Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825092
ods�on: 2103113

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


propaganda sukcesu


"Patrioci" dostali laksacji po niemieckim artykule ! Profesor przy�y� ob�z!
Wszed�em na forum i widz�, �e pionierzy z RM donosz� na intelektualist�w, a w nocy palnuja celeowa� z procy w szyby Jankiela. Mamy tu jakiego� Pawilka Morozowa z Lublina, jak�� m�odzie� kibicuj�c� w sektorach �ylety. "Za moich czas�w" by�o to to nie do pomy�lenia, aby m�odzie� i to taka maj�ca wyra�ne problemy z promocj� pyskowa�a do profesora. Przypominam absolwenci toru�skiej szko�y medi�w i wszechpolska �yleto, �e gdyby�cie prze�yli jeden dzie� tego co w swoim �yciu prze�y� w obozach Bartoszewski mieliby�cie pe�ne gacie i Niemcowi wylizali po�ladki za kawa�ek brukwi. Taki ten wasz cieplarniany patriotyzm, skopa� anarchist� oplu� geja, ca�a wasza polsko��. �yd powiadacie tak si� sk�ada, �e ten �yd ma wi�cej w sobie polsko�ci ni� wszyscy razem wzi�ci wygoleni na �yso pryszczaci kibice polsko�ci. Niestety podstawowy poziom obs�ugi komputera mo�e opanowa� nawet analfabeta wszechpolski, co wida� w skali pora�aj�cej. Wygl�da to tak jakby co najmniej dwa poprawczaki skrzykn�y sie i usiad�y przed monitorami by broni� Polski za pomoc� �omu i wytrycha. �enuj�cy to obraz, ale niestety kto� t� `m�odzie�' wychowa�, rodzice na pewno nie, prawdopodobnie sms i spoty reklamowe. Kiedy patrzy�em na t� najnowsze dzie�o GTW KC PiS, zastanawia�em sie do jakiego targetu ta sieczka jest skierowana, no i odnalaz�em konsument�w reklam wyborczych prawych i sprawiedliwych.  

Ja tu gadu gadu, a nawet nie wiem czy widzieli�cie to samo co ja w naszej nowej rz�dowej TV? Chyba nie widzieli�cie, bo jako� cicho jak propagand� zasia�. Skoro nie widzieli�cie to wam opowiem jak hartowa�a si� stal IVRP. Publiczna rz�dowa od kilku dni nadaje agitki z lat 70, kiedy �cigali�my Australi� w wydobyciu w�gla w przeliczeniu na g�ow� kangura i zdeklasowali�my Aborygen�w nie poprzez wydobycie, a pog�owie kangura. W tym filmiku por�wnywalnym z  
z Polska Kronika Filmow� streszczaj�c� Plenum KC PZPR, przedstawiono pewien wyb�r fakt�w i pobo�nych �ycze�. Okaza�a si�, �e GTW KC PiS po 8 miesi�cach postawi�a kraj na nogi i tak: `Na odcinku inflacji nast�pi� wzmo�ony ruch w kierunku redukcji parametr�w g�rnej granicy kra�cowej, co zaowocowa�o spadkiem wska�nik�w minimalnych, do pu�apu po��danych warto�ci. W obszarze przemys�u ci�kiego przyrost okaza� si� by� wi�kszym od zak�adanego, stali i p�fabrykat�w wyprodukowali�my o 19 % wi�cej, miedzi i p�fabrykat�w o 15%, kruszywa o 10%, sera p�t�ustego o 14%, chudego o 10%'. Narrator tego obrazu propagandy sukcesu prawdopodobnie doszed� do wniosku, ze dobra w ojczy�nie nagromadzi�o sie tyle, �e kto� musi tego pilnowa�, przed zgni�ym moralnie naje�d�c� europejskim. Celem ochrony mienia narrator wypu�ci� na ulice policjant�w, to znaczy narrator stwierdzi�, �e policjanci wyszli na ulic� i w zasadzie nie wiadomo, czy po to, by do��czy� do lekarzy, nauczycieli, g�rnik�w i m�odzie�y szkolnej, czy by wymienione grupy usun��. To tyle o strza�ach z Aurory. Teraz mo�e zaserwujmy jakie� serum dla tego obrazu jak z ok�adki broszury �wiadk�w Jehowy. Inflacj� mamy najni�sz� w Europie dzi�ki konsekwentnej polityce najwi�kszego wroga IVRP Leszka Balcerowicza, trzeba by� wyj�tkowo bezczelnym, w dodatku liczy� sie z ewidentnym analfabetyzmem w�asnych wyborc�w, aby wciska� im papk� o zd�awionej inflacji przez ob�z hucpiarzy. Inflacja to r�wnie� zas�uga NBP i jego szef�w najpierw Gronkiewicz, teraz Balcerowicza. Tyle o inflacji. Wzrost gospodarczy to spadek po Belce i Hausnerze, dzi�ki tym panom, kt�rzy do moich ulubie�c�w nie nale��, niejaki Marcinkiewicz, za AWS doradca Buzka w obszarze, jak rozwali� resztki polskiej gospodarki, mo�e teraz sprzedawa� g�odne kawa�ki o sukcesie gospodarczym. Policjanci, kt�rzy wyszli na ulice, to juz poziom tak niskiej agitacji, �e trudno dobra� racjonalne kontrargumenty, to informacja typu UFO wyl�dowa�o w Radomiu, albo Matka Boska pokaza�a si� na szybie bloku w Jarocinie.  

Nie ma w tym dziele propagandy ani s�owa jakimi to technikami IVRP dosz�a do takich wska�nik�w. Jakie ustawy gospodarcze lub inne zapisy doprowadzi�y do najni�szej inflacji w Europie i wzrostu w przemy�le. Nie ma s�owa o produkcji 3 mln dom�w z wielkiej p�yty, nie ma s�owa o sto��wkach dla g�odnych dzieci, bo jak ma by� mowa o g�odzie i bezdomnych w kraju mlekiem i policjantami p�yn�cym. Zamiast tych wszystkich obietnic mamy na ko�cu  apogeum bezczelno�ci w formie i tre�ci nast�puj�cej; `my dotrzymujemy s�owa'. Od kilku miesi�cy obserwuje spektakularny pojedynek miedzy wyborcami GTW KC PiS i Platformy, pojedynek jest na inteligencj�, wykszta�cenie, my�lenie, obycie i w og�le �wiatowo��. Po obejrzeniu tej propagandowej brei stwierdzam jednoznacznie i ponad wszelk� w�tpliwo��, �e politycy GTW KC PiS sami wystawiaj� not� swoim wyborcom. GTW KC PiS zak�ada, �e ich elektorat to kompletni analfabeci, bez dost�pu do zdobyczy cywilizacji, takich jak: pr�d elektryczny, prasa, TV, internet. Ma�o tego GTW KC PiS jest pewny, �e poziom inteligencji jego elektoratu jest bliski zera, bo jak inaczej wyja�ni� wyj�tkow� bezczelno�� i prostactwo kampanii wyborczej opartej na wciskaniu takiego mia�kiego be�kotu. Ka�dy inteligentny obywatel, bez wzgl�du na sympatie polityczne, kt�ry odebra� jakie� wykszta�cenie i potrafi wprowadzi� sw�j m�zg cho�by w stan pozor�w analizy wydarze�, odebra�by ten filmik jako policzek, jako spluniecie w twarz. W tym momencie wi�kszo�� pewnie odetchnie z ulg� wyci�gaj�c wniosek, �e skoro politycy GTW KC PiS obra�aj� w�asnych wyborc�w, nie maja szans na wygran�. Niestety bardziej mylnego wniosku nie mo�na wyci�gn��. Prawda jest dramatyczna wyborcy GTW KC PiS nie maja poj�cia o tym, �e s� obra�ani co wi�cej, oni wyjd� na ulic� i policz� policjant�w, dolicz� do dw�ch i znajda potwierdzenie sukcesu IVRP. Po takim potwierdzeniu liczebno�ci policji, o inflacji i wzro�cie w przemy�le nikt nie b�dzie pami�ta�, a je�li nawet to kto to policzy, `za ma�o naszej szko�y tatka' jak braty m�wi�, �e zd�awili, to musi zd�awili.Matka_Kurka 2006-07-06 21:27
G�os�w: 76
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=225

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha