i by�ych cz�onk�w SO jest taki jaki jest.  
Przygl�daj�c si� temu, mam nieodparte wra�enie, �e kto� pr�buje obraca� juz nie tylko ogon kota, ale wywraca ca�ego kota na lewa stron�. Mamy by�� dzia�aczk� SO, kt�ra jak si� okazuje sk�ada przynajmniej w cz�ci fa�szywe zeznania obci��aj�c obecnego dzia�acza SO, kt�rego �ona r�wnie� dzia�aczka SO jest ewidentnie zadowolona z jurno�ci m�a, czyni�c z ewentualnej zdrady przedmiot niewybrednych kpin. Do tego dochodz� komentarze niezaanga�owanych w spraw� innych dzia�aczy, w tym dzia�aczek SO, utrzymywane na poziomie dialog�w spod budki z piwem, albo debaty w oborze. Jak dot�d nie ma tu os�b postronnych, wszystko dzieje si� w ramach jednej partii. Atakuj�cymi s� dzia�acze SO, oskar�onymi s� dzia�acze SO i g��wnymi komentuj�cymi s� dzia�acze SO. To, �e pani Aneta opowiada o �rodkach wywo�uj�cych por�d u kr�w, bez wzgl�du na to czy jest to prawd� czy te� nie, wyznacza poziom SO, poniewa� pani Aneta z SO by�a asystentka prominentnego dzia�acza SO. Je�li panie z SO oceniaj� swoj� by�� kole�ank� na poziomie przydro�nej panienki, to przecie� nie wystawiaj� �wiadectwa by�ej cz�onkini partii opozycyjnej, a w�asnej kole�ance i to s�owami uw�aczaj�cymi nie tylko parlamentarzystkom, ale po prostu kobietom. Kiedy z krokodylimi �zami w oczach przewodnicz�cy Lepper opowiada� o swoim dziecku, kt�remu sam zgotowa� politowania godny los i to nie t� ostatnia spraw� lecz ca�ym swoim dotychczasowym `dorobkiem', jako� nikt nie pomy�la� o innym dziecku. Dziecko Anety K. w wieku 3 lat ma na�o�ony taki garb spo�ecznego zgorszenia i dezaprobaty, �e trudno sobie wi�kszy wyobrazi�. Przecie� to matka tego dziecka publicznie relacjonowa�a jak bra�a �rodki weterynaryjne by wywo�a� poronienie, to matka tego dziecka nie jest w stanie ustali� kto jest jego ojcem, to potencjalni ojcowie dziecka publicznie urz�dzaj� s� kpiny i niewybredne komentarze i to pan przewodnicz�cy przeprasza� za to wszystko. Nikt inny jak dzia�acze SO uczynili z ludzkiego dramatu komedi� w najgorszym stylu i to dotyczy wszystkich, matki z SO, ojc�w z SO, dzia�aczy z SO. Wszyscy `bohaterowie', wszystkie elementy w tej sprawie obci��aj� tylko i wy��cznie jedno �rodowisko polityczne i obna�aj� w ka�dym aspekcie dno moralne, etyczne i intelektualne tego �rodowiska. Nie ma w ca�ej historii ani jednej ingerencji z zewn�trz, wszytko jest `dzie�em' SO, jedynie relacje medialne i dzia�ania opozycji s� pochodn� blama�u popegeerowskich `m��w i �on stanu'.  
I na koniec ostatnia rzecz. Partia SO by�aby odpadem politycznym, marginalnym, patologicznym zjawiskiem jakim by�a zawsze, jednak znalaz�a si� inna partia zwana �artobliwie prawem i sprawiedliwo�ci� i beatyfikowa�a to kompletne polityczne dno na najwy�sze urz�dy w pa�stwie. Je�li wi�c jest w tym wszystkim jakie� drugie dno, jaki� spisek, to pierwszym spiskowcem jest PiS, kt�ry ludzi tego pokroju wci�gn�� w struktury w�adzy i to na najwy�szym szczeblu. Groteski temu wszystkiemu dodaje fakt, �e partia PiS w bezczelno�ci swojej o�miela si� stawia� w roli rewolucjonisty moralnego, w roli organizacji wyznaczaj�cej wysokie standardy uprawiania polityki, ma�ego tego ta partia powa�y�a si� na zmian� nazwy pa�stwa polskiego, tylko z tytu�u swoich wyj�tkowych `przymiot�w'. W ostatnim czasie ujawni�y si� dobitnie dwie rzeczy, marno�� partii SO, kt�rej to marno�ci nie trzeba specjalnie dokumentowa�, oraz marno�� partii PiS, kt�ra stawiaj�c poprzeczk� niemal na fermencie, teraz zamiast pr�bowa� chocia� j� dostrzec, czo�ga si� pod ni� ryj�c nosem w ziemi i krzycz�c, �e cel rewolucji moralnej zosta� osi�gni�ty poprzez przekroczenie wyznaczonej linii podzia�u miedzy III i IVRP. Gdyby to by�o dno w sensie ko�cowego pu�apu, mo�na by si� ucieszy�, �e gorzej by� nie mo�e, ale to dno, jak mawiaj� politycy PiS, jest rozwojowe, b�dzie systematycznie pog��biane do poziomu, kt�rego sami kopacze nie znaj�


Matka_Kurka 2006-12-11 11:26
G�os�w: 68
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=521

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Koalicja powinna uzupe�ni� ustaw� aborcyjn� o zakaz u�ywania �rodk�w dla kr�w!
�zy Leppera nie robi� na mnie �adnego wra�enia, ma�o tego, widowisko wyj�tkowo �enuj�ce i uw�aczaj�ce elementarnym zasadom etycznym i estetycznym urz�dzi� sobie kierownik pa�stwowego gospodarstwa rolnego. Nie interesuje mnie los rodziny Leppera inna rzecz, �e w polskim piekle ko�tu�skim nie trudno mi sobie wyobrazi� zaszczucie dzieci w szko�ach i innych krewnych w zak�adach pracy, w to jako� nie w�tpi�. Tyle, �e na miejscu rodziny Andrzeja, wyrzek�bym si� ojca, bo je�li rodzina jest sekowana to tylko ze wzgl�du na haniebne uczynki "g�owy" rodziny i to nie z ostatnich dni. Tak czy siak Lepper to t�o akcji, ja jeszcze raz z uporem maniaka powtarzam g��wna tez�. Poziom moralny, etyczny, intelektualny pa� zaznaj�cych przeciw pos�om SO jest jak najbardziej adekwatny doi klienteli. Jakie� inne panie mog�yby si� zg�osi� do �wiadczenia us�ug popegeerowskim kochankom za 1200 PLN. Niewiarygodnie brzmia�by oskar�enia intelektualistek z KUL i fotomodelek pracuj�cych za ci�kie pieni�dze. To, �e oskar�enia padaj� ze strony  pa� na poziomie uw�aczaj�cym co bardziej szanuj�cym si� masa�ystkom w agencjach towarzyskich jest tylko wyznacznikiem poziomu partii i poziomu faworyt, wszystko tu si� uk�ada w logiczn� ca�o�� na poziomie dna. I to jest jedna sprawa, t�o ca�ej `historii'. Druga sprawa, to dziecinne t�umaczenia pos��w SO, ja wiem, �e pos�owie SO maj� ci�kie my�lenie, ale cz�owiek niewinny nie potrzebuje dw�ch dni na zwo�anie konferencji prasowej by odeprze� sk�din�d pora�aj�ce i uw�aczaj�ce nawet maniakowi seksualnemu zarzuty. Pos�owie SO potrzebowali czasu i co gorsze wykorzystali ten czas beznadziejnie, te dwa dni niewinny cz�owiek powinien wykorzysta� na przygotowanie pozwu zar�wno cywilnego, jak i doniesienia do prokuratury. Cz�owiek z�apany na gor�cym uczynku zamiast broni� swojej godno�ci prostymi �rodkami, u�ywa `misternych' tyrad, atak�w na inne osoby, poddaje ocenie oskar�aj�cych, miast powiedzie� proste zdanie: `jestem niewinny, spraw� kieruj� do sadu, nie po to by udowodni� swoja niewinno��, ale po to by udowodni� pope�nienie przest�pstwa przez pani� faworyt� X'. Proste prawda? Tak proste, �e a� boli.  

Trzecia sprawa to oczywi�cie nasza najja�niejsza rewolucja moralna z tubami naj�wi�tszego toru�skiego radiow�z�a, nieskalana partia z narodem, w skr�cie PiS, kt�ra siedzi sobie i jako� beznami�tnie obserwuje ca�o��. By�a ju� jedna afera zwi�zana z pos�em Bestrym, nie wiem czy nie bardziej bulwersuj�ca, bo przecie� dotycz�ca nieletnich, t� spraw� PiS jakby omija� szerokim �ukiem, pad�o jakie� tam deklaracje, ale na deklaracjach si� sko�czy�o. Teraz ni st�d nie zow�d gromadz� nam si� afery jak grzyby po deszczu, a I strateg spokojny jak chirurg po secie. Pytam naiwnie gdzie or�dzia, �e to atak na koalicj�, gdzie histeryczne konferencje, �e to uk�ad z agentami WSI atakuje zdrowa tkank� narodu. Sk�d ten stoicki spok�j zwykle nabuzowanego stratega. Rozwi�zania zagadki nale�y poszukiwa� w dw�ch obszarach. Jeden to zbiegi okoliczno�ci, czyli afera neofaszystowska, afera `seks pegeerowska', przegl�d ministerstw i straszenie koalicji Rokit�. Czy to tylko lu�no powi�zane ze sob� wydarzenia? Przyjmuj�c takie za�o�enie, nieco naiwne, mo�na jedynie omin�� oskar�enia o podsycanie spiskowej teorii dziej�w, ale na m�j gust zbieg�w okoliczno�ci jest stanowczo za du�o. Jednakowo� przyjmijmy, �e to s� nieszcz�liwe wypadki przy pracy, ale przy takim za�o�eniu, spok�j prezesa jest wyt�umaczalny tylko tym, �e te wydarzenia s� na r�k� strategowi i dlatego czeka, a� media odwal� za niego czarn� robot� w przetrawi�, prze�ute przystawki. Drugi obszar poszukiwania odpowiedzi na zagadk�, to PiS i ca�y spektakl przygotowany przez stratega, przynajmniej w jakiej� cz�ci i mam tu na my�li wyciek w Dzienniku afery neofaszystowskiej sprzed kilku lat, przypomn� od razu, �e publikowane kilka miesi�cy temu zdj�cia wszechpolak�w `zamawiaj�cych piwo' zosta�y skwitowane �artami przez prawie sprawiedliwych i spiskiem uk�adu, a dzi� skandaliczne zachowania ju� nale�y wyja�ni�.  

Ponad to mam na my�li proponowanie Marcinkiewiczowi ministerstwa edukacji i oczywi�cie mam na my�li przegl�d ministerstw, rzecz kuriozaln�, bo oto strateg musi si� przekona� kogo zatrudni�. W tym wypadku spok�j I stratega wynika z tego, �e w jego misterny plan wpisuje si� ca�a gama spadaj�cych z nieba afer zagnie�d�onych w rozporkach samoobronnych parobk�w. Jedno jest pewne, gdyby te afery wyp�yn�y tu� po nocnej pozbawionej kamer reaktywacji koalicji, PiS stawa�by na g�owie, aby t�umaczy� swoich koalicjant�w i urywa�by �by sprawie, kolejnymi przeciekami z WSI, jak to mia�o miejsce w przypadku afery begerowej. Teraz strateg milczy nie rozdziera szat i nie podejmuje krok�w poza oddelegowaniem dyspozycyjnego politycznego prokuratora, bo i czasy inne, notowania odzyskane, a wywaleniem przystawek mo�na jeszcze je podbi�, co jak co, ale obr�ci� kota ogonem i wcisn�� ludowi, �e PiS oczyszcza Polsk� z bagna, kt�re sam rozla�, to PiS potrafi jak nikt inny. Nie zdziwi�bym si� r�nie�, gdyby teraz SO zosta�a `sprzedana' opozycji, a wr�cz graniczy to z pewno�ci�. Wszystko wskazuje na to, �e dni koalicji zosta�y policzone, co zosta�o wcze�niej zaplanowane i bie��ce wydarzenia, je�li nie wszystkie i nie do ko�ca inspirowane przez stratega, to na pewno wpisuj� si� idealnie w jego scenariusz i dlatego strateg milczy, spokojnie czekaj�c, a� SO wyko�cz� media i opinia publiczna. Co dalej. Dalej to przej�cie przestraszonych wizj� wybor�w pos��w z LPR i SO i kolejna przebudowa rz�du lub bez przej�cia grzeczne g�osowanie pod dyktando PiS, no i oczywi�cie nie�miertelnie, zawsze aktualny patent z nowymi wyborami. Do nowych wybor�w PiS jest przygotowane, w zanadrzu WSI i Mazur, gdyby nawet zostali opozycj�, to maj� pierwszego po bracie, a PO musia�by si� dogada� z SLD, zatem pozycj� startow� do demolowania rz�du maj� idealn�. Nie wykluczone, �e nar�d po kolejnych aferach zn�w odda g�osy na ko�tun�w i bigot�w, by si� pos�y po kuluarach nie obmacywa�y, co te� by mnie jako� specjalnie nie zdziwi�o. Ostatecznie jest zawsze opcja koalicyjna, dorzuci�by sobie PiS wiecznie dyspozycyjny PSL i rz�dzi�by sobie nadal. Na koniec pytanie co z ta Polsk�? Nie wiem, tego nikt nie wie, je�li elektorat si� nie przebudzi i nie zag�osuje w ko�cu na gospodarzy miast ideolog�w, b�dzie nadal jak w maglu i to najpodlejszej jako�ci.

Matka_Kurka 2006-12-07 15:21
G�os�w: 66
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=516

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha