Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825092
ods�on: 2103113

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


patologia


IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr�lem, a radiowozy rozwo�� pizz� i col�!
Ilu normalnym pasa�erom, nawet g�odnym i zzi�bni�tym, przysz�oby do g�owy, �eby zadzwoni� na komend� policji i zam�wi� dwa hamburgery? Kiedy s�ysz� argumenty, �e SLD krad�o, a teraz mamy prawdziw� Polsk�, bo c� to za przest�pstwo gdy jeden minister zamawia drugiemu ministrowi radiow�z z hamburgerami, zastanawiam si�, czy bardziej przygn�biaj�ce jest zachowanie w�adz, czy obywateli. W tym dzikim kraju zawsze patrzono na skal� i form�, nie na tre��, nie na istot� rzeczy. Ma�o mnie obchodzi, czy policjanci dostarczyli hamburgera, czy w�dk�, zapewne dostarczenie w�dki lub papieros�w wywo�a�oby og�lnonarodowe poruszenie, natomiast hamburger to tylko medialna burza w szklance wody. I jak zwykle, nikomu zar�wno z publicyst�w, polityk�w jak i obywateli, nie przychodzi do g�owy, �e przedmiotem afery nie jest to co zosta�o zam�wione, ale sam fakt, �e tym ludziom przychodzi, w spos�b naturalny, realizowanie takich chorych z natury rzeczy pomys��w. Gdyby Kowalski jecha� z Nowakow� i powiedzmy Kowalski jest przedstawicielem handlowym, a Nowakowa sekretark� w szwalni odzie�y roboczej i nagle Nowakowa poczu�aby ch��d wraz z pustk� w �o��dku, czy Kowalski wykr�ci�by 997 i zam�wi� gyrosa z frytkami? Nawet gdyby Kowalski by� ur�ni�ty w trzy l�d�wie, a Nowakowa upalona zio�ami, taki patent, we wsp�lnej malignie, nie wpad�by im do g�owy. Natomiast dla, mam nadziej�, zupe�nie trze�wego pan ministra, kt�ry jedzie sobie z, mam nadziej�, zupe�nie nieupalon� pani� minister, rzecz jest zupe�nie naturalna, wr�cz oczywista. G�odna jeste� Helenko? Chwila, memory i wszystko jasne, dajcie tu dw�ch kraw�nik�w na peron, pani minister �yczy sobie co� wszama�.

Akcja jest rozgrywana na czas, poniewa� czas nagli i po pomy�lnym za�atwieniu sprawy, pan minister c� robi? Normalny cz�owiek, taki jak uwalony Kowalski i upalona Nowakowa, p�aci mandat za nieuzasadnione wezwanie str��w prawa i grzecznie prosi o przebaczenie, by sprawa nie trafi�a do s�du grodzkiego. Pan minister, mam nadziej� trze�wy, drze szaty przed kamer�, �e to skandal, �e ludzki odruch, �e by�o zimno i o co w og�le ten ha�as. Po czym, to nieomal ju� charakterystyczne dla tej w�adzy, odgra�a si� w kierunku prasy, straszy procesami i a� dziw bierze, �e zabrak�o interpretacji, w stylu zamachu stanu i pomys��w na 24 godzinne procesy dla dziennikarzy. W ca�ej sprawie, w gruncie rzeczy b�ahej i �enuj�cej, wychodzi co� co nie jest b�ahe, co� co jest wpisane w mentalno�� polskich politykier�w. Im nawet nie przychodzi do g�owy, �e post�puj� �le, oni s� na tyle bezczelni, �e swoj� ewidentn� pogard� dla przyzwoitego zachowania, wynosz� na o�tarze martyrologii i walki ze w�ciekle atakuj�c� pras�. Czy Kowalski przy�apany na obmacywaniu Nowak lub na groteskowym akcie kulinarnym domaga�by si� zamykania GW i nazywa� rzecz zamachem stanu? Oczywi�cie, zawsze mo�na powiedzie�, �e pan minister i pani minister to osoby publiczne, zatem nie mo�na por�wnywa� ich z Nowakow� i Kowalskim, ale� oczywi�cie, �e nie mo�na, para ministr�w powinna �wieci� przyk�adem, tak by Nowakowi i Kowalskiego po oczach razi�o, i nie przysz�o Kowalskiemu do g�owy, wzorem w�adzy, poda� Nowakowej �rodek wywo�uj�cy skurcze porodowe u kr�w lub zam�wi� na komisariacie chipsy i col�. Wydaje mi si� to wszystko tak oczywiste, �e sam fakt wyja�niania na czym polega prostactwo i arogancja urz�dnik�w pa�stwowych uwa�am za przywracanie podstaw normalno�ci, bo skoro zachowania absurdalne nazywa si� `c� takiego si� sta�o, SLD to dopiero krad�o', to jest ewidentny dow�d, �e w czasach rewolucji moralnej normalno�� i przyzwoito�� s� wrogami publicznymi numer jeden, a �ci�lej os�b publicznych. Fina� tej sprawy jest zap�tleniem og�lnonarodowej schizofrenii. Minister wypowiada si�, �e nic si� nie sta�o i �e 100 razy post�pi�by tak samo, oczywi�cie gazeta musi odpowiedzie� za swoje bezczelne ujawnianie intymnych zachowa� w�adzy, po czym ta sama w�adza wszczyna �ledztwo w sprawie nielegalnego dostarczenia hamburger�w.

Podobne przypadki zdarzaj� si� w republikach, kt�rych PKB jest oparte na eksporcie banan�w i zdarza�y si� we wczesnej fazie budowy realnego socjalizmu, w pa�stwach demokratycznych politycy po tak o�mieszaj�cej wpadce byliby sko�czeni, na pewno jak najszybciej podaliby si� do dymisji i znikn�li z roze�mianych oczu opinii publicznej. Trudno jednak oczekiwa�, by w kraju zwanym IVRP, gdzie pos�owie modl� si� o deszcz, wicepremier jest recydywist�, jego partia wchodz�ca w sk�ad koalicji, w ponad 50% obarczona wyrokami s�dowymi lub/i tocz�cymi si� procesami i to wszystko nazywa si� rewolucj� moraln�, podobne rzeczy by�y tratowane jako co� nienaturalnego. Gdy doda� do tego obrazu, tocz�ce si� prace sejmowe, kt�rych fina�em ma by� uchwa�a og�aszaj�ca Jezusa Chrystusa kr�lem Polski, mo�emy powt�rzy� za 160 cm kompleks�w i jego bratem, �e w oczach �wiata, Polska powsta�a z kolan, by zaraz potem doda�, �e stan�a na g�owie i pad�a na �opatki. Kiedy jaki� cudzoziemiec ogl�da newsy z Polski, w gatunku, weterynarz aplikuje kobiecie �rodki dla kr�w wywo�uj�ce poronienie, minister zamawia Taxi na komendzie, a policjanci prowadz�cy samoch�d, technologicznie przypominaj�cy po��czenie wozu drabiniastego i w�zka wid�owego, gin� w wypadku, na fragmencie drogi, na kt�rym nie jeden wypadek ju� mia� miejsce i nikogo nie sk�oni�o to do zabezpieczenia tego fragmentu, my�li sobie cudzoziemiec, nie, no ka�demu mo�e si� zdarzy�. Jednak, gdy zaraz potem widzi molestowan� kobiet�, kt�ra opowiada, �e polski pose� ma problemy z higien�, �ona pos�a cieszy si� jak blondynka, �e molestuj�cy m�� jurny, potem wszyscy razem jad� do Cz�stowchowy, by si� odnowi� moralnie i natchnieni moc� Ducha �wi�tego og�osi� Chrystusa Kr�lem Polski, my�li sobie cudzoziemiec, �e to ju� nie mo�e by� przypadek, �e to jest Polska, rz�dzona przez prymitywny szczep Zulus�w oderwanych maczug� od sochy. Na szcz�cie myli si� cudzoziemiec, to nie jest Polska, to jest IVRP, siedz�ca w chorej wyobra�ni jednego zakompleksionego partyzanta, jego brata i kilku kmiotk�w tworz�cych �wit�, kt�rym kibicuje niewielki odsetek czworak�w z kieleckich i bieszczadzkich wsi. Weso�ych �wi�t i Szcz�liwego Nowego Roku Polacy i pami�tajcie, �e mimo wielu wad naszej Ojczyzny i jej obywateli, jeste�my i tak krajem cywilizowanym, coraz bardziej zbli�aj�cym si� do Europy, je�li macie jakiekolwiek w�tpliwo�ci, co do niez�ej kondycji Polski, sp�jrzcie na dno, a zobaczycie IVRP ko�tun�w i bigot�w, kt�ra na szcz�cie z Polsk� i Polakami nie ma nic wsp�lnego. Pozdrawiam.

Matka_Kurka 2006-12-23 11:06
G�os�w: 205
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=661

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Strateg przyjmuje popracie inwigilatora? Wszak pope�ni� zbrodnie na demokracji !
Uk�ad jest zbiorem otwartym, w kt�rym swoboda przep�ywu jednostek ze zbioru A - zdrajcy, do zbioru B - kap�ani polsko�ci patrioci, jest wprost proporcjonalna do nastroju i potrzeb bie��cych cz�owieka zamkni�tego w 160 cm kompleks�w. Cz�owiek, kt�ry zosta� zmieszany z b�otem, kt�rego zbrodnie by�y l�ejsze tylko od morderstwa z premedytacj� sta� si� g��wnym obiektem westchnie� rewolucji moralnej i I kabotyna IVRP. To wszystko nosi cechy groteski, ale gdy pozb�dziemy si� fasady �mieszno�ci, komizmu ca�ej sytuacji, oraz co to du�o m�wi� oci�a�o�ci intelektualnej `bohatera narodowego' wybranego przez 10% spo�ecze�stwa zamieszkuj�cego popegeerowskie obszary Bieszczad i Kielecczyzny zobaczymy  nie grotesk�, a groz� sytuacji w jakiej znalaz�a si� Polska. Dzi� wszystkie brzytwy w kraju trzymaj� ma�py i to ma�py specjalnej troski, takie co to iskaj� si� nawzajem i klepi� po l�d�wiach o mo�liwo�ci nawi�zania kontaktu cho�by wzrokowego nie ma mowy, jest to ma�pi gaj, w kt�ry fruwaj� brzytwy. Je�li jednego dnia uk�adem jest niejaki Emil, kt�ry szykowa� tybeta�sk� eskapad� i w zwi�zku z tym musia� przejecha� w czarnej wo�dze z jednego ko�ca Polski na drugi, by juz po dw�ch dniach grzecznie go przeproszono i wypuszczono i po tygodniu zwr�cono paszport, to dlaczego kolejnego dnia Jan Maria nie mo�e by� 'morderc� demokracji', czy te� ja autorzy `Szk�a kontaktowego' inspirowani przez KGB. Swoboda z jak� przep�ywaj� w czaszkach dzisiejszych `w�odarzy' teorie spiskowe maj�ce wywr�ci� do g�ry nogami podstawy pa�stwa, bo przecie� to miedzy innymi z powodu Jana Marii konieczne by�o powo�anie rewolucji moralnej przeoranie Polski i wbicie tabliczki IVRP w budowie, przynajmniej mnie przestaje juz �mieszy�. To jest ewidentne schorzenie i skrzywienie psychiczne jednego cz�owieka, kt�re chorzy na tes sam� chorob� nazywaj� `odnowa moraln�'. Ka�dy szaleniec uwa�a sie za mesjasza, za zbawc�, proroka nadziej� narodu i nie inaczej tylko bardziej prza�nie i siermi�nie jest z naszym napoleonkiem mlaskaj�cym po protezie. Ten styl sprawowania rz�du, kt�ry przypomina co� po�redniego mi�dzy str�czycielstwem, a komsomolskimi wzorcami postaw obywatelskich zapocz�tkowanych przez Pawlika Morozowa, napawa odraz� i wzbudza skojarzenia juz nie tylko z wczesnym komunizmem towarzysza Boles�awa, ale z tanim domem schadzek, w kt�rym mo�e zatrzyma� si� ka�dy i ka�da `osobowo��' polityczna zdolna do bicia pok�on�w w�a�cicielowi przybytku. Aby nie by� go�os�ownym, zobaczmy kogo spotkamy w domu publicznego dobra. Znajdujemy tu pospolitych przest�pc�w z wyrokami, dawnych nauczycieli molestuj�cych uczni�w, ministra za�o�yciela faszystowskiej organizacji, s�dziego z okresu stanu wojennego, pos�a umieszczonego na li�cie Macierewicza, teraz z otwartymi ramionami oczekuje si� `mordercy demokracji'.  

Patrz�c na to z boku tre�� �o�daka podchodzi do gard�a, rewolucjoni�ci moralni pozbierani w trakcie resocjalizacji, ze wszelkich mo�liwych o�rodk�w penitencjarnych ratuj� Ojczyzn� przed uk�adem rozci�gliwym jak guma od majtek. Nie jest to bynajmniej parszywa dwunastka, kt�rej ojczyzna daj� mo�liwo�� zrehabilitowania si�, s� to o zgrozo ludzie, kt�rzy na pocz�tku rewolucji moralnej byli zdefiniowani jako przyczyna rewolucji. Nawet bolszewicy nie wci�gali w swoje szeregi recydywist�w i dezerter�w z obozu mienszewik�w. I strateg wprowadzi� kryteria naboru rewolucyjnego tak elastyczne, �e ka�dy element mo�e sta� si� rewolucjonist� je�li tylko wst�pi w szeregi partii. Nikt w partii ju� nie pyta co ukrad�e�, kogo zabi�e�, czy masz cztery kochanki, czy jeste� oskar�ony o molestowanie nieletnich, czy by�e� w stanie wojennym katem opozycji, czy mordowa�e� demokracj�, od momentu kiedy dostajesz czerwona legitymacj� prawie sprawiedliwych jeste� Polakiem patriot�. Definicja uk�adu sta�a sie czytelna jak nigdy dot�d, uk�ad to wszystko to co poza parti�, ka�da patologia wewn�trz partii to odmiana patriotyzmu, mo�na sie w partii upodli� jak tylko mo�na, wszystko zostanie wybaczone i co wi�cej nagrodzone, poniewa� partia swoich cz�onk�w nobilituje, za z�e wynagradza, za dobre ka�e si� bezpartyjnych. Wci�gu jednego dnia jeden szaleniec na podstawie jednej informacji wyci�gni�tej z szafy, niepotwierdzonej i pozbawionej jakichkolwiek dowod�w robi w Polsce rewolucj�, wszystko z powodu innego cz�owieka, kt�ry mu dogaduje i przezywa, prawdopodobnie przygada� si� te� przez lunet�, jemu i bratu. Nast�pnego dnia ten sam cz�owiek, b�d�cy powodem wszczynania rewolucji, ju� jest postrzegany jako rewolucjonista, poniewa� zacz�� przezywa� swoich koleg�w, czyli wrog�w partii, a takie postawy partia natychmiast wychwytuje i nagradza. Te zachowania cho� dziecinne, szczeniacki i prostackie jak to tylko mo�liwe, nie s� �mieszne, nie s� b�ahe, to s� zachowania patologiczne, ocieraj�ce si� o zachowania kryminogenne. Jako� nie przychodzi mi do g�owy inne okre�lenie na opisanie schizofrenii moralnej ma�ego zakompleksionego partyzanta, kwatermistrza ni� polityczny rakarz. IVRP to ko�choz zarz�dzany przez ekonom�w o mentalno�ci czekisty.


Matka_Kurka 2006-11-30 12:28
G�os�w: 60
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=505

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  ~Nie ma ani jednej grupy zawodowej, kt�rej IVRP nie nazywa�aby z�odziejami!
Cz�sto s�ysz�, �e krytykowa� jest naj�atwiej, a rz�d i prezydent IV RP zajmuj� sie konstruktywnym dzia�aniem i napraw� Polski. Wczoraj odpowiada�em jednemu z internaut�w, dzi� chcia�bym rozwin�� my�l i pokaza� jaki charakter ma konstruktywne dzia�anie PiS  

a) lekarzy dorn pos�a� w kamasze w czambu�  
b) palestr� zel�y� gosiewski w czambu�  
c) s�dziego z Gliwic uczyni� ziobro ofiar� tragedii, czemu cisza na temat hien kr���cych po hali.  
d) wsz�dzie czaj� si� "ONI" i uk�ad, my z PiS zbawiciele, mesjasze.  
e) media pot�piane w czambu�  i do wymiany poza tymi co popieraj�, nawet legenda polskiej `opozycji satyrycznej' Jacek Fedorowicz nie zmie�ci� sie w kanonie IVRP. Redaktor Lis nierzetelny, redaktor wilkenstein pracuj�cy wcze�niej w `najgorszej' po GW `rzepie', a obecnie u czerwonego kr�la nieskazitelny autorytet moralny i guru medialny bez koneksji z postkomun�.  
f) wszystko co poza prawica z�odzieje i afera�owie i niewy��czaj�c tej niew�a�ciwej prawicy.  
g) ca�a opozycja od lewa do prawa nie godna PiS, nie ma partnera do koalicji, sa tylko ci co daj� si� upokarza�.  
h) profesura i autorytety pot�piane w czambu� poza marginal� grupk� popieraj�c�, nawet Staniszkis dosta�a po grzbiecie.  
i) po raz pierwszy w historii Polskiej prezydent w 4 minutowym or�dziu wskaza� jedna partie opozycyjn� (PO) jako winna wszystkiemu co z�e.  
j) rzecznik praw obywatelskich za protesty co do wakatu prezydenta stolicy i z�o�enie wniosku do trybuna�u w sprawie ustawy medialnej zmieszany z b�otem  
k) hierarchowie ko�cielni poza rydzykiem i g��d�iem ods�dzeni od czci i wiary  

Od 107 dni s�ysz� o rozkradaj�cym i niszcz�cym Polsk� uk�adzie i od 107 dni nie z�apano ani jednego agenta, ani jednego afera�a (nie licz�c mikosza). Ci�gle i nieustannie podgrzewa si� atmosfer� szczucia Polak�w przeciwko Polakom, bez najmniejszego wskazania konkretnych nazwisk, a nawet grup, m�wi si� jedynie o `ONYCH' komunistach i postkomunistach, a w tej grupie mieszcz� si� wszyscy, kt�rzy nie k�aniaj� sie w pas bli�niakom, ��cznie z by�a wiceminister rolnictwa i ministrem Mellerem ledwo wybronionym przed wendet� kiemliczy. Kto� kto stawia tez�, �e Polska jest rozkradana i toczona rakiem korupcji, a przez 107 dni nie robi nic poza permanentnym md�ym przypominaniem o stolikach do bryd�a i czworok�tach bermudzkich przyznaje, �e:  

a) nie ma poj�cia jak t� patologi� usun��  
b) nie zale�y mu na usuni�ciu patologii  
c) nie ma �adnej patologii (tego nawet pose� p�czak nie b�dzie broni�).  
d) patologia jest niezb�dna do podsycania atmosfery, jest idealnym narz�dziem politycznym i dlatego propaganda zast�puje czyny.  

W Polsce nie jest gro�ny uk�ad, a schemat post�powania kolejnych partii przychodz�cych do w�adzy, kt�re aparat pa�stwowy zamieniaj� aparatem partyjnym. Jestem na swoim, nic nikomu nie ukrad�em, pediatra mojego dziecka �ap�wki nie wzi�� nigdy, adwokat �ciga tego co mnie okrad� tak uczciwie, �e a� bezskutecznie walcz�c z s�dow� machina od roku. To do mnie nale�y wybiera� uczciwych i to jest selekcja bezlitosna, nie policja partyjana CBA. Gwarancj� sukcesu Polski jest budowa spo�ecze�stwa obywatelskiego, �wiadomego swojej mocy sprawczej poprzez zachowania indywidualne tak jak nie wr�czanie kopert lekarzom i nie wk�adanie 50 PLN do prawa jazdy przy kontroli drogowej. To co proponuje IV RP jest konstrukcj� aparatu partyjno-policyjnego. Gdyby by�o tak, �e `�wi�ci' z PiS zachowuj� si� nieskazitelnie by�bym sk�onny przynajmniej rozwa�y� naiwn� recept� naprawy pa�stwa przez polityk�w. Tymczasem `prawdziwi' Polacy daj� prawo do wszcz�cia moralnej rewolucji, tym co przest�pc� leppera wybrali na marsza�ka, s�dziego kryzego os�dzaj�cego w stanie wojennym na ministra i borysiuka z grupy trzymaj�cej w�adze na cenzora. SLD mog�oby si� uczy� od PiS procederu pozyskiwania g�os�w, ka�d� ustaw� kupczy si� w kuluarach sejmowych, proponuj�c za poparcie konkretne profity, jak cho�by oferta dla PO za poparcie kandydata do KRRiT. Ci co tak g�adko m�wi� o nieodpowiedzialnym krytykowaniu niech dobrze si� zastanowi� nad kontekstem i adresatem swoich s��w, bo nie z rz�dzeniem a ocenianiem i krytykowaniem wszechobecnych wrog�w mamy do czynienia od 107 dni . Dzi� ka�dy Polak, nawet niezbyt lotny wie, �e jest korupcja, �e s� uk�ady, �e jest postkomuna, ale kto wierzy w to, �e bajaniem ziobra, dorna, kiemlicza i gosiewskiego to sie wyczy�ci jest wi�cej ni� oci�a�y. Przecie� to s� kaowcy, to ignoranci zdolni tylko do wskazywania nie dzia�ania. Kiedy s�ysz�, �e polityk wymian� kadr chce usun�� patologi�, wiem ponad wszelka w�tpliwo��, �e d��y do przej�cia schedy a nie uzdrowienia sytuacji?? Schemat trzeba z�ama�, nie uk�ad!! A wiesz co to schemat `prawdziwy' Polaku?? Schemat to przyzwyczajenie, �e id�c do lekarza lepiej da� bo a nu� umrzesz jak nie dasz. Urz�dnika trzeba z�ama� przez nab�r nie z klucza partyjnego a kompetencyjnego, student zdolny czeka w szeregu, a w US i ZUS postkomunistyczna bab� widzisz, kt�r� teraz partyjn� dewot� b�dziesz zamienia�. �aden kraj nie zosta� uzdrowiony przez polityka!!!! �aden!! Tylko w�adza oddana obywatelowi mo�e uratowa� ten biedny, po�a�owania godny kraj! Trzeba budowa� podstawy spo�ecze�stwa obywatelskiego z urz�dami niezale�nymi od polityki, a kiemliczowa wataha to kolejna konstrukcja politycznego aparatu kontroli jako panaceum na patologie, to tak jakby zgag� leczy� woda z kiszonych og�rk�w.


Matka_Kurka 2006-02-19 13:20
G�os�w: 48
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=478

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha