Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825092
ods�on: 2103113

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


procedura


W pa�stwie  prawa przestrzega si� procedur w IVRP interpretacji !
Jest takie s�owo, kt�re brzmi PROCEDURA, procedura pozwala jednoznacznie okre�li� powst�powanie w konkretnych sprawach. Na przyk�ad, je�li dziecko nie odrobi�o pracy domowej dostaje pa��, mo�e oczywi�cie t�umaczy�, �e paluszek i g��wka, ale pa�a staje si� faktem. W Polsce s�owo procedura zosta�o zast�pione s�owem `interpretacja'. I tak je�li lustrujemy Gilowsk�, to mammy namiastki procedury i spor� doz� interpretacji, jes�i lustrujemy I stratega efendi mehmeda jaros�awa, mamy czyst� intrpretacj�. Rzecznik RIP oskar�a Gilowsk� o k�amstwo lustracyjne, ma prawo i nawet je�li ma z�� wol� o tego jest s�d, aby spraw� sie zaj�� i pewnie zaj��by si� w normalnej procedurze. Tymczasem premier rz�du nie ma poj�cia o procedurach, a swoich najbli�szych wsp�pracownik�w nie darzy najmniejszym zaufaniem, bo jak inaczej rozumie� dymisj� Gilowskiej. W efekcie ignorancja u�miechni�tej gwiazdy medialnej, kt�ra lada dzie� sama spodziewa si� dymisji, powoduje �e sprawa Gilowskiej zamienia si� w grotesk�, z reszt� jak wi�kszo�� spraw w Polsce. Po ca�ym zamieszaniu wywo�anym przez ignoranta, sam ignorant krzyczy o dra�stwie, to r�wnie� polski standard. Inna spraw� jest to, �e przepisy dotycz�ce lustracji s� idiotyczne, bo jak mo�na wprowadzi� zapis, kt�ry m�wi, �e po rezygnacji z urz�du s�d lustracyjny odst�puje od procesu, przecie� to ustawowy zapis szanta�u.  

To jedna para kamaszy zwana sprawa Gilowskiej, w tej parze s� chocia� pozory prawa, w przypadku I stratega efendi mehmeda, nie ma �adnej procedury. Wychodzi sobie jegomo�� na konferencje macha jakimi� dokumentami i wydaje wyrok uniewinniaj�cy we w�asnej sprawie, nast�pnie z partyjnego polecenia minister Niszczarka wszczyna jakie� tam �ledztwo. W normalnym kraju procedura by�aby nast�puj�ca, s� jakie� dokumenty, co do kt�rych s� w�tpliwo�ci zwi�zane z ich autentyczno�ci�.  Takie papierki oddaje si� do ekspertyzy grafologicznej, ekspertyz zwi�zanych z pochodzeniem papieru, d�ugopisu, czyli standard jak w ka�dej tego typu sprawie. Tymczasem etap ekspertyz jest zast�piony konferencja prasow�, na kt�rej sam zainteresowany (podejrzany) o�wiadcza, �e to ewidentne fa�szerstwo i nale�y wszcz�� �ledztwo. To mniej wi�cej tak jakby oskar�ony o napad wymachiwa� �omem i krzycza�, �e to nie jego �om, wi�c nie ma sensu przeprowadza� badania linii papilarnych, nale�y od razu wszcz�� �ledztwo w sprawie fa�szywego oskar�enia pod jego adresem. Tym si� r�ni pa�stwo prawa, od pa�stwa Prawa i Sprawiedliwo�ci, �e w pa�stwie prawa przestrzega si� procedur, a w pa�stwie Prawa i Sprawiedliwo�ci procedury omija i zast�puje interpretacjami korzystnymi dla partyjnych doktryner�w.
Matka_Kurka 2006-06-28 15:32
G�os�w: 58
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=238

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha