Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825092
ods�on: 2103114

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


rewolucja moralna


Rewolucja moralna w/g PiS idzie w azjatyckim kierunku z met� w kozaczym dole!
Sta�o sie co si� musia�o sta�, strateg wymy�li� do�� banaln� ripost� i na taka czeka� kolega Donald, kt�ry mia� pe�n� �wiadomo��, �e propozycji PiS przyj�� nie mo�e. Co mia�o to pokaza�? To co pokaza�o,, czyli �e PiS bierze pod pach� �y�wi�skiego i innych kochank�w z popegeerowskich osiedli i dalej b�dzie rze�bi� w guano has�a rewolucji moralnej. PiS mo�na i trzeba wyko�czy� tylko i wy��cznie samym PiS, pokazywa� nieustanie marno��, estetyczn�, intelektualn� i moraln�, partii ko�tu�stwa i bigoterii. A jaki jest ten nasz PiS rewolucjonista widac by�o najwyra�niej wczoraj. Wojskowa orkiestra i przem�wienie I stratega u�wi�ci�y 15 lecie praktycznie nikomu nieznanego radia, kt�re pa�stwo Watykan uzna�o za naruszaj�ce dobre imi� ko�cio�a katolickiego. I strateg raczy� by� w swojej jak zwykle wymlaskanej tyradzie, o�wiadczy�, �e to z czym mamy do czynienia dzi�, nie by�oby mo�liwe i tu cytat: `bez owych moherowych beret�w'. Nie ukrywam, �e nieco mnie to przem�wienie zaskoczy�o, ja wprawdzie od dawna uwa�am, �e to z czym mamy do czynienia jest mo�liwe dzi�ki moherowym beretom, ale wyg�aszanie takich tez w go�cinie i to w miejscu kultu religijnego, to chyba przesada, a na pewno nietakt. W dniu tak uroczystym wypomina� kwestuj�cym ich naczelne wady, kt�re si� prze�o�y�y na ca�� uroczo przezwan� rewolucj� moraln�, degrengolad�, to odwa�ny gest polityczny. Jakie� by�o moje zdziwienie, kiedy strateg na tym nie sko�czy� i j�� zachwala� to do czego doprowadzili beneficjenci, ma�o tego podzi�kowa� za dzie�o, kt�re od roku obserwujemy. Bior�c pod uwag� fakt, �e ucztuj�cym si� zebra�o jak ubogiej stoczni w dziuraw� torb�, zastanawia mnie, dlaczego nikt nie podnosi g�osu, nikt nie protestuje przeciw obarczaniu tym wszystkim `owych moherowych beret�w'. Przecie� obra�ono prostych ludzi, matki i babcie wielu uczciwych, w sensie te z�odzieje co nie nasi, to komuchy, Polak�w z tej najwarto�ciowszej, kultywuj�cej polsk� tradycj� ok�adania �ony po sumie, g��bokiej prowincji. Nawet ja uwa�am, �e nie za wszystko odpowiadaj� moherowe berety, cho�by niesienie weterynaryjnej pomocy ci�arnym, jako� nie mie�ci mi si� w kanonie organizacji moherowej, kt�rej naczelna cech� jest wykszta�cenie podstawowe, ewentualnie przyzak�adowa zawod�wka, weterynaria jednak wymaga wiedzy akademickiej. Skoro jednak I strateg zawyrokowa�, �e ta i wiele innym zmian w sferze obyczajowej i politycznej IVRP jest zas�uga �wi�tuj�cych, to jako cz�owiek bezpo�rednio zwi�zany z tym �rodowiskiem, raczej wie co m�wi. Tym bardziej, �e takie podej�cie zar�wno medyczne, jaki i etyczne do kobiet jest powszechnie znane w po�r�d elektoratu koalicyjnego od wiek�w.  

W ka�dej szanuj�cej si� wsi by�a tak zwana babka, czy jak kto woli znachorka mieszkaj�ca na skraju sio�a, kt�r� dobrodziej proboszcz by� �askaw przekl�� i egzorcyzmy poczyni�, a do kt�rej mimo wszytko lud zg�asza� si� po porady medyczne, gdy� jak wiadomo lekarze to `zabija�y' psiejuchy. Taka babka najczy�ciej by�a wyspecjalizowana w pierwszej pomocy medycznej pannom co to si� do dworu zapuszcza�y wracaj�c bez wianka, a i m�atkom, co z parobkiem uciechy za�y�y.  Naciera�a babina takim niebo��tkom krwawnika, z okr�nic� nietoperza, zakrapia�a ��ci�  �ci�tego w sobot� koguta i taka oksydacyn�, czy jak ja tam zwa�, pozbawia�a niewiasty brzemienia wstydu i k�opot�w zwi�zanych z ludzkimi j�zykami.  Lud w Rzeczypospolitej zawszy by� bogobojny, ale jak przychodzi�o co do czego, to nie do ksi�dza si� lecia�o, tylko do babki, �eby odczyni�a krow� co j� wzd�o, stryja co z cha�upy wynosi� na samogon, tudzie� ducha nieboszczki Koci�bowskiej, co si� b��ka� po stodole. Powr�t do tych strych chrze�cija�sko -poga�skich tradycji zawdzi�czamy temu rz�dowi, temu radiu, tym beretom i temu strategowi. Teraz gdy sobie pouk�ada�em par� zda�, w jak�� tam ca�o�� ju� wiem, dlaczego nie by�o protest�w, gdy strateg dzi�kowa�, za ten rok upadku moralnego, intelektualnego i estetycznego, poniewa� to co wsp�lnie zbudowali to pomnik ich moralno�ci, intelektu i estetyki, oni o zgrozo s� z monumentu zadowoleni. Aleluja i na wstecznym, a� po elektryfikacji kres. Co tam dziewuchy popsowane i libacyje, ch�op se musi ul�y�, bo co insze, gorsze mu do g�owy przylezie. To jest rewolucja moralna rodem z kieleckich wsi, to jest IVRP bieszczadzka i w tym klimacie dobrze si� czuj� zar�wno obywatele jak i w�adza tego kad�ubowego estetycznie nie do zniesienia tworu. To pokraczne dziecko rewolucji sp�odzone przez rodzic�w podobnych jak dwie krople wody, to Wszystko dzieje si� w pewnej estetyce powszechnie akceptowanej. Inaczej rzecz ujmuj�c, jest to rodzaj wojny cywilizacji europejskiej z kultur� azjatyck� IVRP, dla nich nabijanie na pal i ucinanie r�k za kradzie� banan, to norma kulturowa, dlatego europejski stosunek do prawa i moralno�ci nie jest w stanie porozumie� si� z azjatyckim barbarzy�stwem. Jedno jest pewne czeka nas jeszcze wiele bada� DNA, czeka nas wiele zadym i wiele kaza� w stylu ludwika, jak to wszystko idzie we w�a�ciwym azjatyckim kierunku z met� w kozaczym dole.


Matka_Kurka 2006-12-08 14:41
G�os�w: 91
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=518

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Ob�udna idea IVRP odebra�a Polakom nie tylko nadziej�, ale odar�a z godno�ci!
Dwa naczelne argumenty zwolennik�w PiS to spisek z manipulacj�, a pod drugiej stronie szacunek dla tak zwanych ludzi prostych, kt�rymi gardz� ludzie skomplikowani, elity i fa�szywe autorytety. PiS zbudowa� swoj� kampani� i filozofi� dzia�ania na wskazaniu najwi�kszych patologii w pa�stwie, nietrudno by�o wyj�� na �wi�tego po kompletnym upadku jaki zaprezentowa�a najpierw AWS potem SLD. Ludzie wybrali PiS bo liczyli na cud, przecie� Kaczy�scy nigdy nie cieszyli si� �adnym wi�kszym szacunkiem, czy popularno�ci�, zawsze tworzyli partie i koalicje skrajne. Skrajne w pogl�dach braci jest wszystko, poj�cie patriotyzmu zdecydowanie ocieraj�ce si� o nacjonalizm, co wida� po stosunkach z s�siadami, kt�re tak z�e nie by�y od 16 lat, skrajny jest katolicyzm, czego chyba nie trzeba szerzej t�umaczy�, do�� rzuci� has�o radio dyrektora z Torunia jako wolne medium i ostoja wiary, skrajna i chorobliwa jest nienawi�� do ka�dej innej opcji politycznej, nie ma ju� w Polsce partii i �rodowiska politycznego, z kt�rym bracia nie s� na no�e. Zaczynali w KOR i teraz KOR jest �miertelnym wrogiem, a na pewno spora cze�� KOR, tzw. salon, trwali przy Wa��sie 13 lat i Wa��sa jest bezwzgl�dnie �miertelnym wrogiem, tworzyli rz�d Mazowieckiego i na Mazowieckim nie zostawiaj� suchej nitki, byli w rz�dzie z AWS, kt�ry sami nazywali TKM, teraz konflikt jest permanentny z PO, SO, wcze�niej LPR, jedyne co pozosta�o to PSL, co jest kuriozum, bo to nikt inny jak Pawlak zosta� premierem po obalonym rz�dzie Olszewskiego , do dzi� mitologizowanym spisku. PiS jako partia skrajna wyp�yn�a tylko dzi�ki skrajnej patologii w Polsce, co jest schematem do znudzenia powtarzanym niemal w ka�dym narodzie, do�� wspomnie� bolszewizm i Niemcy przedwojenne, oczywi�cie nadu�yciem by�oby por�wnywanie tych zbrodniczych system�w z tym co si� dzia�o i dzieje w Polsce, chodzi tylko o sam mechanizm polegaj�cy na przyci�ganiu skrajno�ci..  

To przypomnienie nie s�u�y kolejnemu powielaniu schematu, ci s� �li, tamci dobrzy, to jest kanwa na kt�rej haftuje swoje frazesy PiS. Powracam do istoty sprawy, zaczynaj�c od szacunku dla prostych ludzi. Kiedy si� ogl�da wyst�pienia polityk�w PiS, to ma si� wra�enie, �e czas zatrzyma� si� na wczesnych latach 70, by� mo�e to �atwe por�wnanie, ale naprawd�, ka�dy kto widzia� archiwalne nagrania Gomu�ki i Gierka zamar� w os�upieniu, po niedawnym or�dziu. Skoro ten co postawi� tak wysoko poprzeczk�, �e dotychczasowy dorobek 16 lat, jaki by on nie by�, trzeba by�o przeora�, zmieni� szyld na IVRP i wprowadzi� taki kodeks zachowa� i standard�w politycznych, kt�ry wymaga nowej no�nej nazwy `rewolucji moralnej', to ja i pewnie wszyscy pro�ci ludzie s�dzili, �e ta poprzeczka jest postawiona w�adzy, partii rz�dz�cej. Tymczasem nic podobnego, ta poprzeczka jest postawiona prostym ludziom i konkurencji, my PiS robimy rewolucj� i tylko frajerzy mog� si� �udzi�, �e kie�basa bierze si� z sklepu. Trudno przy�apano nas na prawdzie, ba . �eby nas przy�apano, nas w to wrobiono, nas sprowokowano do rozm�w ze skazan� pose� o dystrybucji stanowisk, dla niej i dla jej krewnych o wyci�ganiu pose� z k�opot�w prawnych i finansowych, to uk�ad zachowa� si� podle, nasz minister tylko zapewnia�, ze stanowisk mamy wiele i prosi� by wolniej dyktowa� kolejne ��dania.  

Tak� wersj� wydarze� us�yszeli pro�ci ludzie, kt�rym jako frajerom wcze�niej sprzeda�o si� wizj� politycznego raju na ziemi, �wi�tych debat, zabierania bogatym z�odziejom  i dzielenia si� groszem z ubogimi. Pro�ci ludzie us�yszeli, �e s�  g�upi, albo naiwni skoro wierzyli, �e polityk� robi si� inaczej, przecie� to normalne, tylko jaki� ciemnogr�d m�g� uwierzy� w inn� wersj� wydarze�. I tak powoli zmierzamy do sedna sprawy, nie szacunek ma PiS, a zupe�n� pogard� dla `prostych ludzi' wyra�on� s�owami propagandzisty: `ciemny lud to kupi' i to nawet nie jest pogarda w czystej postaci, to pogarda po��czona z prze�wiadczeniem, �e ciemniaki b�d� siedzie� cicho, wi�cej, oni maj� siedzie� cicho, bo my przecie� dla nich si� nara�amy, dla nich si� podlimy i dla nich budujemy Polsk� ogniem i mieczem. Z komunizmem walczymy komunistyczn� propagand�, z uk�adem tworzeniem uk�ad�w w�a�ciwych, naszych. Ten co wczoraj zdradzi� nas Nocn� Zmian�, dzi� b�dzie naszym premierem (taki jest ostatni plan, Pawlak jako premier IVRP), bo naszej s�u�y sprawie. Nasza rewolucja przywr�ci godno�� maluczkim, bo te elity i fa�szywe autorytety okradaj� nas z wiary i pieni�dzy, warunek jest jeden maluczcy maj� pyski zawrze� na k��dk�, nie my�le� lecz wierzy�. Inteligencja, autorytety, elita, to manipulanci skupieni w dziejowym spisku,  podrzucaj�cy masom ��e warto�ci, broni�cy swoich interes�w pod pozorem demokracji, wolno�ci s�owa, a najgro�niejsze ze wszystkiego jest obna�anie naszych intencji przez ot�piaj�ce masy media i `wykszta�ciuch�w'. Je�li si� zdarzy, �e kt�ry od nas inteligentniejszy, o co nie trudno, �e dekalogu przestrzega, �e czego� w �yciu dokona�, podczas gdy nam si� nie wiedzie, bo jemu si� powiod�o i musimy moralno�� po�wieci� ideologii, to on jest wr�g �miertelny. Zarz zostanie okrzykni�ty ��e-elit� je�li dot�d mia� powa�anie u ludzi, `wykszta�ciuchem' je�li szko�� sko�czy� lepsz�, grafomanem je�li pisa� potrafi, z�odziejem je�li jest bogatym, cz�onkiem uk�adu je�li m�wi prawd� i to prawd� o nas. Wszystko mo�e rewolucja moralna wybaczy�, ale m�drzejszych, uczciwszych, zdolniejszych, prawych tolerowa� nie b�dzie, bo to tylko tak dla hecy si� my�li, dla pozoru nie k�amie,  by dra�ni� osi�ga sukcesy. To jeden wielki spisek w�a�ciwie ju� nie komunistyczny, czy `post', nie ubecki, nie salonowy i nie mafijny, to spisek my�lenia, kt�re bezczelnie, bezbo�nie, cynicznie, manipulacyjnie chce zaszkodzi� �lepej ideologii i wierze opartej nie na wiedzy, a u�wi�conym nikomu ju� bli�ej nie znanym celu, okraszonym i t�umaczonym prymitywn�, nachaln� propagand�. Teraz, gdy ju� po wszystkim, mog� powiedzie�, co prezes powinien by� zrobi�, �eby uratowa� twarz, wcze�niej nie by�o potrzeby m�wi�, wspieraj�c w ten spos�b ludzi, kt�rzy niewarci s� wsparcie.

Prezes mia� niepowtarzaln� okazj�, aby wyj�� z tych opa��w niemal jako �wi�ty. Wystarczy�o wyj�� i powiedzie� prawd�. Tak sta�o si� �le, chocia� polityka nie nale�y do zaj�� przyjemnych, zosta� przekroczony, mo�e nie pr�g prawa, to jednak wyja�nimy do ko�ca, ale pr�g przyzwoito�ci, kt�ry by� mo�e jest powszechnie przekraczany przez innych, jednak nam tego czyni� nie wypada. Nie z takimi sztandarami szli�my po w�adze, nie�li�my has�a najpi�kniejsze i �wi�te, tego nam zbruka� nie wolno. Dlatego chocia� wielce zas�u�oni s� dla naszej sprawy obaj ministrowie, a jeden z nich ma pi�kn� �yciow� kart�, do wczoraj nieskalan�, niestety musza obaj ponie�� konsekwencje swojej nierozwagi i nagannego post�pku. W imieniu mojego rz�du bardzo przepraszam Polak�w za obraz, kt�ry m�g� porazi�, kt�ry m�g� i zapewne podwa�y� zaufanie dla naszej misji. Poniewa� uwa�amy, �e nasza dzia�anie s� konieczne dla dobra Polski, nie mo�emy szlachetnego celu osi�ga� tak niskimi metodami, kt�re z ca�� moc� pot�piali�my i pot�piamy nadal. Pope�nili�my b��d i jeste�my gotowi za to zap�aci�, najbardziej surow� i w�a�ciwa kar�, b�dzie ci�k� praca dla dobra ojczyzny, kt�r�  powetujemy rodakom straty moralne i materialne. Brzmi to co prawda jak klasyczny polityczny wierszyk, pe�en truizm�w, ale jestem przekonany, �e po takim or�dziu efekt by�by piorunuj�cy. Dlaczego pan prezes nie zrobi� tego, co zaleca ka�dy elementarz marketingu politycznego. Ano dlatego, �e przez gard�o nigdy mu nie przechodzi s�owo przepraszam, dlatego, ze butny, zaborczy i za�lepiony, po�wi�ci nie tylko Polsk�, po�wi�ci swoja parti� i w�adz�, tylko po to, by jego by�o na wierzchu. Ja �alu o to do niego nie mam, on dla dobra nas wszystkich powinie odej�� jak najpr�dzej. W u�miercaniu samego siebie prezes jest niedo�cig�y, to co zrobi� podpisa�o wyrok. Prezes naplu� Polakom w twarz, ci co �lepo wierz� nawet o tym nie wiedz�, tych co my�l� i czuj� umie�ci� w uk�adzie. PiSu nie popieraj� ludzie pro�ci, PiS popieraj� fanatyczni wyznawcy, wielu z nich trudno odm�wi� inteligencji i wiedzy, wi�kszo�ci nie spos�b przyzna�, jednak c� jest warta inteligencja i wiedza, kiedy jest przyporz�dkowana g�upocie i �ajdactwu. PiS umar�, bo nie mai� szans na prze�ycie w toksycznym �rodowisku, kt�re wok� siebie tworzy�.
Matka_Kurka 2006-09-29 17:22
G�os�w: 55
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=53

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Jednak B�g istnieje i daje nam jeszcze jedn� szans�! To nie sen to koniec!
Dumni rewolucjoni�ci zaczynali sw�j marsz w kom�ach i tekturowych aureolach, nie�li �wi�te obrazy z autoportretami. Ta krucjata mia�a zmie�� wszystko, co nie sz�o w pochodzie i da�o si� zdepta�. Potem na kom�ach pojawi�y si� pierwszy t�uste plamy po ob�arstwie w�adz�, smalec �cieka� po brodach i chlapa� po �wi�tych portretach, kiedy stroje poszarza�y i si� przet�u�ci�y do pochodu wprowadzono od zakrystii pierwszych pogan i szubrawc�w, najpierw ostro�nie dano im tylko do podpisania cyrografy, a kiedy wie�� si� roznios�a i wierni zaakceptowali nowych wyznawc�w, w ksi�ycowej pe�ni uchwalano wszelaki i po wieki podzia� �up�w mi�dzy  upad�e chrze�cijany i pogany co im ogony wyrok�w wystawa�y spod ch�opskich lnianych koszul.  
I tak poch�d szed� i g�osi� przez megafony swoj� �wi�to��, w jednej r�ce trzymali r�a�ce w drugiej �agwie rozpalone, co mia�y ogniem sprawiedliwo�ci przypieka� boku komu z nami nie po drodze. Wielce to by� paradny poch�d, mniej �wi�tobliwy, bardziej odpustowy, rychlej to bachanalia przypomina�o ni� inkwizycj�, ale si�y mierzone na zamiary wali�y ca�y dech w megafony, przez kt�re chwa�� i �wi�to�� pochodu g�oszono. Wkr�tce si� okaza�o, �e to nie aureole by�y, a czapy z dzwoneczkami, �e to nie �agwie, a s�oma z but�w w wiechcie u�o�ona, �e to nie r�a�ce, a paciorki szama�skie i tak zgas� s�omiany ogie�, opad�y czapy na oczy, rozsypa�y si� koraliki, bo pogany przesta�y ba� si� za�mienia s�o�ca. C� nam teraz robi�, wszak wszyscy widzieli jak r�wnaj�c kroku w�drowali�my po sio�ach �piewaj�c bojowe pie�ni, teraz troczki z obsmalcowanych kom�y wisz� �a�o�nie, na zwr�conym w nasze oczy wietrze w�adzy, kt�ry jeszcze wczoraj dmucha� nam w plecy. Co pocz�� gdy miast hymn�w pochwalnych na nasz� cze�� jeno lament i t�sknica wydobywa si� w g�osie drzewiej tak hardym.  
Mam ja dla was recept� na t� laksacj� po moralnym kociokwiku, sta�cie w kolumnie, jak i wcze�niej stali�cie, postr�cajcie z g��w aureole pergaminowe, wypierzcie kom�e i oddajcie tym co je godni nosi�, zanie�cie paciorki do sieroci�c�w, niech dziatki maj� chwil� rado�ci po�r�d goryczy dnia zwyk�ego, wyjd�cie na pole i posypcie g�owy popio�em, kt�ry po sobie zostawili�cie. Kiedy sko�czycie pokut� odziejcie si� w siermi�gi i zapukajcie do bramy trzy razy kr�tko i raz przeci�gle, zwo�ajcie zgrzeszyli�my, pych�, ob�arstwem i bli�nich l�eniem, wybaczcie bracia, wybaczcie rodacy, pozw�lcie dost�pi� zaszczytu naprawienia wyrz�dzonych krzywd, pozw�lcie odkupi� warcholstwo znojem, ba�wochwalstwo pokor�, kazania cich� modlitw�, szczucie, znakiem pokoju.  
Pro�cie, mo�e b�dzie wam dane, mo�e znajdzie si� taki co rzuci wam drelich by�cie zrzucili siermi�gi, by�cie mogli r�kawy zakasa� i w milczeniu zakopa� wszystkie do�ki, kt�re wykopali�cie, ufajcie przebaczeniu krzywdzonych, wiara g�ry przenosi, pokorne ciele mleko ssie, b�ogos�awieni cisi. Jest po�r�d was mo�e z pi�ciu, kt�rym pokuta nie jest potrzebna, niech tych pi�ciu poprowadzi now� pielgrzymk�, niech spr�buje uratowa� ilu si� da, bo nie masz niestety po�r�d rozumnych takiej si�y, by si� z gnu�nymi dogada� nie musieli, mo�ecie si� mo�ecie si� jeszcze dla ojczyzny nada�. Pomiarkujcie, przez noc najbli�sz�, com powiedzia� i spr�bujcie poj��, �e kalanie �wi�to�ci to grzech �miertelny, �e bigoteria to profanum, �e bez wiary pacierze klepi�c, chcieli�cie handlowa� w nawach ma�ci� na szczury, chcieli�cie ha�bi�c Polsk�, Polak�w naucza� polsko�ci, kryminalist�w �l�c jako kurier�w prawa i sprawiedliwo�ci. Silencjum!  Basta!  Amen.
Matka_Kurka 2006-09-21 21:50
G�os�w: 53
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=75

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  A pono� ch�opcy z GTW KC "PiS" tacy porz�dni, nie pij� nie pal�, nie u�ywaj�!
Chyba ka�dy spotka� si� z takim typem mentalno�ci, kt�ry powszechnie okre�la si� dulszczyzn�, idealnie wbija si� w ten gorset drobnomieszcza�stwa po��czonego z bigoteri� co druga persona GTW KC PiS.  Pose� o pulchnej buzi, zaczesany na �el do g�ry, to takie dobre dziecko mamusi Dulskiej, nie pije, nie pali zje postne i z okras�, w szkole mia� same pi�tki, wnosi� zakupy babci s�siadce, tylko kole�anek si� wstydzi�. To taki dobry ch�opiec, dobre dziecko, wychowawczyni zawsze go chwali�a, wyst�powa� na akademii i dosta� nagrod� za prac� plastyczn�. Wszystkie s�siadki, kt�re odwiedza�y pani� Dulsk� wiedzia�y, �e pieszczotliwie nazywany `kamyczkiem', kochany synek by� chodz�c� matryc� dla zachowa� m�odzie�y. A� tu nagle, pewnego dnia, pomoc domowa jakby nie swoja, co� j� mdli, jakby jaka� bardziej w sobie, o matko, zaci��y�a Jad�ka. Dawaj Jad�k� na dywan i ta przyci�ni�ta do muru wyp�aka�a si� pani domu, �e to `Kamyczek' si� w niej zakocha� i owoc tej mi�o�ci, nosi Jad�ka w �onie. Jak powszechnie wiadomo brudy w polskiej mentalno�ci pierze si� w domu, je�li dzieciak zatupie n�kami w hipermarkecie, to niech pan b�g broni ok�ada� pachole publicznie, bo jeszcze kto doniesie, ci�gnie si� niebo�� do samochodu, z�by zaciska a w cha�upie sznur od �elazka i upust emocjom. Problem polega na tym, �e tym razem mamusia Dulska nie wytrzyma�a i rzecz posz�a na ludzkie j�zyki, �li ludzie oczernili synka mamusi, a on taki dobry i zawsze mia� apetyt. Normalnie to by si� Jad�ce da�o co na drog�, wcisn�o par� z�oty na zabieg i posz�o do spowiedzi, �eby spraw� zamkn�� duchowo i materialnie. C� jednak pocz�� gdy brzuch ju� wida�, a ludzie �y� nie daj�, to sromota jak z ta co tru� si� chcia�a nie po chrze�cija�sku i z kamienicy trzeba by�o eksmitowa�. `Gdyby ja wiedzia�a' (duma mama Dulska), to by si� pos�a�o Kamyczka do tej z przeciwka, uczciwie na chleb zarabia i czynsz p�ci w terminie, to by sobie Kamyczek ul�y� i nie by�oby problem�w z tym kocmo�uchem.  

Tyle opisu przyrody, teraz analiza postaw bohater�w na tle dulszczyzny GTW KC PiS. Ta partia, zachowuje si� dok�adnie tak jak zachowywa�a si� PZPR, ideologia ponad wszystko, ochrona towarzyszy, szczucie ka�dej najmniejszej opozycji, poszukiwanie spisku wewn�trz kraju (uk�ad) i imperialnych zagro�e� (UE, cywilizacja europejska). Tyle �e GTW KC PiS do�o�y�o do tego wszystkiego jeszcze jeden element, po��czenie `rustykalnego katolicyzmu' z mentalno�ci� baby z magla. Towarzysze z GT KC PiS chodz� od cha�upy do cha�upy ze �wietym obrazem i odpowiadaj�, �e ten to mia� dziadka w Wehrmachcie, inny z�odziej, a ta si� za ch�opami ogl�da. Nie chodzi ju� nawet o to czy to co g�osz� towarzysze jest prawd�, czy prawd� nie jest, ale chodzi o sam� `tre��' tego co g�osz�. Czy kto� mo�e sobie wyobrazi� �w. Franciszka chodz�cego od cha�upy do cha�upy udowadniaj�cego swoj� moralno�ci, prawo i sprawiedliwo��, przez eksponowanie nieprawo�ci i amoralno�� bli�nich, nosz�cego ploty po s�siadach. �lepy widzi i g�uchy s�yszy jak prostackie s� metody GTW KC PiS i co si� z tymi �wi�toszkami dzieje, gdy pojawiaj� si� brzuchate pomoce domowe. Przypomn� kolejno, jakie panienki spodziewaj� si� rozwi�zania lada dzie�;

1) Panienka lojalka I stratega efendi Mehmeda jaros�awa
2) Panienka afera bilbordowa, a� mi�o popatrze� jak najwi�kszy amant tanich sensacji da� si� wkr�ci� w taki banalny potrzask. �ykn�� co mu zaserwowano i teraz ci�ko to trawi, puszczaj�c b�ki. A pierwszy po bracie j�ka si� przed kamerami t�umacz�c jak firmy rozkleja�y plakaty i gdzie s� w og�le te firmy.
3) Panienka nominacja, na szefa PZU i PGNIG.
4) Panienka niebieska ksi��eczka pobo�nych �ycze�, kt�ra albo nigdy nie by�a brzemienna, albo wys�ano ja na holenderski statek i pozbawiono z�udze�.
5) Panienka Mikosz, panienka Lubi�ska i wiele wiel innych panienek kompromituj�cych ka�dego dnia pulchnych starych kawaler�w.

Same bana�y przychodz� do g�owy gdy si� patrzy na towarzyszy GTW KC `PiS', kto mieczem wojuje, jaki pan taki kram, przygania� kocio� garnkowi. Wielu zastanawia si� dlaczego ten rz�d i ta partia jest tak ostro atakowana, za ka�d� wpadk�, odpowied� jest prosta, bo to s� ludzie, kt�rzy wynie�li si� na o�tarze, jako jedyni prawi i sprawiedliwi, moralni i czy�ci jak �za, tym czasem jak si� wejdzie do ich dom�w, tam ju� nawet nikt nie pierze brud�w, tylko w nich tonie. Problem tych ludzi, czy raczej z tymi lud�mi polega na tym, �e to s� ludzie mali, zakompleksieni wychowani w drobnomieszcza�skich domach obnosz�cy �wi�te obrazy po sio�ach.. To s� ludzie, kt�rzy do ko�cio�a zak�adaj� najlepsze ubranie i tombakowe sygnety i cho� ich domy s� 50 metr�w od �wi�tyni podje�d�aj� wypucowanymi Oplami �ci�gni�tymi z niemieckich drzew, tylko po to by w nawie obrobi� s�siada. M�wi�c kr�tko i dosadnie GTW KC PiS to jest wiocha, nie myli� z wsi�, od kt�rej towarzysze bigoci mogliby si� wiele nauczy�.Matka_Kurka 2006-06-26 10:30
G�os�w: 53
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=244

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  I REWOLUCJA MORALNA IV RP ZMIENI�A POLSK� W SIO�O OTOCZONE PARKANEM!
Bez wielkich emocji i na ch�odno patrz�c wiemy ju� jak IV RP zacz�a i wiemy jak ko�czy, trudno ocenic co by�o bardziej zenujace, pocz�tek czy koniec, ale spr�bujmy si� nad tym spokojnie zastanowi�. Min�o niewiele czasu, ale wystarczaj�co du�o aby przyjrze� si� zdobyczom rewolucji moralnej IV RP. Jak wszyscy pami�tamy najwi�kszym wyzwaniem dla rewolucjonist�w IV RP by�y zagro�enia wewn�trzne i zewn�trzne powsta�e w wyniku dzia�alno�ci IIIRP oraz radykalna zmiana jako�ci uprawiania polityki.  Postaram si� w kilku blokach przedstawi� co si� uda�o, czego si� nie uda�o, a co przeszkadza w udawaniu (si�).    

Zacznijmy od zagro�e� zewn�trznych, czyli tzw rozkradania Polski przez obcy kapita� i UE oraz s�abo�ci polityki zagranicznej:  

a) po zapowiedziach o renegocjacjach z UE zosta�y tylko zapowiedzi i dzi�ki bogu, a wbrew IV RP.    
b) obcy kapita� inwestuje sobie spokojnie, cho�by pod Wroc�awiem powstaj� kolejne fabryki i dzi�ki bogu, a wbrew IV RP.  
c) banki z kapita�em zagranicznym nie znikn�y i ��cz� si� na zasadach prawa unijnego, a bezprawne protesty ju� s� opatrzone przez UE klauzula do wyja�nienia i dzi�ki bogu, a wbrew IV RP  
d) szumna polityka zagraniczna oparta na stanowczo�ci ko�czy si� zakazem eksportu mi�sa do Rosji, paroma zapowiedziami ostrych negocjacji z UE, a ostatnio komplementowaniem Putina z powodu pogaw�dki z dziennikark� (ubawi�em si�). Najwi�kszym sukcesem dyplomatycznym by�a wizyta prezydenta w watykanie, niestety nie zaowocowa�a podpisaniem um�w o wsp�pracy gospodarczej wbrew bogu i dzi�ki IV RP.  
e) o rurze pod Ba�tykiem juz wszyscy zapomnieli, a "owocne" negocjacji z partnerami od dywersyfikacji umar�y nie wydaj�c owoc�w wbrew bogu i dzi�ki IV RP.  
f) Nie ma �adnej nowej jako�ci w polityce zagranicznej wobec Niemiec (centrum wyp�dzonych), kt�ra oczywi�cie mia�a by� stanowcza, a nie ma jej w og�le, przynajmniej nie wida� najmniejszego efektu tej polityki, bo trudno o efekty w dyplomacji kiedy si� milczy wbrew i dzi�ki IV RP.  

Zagro�enia wewn�trzne:  

a) walka z korupcj� zako�czy�a si� powo�aniem urz�du, na czele kt�rego stan�� partyjny aktywista, poza wszystkim urz�d nie dzia�a wbrew i dzi�ki IV RP.  
b) na szefa IPN w atmosferze skandalu powo�ano cz�owieka, kt�ry wyko�czy� swojego konkurenta pom�wieniami. Teczki le�� sobie spokojnie, nikt nie podno�ni histerycznego krzyku o lustracje totaln� wbrew i dzi�ki IV RP.  
c) w ramach taniego pa�stwa senat zwi�ksza wydatki na administracj�, a sama administracja ro�nie w si�e, patrz 5 marsza�k�w sejmu i 4 senatu, rekord w historii polskiej demokracji.  
d) Nie tylko nie ma �adnego oczyszczania pa�stwa, ale jest wr�cz zaniechanie rozpocz�tych spraw, wszystkie afery:  
- rywina  
- osocza  
- PZU  
- Orlenu  
zosta�y zawieszone w pr�ni, nie wznowiono prac komisji, nie s�ycha� aby minister Ziobro aresztowa� kogokolwiek wbrew i dzi�ki IV RP, natomiast uwolni� linczuj�cych w ramach polityki propagandowej, o kt�rej jeszcze b�dzie. Panowie: mazur, kuna, �agiel, jamro�y, w�sacz, cza�asty, kwiatkowski, ungier, i wielu wielu innych chodz� sobie spokojnie pogwizduj�c wbrew i dzi�ki IV RP, a mo�e dzi�ki spadkowi w sonda�ach do poziomu bezpiecznego dla IV RP. Jedynie rywin, sobotka (oszcz�dzony) i koledzy oraz jakubowska ponie�li konsekwencje, bo procesy by�y wszcz�te przed IV RP  
e) wbrew i dzi�ki IV RP nikt nie stan�� przed trybuna�em konstytucyjnym, a kandydat�w by�o wielu poczynaj�c od premiera millera, przez ministr�w, na prezydencie pierwszym ko�cz�c.  
f) wbrew i dzi�ki IV RP nie z�apano ani jednego aferzysty libera�a, nie licz�c by�ego ministra skarbu, nie wskazano otaczaj�cych nas zewsz�d agent�w UB, ba nie wskazano nawet jednego agenta w�r�d polityk�w, medi�w i innej ma�ci osobisto�ci.  
g) zapowiadana aktywno�� ustawodawcza i wszelka inna ze strony prezydenta, sko�czy�a si� wydaniem o�wiadczenia, �e najwi�kszym zagorzeniem jest Rokita, kt�ry przesta� by� tak fajny jak Tusk, dokument pionierski w historii polskiej demokracji...o agentach prezydent milczy.  

Przez ponad 100 dni IV uda�o si�:  

- nie tylko zachowa�, ale doprowadzi� do perfekcji kuluarowy handel ustawami.  
- z�ama� prawo przy konstruowaniu ustawy o KRRiT (sprawa w trybunale)  
- z�ama� prawo manipuluj�c przy stanowisku prezydenta Warszawy  
- powo�a� wiceministra os�dzaj�cego opozycje w stanie wojennym i koordynatora s�u�b z 30 letnim prokuratorskim sta�em.  
- powo�a� cz�onka KRRiT z uk�adu cza�asto-kwiatkowsko-jakubowskiego.  
- zapewni� posad� w kancelarii prezydenta pani z prawomocnym wyrokiem    
- zdymisjonowa� 2 ministr�w i obsadzi� ministerstwo finans�w ikon� polskiego liberalizmu autork� programu 3x15, nadal mamy wakat w ministerstwie skarbu, bo nie ma juz by�ych fachowc�w z PO, sa tylko obecni, kt�rzy nie przyjmuj� ofert handlowych.    
- uda�o si� sk��ci� wszystkich ze wszystkimi przy jednoczesnym podtrzymywaniu woli rozm�w ze wszystkimi i przeciwko wszystkim. Plan naprawy koalicji g��wny strateg zawar� na 24 stronicowym dokumencie, zawieraj�cym niepochlebne opinie na jego temat, przeprosiny warunkuj� przysz�o�� Polski.  
- doprowadzi� do podzia�u ko�cio�a katolickiego (fenomen w skali polskiej historii) na nacjonalistyczno -patriotyczny i liberalny.  
- zjednoczy� ob�z lewicy  
- obsadzi� wszystkie najwa�niejsze urz�dy aktywistami partyjnymi:  

- 180 pos��w, 60 senator�w (wi�kszo��)  
- marsza�ek sejmu i senatu  
- premier i ca�y rz�d  
- prezydent i ca�a kancelaria  
- rzecznik praw obywatelskich  
- prezes IPN  
- cz�onkowie KRRiT i lada moment prezesi medi�w publicznych  
 
- rozbudowa� system propagandy podtrzymuj�cy permanentny strach przed zagro�eniami i atmosfer� walki ze wszystkimi opcjami politycznymi, walki teoretycznej, jak wiadomo nie z�apano �adnego zbrodniarza, agenta, aferzysty, bo nie chodzi aby z�apa� kr�liczka, ale straszy� nim.  

I na koniec co przeszkadza w osi�gni�ciu wszystkich zamierzonych cel�w rewolucji moralnej:  

- tu IV RP jest skromna potrzebuje jedynie wi�cej w�adzy i je�li tylko si� oka�e, �e jest szansa na jej zdobycie do kolejnych sukces�w dopisze sobie wcze�niejsze wybory.  

Dorobek IV RP wskazuje jednoznacznie na to, ze mamy do czynienia z reaktywacj� PRL, w kt�rym komunizm zast�piono wypaczonym katolicyzmem, oparty na krucjacie ciemnogrodu sterowanego z Torunia, przeciwko cywilizacji nie tylko laickiej, ale i chrze�cija�skiej, kt�ra si� nie wpisuje w model wszechpolski. Wszelkie strategiczne decyzje w IV RP podobnie jak w PRL sa konsultowane, tyle �e uci��liwe wyjazdy do Moskwy zast�piono  toru�skimi pielgrzymkami. Oczywi�cie jest pewne, �e us�ysz� zaraz o retoryce `NIE' i `GW', bo c� mo�na `m�drzejszego' powiedzie� wobec argument�w (wi�kszo�ci go�ych fakt�w), je�li jednak kto� spr�buje broni� tezy, �e nie jeste�my �wiadkami narodzin pa�stwa monopolu amatorskiej w�adzy w dodatku na gruncie nacjonalistyczno - wyznaniowym, to ch�tnie si� z tak� argumentacj� zapoznam, chocia� wydaje mi si�, �e �atwiej z Mandaryny zrobi� Callas ni� z IV RP cywilizowan� demokracj�.


Matka_Kurka 2006-02-02 13:25
G�os�w: 48
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=529

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Showman w akcji ! IVRP to nie jest rewolucja moralna, to rewolucja MEDIALNA!
Skala patologii jest taka, �e zajmowanie si� jednostkowymi kompromitacjami IVRP to syzyfowa praca, zatem potratujemy rzecz globalnie.  Mija �smy miesi�c rewolucji moralnej IVRP, pora aby si� przyjrze� zdobyczom rewolucji. Jest tych �up�w na tyle du�o, �e zgrupujemy je wg klucza hase� rewolucji: lustracja, precz z aferami, wysokie standardy uprawiania polityki, no i co� tam trzeba wspomnie� o gospodarce. I tak jako si� rzek�o w kolejno�ci nieco przypadkowej przyst�pujemy do spisu z natury.  

I. Zdobycze `lustracyjne'  

1) IV RP nie zlustrowa�a NIKOGO z uk�adu, wszystkie lustracje z wyj�tkiem lustracji Gilowskiej, kt�rej w efekcie nie by�o, odby�y si� w czynie spo�ecznym, poza jakimikolwiek procedurami.  
2) Lustracj� Gilowskiej uniemo�liwi� sam premier rz�du, uznaj�c jej dymisj� za standard uprawiania polityki. Nast�pnie zaprosi� ponownie pani� Gilowsk� do rz�du, kt�ra ma `niejasn�' sytuacj� lustracyjn� �ami�c standard.  
3) W czynie spo�ecznym zlustrowano kilku ksi�y, to znaczy ujawniono spontanicznie jakie� fakty z �ycia ksi�dza Czajkowskiego, Mali�skiego i paru innych.  
4) Ujawniane nazwiska ksi�y zach�ci�y innego ksi�dza, Sakowicza, do wyjawienia swojej listy kolaboruj�cych z UB ksi�y. Usta Isakowiczowi zamkn�� Dziwisz, popar� decyzj� Dziwisza i I strateg i pierwszy po bracie. W ramach rekompensaty pierwszy po bracie, zaprosi� ksi�dza Isakowicza do pa�acu na ptysia i kaw�.  
5) Pod naciskiem medi�w i opinii publicznej swoj� teczk� ujawnia I strateg efendi Mehmed jaros�aw, natychmiast po ujawnieniu stwierdza, �e jako jedyny opozycjonista ma sfa�szowan� teczk�. Jego kolega minister Niszczarka ma si� zaj�� spraw� i zajmuje si�. Jest to pierwszy przypadek lustracji przeprowadzony nie przez IPN, nie przez RIP, a przez samego zainteresowanego przy pomocy partyjnych towarzyszy, z tym ze wyrok `niewinny' ju� zapad�, trzeba go tylko udowodni� i to jest zadaniem �ledztwa.  
6) Nie zlustrowano �adnego Ubeka, by�ego cz�onka PZPR, czy obecnego SLD, jedynie co zrobiono wobec by�ych notabli PZPR, to czyszczono z zarzut�w k�amstwa lustracyjnego pos�a i ministra Jaskierni�.  

II Zdobycze `precz z aferami':  

1) Wbrew histerycznym zapowiedziom, nie postawiono przed TS ani prezydenta Kwa�niewskiego, ani premiera Millera, nie rozwik�ano �adnej wielkiej eseldowskiej afery: PZU, Rywina, Osocze, itp.  
2) Pojawi�y si� za to nowe afery, �adnej z nich nie rozwik�ano, ale warto je wymieni�:  
a) afera ministra Mikosza, kt�ry wylecia� z rz�du radosnego premiera kr�c�cego walce na studni�wkach, za dziwne po�yczki.  
b) afera Urba�skiego, szefa kancelarii pierwszego po bracie, kt�ry wylecia� za ciemne interesy z baronem SLD.  
c) afera Kami�skiego i Bielana, kt�rzy za pieni�dze �uczaka, biznesmena podejrzanego o niejedno dostali si� do parlamentu UE. Oba p�czusie sztabowe najg�o�niej krzycza�y o rozbiciu uk�adu polityczno-biznesowego �aden z nich nie poda� `Wprost' do s�du, za pom�wienie. Sprawa przycicha.  
d) afera `Stop wariatom drogowym' zgodnie z zarzutami kurskiego te same firmy, kt�re obs�ugiwa�y kampani� PZU, obs�ugiwa�y PO i w wyniku spisku uk�adu zerwano kampani� PZU, a bilbordy odsprzedano PO za 3% warto�ci. Okaza�o si�, �e firmy obs�uguj�ce kampani� PZU, obs�ugiwa�y GTW KC PIS, a kampania PZU nigdy nie zosta�a przerwana.. PO z�o�y�o wniosek do s�du o pom�wienie. GTW KC PiS, krzycza�o o pom�wieniach, wniosku nie sk�adaj�c  
e) kolejna afera z bilbordami pierwszego po bracie. Okaza�o si�, �e firma, kt�ra wykleja�a bilbordy pierwszego po bracie, jest jednoosobow� firemk�, nie posiadaj�c� strony WWW, czy nawet wpisu do ksi��ki telefonicznej, ale za to dysponuj�ca nieaktualnym stemplem i kasuj�c� za swoje us�ugi o 15% wi�cej ni� najwi�ksze giganty reklamy na rynku. Nie ma pozwu o znies�awienie wobec gazety, kt�ra opisa�a te fakty.  
f) afera premiera Kazimierza, kt�remu jedna z gazet zarzuca przyj�cie �ap�wki 200 tys, premier milczy, gazeta nie dosta�a pozwu, sprawa jest u prokuratora.  
g) afera obyczajowa pos�a kurskiego, Newsweek zarzuci� pos�owi opuszczanie spodni przed politykami LPR celem udowodnienie nie semickiego pochodzenia. Wbrew bu�czucznym zapowiedziom pose� od kilku miesi�cy tygodnika nie pozwa�.  

III Zdobycze `wysokie standardy uprawiania polityki'  

1)  �ami�c konstytucj� powo�uje si� now� przewodnicz� KRRiT, kt�ra kilka tygodni pe�ni funkcj� nielegalnie.  
2) G�osami GTW KC PiS marsza�kiem sejmu zostaje wielokrotny przest�pca Lepper, nast�pnie tego samego Leppera prawi i sprawiedliwi beatyfikuj� na wicepremiera.  
3) Wiceministrem zostaje s�dzia Kry�e, os�dzaj�cy opozycj� w stanie wojennym.  
4) Ministrem od morza i ryb, zostaje kibic z LPR, kt�rego zdj�cia wraz z kumplami z `�ylety Widzewa' obiegaj� niemal wszystkie tytu�y prasowe.  
5) Na prezes�w PZU i PGNIG powo�uje si� pan�w z kapelusza, w przypadku prezesa PZU �amie si� ustaw�, prezes nie ma �adnego do�wiadczenia w bran�y, obaj panowie s� w kr�gu zainteresowania prokuratury.  
6) Wiceprezesem TVP zostaje redaktor faszystowskiego pisma `Front', kt�ry jak twierdzi nie redagowa�, a `u�yczy� nazwiska'. Kiedy wychodzi na jaw, �e r�wnie� u�yczy� nazwiska faszystowskiemu pismu `Szczerbiec', nie zorganizowa� kolejnej dramatycznej konferencji, ni s�ycha� te� aby pozwa� do sadu GW, domaga� si� dla dziennikarza kary wi�zienia.  
7) Szumnie zapowiadana zmiana w uprawianiu polityki zagranicznej ko�czy si� blama�ami, pierwszego po bracie, kompletnie nie przygotowanego do roli prezydenta. Po wpadkach w USA, Francji i Niemczech (reklam�wki, zerwane wywiady, rozbiegane oczka, milenie j�zykiem po protezie, kusy p�aszczyk itp.) kulminacj� indolencji staje si� wizyta papie�a i kaleczenie mowy polskiej, a gw�d� do trumny wbijaj� Anglicy odwo�uj�c wizyt�, co zdarzy�o si� pierwszy raz w historii stosunk�w dyplomatycznych z innymi krajami na takim szczeblu.  

IV Zdobycze `co� tam trzeba wspomnie� o gospodarce'  
 
1) Nikt nie zna listy deweloper�w, kt�rzy dysponuj� 3 mln mieszka� wybudowanych przez IVRP.  
2) Nikt nie zna adres�w sto��wek gdzie dokarmiane s� g�odne dzieci, co mia�o si� sta� natychmiast.  
3) Nikt nie wie gdzie zosta� wybudowany stadion.  
4) Spad�o bezrobocie, dzi�ki programowi `Zielona Wyspa', program opiera si� na emigracji 2 mln., przewa�nie m�odych ludzi, kt�rzy wyjechali za chlebem, g�ownie do Irlandii i Anglii.  
5) Wzros�o PKB i drgn�o w przemy�le, niemniej jednak nikt ni potrafi wskaza�, kt�re ustawy, czy inne zapisy spowodowa�y drgni�cie, nie potrafi bo nie ma ani jednej ustawy i ani jednego zapisu dotycz�cego gospodarki. Wygl�da na to, �e pos�u�ono si� doktryna liberaln�, mianowicie brak dzia�a� ze strony rz�du uruchomi� `niewidzialn� r�k� rynku'.  
6) Gospodarka to jedyna rzecz, do kt�rej GTW KC PiS si� nie miesza i dzi�ki temu, jedyna, kt�ra si� jako� rozwija, mimo �e mog�aby si� rozwija� normalnie i z du�ym rozmachem, gdyby zdj�� z pracodawc�w i inwestor�w idiotyczne haracze fiskalne  

To w du�ym skr�cie opis zdobyczy rewolucji moralnej IVRP, nie jest to lista, kt�r� rewolucja mog�aby si� pochwali�, jest to lista, kt�ra kompromituje i has�a i dzieci rewolucji. Oczywi�cie rewolucja nie szuka przyczyn pora�ek w rewolucji, a w uk�adzie. Do dzi� nikt nie zdefiniowa� uk�adu, nie wskaza� szef�w uk�adu, uk�ad jest jak Atlantyda. Uk�ad jest wrogiem rewolucji, uk�ad jest jak wsteczne si�y reakcji, jak mi�dzynarodowy spisek hodowc�w jedwabnika i nie uchwytny jak krasnoludki sikaj�ce do mleka, kt�re si� od katalizatora zsiada.  
Matka_Kurka 2006-06-30 11:18
G�os�w: 46
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=234

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  I mia�a by� rewolucja moralna, a to co widzimy to demoralizuj�ce Igrzyska !!!
Trwaj� najd�u�sze w dziejach wsp�czesnej Europy Igrzyska Paraolimpijskie, dla mas pozbawionych szarych kom�rek. O tyle jest to dziwne widowisko, �e w ca�o�ci zast�puje chleb. Jest jeden prosty mechanizm psychologiczny, kt�ry z jednej strony o�miesza PiS, z drugiej strony go winduje. Nie znam cz�owieka, kt�ry by w normalnej rozmowie twarz� w twarz� chwali� si� popieraniem PiSu jest wr�cz odwrotnie, przyznanie si� do g�osowania na PiS to siara, m�wi�c j�zykiem m�odzie�owym, wtopa, pora�ka, kicha. Nikt o zdrowych zmys�ach nie b�dzie powtarza� za rydzem czy kurskim banialuk�w zrodzonych w ich zakompleksionych g��wkach, bo to po prostu wstyd, co� co sprowadza m�wi�cego do poziomu prostaka przera�onego elektryfikacj�. Opinia o wyborcach PiSu, LPR, SO jako elektoracie prowincjonalnym, niedouczonym, prostackim tak silnie wp�ywa na wyborc�w tych partii, �e na co dzie� ze �wieczk� szuka� odwa�nego, kt�ry by si� do popierania przyzna�. Dlaczego wi�c dzieje si� tak, �e na PiS mimo wszystko g�osuje nie ma�o ludzi, ano dlatego, �e ci wszyscy czuj�cy si� adresatami rozpowszechnianych opinii na ich w�asny temat, przy urnie bior� odwet, bo tu ju� mamy sceneri� anonimowo�ci i s�odkiej zemsty za w�asn� nieudolno��, na tych co im si� uda�o.  

Przeci�tny wyborca PiS, �yje w rodzinie wielopokoleniowej, to znaczy w jednej izbie spotkacie, babci�, matk�, c�rk� i wnuczk�, je�li kiedykolwiek gdziekolwiek kto� ruszy� si� poza obr�b wsi czy miasteczka, to jedynie po telewizor albo satelit� do hipermarketu w powiecie, albo wojew�dztwie. Taka rodzina zwykle �yje z zasi�ku rodzic�w i renty babci, czekaj� na cud, graj� w toto lotka, wysy�aj� smsy po konkursach, czekaj� a� kto� reanimuje fabryk� wyka�aczek, w kt�rej pracowa�a babcia, matka, ojciec, szwagier. Nie ma mowy aby ktokolwiek z nich pomy�la�, �e mo�na �y� inaczej, �e mo�na pojecha� do powiatu za chlebem, �e mo�na pojecha� do wojew�dztwa po nauk�. Zasada jest jedna babka tak, �yli, matka tak �yli i my tak �y� b�dziem, a to one te z�odzieje polityki niech nam dadz�. I tym rad sposobem, ci co na co dzie� wstydz� si� swoich preferencji politycznych, bo czym tu si� szczyci�, od �wi�ta, w niedziele po ko�ciele id� zag�osowa� na tych co dadz�. Wiele razy czyta�em i s�ysza�em, o tym �e PiS jest parti� skuteczn�, potrafi wygrywa�, no potrafi bo za nim stoj� ca�e masy przegranych, ludzi pozbawionych motywacji i pomys�u na w�asne �ycie, a kim �atwiej sterowa� ni� t�umem �adnym krwi i manny z nieba. Taka za�ciankowa partia jak PiS nie mia�aby najmniejszych szans na wygran� w jakimkolwiek cywilizowanym kraju, o Lepperze nie wspomn�, nawet w Rosji �yrinowski ci�gle walczy z progiem wyborczym. W Polsce poziom rozleniwienia i frustracji siedz�cych przed satelit� rodzin Kiepskich jest tak du�y, �e wy�elowany i potraktowany kwarc�wk� Ferdynand wraz z zakompleksionymi bli�niakami, w przykr�tkawych garniturkach stali si� amantami i idolami narodowej opery. Oni dadz� na pewno, oni zrobi�, bo oni krew z krwi i ko�� z ko�ci naszej, po prostu oni to my.Matka_Kurka 2006-05-20 07:57
G�os�w: 45
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=315

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha