Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825092
ods�on: 2103113

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


prawdziwy PolakVideo na youtubeJe�li genetycy nie przed�u�� ludzkiego �ycia, za 10 lat elektorat IVRP wymrze !
Partia PiS idealnie si� wbija w mentalne buty przeci�tnego Polaka*, a mentalno�� przeci�tnego Polaka* jest mniej wi�cej taka:

1) Bi� Niemca w pysk, bo wiadomo by�a okupacja, ci�ko by�o, siekiera motyka, baleron, z benzyna na czo�gi. I co z tego, �e 60 lat temu?? Temu samemu Niemcowi podciera� po�ladki, robota ma�o atrakcyjna, ale p�aca w euro, no i na czarno, to si� podatku uniknie. Kra�� Niemcowi samochody, dospawa� ty� z jednego BMW do przodu drugiego BMW i sprzeda� innemu Polakowi.
2) La� w pysk Ruskiego, wiadomo jak by�o, rusyfikacja, powstania, bolszewizm, gwa�ty po�oga. Niemniej jednak kupi� od Ruskiego lewe malborasy bez akcyzy, w�d� na paliwie lotniczym, ch�am typu latarki na akumulatory, podrabiane Rolexy no i w ko�cu zatrudni� Ukrai�ca do budowy domu, aby polskim firmom �y�o si� lepiej.
3) Nie daj Bo�e, �eby Polak* si� rozwi�d�, �on� mo�e la� po pysku i b�dzie mia�a �ona szacunek i m�owi nie ub�dzie, dop�ki nie p�jd� do magistratu i nie przerw� �wi�tego w�z�a ma��e�skiego, tego si� w gminie nie wybacza.
4) Kiedy si� Polakowi* rodzi dziecko, nie pami�ta co mu si� urodzi�o, co najmniej przez 3 dni. Potem dziecko trzeba ochrzci�, uczta duchowa, misterium, sacrum. Aby w skupieniu prze�y� t� donios�a chwile, nale�y: ubi� �winiaka i kie�bas uw�dzi�, skrzynk� w�dki dla miejscowych i p� skrzynki kolorowej dla przyjezdnych. Bez obaw to si� wszystko zwr�ci, bo jak wiadomo kopertami na nowa religijna drog� �ycia, inwestycja kulinarna zostania zamortyzowana. Analogiczny scenariusz dla I komunii, wesela, pogrzebu.
5) Polak* si� zna. Generalnie zna si� na wszystkim, ze szwagrem wymieni wa� korbowy w Starze, krow� przepcha jak ja `zduje', sam si� wyleczy homeopatami, ale najbardziej si� zna na polityce i pi�ce. W pi�ce to on by zmieni� wszystko, w polityce `tych z�odziej�w tych'.
6) Polak* b�dzie protestowa� przeciw oczyszczalni �ciek�w, je�li tylko stanie w promieniu 100 km od jego domu, ale kiedy przyjdzie wyla� szambo wyleje noc�, 200 metr�w obok posesji do ogr�dka s�siada, czym s�siad zrewan�uje mu si� za tydzie�.
7) Polak* jest biedny, oj biedny Polak*, �e a� bida piszczy. Biedny Polak*, bo go okradli ci na g�rze, kiedy Polak krad� k�towniki z fabryki, to Polak* nie krad�, on bra� komunistyczne, niczyje. Kiedy komunistyczne fabryki okradli tamci, oooo, to ju� nie by�o niczyje to by�o nasze wsp�lne, polskie. Biedny Polak ma samoch�d od Niemca, Cyfr� na dachu, z renty babci, kino domowe na raty 0%, w samochodzie CD kradzione,  kupione na gie�dzie i �yse opony, u�ywane, z Niemiec. Dziecko biednego Polaka, nie ma ksi��ek i drugiego �niadania, ale ma Dod� Elektrod� w Kadecie i `teksa�sk� masakr� pi�a tarczow� IV' na HBO.

* opisany egzemplarz jest archetypiczny, wierny �elazny elektorat wszelkiej ma�ci ko�tu�skich i bigoteryjnych koterii politycznych cho� r�wnie dobrze socjalistycznych, co to wskrzesz� fabryki gierkowskie. Takie egzemplarze to te s�ynne 30% z 40% frekwencji, czyli nie ma tego tak du�o. Przedzia� 50-75 lat, wykszta�cenie niepe�ne podstawowe, tudzie� OHP i to jest pocieszaj�ce, poniewa� biologia jest bezlitosna, za 10 lat Polska powinna by� kulturowym, cywilizacyjnym i pe�nowarto�ciowym krajem europejskim. Oczywi�cie istnieje zagro�enie genetyczne, pokoleniowe przej�cie pa�eczki, ale kod genetyczny *Polaka powinna z�ama� Cyfra na dachu oraz powszechny dost�p do internetu. S�owem elektorat PiS odchodzi na wieczne podr�owanie po czy��cu.

Matka_Kurka 2007-01-24 10:34
G�os�w: 170
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=673

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  "Polacy ju� zrobili ze swoich dom�w twierdze, aby odpiera� ataki IVRP!"
Stare ludowe przys�owie pszcz� m�wi: `Ka�dy powinien robi�, to co umie najlepiej'. Problem polega na tym, �e w Polsce ka�dy wie najlepiej, a umie niewiele. Gdyby tak spojrze� cho�by na naszych bohater�w narodowych o ile jeszcze takich mamy, to dla nas Polak�w archetypem bohatera, jest Bartosz G�owacki, Maksymilian Kolbe lub Franek Dolas. Bartosz G�owacki, bo prosty ch�op patriota, czapk� armaty nakrywa�, Maksymilian Kolbe, wiadomo cz�owiek bez skazy m�czennik, Franek Dolas bo to taki sw�j ch�opak i do ta�ca i do r�a�ca. Gdyby spyta� 100 Polak�w, czy maj� jakie� uwagi krytyczne do tych bohater�w zapewne blisko 100% akceptowa�oby Kolbe, 99% G�owackiego i 95% Dolasa. Wielk� zalet� tych bohater�w jest to, �e nie �yj�, w Polsce dobry bohater, to martwy bohater, jest to warunek podstawowy, aczkolwiek nie czyni�cy bohatera. Je�li w �yciorysie bohatera znajdzie si� jaka� ryska, co� co mo�na mu wygrzeba� z dzieci�stwa, to ju� po bohaterze, je�li martwy to zata�cz� rodacy na jego grobie, je�li �ywy, to zginie �mierci� cywiln�.

Kto� mo�e s�usznie lub nie s�usznie zauwa�y�, �e to dobrze �wiadczy o Polakach kiedy takie wysokie standardy narzucaj� swoim bohaterom, dumny nar�d prawych ludzi. Nic bardziej mylnego, to nie kwestia standard�w moralnych wytrzebi�a polskich bohater�w, a upadek obyczaj�w. Polak�w, wszechobecne ko�tu�stwo, bigoteria, nieuctwo, kt�re zast�pi�o przyzwoito��, wiar�, rozs�dek, inteligencj�. Polak oczekuje od drugiego Polaka, �e b�dzie albo �wi�ty, albo wierz�cy w to co akurat Polak wierzy. Niezwyk�e przywi�zanie prawdziwego Polaka do historii, kt�rej Polak na 10 Polak�w zna w sile p� Polaka i to w wersji sciaga.pl, determinuje Polaka do zachowania polskiej tradycji wy�awiania po�r�d Polak�w, Polak�w bohaterskich. Mamy na przyk�ad proste kryterium historycznej oceny, modny ostatnio okr�g�y st�. N a 10 prawdziwych Polak�w p� Polaka potrafi poda� dat�, w kt�rej okr�g�y st� si� nakrywa�, 1/4 Polaka potrafi wskaza� po 3 uczestnik�w z ka�dej strony, ale ca�a 10 prawdziwych Polak�w, wie �e okr�g�y st� to by�a zdrada narodu i s� prawdziwi Polacy, kt�rzy maja odwag� o tym m�wi�. Teraz wystarczy zajrze� do podr�cznika historii, albo i nawet na sci�ga.pl, �eby narazi� si� prawdziwemu Polakowi podaj�c fakty i nazwiska: Lech i Jaros�aw Kaczy�scy w roli doradc�w Wa��sy siedzieli obok, Adama Michnika, Jacka Kuronia po jednej stronie, a po drugiej Aleksander Kwa�niewski, genera� Kiszczak, Leszek Miller, na ca�o�� zgodzi� si� i czuwa� nad tym genera� Jaruzelski, kt�remu doradza� Maciej Giertych, ojciec Romana.

Dlaczego si� nara�amy, ano dlatego ze manipulujemy faktami, poniewa� po�r�d ewidentnych zdrajc�w okr�g�ego sto�u wymienili�my kilku bohater�w prawdziwych Polak�w, z kt�rych obecno�ci� przy okr�g�ym stole na 10 prawdziwych Polak�w, nie potrafi sobie poradzi� p� Polaka. Poza tym ka�dy prawdziwy Polak wie, �e okr�g�y st� to tylko zabawka, spisek ma drugie dno zwane Magdalenka. Tu juz z czystym sumieniem mo�na powiedzie�, �e ka�dy kto bra� udzia� w tych haniebnych targach, sprzeda� Polsk� komunistom, czego efektem by� wyb�r by�ego uczestnika rozm�w w Magdalence A. Kwa�niewskiego na prezydenta o zgrozo niby wolnej Polski. Dzi� prawdziwy Polak doczeka� si� sprawiedliwo�ci, bo prezydentem jest prawdziwy Polak Lech Kaczy�ski, Pan B�g nierychliwy, ale sprawiedliwy. Niestety ta rado�� wynika z tego, �e na 10 prawdziwych Polak�w, ani p� Polaka nie wie, �e obecny prezydent siedzia� przy jednym stole z by�ym prezydentem i prezydentem poprzednim, zatem w Polsce mieli�my 3 prezydent�w, ka�dy z nich siedzia� przy okr�g�ym stole i ka�dy by� w Magdalence. W zderzeniu z taka histori� prawdziwi Polacy ju� nie dyskutuj�, prawdziwi Polacy ratuj� Ojczyzn�. Na ratunek id� wszelkie mo�liwe inwektywy, insynuacje, podejrzenia o sk�onno�ci homoseksualne i zarzuty antypolskiej agitacji powodowanej semickimi korzeniami narodowymi.

Jaki z tego wniosek, wniosek jest smutny. Na 10 prawdziwych Polak�w nie ma cho�by p� Polaka, kt�ry maj�c do dyspozycji �ci�g�, potrafi�by napisa� kr�tk� kartk�wk� z najnowszej historii Polski, nawet je�li pytania testowe s� formu�owane w konwencji audiotele. Co pozostaje prawdziwym Polakom? Prawdziwym Polakom pozostaje wierzy�, �e historia Polski to wyborcza ulotka spisana przez Jacka Kurskiego, a wszyscy kt�rzy maja wiedz� cho�by na poziomie �ciag.pl s� zamanipulowani i prawdziwym Polakom tych zamanipulowanych �al, bo to dzieci ubek�w, kt�rych ubeckie mamy nie przytula�y, to pomiot bolszewicki, lupenlibera�y, wykszta�ciuchy , �ze elity i st�d w nich tyle jadu i tyle ��ci i tyle nienawi�ci do prostych ludzi, do wiary ojc�w, do tego co prawdziwe polskie i ponadhistoryczne. Prawdziwi Polacy b�d� si� za te antypolskie prosi�ta gor�co modli�, by dobry B�g siark� wypali� im oczy, bo przera�aj�ce jest to, �e w tych antypolskich bolszewikach jest taka zoologiczna nienawi�� do polskiej tradycji, do nauki ko�cio�a, do ludzi, kt�rzy g�osz� prawd�, okropne to jest.

Matka_Kurka 2006-10-03 08:39
G�os�w: 75
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=0

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Niemcy to ju� nar�d cywilizowany! "Polacy" maj� mentalno�� Niemc�w z 1939 r !
Dziwne ko�o zatoczy�a historia, Niemcy to nar�d cywilizowany i krytyczny wobec siebie, wyci�gaj�cy wnioski z w�asnej przesz�o�ci. Polacy zachowuj� sie bezmy�lnie i g�upio jak Niemcy w latach 30, przykro patrze� na b�azenad�, cho�by na tym forum. Nie mam wielkich ambicji patriotycznych i nie uwa�am, aby Polska by�a p�pkiem �wiata, wr�cz przeciwnie dziwny to i wiecznie zacofany kraj. Jednak, �yje tu i nazywam si� Polakiem, dlatego nie u�miecha mi si� by najgorsi z mo�liwych w sensie moralnym, intelektualnym i narodowym, przedstawiciele mojego kraju pokazywali �wiatu obraz Polaka jako wzorcowy, nie u�miecha mi si� bo ten obraz dotyczy r�wnie� mnie. Ci�gle b�d� si� upiera�, �e z chamstwem w krystalicznej postaci trzeba walczy� stanowczo�ci� i dosadnym s�owem. `Wzruszaj�' mnie wszystkie wypowiedzi ludzi o mentalno�ci rakarzy, kt�rzy zanim zd��� wymierzy� cios bejsbolem, dostaj� profilaktycznie w z�by i nagle sobie przypominaj� jak to nie wolno kpi� z innych ludzi i si� przezywa�. A niby dlaczego ja nie mog� kpi� z ludzi biednych bo g�upich, kiedy biedni bo g�upi ka�dego dnia przeklinaj� bogatych, bycie bogatym w tym zapyzia�ym kraju, to niemal bohaterstwo, droga krzy�owa. Czy bieda to jaki� rodzaj nobilitacji spo�ecznej, osobliwa teoria !? Chyba ka�dy z nas do�wiadczy� biedy, lub biedy do�wiadczy� kto� z jego otoczenia, ale biedny rozumny robi wszystko by ten stan zmieni�, a nie kultywuje go i wynosi na o�tarze sikaj�c do ogr�dka bogatego, przyczyny wszelkiego z�a na �wiecie. �enuj�ce feudalne teorie zb�jnickie, lansowane przez niedouczonych i bigot�w i tandeciarzy. Dlaczego niby mam nie nazywa� po imieniu nieuk�w, kt�rzy bez chwili refleksji i cienia inteligencji wypisuj� jakie� idiotyzmy o Niemcach produkuj�cych myd�o z ludzi w kontek�cie rozm�w dyplomatycznych w XXIw, czy takiego wypowiadaj�cego si� mo�na nazwa� inaczej ni� idiot�? Dlaczego mam nie m�wi�, �e Polak w Niemczech jest tratowany jak Rumun w Polsce, skoro to czysta prawda, 60% polskich samochod�w to z�omy niemieckie po�ci�gane z drzew, do tego sprz�ty AGD z wystawek, to jest ten bogoojczy�niany patriotyzm?  

Dlaczego mam nie kpi� z bigoterii i ciemnogrodu, kt�ry porywa si� na jak�� chor� wojenk� w podartych gaciach z pot�ga gospodarcz� i polityczna Europy i to kto idzie na t� wojn�, za�cianek Europy, kt�ry si� od 60 lat autostrady nie dorobi� i czym on tam pojedzie Polonezem Truckiem? Aniby dlaczego Niemcy maj� przeprasza� do zakichanej �mierci za polsk� krzywd� i jak d�ugo jeszcze Polacy b�d� wyci�ga� �apy �ebrz�c o odszkodowania, jakby godno�� mo�na by�o zrekompensowa� Euro. Co si� dzieje z tymi samymi Polakami, kiedy Litwini wypominaj� polskie krzywdy na Litwie, kiedy Czesi wspominaj� Cieszyn za Hitlera i Prag� za Gomu�ki w 1968, k�adziecie si� krzy�em? Wy nawet nie wiecie o czym mowa, jeszcze tego nie brali�cie. By� Polakiem po�r�d takich Polak�w, to poruta dlatego od czasu do czasu g�upot� nale�y sprowadzi� na ziemi�, gdy podskakuje na zydlu puszczaj�c swoje ciemnogrodzkie b�ki i udaje, �e si�ga firmamentu poslko�ci. To jest smutny obraz g�upiego Polaka, kiedy Niemiec wchodzi na takie polskie forum to widzi jakiego� troglodyt� �yj�cego w jaskini, d�ubi�cego maczug� w z�bach, nie maj�cego bladego poj�cia o historii w�asnego kraju i kraj�w s�siednich. Patrz�c na wi�kszo�� wypowiedzi i to politycznie sterowanych, trzeba to wprost powiedzie�, wypowiedzi idiot�w, nacjonalist�w i bigot�w r�nej ma�ci, niestety jawi si� obraz stereotypowego Polaka g�upka, kt�ry zawdzi�czamy obecnej w�adzy i jej wyznawcom. To co robi obecna w�adza i jej akolici to ha�ba dla Polski i Polak�w, Polak lansowany w wersji PiS to ciemnogrodzianin bez szko�y, nieudacznik pyskuj�cy co� do Niemca zza winkla zaraz po tym jak sprz�tnie sokowir�wk� spod niemieckiej bramy. Dlatego prostactwo trzeba ustawia� na swoim miejscu, skraca� �a�cuch, bo nikt w Europie i �wiecie nie pyta czy s� inni Polacy, tylko widza i s�uchaj� to co si� najbardziej rzuca w oczy, a najbardziej rzuca si� w oczy skrajna g�upota i prostactwo polskie, o z�odziejstwie i dresiarstwie nie wspomn�. Zatem bez zb�dnych ceregieli i fa�szywej tolerancji nale�y tandet� izolowa�, zreszt� tandeta uwielbia tward� r�k�, je�li tandety nie bierze si� za pysk, wydaje si� tandecie, �e kreuje jako��. Do szk� i do �a�ni domoro�li patrioci pyskuj�cy zza winkla z niemieck� sokowir�wk� w r�ku, do biblioteki `patriotyczni dresiarze', chocia� na elewacje zerknijcie.Matka_Kurka 2006-10-29 20:39
G�os�w: 71
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=257

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Zastanawia mnie z jakich obywateli zbudowano IVRP?! Rys psychologiczny!
Patrz�c na t� biedn� Polsk� gwa�con� ka�dego dnia, przez IVRP rysuje si� taki oto portret psychologiczny obywatela nowej przewodniej si�y narodu. Przeci�tny obywatel IVRP to potomek rakarza i traktorzystki. Jest g��boko wierz�cym antysemit� i modli si� co dzie� do �ydowskiej matki, kt�r� uczyni� Kr�low� Polski oraz �ydowskiego kr�la Chrystusa. Modli si� by �yd�w wyko�czy� dobry �ydowski B�g. Historii obywatel IVRP uczy� si� od Franka Dolasa, wiedzy o �wiecie z pisma `Skandale', lekcje patriotyzmu pobra� od dziadka podpalaj�cego stodo�� w Jedwabnem. Obywatel IVRP nie wyra�a my�li, bo ich nie ma, zdanie podrz�dnie z�o�one jest poza jego zasi�giem, dlatego obywatel IVRP wysy�a sms lub skanduje jak szalikowiec. Prawa uczy� si� obywatel IVRP od Kalego, sprawiedliwo�ci od Hammurabiego, kultury od Hunbejwin�w, og�ady od Dyzmy. Przeci�tny obywatel IVRP patrzy w TV i nie rozumie przekazanej tre�ci, nie potrafi odczyta� daty wa�no�ci na margarynie, t�skni za zak�adowymi wycieczkami i deputatami w�glowymi. Ma dzia�k� i pr�nie dzia�a w Zwi�zku Dzia�kowym, altank� wybudowa� z ukradzionych w latach 80 teownik�w, w tej chwili jest bezrobotnym po zasadniczej szkole przyzak�adowej, pluj�cym do TV na widok `tych z�odziei' co Polsk� okradli. �on� obywatel IVRP t�ucze regularnie, tu� po wizycie w ko�ciele chyba, �e by� u spowiedzi, psa wypuszcza na wycieraczk� s�siad�w.  

Na polityce, historii, gospodarce i ekonomii zna si� obywatel IVR najbardziej. Wie, �e Niemcy byli �li, bo zabili Jo�ki Po�ki z Czterech Pancernych, wie, �e w Polsce rz�dz� �ydzi, bo oni zabili Pana Jezusa, wie, �e bolszewicy to dranie, bo nie chodzili do ko�cio�a i wie, �e polski system bankowy jest z�odziejski, bo nie wie co to jest depozyt, inflacja, ROR i nie odr�nia karty kredytowej od debetowej, w og�le nie ufa plastikom, got�wa w cukierniczce to najpewniejsza lokata kapita�u. Odk�d babcia dosta�a rewaloryzacj� emerytury kupi� sobie obywatel IVRP neostrad�, g��wnie po to by �ci�ga� bawarskie filmy erotyczne, ale przy okazji odkry� forum. Nie opanowa� trudnej sztuki logowania, jednak przypadkowo napisa� co mu �lina na j�zyk przyniesie, klikn�� i si� uda�o. Od tej pory obywatel IVRP zna si� na dziennikarstwie, literaturze i Internecie. Tak zwani `prawdziwi' Polacy czuj� si� wreszcie we w�asnym domu, to znaczy w altance z ukradzionych komunistom teownik�w, gdzie klepi�c w klawiatur�, bior� rewan� na historii za haniebn� �mier� Jo�ki Po�ki, a wolnej chwili jako znawcy ekonomi id� pogra� na gie�dzie przy stadionie, gdzie potomkowie Franka Dolasa ju� rozrzucaj� trzy karty. `T� Polsk� marze� prawdziwych Polak�w' mianem po�miewiska i skansenu nazywaj� ju� nie tylko cywilizowani europejczycy, ale towarzysze za wschodniej granicy. Tymczasem ro�nie poczucie dumy narodowej, gdy komsomolski `Komiersant' kpi z `paliczk�w. �mia�bym si� i ja, gdyby `Komiersant' nie mia� racji, �mia�bym si� jeszcze g�o�niej, gdyby to nie by� `Komiersant' i gdyby nie pisa� o prawdziwej Polsce skar�owacia�ej do poziomu IVRP, ale to niestety jest `Komiersant' i niestety, to jest `Polska marze� prawdziwych Polak�w'.Matka_Kurka 2006-08-29 15:15
G�os�w: 63
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=164

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  W Polsce prawdziwym Polakiem jest kierownik PGR, Profesor jest wrogiem ludu!
Przeczyta�em wczoraj na forum rozpaczliwe pytanie. Dlaczego mimo �enuj�cego spektaklu jaki funduje nam IVRP ka�dego dnia, Polacy popieraj�, a raczej kibicuj� tej hucpie liczn� grup�? Pytanie banalne, ale jak wiadomo takie pytanie s� zawsze najtrudniejsze, ja czuj� si� os�abiony i wyczerpany codziennym obrazem, jednak resztka si� spr�buj� na miar� swoich mo�liwo�ci obja�ni� dlaczego tak si� dzieje. Polska w �wiecie jest postrzegana na wiele sposob�w, Niemcom kojarzy sie ze z�odziejami samochod�w, Amerykanom z wielkimi pozbawionymi rozumu bokserami, Anglikom z alkoholikami, Francuzom z nied�wiedziem prowadzonym po trotuarze itd. Jednym z ciekawszych okre�le� funkcjonuj�cych w �wiecie, najdobitniej podsumowuj�cych polsk� mentalno�� to sformu�owanie `polski parlament'. W tej frazeologii zawarte jest niemal wszytko co dotyczy ba�aganu, warcholstwa, g�upoty, ignorancji, braku porozumienia, awanturnictwa, s�owem je�li Szwed czy Holender chce dopiec jakiemu� przeciwnikowi politycznemu obrazuj�c jego dzia�ania m�wi, �e zachowuje si� jak polski sejm. Czy Polacy zas�uguj� na tak� opinie w �wiecie? Zdecydowanie nie zas�uguj�, zas�uguj� na znacznie gorsze traktowanie i znacznie gorsza opini�, bo wymienione cech by�y dot�d kojarzone g��wnie z okresem zamierzch�ym do okresu komunizmu, kiedy jednak �wiat widzi, po raz kolejny, �e Polak bez wzgl�du na system polityczny  zachowuje si� jak Azjata mimo adopcji przez cywilizacj� zachodnioeuropejsk� poprzez przyj�cie Polski do UE, nie ma �wiat w�tpliwo�ci kim jest Polak i stereotyp sie utrwala. Ten gorzki wst�p jest potrzebny do dalszej analizy obecnej sytuacji , kt�ra jest obrazem opisanego wizerunku Polaka w �wiecie. Mieli�my wczoraj w sejmie przyk�ad klasyczny polskiej pospolitej hucpy, oto przed s�d zaci�ga si� cz�owieka, kt�ry swoim post�powaniem od 16 lat przeczy wizerunkowi Polaka na ca�ym globie, kt�ry z komunizmu uczynni� wolny rynek, kt�ry nie chleje w�dy na saksach przegryzaj�c konserw� z �arciem dla kot�w, kt�ry nie kradnie i nie �ci�ga samochod�w z niemieckich drzew, kt�ry nie uprawia boksu i nie t�ucze murzyn�w poni�ej pasa, a nied�wiedzia widzia� jedynie w ZOO .  

Ten Polak nie wpisa� si� w wizje prawdziwego Polka dla wi�kszo�ci parlamentarnej i jak podejrzewam wi�kszo�ci obywateli jest symbolem antypolskim. Dlaczego tak si� dzieje, dlaczego Polak nienawidzi cywilizacji i nie da sobie Niemcowi plu� w twarz? Polak nie da sobie plu� w twarz poniewa� Polak ma tradycj�, a polska tradycja, to �wi�to��, polska tradycja to martyrologia i obraz w Cz�stochowie. Polak szczyci sie tym, �e rycerz do ramion pi�ra przytroczy� i taki dziwol�g walczy� o s�aw� polskiego rycerstwa, Polak nie rozumie, �e podobny zabieg m�g� przeciwnika tylko raz u�mierci� zaskoczeniem, a ka�dym nast�pnym razem jedynie wzbudza� powszechny �miech w�r�d �wiatowego rycerstwa, kt�re r�wno ciep�o po polskich �bach, a� pi�ra lecia�y. Rycerstwem Polak szczyci� si� zawsze, husara zast�pi� u�anem. Oj u�an to by� pi�kny, malowany, puka� do okienka, a panna za nim sznurem, a wypi� u�an potrafi� litr, albo i wi�cej i tak szczyci� si� Polak u�anem, zapominaj�c �e polski u�an to jedyny b�azen w II Wojnie �wiatowej, kt�ry uskutecznia� polskie zacofanie militarne walcz�c koniem z czo�giem i dzia�em samobie�nym. Kochamy u�ana jako symbol bohaterstwa, nie symbol skrajnej polskiej g�upoty i zapa�ci cywilizacyjnej. Polak bitny by� zawsze przemierzy� ca�y �wiat, gdzie diabe� nie m�g� tam Polaka pos�a� i kwitn� czerwone maki na Monte Casino, gdzie nikt spo�r�d cywilizowanych narod�w swoich rodak�w na pewna �mier� s�a� nie chcia�, a Polak poszed� i do dzi� pie�ni �piewa zapominaj�c, �e brawura to nie jest patriotyzm. Polak w bohaterstwie dalej p�jdzie, Polak zrobi Powstanie warszawskie i po�le dzieci z filipinkami i butelkami z benzyna na niemieckie Tygrysy, Polak nie ma refleksji, Polak ma tradycj� i ma wiar� w boga, ma przekonanie polskiej bitno�ci i tak p�ona dziesi�tki tysi�cy zniczy na grobach warszawskich dzieci, kt�re zamiast s�u�y� Ojczy�nie w podziemiu w walce z sowieckim okupantem, zgin�y na o�tarzu polskiego barbarzy�stwa `patriotycznego'. `Patriotyzm' i martyrologia stanowi Polaka, stanowi co� jeszcze, co� co Polakowi towarzyszy odk�d Czech Polaka ochrzci�, a czym� jest religia. Polak nie by�by Polakiem, gdyby religii nie przerobi� na sw�j polski spos�b, Polak z religii uczyni� mitologi�. Kiedy Francuz budowa� Katedr� Notre Dame, a W�och Kaplice Syksty�sk�, Polak chodzi� od wsi do wsi ze �wi�tym obrazem po cha�upach i zawodzi� nowenny na intencj� zgonu krowy s�siada. Dla Polaka b�g, honor, Ojczyzna, to wszystko co ma, a pojmuje Polak te warto�ci po polsku, honorem jest cisn�c butelka w tygrysa kosztem tysi�cy ofiar, bogiem obrazu w�drowanie, a Ojczyzn�, c� Ojczyzn� jest b�g i honor. Kiedy Europa budowa�a cywilizacje, oddzielaj�c ekonomi�, polityk� od religii, w Polsce u�cisk polityczno-religijny-ekonomiczny nabiera� si�y. Dla Francuza, czy Niemca jest czym� niezrozumia�ym, �e Polak w XX wieku pielgrzymuje masowo do o�awskiej dzia�ki, gdzie na altance rdza wymalowa�a Matk� Bosk�, a kiedy Polakowi napomkniesz, �e b�azna z siebie robi, us�yszysz �e� �yd, albo mason. Polak nie pami�ta, ba nie wie, �e na altance obraz �ydowskiej matki deszcz wyrze�bi�, Polak wie swoje, Matka Boska by�a Polk� i mieszka�a w Cz�stochowie.

Powy�szy opis polskiej tradycji, polskiej wiary i polskiego bohaterstwa t�umaczy dlaczego IVRP odnios�a tak spektakularny sukces wyborczy, t�umaczy r�wnie� dlaczego kurski bredz�cy w pseudopatriotycznej malignie zbiera owacje, cytuj�c absurdy jako statystyki i dlaczego Hanna Gronkiewicz, profesor ekonomii z 30 letnim akademickim sta�em, z kilkunastoletnia karier� zawodow� na najwy�szym szczeblu w Polsce i Europie, nie ma szans na przebicie si� w Polsce z prawdziwymi danymi i olbrzymia wiedz�. Nie ma szans Pani Gronkiewicz, bo nie prowadza nied�wiedzia po trotuarze, nie ma pi�r husarskich, nie macha szabelka, nie rzuca butelka w Tygrysa, nie by�a nigdy w O�awie na dzia�ce co jest zaprzeczeniem polskiej interpretacji trylogii: b�g, honor Ojczyzna. W polskim sejmie wygra�a polska tradycja, wygra� pose� co �ci�ga portki przed innym sobie podobnym pos�em, by mu udowodni� sw�j patriotyzm, wygra� szlachetka, co w ca�ym swoim �yciu ni razu prochu nie pow�cha� i kropli krwi nie przela�, ale on czuje stygmat na czole czterdzie�ci i cztery. Przecie� on nie wie, �e polski kapita� o kt�rym krzyczy zosta� sprywatyzowany w czasach AWS, kiedy jego pryncypa� by� ministrem sprawiedliwo�ci, obecny premier szefem doradc�w �wczesnego premiera, a on sam WICESZEFEM ZCHN WCHODZACEGO W SK�AD AWS NAJBARDZIEJ NIEUDOLNEJ FORMACJI OD CZAS�W PZPR. Ten co zagl�da� w metryki dziadkom szukaj�c uk�ad�w, nie pami�ta, �e jego brat od wielu lat sk�ada czcionki w gazecie, kt�ra jest dla IVRP warcholskiej symbolem uk�adu. Zapomnia� polityk z opuszczonymi portkami, �e brat jego w przeciwie�stwie do niego zebra� ci�gi od zomowca, kiedy on lepi� w plastelinie i ci�� kurpiowskie wycinanki na pracach r�cznych. Dzi� Polska ma bohater�w na miar� Polski, a na czole nie maja stygmatu czterdzie�ci i cztery, na czole maja wymalowanego nied�wiedzia, na kt�rym siedz� w husarskich pi�rach, machaj� u�a�ska szabelk� i podr�uj� z przytroczonym do  nied�wiedziej kulbaki �wi�tym obrazem w stron� o�awskiej altanki. Na widok tej karawany lud bogobojny uchyla czapek z g��w, k�adzie si� krzy�em i krzyczy: `oto polski pielgrzym jedzie z krucjat� na cywilizacj� zachodni�, to polska tradycja, wiwat b�g, wiwat honor, wiwat Ojczyzna, wiwat Rzeczpospolita wszelkich numer�w.  Matka_Kurka 2006-03-15 12:16
G�os�w: 57
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=403

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  I �wiat dosta� komunikat! Aby inwestowa� dogadaj si� z polskim politbiurem!
Ja nie odpowiadam, korzystam z miejsca.  

Istotny aneks do tekstu.  

M�j szacunek dla Polak�w `nieprawdziwych' jest olbrzymi i stale rosn�cy, rzadka umiej�tno�� Polaka do adaptacji w ka�dych warunkach i przy ka�dej g�upocie pozwala jeszcze jako� temu dr�czonemu krajowi przetrwa�. Chyl� czo�a przed ka�dym Polakiem co pomimo cyma�skich i kurskich, miller�w i oleksych, na przek�r wszystkiemu idzie w swoim kierunku walczy z urz�dnicz� sitw�, cho� go ideolodzy nazywaj� z�odziejem i komuchem z uk�adu, tak jak komunista obrzuca� badylarzem. Pracuje Polak przedsi�biorca w pocie czo�a i nie ma czasu my�le�, czy Balcerowicz musi odej��, bo w�asna ambicja go determinuje. Podziwiam wysi�ek polskich rodzin, co posy�aj� wsp�lnym wysi�kiem m�ode pokolenia do szk� z n�dznej emerytury babci i �a�osnego zasi�ku rodzica, bo wiedz�, �e m�ody b�dzie m�g� �y� inaczej tylko wtedy, gdy pozna to co im nie by�o dane, pozna smak  wiedzy i cywilizacji, kt�r� najpierw komunista a teraz dewota plugawi. Jestem pod wra�eniem tych co z n�dznych pensji potrafi� �y� godnie i oboj�tnym mi jest, czy b�g im do �ycia potrzebny czy te� nie, ka�dy wyb�r uszanuj�, je�li ich wyb�r nie b�dzie nakazem dla og�u. Mog� z ksi�dzem i feminista w�dki si� napi�, nie b�d� pyta� sk�d przychodz� i kim byli ich rodzice, wystarczy mi par� cytat�w z polskich komedii, odrobina dobrej muzyki i brak �wita�a w oczy lustruj�cego moje pogl�dy celam zamiany na feministyczne, czy katolickie. Szanuje Polaka, kt�ry potrafi uszanowa� Polaka i Niepolaka, gn�bi� i gn�bi� b�d� wszechpolaka, kt�ry dla mnie jest nie tylko antypolski, ale antycz�owieczy.Matka_Kurka 2006-03-15 20:23
G�os�w: 55
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=405

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  I rodacy uczcili pami�� Herberta ! Polska to kraj dla so�tys�w nie artyst�w!
Pr�bowa�em udawa�, �e to �mieszne, �e g�upie i prostackie, ale to jest po prostu pod�e  i charakterystyczne dla Polaka `katolika' i `patrioty'. Zdepta� wszystko i wszystkich zr�wna� do poziomu wiejskiej remizy, by �aden prawdziwy Polak nie czu� si� gorszy od jakiego� m�drali pisz�cego wierszem. Przychodz� na my�l dwa cytaty jeden z Herberta w�a�nie o "pot�dze smaku", kt�rego w tym grajdole strzech� krytym i nazywanym Polsk� brakowa�o zawsze. Drugi to cytat z Lema na temat kondycji intelektualnej u�ytkownik�w wypowiadaj�cych si� na forach internetowych: "nie wiedzia�em, �e jest tylu idiot�w na �wiecie dop�ki nie odkry�em internetu" zauwa�y� dowcipnie niestety r�wnie� nie �yj�cy i nie mog�cy si� czy�ci� z b�ota Lem. Pismak z magla, polityk w tureckim sweterku, ubek i klecha rz�dzi w tej azjatyckiej republice bananowej. I to w zasadzie wszystko mo�e za wyj�tkiem mniej klasycznego cytatu na koniec: "nie chce mi si� z wami gada�" ....cz�ekokszta�tni obywatele IVRP z odwr�conymi twarzami pluj�cymi na ludzi, kt�rzy w wasz� stron� nawet splun�� by nie chcieli.Matka_Kurka 2006-08-16 22:47
G�os�w: 51
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=192

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  I �wiat dosta� komunikat! Aby inwestowa� dogadaj si� z polskim politbiurem!
.Jestem tym razem podw�jnie zm�czony zapytaj ilu Polak�w zamieni "n�dzny �ywot" W�ocha, co mafi� stoi i uk�adami, a cywilizacyjnie 50 lat przed Polsk�, na tw�j �wietlany INTERES NRODOWY, w kt�rym hucpiarze ta�cz� obertasa do hymnu narodowego, a on resztki ze smietnika zbiera i miez po skupach sprzedaje. Daj Polakowi `wszech', o kt�rym m�wisz worek mamony, a sprzeda ci Polsk� wraz z matka swoj�, on patriotyzmem g�b� sobie wyciera bo tandeciarz nie zdolny do �adnego czynu i czeka a� `:oni' dadz�, wsz�dzie z�odzieja szuka, bo nie ma poj�cia co praca ci�ka i uczciwa, z fabryki k�townik wynie�� ca�a jego umiej�tno��, a �e mu komunistyczn� fabryk� zamkn�li to skamle jeden z drugim, �e ukradli mu to, co on lata ca�e rozkrada�. A ty widzia�e� ideologu kiedy jakiego polityka co �wiat zbawi�, �e� nagle w ignorant�w IVRP uwierzy� `bezkompleskowy' �wiatowcu, cyma�ski z kurskim interes�w ci b�dzie broni�, on z babkami r�aniec mo�e klepa�, nie kasy pilnowa�, on tylko do tego co ty zdolny, do kwilenia o polskiej tradycji. Sobie podobnym mo�esz Rot� �piewa� nudziarzu, dla mnie Polak to umyty Europejczyk szanuj�cy Poloneza Szopenowskiego, ale nie pluj�cy na Niemca Bacha, nie wstydz�cy si� Kie�lowskiego, ale i nie t�pi�cy Woody Allena za �ydowskie korzenie. Na W�ocha si� powo�uje ignorant, broni�c uczciwo�ci i wskazuj�c tradycyjnie, gorszych od Polka, r�wnanie do poziomu gleby. Takiej kuli w p�ocie jeszcze nie widzia�em. W�a�nie W�och potrafi kra�� i kombinowa� mafia sta�, a mimo wszystko daje �y� innym, Polaku husarski, por�wnaj jego drog�, jego kaplica z polskim sypi�cym si� koscio�em. Jaki ty widzisz INTERES NARDOWY, podaj mi kraj postkomunistyczny co dysponuje w�asnym kapita�em, nie por�wnuj Polski ze �wiatem 60 lat do przodu posuni�tym bo� �a�osny, a co wi�cej zdradzasz, �e o interesach masz poj�cie blade, a o ideologii wi�ksze. B�dzie mi tu prawi�, �e �wiat pieni�dzem i z�odziejstwem stoi, nauczyciel bana��w. W dw�ch sprawach jednak ci racje przyznam, w jednej osobistej, z j�zykiem walcz� od niedawana to fakt i to jedyne co mnie w kompleks mo�e wprawi�,  bo chwa�y zaleg�o�� nie przynosi, niemniej znajomo�� j�zyka to nie �wiadectwo erudycji, a jedno z wielu narz�dzi do jej zdobycia i jak wida� b�d�c poliglota g�upoty i za�cianka nie unikn��e�. Druga rzecz to zdolno�� Polaka do adaptacji w ka�dych warunkach i tu czo�a chyl� przed ka�dym Polakiem co pomimo cyma�skich i kurskich, miller�w i oleksych, na przek�r wszystkiemu idzie na swoje i walczy z urz�dnicz� sitw�, cho� go twoi ideolodzy nazywaj� z�odziejem i komuchem z uk�adu, tak jak komunista obrzuca� badylarzem. Pracuje Polak w pocie czo�a i nie ma czasu myslec, czy kompleks czy ambicja go determinuje. To tyle, trzeciej pr�by zanudzania nie podejm�, wi�c pisz dalej steki dyrdyma��w pod dowolnym adresem i nacj�.Matka_Kurka 2006-03-15 19:37
G�os�w: 51
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=404

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha