Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825092
ods�on: 2103113

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


patriotyzm


Najgorzej wyglądają wyrwani z kontekstu rosyjskiego zaboru parafialni mężowie stanu, odziani w sukmanę, kt�rzy z rozdziawioną gębą odgrażają się Niemcom i całej Europie, drą się o wielkości Polski, tupiąc walonkami i przynosząc Polsce wstyd, zawodzą o patriotyzmie nie znając hymnu narodowego. Taka IVRP ubrana w sukmany, ze świętymi obrazami żydowskiej kr�lowej Polski, idzie na podb�j Europy by wyzwolić ją od spisku semickiego, homoseksualizmu, nieobyczajności wszelakiej i prądu elektrycznego. Jeśli to jest patriotyzm, jeśli to jest polskość, jeśli to ma być wizyt�wka europejskiego mocarstwa, to ja bardziej byłbym dumny z tego, że jestem Mongołem lub Siuksem. cały tekst >>


Infantylny, melodramatyczny "patriotyzm" PiS, to wstyd i upokorzenie dla Polski
Wsp�lnota, to co� takiego co niebezpiecznie zbli�a si� do komunizmu, podobnie zreszta jak w przypadku wielu innych niebezpiecznych zbli�e�. Od mi�o�ci do nienawi�ci jeden krok, od wiary do fundamentalizmu p� s�owa, od ironii do cynizmu jeden gest. Postawa obu braci kolejny raz jest tym co braci ukszta�towa�o, a braci ukszta�towa� komunizm z ca�ym dobrodziejstwem inwentarza. Lekcje historii w PRL uczy�y zawsze, �e Niemiec to wr�g najgorszy, przyszed� noc� i podpali� nam Polsk�. Pami�tam zar�wno podr�czniki z tamtych czas�w jak i spos�b nauczania. Tak naprawd� histori� Polski zawsze przedstawiano przez pryzmat niemieckiej agresji. Z Mieszkiem walczyli �li Niemcy, Krzy�acy to szkopy, Prusacy zabrali nam ziemi�, gdyby dobry B�g nie zes�a� nam Szwed�w i Turczyna zanudziliby�my si� go��mi z Niemiec na �mier�. Zarzut dotycz�cy niemieckiego przesycenia mo�e wydawa� si� odrobin� g�upawy, w ko�cu historia jest odzwierciedleniem fakt�w. Wszystko prawda, tylko, �e przedstawianie tych fakt�w zawsze by�o epatowaniem barbarzy�stwem i sadyzmem niemieckim. Po latach, gdy odtwarzam komunistyczne lekcje historii, dochodz� do wniosku, �e g��wnym celem by�o to co zawsze by�o celem komunist�w, poszukiwa� wroga i straszy� wrogiem. Niemiec jak kapitalista by� sadyst�, wyzyskiwaczem, ciemi�c�. Gdy s�ysza�em Niemiec, przed oczami nie stawa� mi Goethe, Beckenbauer, czy Modern Talking, ale esesman wrzucaj�cy dzieci do studni, Krzy�ak gwa�c�cy dziewoje, zb�je przywi�zuj�ce g�ogowskie dzieci do machin wojennych. Za Boga nie pami�tam jak si� nazywa� szef Niemc�w atakuj�cych G�og�w, wstyd si� przyzna�, ale nie pami�tam nawet jak si� ta bitwa sko�czy�a, ale pami�tam doskonale podr�cznikowe s�owa przywi�zanego dziecka: `strzelaj ojcze, z ojcowskiej r�ki nie boli'. Nie mam poj�cia sk�d autor podr�cznika wzi�� ten cytat, tym bardziej, �e by�o to napisane wsp�czesn� sk�adni�, jednak sw�j zamierzony efekt osi�gn��. Komunistyczne nauczanie historii przypomina�o troch� filmy sensacyjne po��czone z rzewnymi melodramatami. Kt� si� nie wzruszy� czytaj�c patriotyczne s�owa nastolatka, gin�cego za Ojczyzn�. Ka�dy si� wzrusza�, a ju� na pewno moja pani od historii, tylko co z tej nauki wynios�em ja i moi r�wie�nicy, obawiam si�, �e g�ownie nienawi�� i pogard� dla okrutnych Niemc�w, bo ani daty, ani wyniku bitwy nikt z nas nie pami�ta�. Zapewne po tych kilku zdaniach polska bogoojczy�niana grupa, pod wezwaniem wszechpolskim, ju� si� `patriotycznie' zagotowa�a. Przeb�g, wszak Niemiec nie by� samarytaninem, a O�wi�cim, a wrze�niewskie dzieci, a Powstanie Warszawskie i palone domy. Wszystko prawda, Niemiec nie by� anio�kiem, ale ilu z tych wychowanych na patriotyzmie, w wydaniu komunistycznym, potrafi powiedzie�, ju� nawet nie w jakim miesi�cu, ale roku wybuch�o powstanie, kto by� jego przyw�dc�, jak przebiega�y walki. Nie b�d� udawa�, �e ja mam to wryte w pami��, nie mam, w pami�� mam wryte to co mi wry�a komuna. Wiem, �e w kana�ach gin�li ludzie, �e dzieci rzuca�y butelkami z benzyn�, potem dowiedzia�em si�, �e Ruski nas ola�, a Niemiec spali� ca�� Warszaw�. Nie uczono nas i nadal nie uczy si� historii, historii opartej na faktografii, uczono i uczy si� nas dziej�w polskiego cierpienia, uczy i piel�gnuje nienawi�� do naszych wrog�w.

Takie dwa zacietrzewione `patriotycznie', napompowane vendett� i wychowane na komunistycznej historii egzemplarze, jak bracia mlaskaj�cy, kt�rym nie wiedzie� czemu nar�d da� w�adz� i to w demokratycznych wyborach, nie s� w stanie wyj�� poza kr�g komunistycznej edukacji. Nie tylko historycznej, ale i mentalnej. To jak obaj post�puj� z Uni�, jest czyst� kalk� post�powania z komun�. Wystarczy rzuci� okiem na ich wypowiedzi, Unia tak, ale Polska by�a biedna, cierpia�a 60 lat temu i par� wiek�w dalej i to od tych sadyst�w Niemc�w, kt�rzy teraz chc� nam zabra� g�osy, ziemi� i B�g wie co jeszcze. To� to �ywcem wzi�te z zawo�ania: `Socjalizm tak, wypaczenia nie'. Solidarno�� w swojej pierwotnej fazie dzia�ania, nawet nie my�la�a o obalaniu socjalizmu, przyjmowa�a postaw� roszczeniow� niech sobie komuni�ci rz�dz�, a my b�dziemy na nich egzekwowa� ta�szy chleb, wy�sze stawki za roboczogodziny, no mo�e odrobin� wolno�ci, w ka�dym razie oni rz�dz� my recenzujemy. Nie chc� tu w ramach dygresji o�wiadcza�, �e Solidarno�� to by� typowy socjalistyczny, lewicowy zwi�zek zawodowy, ale takim w�a�nie by�, wystarczy przeczyta� te s�ynne postulaty, ponad po�owa z nich, to czysty `socjal'. Nie inaczej jest w przypadku UNI, niech sobie ta Unia b�dzie, czyli socjalizm tak, ale nam tu nikt w kasz� nie b�dzie dmucha�, czyli wypaczenia nie. Do tego postawa roszczeniowa, dajcie nam dop�aty, dajcie nam g�osy, a my w tym czasie b�dziemy was dalej pilnowa� i recenzowa�, wy, Unio wy. Charakterystyczne dla polityki i mentalno�ci spadkobierc�w komunizmu, jakim s� obaj `patrioci' od siedmiu bole�ci. Cz�owiek posiadaj�cy odrobin� dystansu, kt�ry w polityce jest niezb�dny, zauwa�y�by, �e jest zasadnicza r�nica mi�dzy Krzy�akiem i Merkel, III Rzesz� i wr�cz histerycznie reaguj�cymi na faszyzm wsp�czesnymi Niemcami, mi�dzy PRL, kt�ry by� wrogiem rozs�dku i wobec kt�rego my�l�cy byli w opozycji, a Uni�, kt�rej jeste�my cz�onkiem. Wsp�tworzymy Uni�, jeste�my jej cz�ci�, w teorii, bo w praktyce jeste�my wiecznie robi�cym we w�asne, unijne, gniazdo ubogim krewnym. Wydaje si�, �e wyci�gni�cie takich wniosk�w jest oczywiste i wr�cz �enuj�cym jest, by o takich bana�ach pisa�, jednak polskim m�om i jednemu staremu kawalerowi, aby to zrozumieli, trzeba by zrobi� lobotomi� i wszczepi� now� mentalno��, bo na nauk� w tym wieku ju� za p�no. Jest mi po prostu wstyd za tych infantylnych `patriot�w', co spotkanie ci dwaj wyje�d�aj� z zaborami, Powstaniem Warszawskim i g�ogowskimi dzie�mi. Na lito�� bosk�, przecie� to jakie� �ebractwo martyrologiczne, kompleksy narodowe, ma�ostkowo��, kr�tkowzroczno��. Polska powinna kreowa�, inspirowa�, brylowa� inicjatywami, a nie nieustannie j�cze�, dajcie nam wi�cej kasy, dajcie nam wi�cej g�os�w, bo my jeste�my biedni, bo my gin�li�my w powstaniach i za wolno�� wasz�. Ten nieustanny obraz �ebraczej Polski jest nie do zniesienia, tak si� zachowuj� pa�stewka parafialne, tak si� zachowuj� ubodzy krewni, nie samodzielny, demokratyczny 40 ml nar�d. Je�li kto� nie dostrzega kompromitacji w fakcie powywo�ywania si� na histori� II Wojny �wiatowej, przy okazji rozm�w na temat technicznych rozwi�za� w ramach wsp�lnoty europejskiej, to nie jest patriot�, jest idiot�. Polska jest bezlito�nie i z uporem maniaka, o�mieszana, przez prowincjonalnych so�tys�w. Sk�ra cierpnie kiedy si� ogl�da te wsp�lne konferencje kolejnych premier�w i prezydent�w europejskich mocarstw. U�miechni�te twarze francuskich, niemieckich, ameryka�skich, ba mongolskich i wenezuelskich przyw�dc�w, kt�rzy pytaj� co tam u was s�ycha� Polacy, fajnie, �e obalili�cie t� komun�, kozacki nar�d. A obok trybuna przyci�ta do 90cm i miedzy mlaskiem i odbiciem w ku�ak, przez zaci�ni�te resztki z�b�w pada odpowied�; `co u nas s�ycha� powiadasz? A nie pami�tasz ju�, ty Niemcu, Francuzie, Mongole, Wenezuelczyku, �e polskie dzieci by�y uwi�zane w G�ogowie, �e szwabska kula zabija�a Warszawskie Dzieci, �e lata niewoli, �e zabory, �e Ja�ta?' Ci�ko by� Polakiem w IVRP, ci�ko przebi� si� z polsko�ci� w IVRP, ci�ko pokaza� Europie to, co w Polsce najlepsze, gdy ci dwaj ci�gle pokazuj�, to co najgorsze. Polska powinna by� jednym z lider�w UE, nie �ebrakiem, mentalnym spadkobierc� komuny, krzycz�cym nieustannie: `socjalizm tak, wypaczenie nie'. Powiem wi�cej Polsk� sta� na to, �eby w Europie by� kim�, tylko najpierw musimy wykopa� zakompleksionych m��w stanu, kt�rzy s� nikim.

Matka_Kurka 2007-06-15 10:10
G�os�w: 173
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=794

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Drogi budowa�, chorych przenie�c z korytarzy, patrioci w podartych portkach !
Ju� widz� to stroszenie si� w husarskie pi�ra, t� szabelk� u�a�sk� pukaj�c� do okienka Tygrys�w, ten kondukt historycznych pretensji, �e Ja�ta, �e zdrada aliant�w, �e wolno�� wasza i nasza. A w tym czasie nasi bracia Czesi korzystaj�c z przyjaznych stosunk�w z Niemcami wyposa�� Skod� Super B w nowy system antypo�lizgowy. S�owacy bez zaj�kni�cia sprzedadz� ziemi� pod fabryk� podzespo��w Volkswagenowi  dla nowego sytemu Skody. Francuzi usi�d� z Niemcami i wypija szampana, za zdrowie dzieci, kt�rym do g�owy nie przychodzi powiela� b��d�w rodzic�w. Anglicy zas�oni� si� tajemnic�, w sprawie Gibraltaru i stosunki dyplomatyczne zostan� zamro�one. Zn�w b�dziemy chodzi� i puka� do drzwi wszystkich s�siad�w by z rozdart� koszul� pokaza� blizn� po szwabskiej kuli, patrz �wiecie to Polak bohater do ciebie przyszed�, widzisz jaka wielka blizna, co ty wiesz o �yciu, da�e� kiedy� Niemcowi w mord�? I p�jdziemy na cmentarze by z�o�y� kwiaty na grobach Warszawskich Dzieci, kt�re zgin�y od g�upoty i politycznego awanturnictwa, a Niemcy tylko wykonali wyrok. Nad grobami stanie polski patriota, je�li b�dzie pada� deszcz ochroniarz przytrzyma parasol, ale nie padnie `przepraszam Cie Polska m�odzie�y, za to, �e Wasze �ycie zgas�o w bezsensownej walce, przepraszamy, �e w wyniku politykierskich szale�stw nie do�yli�cie czas�w wolnej Polski i obiecuje, �e to sie ju� nie powt�rzy'. Na grobach padnie: `dzi�kujemy wam dzieci, �e na rozkaz szale�c�w szli�cie z butelk� benzyny na czo�g i prosimy o wi�cej, wsta�cie z grob�w, Ojczyzna wzywa, jaka� Helga powiesi�a par� fotografii w galerii'.

A potem zgasn� znicze, zwi�dn� kwiaty, wyniesie sie trybuny i posprz�ta papierki po chipsach. Nast�pnego dnia ruszy dumny Polak do Frankfurtu by �ci�gn�� z niemieckiego drzewa Golfa II, nast�pnego dnia wsi�dzie 1000 Polak�w do tanich linii lotniczych, by w Anglii pozmywa� gary. I b�d� mija� dumni Polacy Czecha w Skodzie Super B, jak jedzie do Niemiec nie po Golfa II, a zwiedzi� sobie Berlin i b�dzie widzia� Polak Francuza pij�cego szampana ze S�owakiem w czasie �lubu Niemca i Rosjanki i zakrzyknie Polak; `Zdrada', to wnuk Ribbentropa i c�rka Mo�otowa, a ten Francuz to tch�rzliwy `sojusznik'. Popatrzy na Polaka Anglik i ode�le do gar�w, albo na bruk, u�miechnie si� z politowaniem Francuz, siwy dym z t�umika zostawi sobie Czech w niemieckiej Skodzie, a Niemiec i Rosjanka p�jd� skonsumowa� noc po�lubn�. Natomiast ja zaraz us�ysz�, �e Ojczyzna, �e honor, �e duma narodowa, �e p�ytko o mamonie, �e zdrada, �e �yd, �e sprzeda� Polsk� Niemcom za samoch�d. Us�ysz� to tylko ja i nikt inny tego s�ucha� nie b�dzie, a na pewno Czech, Niemiec, S�owak, Francuz, Anglik i Rosjanka, dzi� jest weekend p�jd� razem na piwo lub szampana, pewnie wspomn�, o tym, �e dziwny to by� czas, w kt�rym �yli dziadkowie strzelaj�cy do siebie w imie idiotycznej polityki, ideologii i `dumy narodowej', a potem wr�c� do dom�w i b�d� �yli d�ugo i szcz�liwie, za boga nie pojmuj�c wiecznego polskiego nieszcz�cia i martyrologii w po�atanych portkach.Matka_Kurka 2006-09-04 17:20
G�os�w: 136
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=130

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Pilnie sprzedam 2h Polski w pewne r�ce! Tylko powa�ne oferty z Niemiec !
Hymmm, naprawa Polski powiadasz Janie. Dam ci jedn� wskaz�wk�, naprawa Polski jest mo�liwa nie przez 8 punkt�w, kt�ry Polak to spami�ta, naprawa tylko poprzez rozbi�r, z tym, �e �adnej rusyfikacji, ta powiod�a si� w pe�ni, pora na germanizacj�. Tak sobie obserwuj�, od czasu do czasu, Polaka patriot�, kt�ry to patriota odwo�uje si� do prawa, sprawiedliwo�ci, Boga, Honoru, Ojczyzny. I mo�e ja bym uwierzy� Polakowi patriocie, �e on jest uczciwy, gdyby nie pisa� swoich deklaracji korzystaj�c z pirackiego `�indo�sa', s�uchaj�c przy tym disco polo z pirackich MP3, jad�c w niemieckim Kadecie, kt�rego warto�� zani�y� na fakturze, �ebrz�c u Niemca na szrocie o par� Euro, by w Polsce okra�� w�asne pa�stwo. Mo�e bym uwierzy�, w jego sprawiedliwo��, gdyby nie to, �e on siebie, z�odzieja od pirackich `�indows�w', nazywa Polakiem uczciwym, a tych co wskoczyli uczciw� prac� w pr�g podatkowy 30% liberalnymi z�odziejami. Da�bym wiar� Polakowi, kt�ry odwo�uje si� do Boga, gdyby ten Polak nie wpada� pod st� na chrzcie swojego dziecka, gdyby ur�ni�ta �ona tego Polaka nie przetacza�a jajka po nogawkach oczepinowych amant�w, w ramach polskiej tradycji weselnej, gdyby po pogrzebie matki Polak nie wsadzi� �ba w bigos s�cz�c ostatni� setk�. Wierzy�bym w jego wiar�, gdyby w ko�ciele zamiast wysy�ania SMS-�w i wskazywania palcem tej co si� w norki ubra�a, z�o�y� r�ce w modlitwie, gdyby zamiast prowadza� si� po wsi ze �wi�tym obrazem, zawodz�c nieludzko 70-cio letnim vibrato, w zaciszu domowym odm�wi� modlitw� za zdrowie s�siada. Chyba da�bym si� przekona�, �e Polak Honorowy, gdyby on tego Niemca bi� w g�b� bezinteresownie, nie za radia powyjmowane z Mercedes�w, nie za �ci�gane z berli�skich drzew BMW, do kt�rego dospawa si� drug� po��wk� BMW z Hamburga i sprzeda nie Helmutowi we Frankfurcie, a frajerowi Zygmuntowi pod Poznaniem, bo nic tak Polka nie nastraja honorem jak wydymanie innego Polaka niemieckim z�omem.

Mo�e ja da�bym si� nam�wi� na wys�uchanie patriotycznych wyzna� Polaka, robi�oby na mnie wra�enie darcie koszuli, pokazywanie blizn, �piewanie patriotycznych pie�ni, gdyby ten Polak potrafi� tak prosto po�o�y� tynk innemu Polakowi, jak prosto k�adzie Niemcowi i Anglikowi, tak czule opiekowa� si� schorowan� matk�, jak wzorcowo obmywa sparali�owanego Niemca, tak biegle pos�ugiwa� si� polszczyzn�, jak nieludzko j� kaleczy. Jestem r�wnie� bliski stwierdzenia, �e Polak patriota brzydzi si� korupcji, gdyby nie to, �e z�apany na radarze wsadza 50 PLN w dow�d rejestracyjny, aby wyci�li mu wyrostek, przed tym co kona na raka, idzie z kopert� do ordynatora, �eby wcisn�� niezbyt lotne dziecko do wzorcowego gimnazjum, wiezie dyrektorce p�tusze z w�asnego chowu. Tak niewiele brakuje, �ebym uwierzy� Polakowi w jego Boga, jego Honor, jego Ojczyzn�, jego prawo i jego sprawiedliwo��, w zasadzie mo�na powiedzie�, �e wystarczy normalne, stonowane zachowanie. Gdyby Polak napisa� do mnie z legalnego oprogramowania, �e w�a�nie wr�ci� trze�wy ze chrztu dziecka s�siada, ciesz�c si� jego szcz�ciem i z tej rado�ci pomodli� si� za zdrowie ca�ej jego rodziny, gdyby z tego szcz�cia zanuci� sobie Bark� do skromnie zawieszonego nad ��kiem wizerunku Naj�wi�tszej Panienki, gdyby zasn�� nie przeklinaj�c przed snem wszystkich co im si� uda�o, to wystarczy�oby aby umocni� moj� wiar� w Polaka patriot�. Niestety, Polak inn� ma religi�, inny ma Honor, inn� Ojczyzn� inne kieruje nim prawo i inna sprawiedliwo��. Dlatego ja Polakowi pisz�cemu na ukradzionym `�indo�sie', nie wierz�, �e nie jest z�odziejem, ja Polakowi sprzedaj�cemu innemu Polakowi niemieckie szroty, nie wierz�, �e jest patriot�, ja Polakowi zawodz�cemu po wsi religijne pie�ni tak by trzy s�siednie sio�a s�ysza�y jak wielkiej jest wiary, nie wierz� w jego Boga i nie wierz�, w jego honor i sprawiedliwo��, bo ten wizerunek przedstawia polsk� wielowiekow� tandetn� recydyw�. I jeszcze jedno uwierzy�bym, �e Polak jest biedny dlatego, �e inni byli agentami, gdyby ten Polak za komuny nie truchla� w maminej izbie, uwierzy�bym, �e jest biedny, bo inni nieuczciwie si� dorobili, gdyby Polak zna� cho� jedn� alternatyw� dla wzbogacenia si�, opr�cz skradzenia cementu z komunistycznej fabryki, albo wyrwania bogatemu by dosta� zasi�ek. Dzisiaj us�ysza�em przypadkiem rozmow� w windzie: `sprzedajmy to co mamy i jed�my st�d, spadajmy z tego ciemnogrodu, p�ki jeszcze dziecko ma�e. Jestem przekonany, �e Polak pob�ogos�awi tych zdesperowanych Polak�w jednym, prawym, sprawiedliwym, ojczy�nianym, bogobojnym i honorowym zdaniem: `a jed�cie w... i tu wstawi� odpowiednio patriotyczne, honorowe i przepe�nione chcrze�cija�sk� mi�o�ci� s��wko, a dalej to ju� standard: komuchy, lub esbeki.

Matka_Kurka 2007-01-28 18:17
G�os�w: 112
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=679

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Patriotyzm to przeprowdzenie przez zebr� staruszki, kt�ra g�osowa�a na SLD !
Wyt�umacz� wam m�odzie�y wszechpolska co to znaczy by� patriot�, wyt�umacz� wam na przyk�adach, aby�cie zrozumieli. Patriotyzm to opatrzenie g�owy homoseksualisty Polaka, kt�remu polski nacjonalista z MW przy�o�y� kamieniem. Patriotyzm, to przeprowadzenie babci staruszki,  przez zebr� na drug� stron�, ale takiej babci, kt�ra g�osowa�a na SLD, bo przeprowadzenie babci g�osuj�cej na LPR lub PiS, to �atwizna. Patriotyzm to czyste uszy i paznokcie, nie brudne �apy uniesione w faszystowskim ge�cie. Patriotyzm to normalne �ycie p�ciowe, kt�rego nie nale�y si� wstydzi�, w kt�rym nale�y sie posi�kowa� �rodkami antykoncepcyjnymi, by jak wasi koledzy namierzeni przez Dziennik, nie przek�ada� swojej seksualnej frustracji i niedobor�w w tym obszarze na imitacj� stosunku p�ciowego z drzewem, co w seksuologi jest uznawane za zboczenie zwane dendrofili�. Patriotyzm to p�ynne czytanie i logiczne formu�owanie wniosk�w, nie dresiarskie przy�piewki: `My s� Polaki, dowalimy wam semickie pokraki'. Patriotyzm to tworzenie miejsc pracy, a nie puszczanie bak�w w osiedlow� �aweczk� zakrapian� nalewk�. Patriotyzm to u�ywanie g�owy do s�awienia dobrego imienia Polski i Polak�w w�r�d narod�w �wiata, nie do walenia z `ba�ki' Niemcowi, czy Ruskiemu. Patriotyzm to pilne s�uchanie tego co pani ma do powiedzenia na lekcji, nie strzelanie z ry�u i wsypywanie pestek z pepperoni w majtki kole�anek. Patriotyzm droga m�odzie�y wszechpolska to dok�adne przeciwie�stwo waszych zachowa� i postaw, to co wy sob� reprezentujecie, to bolszewizm i oczywi�cie nie wiecie, bo i sk�d macie wiedzie�, nie s�uchacie co pani m�wi na lekcji,  bolszewizm zmierza do kosmopolityzmu. Przemy�lcie to sobie, zapiszczcie gdzie�, najlepiej na pierwszej stronie legitymacji MW i powtarzajcie co dzie� jak 10 przykaza�, nawet nie starajcie si� tego rozumie�, po prostu r�bcie jak jest napisane, a Polska b�dzie z was dumna.


Matka_Kurka 2006-11-29 13:02
G�os�w: 74
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=502

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Czy Litwin lub Ukrainiec pisa� noty z powodu wystaw "Polski Lw�w i Wilno"?
Ka�dego roku w Polsce organizowane s� wystawy, koncerty, sympozja i biesiady pod has�em "Polski Lw�w", "Polskie Wilno". S�yszeli�cie, �eby jaki� litewski polityk, albo ukrai�ski dyplomata podnieca� si� jak nasi histerycy. Ci panowie zachowuj� si� tak jakby si� bali, �e im Niemcy zabior� ulubione gumowce, albo sierp tatowy. Jak mo�na z g�upoty czyni� cnot� i to jeszcze najwy�sz� (patriotyzm). No mo�na przepis jest nast�puj�cy. Idzie si� do ko�cio�a i �piewa Rot�, potem do szynku podla� wiar� patriotyzmem. Potem bierze si� jedno si�o, dw�ch so�tys�w, stawia si� kose na sztorc i leci usiec 80 letni� Hofmanow�, co mi�a czelno�� si� osta� z rodzicami po wojnie. Podpowiem wam kimicicowa kompanijo, co trzeba zrobi�. Trzeba zaprosi� Niemc�w do siebie, nakroi� kie�basy, postawi� p� litra i si��� do sto�u. Spyta� Niemca, w te s�owa. S�uchajcie przyjaciele z drugiej strony Odry powiedzcie o co chodzi z t� wystaw�, chcecie wjecha� do Gda�ska, chcecie odzyska� �l�sk, czy chcecie sobie po prostu zrobi� tak� biesiad� jak robimy my, gdzie mo�na powspomina� polski Lw�w i polskie Wilno. Wtedy Niemiec, a ju� na pewno niemiecki dyplomata odpowie: `mamy umowy, mamy traktaty, wi�c zamknijmy temat granic, co Wasze nie nasze, ale zamknijmy te� temat krzywd, bo w Niemczech ju� ro�nie trzecie wolne od faszyzmu pokolenie. Rozs�dne prawda.

Niemcy nie mog� do ko�ca swoich dni nosi� szkar�atnej litery, bo mia�y nieszcz�cie w desperacji wybra� Hitlera. I nie oburzaj si� polski dyplomato jak to us�yszysz, bo gdyby� pojecha� do Wilna i powiedzia�, �e Rzeczypospolitej obojga narod�w dosta� by� z p�askiej od Saviciusa, gdyby� zahaczy� o Lw�w i klepa� zn�w swoje, obi�by ci zadek ka�dy Andriej. Zrozum wreszcie polski `patrioto', �e mamy 61 lat po wojnie, ty z s�siadem o miedz� b�dziesz si� t�uk� i 5 pokole�, ale w krajach cywilizowanych �yje si� bez miedzy, oni nie znaj� zbrodni zaorania na trzy palce. Zapewne odpiszesz, �e moja babcia, �e m�j dziadek. Zapewniam ci� patrioto, �e moja babcia te� i m�j dziadek te� jad� zup� z brukwi w niemieckim obozie, pracy na szcz�cie, i dziadek ju� wybaczy�, cho� pami�ta. Co ty by� zrobi�, jakby za ka�dym razem Czech wypomina� ci �l�sk Cieszy�ski co� mu go zaj�� jak tch�rz przy asy�cie Hitlera i co by� zrobi�, jakby ci jeszcze wi�ksz� ha�b� z 1968 wypomina� do ko�ca dni twoich, cho� nic z tym nie mia�e� wsp�lnego. Ja wiem, to nie IVRP, to komuna i sanacja, no w�a�nie, a to nie Niemcy z XXI wieku, tylko faszy�ci sprzed blisko wieku. Daj�e ty temu Niemcowi oddech z�apa� po 60 latach pokuty, tym bardziej, �e masz do czynienia nie z rozs�dnym Niemcem, a z takim Romanem G., czy Lepperem w sp�dnicy. To, �e szum si� zrobi� wok� niemieckiej Lepper, tylko dzi�ki twojej w�adzy patrioto, wypromowali�cie najwi�kszego oszo�oma w Niemczech  i to niemal na ca�� Europ�. Co smutne, wypromowali�cie swoj� g�upota i na tym tle zupe�nie niepotrzebnie Erica sprawia wra�enie rozs�dnej, tymczasem do rozs�dku jej daleko jak z Gda�ska do Monachium, a do prawdy historycznej zupe�nie nie po drodze.Matka_Kurka 2006-09-04 20:50
G�os�w: 59
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=131

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Dzi� patriot� jest ten, co przed Rubinem 714 konsumowa� "Czterech pancernych"!
Jestem chyba jedn� z ostatnich os�b, kt�ra chcia�aby broni� kleru i radykalnego skrzyd�a opozycji solidarno�ciowej, jednak dwa fakty s� dla mnie poza dyskusj�. Ci�ar walki z komun� spad� w g��wnej mierze na ko�ci� katolicki i opozycj� tak� jak KOR, prosz� si� nie oburza� prawicowi fanatycy, do KOR nale�a� nie tylko Kuro�, ale te� obaj kiemlicze, przypomnienie dla tych co nie wiedz� i tych co chc� zapomnie�. Zanim napisz� dlaczego zamierzam kleru i opozycji broni� przed ot�pia�� technika lustracji czarno-bia�ej, przytocz� kilka fakt�w i stereotyp�w polskiego my�lenia. Nie trzeba si� zna� na polityce, nie trzeba wiedzie� co to by�a UB i jakich metod u�ywa�a, wystarczy odrobina wyobra�ni aby doj�� do wniosku, �e ko�ci� katolicki i opozycja by�a w �cis�ym kr�gu zainteresowania PRLowskiego aparatu represji, z prostego wzgl�du, bo by�y to dwa najbardziej aktywne o�rodki walki z systemem.  W polskiej tradycji postrzegania historii w kategoriach z�y Niemiec, dobry Polak, nie ma miejsca na niuanse historyczne, kt�re tak naprawd� daj� pe�en obraz przesz�o�ci. Polak nie zak��ca sobie obrazu szmalcownikiem za baleron sprzedaj�cym �yd�w gestapowcom, nie b�dzie my�la� o polskiej granatowej policji, kt�rej nie da si� oceni� w schemacie dobro z�o, a trzeba spojrze� z perspektywy mniejsze z�o, Polak usi�dzie przed TV odbiornikiem i w trakcie filmu dokumentalnego o Powstaniu Warszawskim b�dzie gryz� precelki, a na podstawie 30 minutowego obrazu wyci�gnie wszystkie konieczne wnioski i podsumuje historie II Wojny �wiatowej. Do g�owy mu nie przyjdzie, �e na Powstanie Warszawskie mo�na, a nawet nale�y patrze� w kategoriach szale�stwa, kt�re poch�on�o dziesi�tki tysi�cy ludzi, poniewa� po raz kolejny pusty pozbawiony  refleksji `patriotyzm' polski wygra� z szacunkiem dla ludzkiego �ycia zw�aszcza m�odych ludzi, a w�a�ciwe jeszcze dzieci, kt�re mog�y przys�u�y� si� Ojczy�nie walcz�c rozs�dnie z nieuchronnym re�imem sowieckim nadchodz�cym ze wschodu. Prezentowany model patriotyzmu sloganowego: `siadaj na ko� i bolszewika go�, go�  go�' doskonale wpisuje si� w obecn� form� i tre�� ocen moralnych dzia�aczy opozycji i ksi�y katolickich.

W okresie komuny mo�na wyr�ni� trzy kategorie obywateli: ci co system popierali, ci co kontestowali i ci co byli oboj�tni.  SB i UB nie interesowa�a si� lub interesowa�a sie w niewielkim stopniu popieraj�cymi i oboj�tnymi, skupia�a sie na aktywnych. Pisa�em kiedy� o prawie 30 letniej historii opozycji Jacka Kuronia, cz�owieka, kt�ry walk� z komun� przyp�aci� �mierci� ojca, pobiciem syna i wieloletnim pobytem w wi�zieniu, w r�nych okresach komuny. Na tle Jacka Kuronia mamy braci kiemliczy, nikt im nie odbiera wysi�ku w�o�onego w budow� wolnej Polski, jak bardzo lubi� tych pan�w wie chyba ka�dy forumowicz, kt�ry cho� raz czyta� m�j tekst, niemniej jednak walk� podj�li i za to im dzi�kuj�. Problem z kiemliczami polega na tym, �e daj� sobie bezwzgl�dne moralne prawo do ocen tamtego okresu, a przecie� ich historia opozycji to ledwie 13 lat i jedno internowanie w stanie wojennym, �yciorys nie por�wnywalny z Kuroniem, nikogo im UB nie zabi�o i nie pobi�o, mimo wszystko dzi� Polak wielbi kiemlicza i opluwa Kuronia. Kryszta�owy wizerunek braci na tle zdrajc�w z KORu, tego samego w kt�rym dzia�ali jest tak irytuj�cym zjawiskiem, �e po raz kolejny chcia�by przypomnie� par� fakt�w. Obaj bracia sko�czyli w latach 70 prawo, a wiec kierunek najbardziej skomunizowany ze wszystkich kierunk�w, dyscyplin� obowi�zkow� by�o w�wczas prawo marksistowskie, panowie bracia nie tylko g�adko przeszli przez studia, nikt ich nie wyrzuci� co wi�cej nadal robili karier� naukow�, przypominam na kierunku okupowanym przez komunist�w, dzia�alno�c opozycyjna rozpoczeli przyklejajac si� do KOR, potem do Wa��sy. Nikt o kaczy�skich tak naprawde nie s�ysza�, ka�dy Polak zana� Kuronia, Wa��s�, Lisa, Gwiazd�, Modzelewskiego, Frasyniuka, Bujaka, ale nie kaczy�skich, nie zna� bo si� niczym szczeg�lnym nie wyr�zniali, siedzieli cichutko przyklejeni do Wa��sy, kt�ry ich p�niej "wylansowa�", a kt�rego oni opluli i odsadzili od czci i wiary.  

Pora na obiecan� obron� tych co za moj� wolno�� nadstawiali karku, jestem nie tylko zainteresowany bronieniem tych ludzi, ale wr�cz mam poczucie obowi�zku sp�aty d�ugu wdzi�czno�ci. Nie jestem ani katolikiem, ani nawet cz�owiekiem wierz�cym, mam jednak w stosunku do ko�cio�a katolickiego zaci�gni�ty kredyt, kt�ry sp�acam do dzi�. Mo�na my�le� �le lub dobrze o instytucji ko�cio�a, ja akurat my�l� bardzo �le, ale za czas walki z komun� chyl� czo�a i dzi�kuj� za ten wysi�ek. Dla mnie jeden z�amany przez UB ksi�dz jest wi�cej wart od 1000 giertcych�w, czy waserman�w w tym czasie robi�cych w tetr� lub pracuj�cych w komunistycznych prokuraturach. Wa�niejszy jest dla mnie ka�dy opozycjonista nawet upokorzony i skalany chwila s�abo�ci w wieloletniej walce z re�imem sowieckim, ni� `czysty' jak �za poszukiwacz pasty BHP, kt�ry dzi� chwali sie swoja nieskazitelno�ci� powodowana jednym tylko faktem: oboj�tno�ci� i absencj�, w chwili kiedy inni nadstawiali karku. Lustracja nie dotyczy tych co byli bamboszowymi antykomunistami, lustracja najbardziej dotyka tych co dzia�ali i pope�niali b��dy, przer�ne b��dy, wynikaj�ce z ludzkich s�abo�ci, strachu, za�amania psychicznego, prowokacji esbeckiej , w ko�cu przer�nych niefortunnych zbieg�w okoliczno�ci i z�ej ludzkiej woli. W takim kraju jak Polska przyj�cie modelu hiszpa�skiego, kt�ry poszed� znacznie dalej ni� legendarna gruba kreska jest nie mo�liwe, powstrzymanie lustracji wydaje si� szale�stwem s�u��cym wyka�czaniem wrog�w politycznych i nieko�cz�c� si� fal� kolejnych pom�wie� i oszczerstw. Z tych i nie tylko tych powod�w uwa�am za konieczne, aby archiwa otworzy� najszerzej jak si� da, a z uzyskan� wiedz� ka�dy b�dzie m�g� oceni� zgodnie z w�asnym sumieniem, ja do takich ocen daje sobie minimalne prawo ograniczone tylkjo do tych, kt�rych ponad wszelka w�tpliwo�� mo�na nazwa� kapusiami esbecji w spos�b �wiadomy gn�bi�cych i sprzedaj�cych ludzi sowieckiemu aparatowi represji.

Matka_Kurka 2006-02-22 10:22
G�os�w: 59
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=475

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  -To "Polscy patrioci" kupuj� lodowki w marketach na raty w niemieckim banku!
Przeci�tny ignorant wypowiadaj�cy sie na tym forum w lepperowskiej mantrze `Balcerowicz musi odej��', nie jest w stanie odr�ni� wska�nik�w makroekonomicznych (PKB, poziom inflacji, stopa bezrobocia) od wska�nik�w mikroekonomicznych (og�lnie rzecz bior�c poziom konsumpcji), gdzie mimo zubo�a�ego spo�ecze�stwa paradoksalnie od lat panuje prawdziwa hossa. Ci co tak g�o�nio krzycz� o wyprzeda�y polskich przedsi�biorstw i bank�w ka�dego dnia w swojej ignorancji nie tylko podtrzymuj� przy �yciu obcy kapita� ale powoduj� jego rozw�j i poszerzanie strefy wp�yw�w. Nie jestem ekspertem ekonomii, ani finans�w, ale ta wiedza kt�r� posiadam jest wystarczaj�ca aby wyt�umaczy� posp�lstwu opluwaj�cemu bez zrozumienia cz�owieka, kt�ry zrobi� dla posp�lstwa wi�cej ni� posp�lstwo sobie wyobra�a. Aby przedstawi� ekonomi� w du�ym skr�cie i w formie tak banalnej aby ka�dy cz�onek grupy trzymaj�cej `w�adze' nad Balcerowiczem zrozumia� co si� do niego m�wi, pos�u�� si� przyk�adem klasycznym dla przeci�tnego ciemnogrodzianina. Klasyczny recenzent dzia�alno�ci Balcerowicza zwykle zarabia niewiele, a najcz�ciej ma�o mimo to za punkt honoru stawia sobie posiadanie kina domowego, w tym celu idzie do znanego wszystkim Marktu, b�d�cego w�asno�ci� niemieckiego kapita�u i kupuje wymarzony sprz�t. Oczywi�cie nie ma koniecznej got�wki wi�c sprz�t kupuje na raty, zg�asza si� do okienka gdzie siedzi Pani od rat znanej firmy `Lukasz', b�d�cej w posiadaniu francuskiej grupy kapita�owej. Podsumujmy ten pierwszy fragment by si� my�liciele IVRP nie pogubili:  

a) kino domowe zosta�o zakupione w markecie niemieckim (wiadomo najtaniej)  
b) sprz�t podzielono na raty we francuskim banku.  

Do znanego marketu poszed� prawdziwy Polak domagaj�cy si� polskiego kapita�u, nie tylko z powodu ceny, ale i z powodu legendarnych juz rat 0% (co oczywi�cie dzia�a na przeci�tnego wszechpolaka nie sprawdzaj�cego ceny bazowej do tych 0%). Po zakupie wy�nionego produktu podnosz�cego presti� w s�siedztwie talerzy anten satelitarnych i dekoder�w cyfrowych bezczelnie wystawionych przez Kowalskich i Nowak�w, mo�na spokojnie wr�ci� do domy i k�u� w oczy s�siad�w nowym nabytkiem, nie szcz�dz�c decybeli. Oczywi�cie patriotyczny konsument zapomnia�, ba zapomnia�, nie ma poj�cia o tym, �e w�a�nie przyczyni� sie do rozwoju obcego kapita�u, a sprz�t m�g� naby� poniewa�:  

a) poziom inflacji r�wna sie 2%, co pozwala kupi� kina na raty 0%  
b) konkurencja na rynku elektroniki wywo�ana inwestycjami, w tym wypadku niemieckimi przyci�gn�a go niska cena sprz�tu, za kt�ra poszed� bez �adnej refleksji narodowej  
c) oferta rat 0% by�a mo�liwa dzi�ki prywatyzacji sektora bankowego i powsta�ej w ten spos�b silnej konkurencji mi�dzy bankami w walce o klienta.  

Kiedy ju� polski patriota zaprosi do domu s�siad�w, aby szlag ich trafi� na widok nowego sprz�tu, otworzy p�litr�wk� za ostatnie pieni�dze i b�dzie plu� na TV, aby ci `z�odzieje' co rozkradli Polsk� sprzedaj�c Niemcom sklepy  i Francuzom banki zrobili w ko�cu co� dla ludzi. To co� oznacza albo reanimowanie komunistycznych moloch�w, kt�re zniszczyli, a w kt�rych mo�na by�o le�e� i kra�� do woli, albo podniesienie zasi�ku dla �ony i emerytury dla babci, by by�o za co pi� i z czego sp�aca� kino domowe. W tym miejscu mamy wyja�nienie dlaczego bardzo dobre wska�niki makroekonomiczne, jak poziom inflacji, przej�ciowo PKB s� od 16 lat sukcesywnie niszczone przez rozleniwionych socjalist�w wszechpolskich. Ot� co 4 lata wychodzi nowy oszo�om i krzyczy o francuskim i niemieckim kapitale, co rozkrad� Polsk�, a teraz w ramach rewan�u trzeba podnosi� podatki i ratowa� biednych, bezrobotnych, emeryt�w i rencist�w. Poniewa� w Polsce oko�o 60% obywateli to posocjalistyczne rozleniwione spo�ecze�stwo czekaj�ce, a� `oni' dadz�, systematycznie co 4 lata wybierani s� nowi socjalistyczni przedstawiciele narodu, kt�rzy trwania dorobek Balcerowicza i innych polskich patriot�w, zmiataj�c dziur� bud�etow� pod dywan, gn�bi�c przedsi�biorc�w kolejnymi obci��eniami podatkowymi (akcyza to r�wnie� podatek), co prowadzi do za�amania dw�ch i to jednych z najwa�niejszych wska�nik�w, mianowicie deficytu bud�etowego i stopy bezrobocia. Cykl jest zamkni�ty i nie wida� cho�by cienia horyzontu na wyj�cie z zakl�tego kr�gu, nie wida� poniewa� rozleniwione masy, b�d� kupowa� kina domowe, by podnosi� ci�nienie s�siadom, finansowane przez obcy kapita� i b�d� domaga� si� od bud�etu pa�stwa, czyli pieni�dzy nas wszystkich, sp�aty rat.  
Matka_Kurka 2006-03-13 14:09
G�os�w: 54
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=410

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  * * *KILKA NUDNYCH ZDA� O PATRIOTYZMIE DO MOICH RODAK�W!* * *
Pisze tu sobie od czasu do czasu o pewnej wizji Polski, kt�ra jest mi bliska, widze jednak �e moja wizja ma si� nijak do wizji wizjonerskich IV RP. Kiedy ja m�wi�, �e Polska potrzebuje go�ci�ce na autostrady przerobi�  s�ysz� g�osy, �e m�j dziad w lesie sowieckim poleg� i to jest Polska. Kiedy ja wspominam, o tym �e nie karmi� g�odne dzieci, a prace da� rodzicom s�ysz�, �e pa�k� zomowsk� komu� po�ladek obito. Napomkn� o tym, �e biurokracja i t�p� megalomania urz�dnika Ojczyzn� psuj� pos�ysz� w odzewie, �e Ruskiego pra� w pysk nale�y. Zagaj� o przedsi�biorczo�ci, bo gospodark� roztropn� nar�d sie wzbogaca, odpowied� uzyskuj�, �e krad� libera�, a lepper go z�apie.  

Zbieram odpowiedzi i sam odpowiedzi udzielam. Boleje nad grobem Twojego przodka, bo los jego tragiczny i niesprawiedliwy, ok�ad przyk�adam na twe po�ladki po zomowskiej pa�ce na nim z�o�onej, pomog� ci �ciga� libera�a z�odzieja, bo kto krad� bohaterem nie jest, nakarmi� Twoje dziecko, bo g�odu nie cierpi� i mam czym sie podzieli�. Mam tylko jedn� pro�b�, nie nazywaj mnie za to co zrobi� dla Ciebie patriot�, nie m�w mi, �e Ojczyzn� ratuj�, nie przypinaj mi medali brz�cz�cych i pomnik�w nie stawiaj. Bo to com dla ciebie uczyni�, to jest cz�owiecze�stwo nie patriotyzm, to jest przyzwoito�� nie bohaterstwo, to jest norma nie unikat. Mam ja Ci jeszcze jedno do powiedzenia, nie opluwaj mi kapoty i nie k�ad� kamasza na twarz, kiedy ci m�wi�, �e patriotyzm to: dr�g budowanie, dzieci szkolenie, gospodarki naprawianie, biurokracji niszczenie, praca dla ludu upokarzanego i szanowanie tych co ponad norm� i cz�owiecze�stwo si� wychylaj�, bo od nich zale�� Ojczyzny los�w koleje, nie od tych co krzycz�c jestem Polakiem nawet cz�owiekiem nie s�. Bywaj ten i �w.


Matka_Kurka 2006-01-19 11:50
G�os�w: 54
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=540

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  *` * * NUDNO, D�UGO, RZECZOWO, NA TEMAT, W TROSCE O OJCZYZN� - TYLKO DLA OR��W!
Niech rz�dzi sobie PiS, takie prawo demokracji, by�o wiele prawicowych rz�d�w w �wiecie, kt�re przyczyni�y si� do rozwoju pa�stw, do�� wspomnie� o Kohlu w Niemczech, Reaganie w USA i irlandzkiej prawicy, wszystkie te rz�dy i postaci przesz�y do historii, mimo potkni�� co jest rzecz� naturaln� w polityce. Nie w tym problem kto rz�dzi, ale jak rz�dzi i czy w og�le potrafi rz�dzi�. Zacznijmy od tego czy PiS potrafi rz�dzi�, ot� nie potrafi co wida� go�ym okiem, gdyby wskaza� ludzi znaj�cych si� na rzeczy, to przy ca�ej mojej antypatii dla obozu Marcinkiewicz wydaje si� by� jedynym w�a�ciwym cz�owiekiem na w�a�ciwym miejscu, uczciwo�� nakazuje mi dodanie Mellera, bo cz�owiek tez zna si� na rzeczy, Kaczy�skim nie mozna odm�wi� umiej�tno�ci strategicznych, socjotechnicznych, wiedzy prawnej i pewnie jeden z nich by�by dobrym ministrem sprawiedliwo�ci i to wszystko co w w PiS siedzi. Potem mamy d�uga liste ideolog�w jak: Marek Jurek, Dorn, Wasserman, Ziobro i postaci m�tne jak wiejski bimber; kurski, kami�ski, zawisza itp. To jak bardzo PiS nie radzi sobie z w�adz� �wiadcz� absurdalne transfery wprawdzie fachowc�w jak Gilowska, ale os�b o skrajnie r�nych pomys�ach na sprawowanie w�adzy, tylko naiwni beda sie podnieca�, �e to dla dobra Polski ponad podzia�ami, to dla dobra PiSu, przykrycia ignorancji I UTRZYMANA W�ADZY. Gdyby Kohl po wygranych wyborach odda� Schrederowi ministerstwo finans�w nie tylko trafi�by do wszystkich zeszyt�w ze szkolnym humorem, ale by�by sko�czony politycznie, ba obaj byliby sko�czeni. Po prostu w cywilizowanych krajach o ukszta�towanej dojrza�ej demokracji takie rzeczy sie nie zdarzaj� i zdarzy� si� nie mog�. Czym innym jest rz�d koalicyjny, a czym inny rozpaczliwe poszukiwanie na o�lep kadr. I to jedna rzecz, dla kt�rej popieranie PiS jest aktem bezmy�lno�ci i barku elementarnej wiedzy o polityce i mechanizmach demokracji. Druga kwestia to ��czenie religii, ideologii z mediami i biznesem. Tak absurdalne koktajle sa charakterystyczna dla republik bananowych i junt po�udniowo ameryka�skich. W kt�rym cywilizowanym kraju po dw�ch miesi�cach od przej�cia w�adzy partia forsuje niezgodna z zasadami legislacji ustaw� zmieniaj�ca funkcjonowanie medi�w i to nie tylko publicznych, medi�w w og�le. O ile naturalna rzecz� jest to, aby uzdrowi� sytuacje w mediach o tyle karygodn� jest budowanie rz�dowej Al-Dzaziry, w kt�rej ideologia, religia i fanatyzm �wiatopogl�dowy miesza si� z tania propagand�. Czy wymiana stronniczej Olejnik, na fanatycznego Wildsteina, to nowa jako��?? Owszem nowa jako�� polegaj�ca na zamianie miernego stylu dziennikarstwa na �enuj�cy styl.  

Prawem demokracji jest to aby tygodnik NIE i RM funkcjonowa�y na rynku wolnych medi�w, ja jako obywatel osobi�cie stan� w obronie jednego i drugiego, cho� nie trawi� ani urbana, ani rydzyka, ale  kiedy politycy zechc� zakneblowa� usta cho�by najbardziej prostackim mediom, to lepiej broni� medi�w ni� polityk�w. Wszystko by�oby ok, gdyby nie to, �e PiS nie chce uzdrowi� medi�w, PiS chce z RM zrobi� matryc� dla medi�w, a kiedy z patologii robi si� matk� chrzestna, to jest najgorszy z mo�liwych rodzaj cenzury.  I na koniec dwa zdania o patriotyzmie, kt�rym tak wielu wyciera sobie g�by i krzyczy w niebosk�on o ofiarach, jakie gotowa jest ponie��. Dla mnie patriotyzm to dumnie podniesiona g�owa w obliczu �wiata,  to odzew na has�o sk�d jeste�:  

z kraju ludzi m�drych i roztropnych, z kraju Chopina i Gombrowicza, z kraju Ma�ysza i Solidarno�ci, z kraju Kie�lowskiego i Pendereckiego, zparaszam Ci� Angliku, Francuzie, Niemcu, przyjed� i zobacz nasze autostrady, pokibicuj na naszych bezpiecznych stadionach, skosztuj naszej kuchni, podziwiaj nasz� architektur�, porozmawiaj z moimi swiat�ymi rodakami i wymie� eropejskie doswiadczenia. To jest moja radosna wizja patriotyzmu, a tym czasem dla PiS patriotyzm to siermienzno-buraczane pos�pne gesty:  

u�a�ski trzewik na twarzy Szkopa i homoseksualisty, to ojc�w bajanie o  polskim mesjanizmie i martyrologii, to Chrystus rze�biony w lipie, gdzie wiara si� w bigotyzm obraca, to furmanka ch�opska z��te po bo�emu sierpem �yto wioz�ca, to m�wi�c j�zykiem m�odzie�owy siara na ca�y glob. Amen


Matka_Kurka 2006-01-08 15:21
G�os�w: 54
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=553

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  W IV RP nie tylko mo�na kupi� i sprzeda� pos�a, ale wynaj�� s�d i prokuratur�!
Gdyby mnie spyta� ciekawy �wiata cudzoziemiec, a ty matka kurka w jakim kraju �yjesz? Odpowiedzia�bym, ja kochany �yje w kraju, kt�ry nie wiadomo jak si� nazywa, jedni m�wi� IIIRP inni IVRP, jeszcze inni postkomunistyczny uk�ad, nieliczni Polska. �yje w kraju, kt�rego premierem jest brat prezydenta, a rz�dzi nimi by�y kierownik PGR. W tym kraju 99% obywateli to bogobojni katolicy i 99% Mercedes�w ma powyrywane ko�paki. To jest kraj, w kt�rym na w�drowca czeka wolne miejsce przy stole, bo tak ka�e tradycja, ale s�siad s�siada b�dzie �ciga� po s�dach 3 pokolenia, je�li miedzy na 3 palce agresor zaora�. W tym kraju u�ywa sie wody kolo�skiej zamiast myd�a, brewiarza, zamiast elementarza, kraj m�j pachnie kiszona kapust� i unosi si� nad nim dym z palonych �ciernisk. Moi rodacy w jednej r�ce trzymaj� krucyfiks, w drugiej kos� postawion� na sztorc, aby krucyfiks ochrania� i �by �cina� ka�demu, kto nie jest got�w przekaza� znaku pokoju. Modl� si� moi rodacy do �ydowskiej Matki Boskiej, kt�r� wybrali na Kr�low� Polski, ale gdy tylko zaczn� m�wi� `mama', ju� wiedz�, �e �ydzi niszcz� ich kraj od wiek�w i zabili Pana Jezusa. Aby rz�dzi� moim krajem wystarczy ju� jeden wyrok s�du, od tego momentu zaczyna si� polityczna kariera, je�li wyrok�w jest cztery m�� stanu automatycznie zostaje premierem.  
Odk�d powsta� m�j kraj, jest krajem biednym i wszyscy na kraj si� uwzi�li, tak naprawd� przez wi�kszo�� swojego jestestwa kraj, albo by� wymazany z mapy �wiata, albo zarz�dzany przez obce mocarstwa. W moim kraju politycy szukaj� przyjaci� na innych kontynentach, z s�siad�w zawsze czyni� wrog�w. Kiedy mojemu rodakowi dasz wolno�� i spok�j, rodak zg�upieje, zacznie si� nudzi�, nie b�dzie wiedzia� przeciw komu walczy�. W�wczas rodak si�ga do historii i jak on si� w t� histori� zanurzy, jak zanurkuje, jak zacznie szuka� powod�w do tego by tera�niejszo�� nie mog�a by� lepsza od tragicznej przesz�o�ci, bo przesz�o�� mojego kraju od wiek�w by�a tragiczna i niech B�g broni zmienia� tradycji martyrologii. M�j rodak ma rzadk� umiej�tno�� zbierania sie w kup� gdy jest ju� na to za p�no, kiedy si� obudzi z g�ow� w nocniku, nie szcz�dzi po�wi�ce�, po�le dzieci uzbrojone w butelki z benzyna na faszystowskie czo�gi, b�dzie si� tu�a� po ca�ym �wiecie, by lec pod Monte Casino, b�dzie w podziemiu kr�ci� powielaczem demaskuj�c komun�. Jednak, gdy tylko rozpierzchn� si� chmury i wyjdzie s�o�ce, zaraz rodak przejrzy na oczy i dostrze�e wroga w rodaku. B�dzie chodzi� i g�osi�, to ten kr�ci� niedbale powielaczem, jak mo�na by�o tak kr�ci�, przeto nasz kraj nierz�dem stoi, bo �w sika� na bibu�y, a tamten mia� dziada po tamtych stronie. W moim kraju panuje dziwny klimat, rodacy maja problem z przybiciem sztachety do p�otu, dlatego w wi�kszo�ci p�oty ko�kiem podparte, ale gdy tylko przekrocz� rubie�, pobuduj� Niemcowi, Anglikowi, Amerykaninowi, takie parkany, �e mur chi�ski p�onie ze wstydu.  
S�ucham? Dlaczego tu �yj�? Nie pytaj, bo musia�bym wszystko od nowa powtarza�, co� ju� wcze�niej us�ysza�. Czego nie rozumiesz? To proste, �yje tu i ucz� swoje dziatki, �e ko�pak Mercedesa nale�y do Mercedesa, �e wi�kszym bohaterstwem jest umy� si� dok�adnie, p�ot naprawic, elementarz przestudiowa�, ni� �askota� niemieckie czo�gi flaszkami. Nie zabraniam modlitwy, wyja�niam tylko, �e g�upio sie krucyfiks z kosa stawian� na sztorc komponuje, nie bronie patriotyzmu, ale klaruje, �e �yd, Niemiec, Rosjanin maj� prawo �y� na swoj� mod�� i nie ma powodu nachodzi� ich wieki ca�e, by przepraszali z grzechy pradziad�w.  Po co to robi�? Z naiwno�ci oczywi�cie i z przyzwyczajenia, delikatn� �ywi�c nadziej�, �e gdy za lat 40 Twoje dziecko spyta mojego, w jakim kraju �yjesz, potomek m�j bez zb�dnych wyja�nie� odpowie jednym s�owem w Polsce i w�wczas Tw�j potomek odpowie: `ach w Polsce, to gratuluje pi�kny kraj i tacy roztropni obywatele, zazdroszcz� ci'.Matka_Kurka 2006-09-26 11:11
G�os�w: 52
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=65

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha