Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825092
ods�on: 2103114

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


prowokacja


PiS ju� przygotowuje �ledztwo w tej sprawie! To oczywista esbecka prowokacja!
Je�li ktokolwiek mia� w�tpliwo�ci, �e kt�rykolwiek z cz�onk�w sekty zwanej IVRP, wyrazi skruch� i b�dzie przeprasza�, to juz wie, ze nie tylko nie b�dzie przeprosin, ale b�dzie obrzydliwy spektakl, b�dzie �a�osny skowyt o esbeckiej prowokacji. Zacznie si� plucie nam wszystkim w twarz i dalsze moralizowani PiS, dalsze opowiadanie o esbeckich uk�adach. Nie wa�ne co widzieli�my wszyscy, do tego potrzebna jest interpretacja PiS, aby Polacy nie okazali si� szubrawcami, bo przecie� to Polacy b�d� szubrawcami je�li odrzuc� wersj� wydarze� PiS. Gdyby kt�rykolwiek z pos��w sekciarzy mia� taki materia� na kt�rakolwiek parti�, ci szale�cy dokonaliby przewrotu i zacz�li rz�dzi� jak azjatyckie junty. Jedno jest pewne ci ludzie nie odejd� sami, b�d� robi� wszystko, aby urwa� �eb sprawie i obr�ci� kota ogon w druga stron�. Przecie� oni juz szykuj� �ledztwo, ale wicie co b�dzie jego przedmiotem? Nie korumpowanie przest�pc�w z SO, przez kramarzy z PiS, a �ciganie uk�adu i ewidentnej esbeckiej prowokacji. Tym dulskim cwaniakom trzeba pom�c odej��. Je�li nie zachowaj� resztek przyzwoito�ci i nie z�o�a mandat�w natychmiast, a chyba nieliczni wierz�, �e sta� b�dzie na to kramarzy z PiS, naszym obowi�zkiem b�dzie sprowadzi� rewolucjonist�w moralnych na ziemi�. Nigdy na ulic� nie wychodzi�em, to nie moje metody na g�oszenie pogl�d�w, ale teraz cynicy i kramarze z PiS nie pozostawiaj� mi z�udze�. Trzeba wyj�� na ulic�, trzeba wyj�� w jak najwi�kszej liczbie, tak aby poczuli oddech na sowich plecach, aby nogi im si� ugi�y i padli na kolana, ci ludzie nie s� zwyk�ymi cynicznymi politykami, do tego si� przyzwyczai�em, to s� chorzy ludzie, chorzy na w�adze absolutn� i za wszelk� cen�, to jest komunizm w czystej postaci. Dlatego z obrzydzeniem, prze�amuj�c wstyd wyjd� na ulic�, nie b�d� rzuca� jajkami i dar� szat wznosz�c patriotyczne has�a, wyjd� bez s�owa komentarza, bo pokaza�, ze z tymi arcykap�anami urz�dzaj�cymi Polakom codzienne czarne msze nie chce mi si� gada�. B�dzie mi ra�niej i �atwiej to znie�� je�li znajda sie ludzie, kt�rzy zechc� mi towarzyszy� we wsp�lnej niedoli.
To co widzieli�my wszyscy nie jest dla mnie najmniejszym zaskoczeniem, tak wygl�da polityka i tylko naiwnym cynicy z PiS sprzedali rewolucj� moraln�. Sk�d si� bior� ciel�ce par�wki? Wi�kszo�� odpowie ze sklepu, bo to oczywiste. Tymczasem ciel�ce par�wki bior� si� z cielaczka. Trzeba wzi�� ma�� kr�wk� lub byczka, odci�� mu g�ow�, wypru� trzewia, zdj�� sk�r�, rozcz�onkowa� korpus, w�o�y� do maszyny miel�cej kopyta, uszy, oczy, doda� troch� przypraw i �adnie opakowa�. Taki jest cykl produkcyjny par�wek, a uprawianie polityki od kuchni wygl�da jeszcze gorzej. Jednak pewnego dnia wyszed� moralista Kurski, �wi�ty Bielan, �wi�ty Kami�ski i �wi�ci Kaczy�scy, kt�rzy powiedzieli Polakom, par�wki ciel�ce powstaj� z sa�aty i kiszonej kapusty, nikt tu nikogo nie zabija, nie leje si� krew, my b�dziemy robi� par�wki nie brudz�c sobie r�k. Kiedy kamera przemys�owa nagra�a z detalami jak panowie nie maszyn�, a brudnymi �apami i nie ciel�ce oczy z kopytami, a stare gumowce, brud zza paznokci, zu�yty papier toaletowy miel� w jedna brej� i tego si� nawet nie pakuje elegancko, a owija w gazet� i sprzedaje jak zwyczajn� kie�bas� wyborcz�.
Nie mam z�udze� pos�anka Beger nie jest tu �adnym bohaterem, dramat polega na tym, �e w tym procederze uczestniczyli rewolucjoni�ci moralni, kt�rych zdemaskowa�a pani z dwoma wyrokami na koncie, nie wspomn� ju� o tym, �e sam fakt prowadzenie rozm�w z t� pani� jest poni�ej wszelkiego poziomu. By�em wi�cej ni� pewien, �e wyjd� talibowie z PiS i b�d� krzycze�: `To co ty frajerska Polsko nie wiedzi�a� jak sie robi polityk�, bando naiwniak�w', a zaraz potem doda, my�lcie troch� to jest prowokacja esbecka..Wielu ludzi, kt�rzy odwiedzaj� fora, to ludzie m�odzi i w�a�nie tym chcia�bym przekaza�, �e tak wygl�da�a Polska komunistyczna, dlatego z takim obrzydzeniem, ka�dy kto prze�y� ten okres beznadziei patrzy na bezczelno�� i hipokryzj� bigot�w z PIS. Przecie� oni wynie�li sztandary B�g Honor Ojczyzna, nie�li obraz Matki Boskiej Kr�lowej Polski, powo�ywali si� na groby patriotycznych przodk�w i kupczyli od zakrystii tym towarem oferuj�c go zwyk�ym doliniarzom politycznym. Kolejny raz w Polsce ludzie o moralno�ci rakarza wycieraj� sobie g�b� �wi�to�ciami, by og�upiaj�c masy ob�owi� si� w�adz�. Oni sami nie odejd� ich trzeba wzi�� pod pachy, kulturalni i bez s�owa wyprowadzi� na �mietnik historii i przysypa� gruba warstw� wapna. To ma�o przyjemna robota, ale trzeba j� wykona�, ci�ko b�dzie ludziom kulturalnym i cywilizowanym wyt�umaczy�, �e innego sposobu nie ma, wiec powiem tylko, �e nie ma innego sposobu, chyba �e stanie si� cud i ci mali ludzie odejd� sami, ja jednak w cuda nie wierz�.Matka_Kurka 2006-09-27 09:44
G�os�w: 76
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=62

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha