Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825092
ods�on: 2103113

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


odpowiedz


Dla mnie to �wi�to! Przeczyta�em post Polaka, z k�rym si� nie zgadzam i �yj�!
Przeczyta�em post, w kt�rym nie brakuje tre�ci kompletnie mi obcych, nie brakuje emocji, ale jest w nim jaka� autentyczna troska o to, o co zapewne nam wszystkim chodzi. Niezgadzaj�c si� zupe�nie z tym co przeczyta�em, chcia�by jednocze�nie wyeksponowa� post, kt�ry do polemiki si� nie tylko nadaje, ale z kt�rym polemizowac warto.  

Tre�� �wi�tecznego postu:

Szanowna matko_kurko,  

Pisz� bo �cierpie� ju� nie mog�...  

Kolejny post matki_kurki przesycony nienawi�ci�... �miesz wskazywa� na ludzi, kt�rzy dziel�c Polsk� a sam to robisz. Na r�ne tematy pisujesz ale wydaje mi si�, �e wszystkie Twoje wypowiedzi maj� jedn� cech� wsp�ln�. Siejesz zam�t, ferment, pa�asz z�o�ci�, rzucasz ironi�, podwa�asz wszelkie warto�ci. Od dawna czytam Twoje posty ale jeszcze nie spotka�em si�  
z tym, �eby� cokolwiek pochwali�, z czymkolwiek si� zgodzi�, �eby� napisa� co� optymistycznego. Czy Polska jest faktycznie tak fatalnym krajem?? Nie mamy z czego by� dumni??  

Zawsze zastanawia�em si� dlaczego to robisz. Kwestionujesz wszelkie warto�ci, nienawidzisz Ko�cio�a, razi Ci� dzia�alno�� RM. Pami�tam jak swego czasu napisa�e�/-a� post szydz�cy z ludzi bior�cych udzia� w marszach na cze�� papie�a Jana Paw�a II - �e to niby tandeta, jarmarki, gwizdki, baloniki... A ja sobie my�l�, �e to jedna z niewielu chwil, w kt�rej to Polacy zjednoczyli si�! Pami�tam, jak na mojej uczelni pocz�tkowo studenci niech�tnie okazywali swoje wzruszenie, bali si� swoich uczu�, wstydzili si� ich (o zgrozo! w jakich czasach my �yjemy), ale jednak mi�o��, wiara i nadzieja wzi�y g�r�. Polski bastion kultu pieni�dza przemieni� si� na kilka dni w �wi�tyni�. Rzecz niemo�liwa sta�a si� rzeczywisto�ci�.  

Wczoraj zbluzga�e� RM. Dzisiaj ur�gasz Wielkim Solidarno�ci. A to wszystko w miernym stylu. Mo�e jaki� argument? Chocia� jeden, taki malusie�ki, no prosz�... Podejrzewam, �e si� nie doczekam...  
Dlaczego tak nienawidzisz pewnych ludzi, instytucji? Piszesz sprytnie, przewrotnie, sk�adnym j�zykiem i wielu ludzi (z rzadka my�l�cych) przyklaskuje Tobie. Czy to jest celem tych wypowiedzi? Powielanie stereotyp�w? Nakr�canie spirali zawi�ci? Wyr�czanie ludzi od my�lenia?  

M�j dobry przyjaciel po przeczytaniu jednego z Twoich post�w powiedzia�, �e musia�a go napisa� inteligentna, aczkolwiek totalnie pozbawiona warto�ci osoba. Stan��em w�wczas w obronie matki_kurki. Dzisiaj mog� ju� powiedzie�, �e dojrza�em ju� do stwierdzenia, �e m�j przyjaciel mia� w�wczas racj�.  

Tak, jestem katolikiem! tak, jestem Polakiem! Nie wstydz� si� tego! Nie wiem natomiast jak Ty matko_kurko...  

Z powa�aniem,  

Moja odpowied�:

Jestem Polakiem i aby nie wstydzi� si� tego, pisz� o i do Polak�w tak jak s� widziani przez w�asne i obce oczy. Polsko�� pojmuj� jako spo�eczno�� ludzi zwi�zanych histori� i tradycja, ale przede wszystkim wsp�lnym celem. Tymczasem wszechpolsko��, czyli patologia polsko�ci, to historia w kar�owatej wersji, tradycja naszpikowana martyrologi� pozbawion� refleksji i m�dro�ci po szkodzie, to wszystko przys�ania wsp�lne cele, nawet wi�cej - zast�puje je. Nie wiem czy warto umiera� za Polsk�, Francj�, Czechy, jedyne za co warto umrze�, to wolno�� bez wzgl�du na to jak to kosmopolityczne i nienarodowo brzmi. Nie katolicyzm jest moim wrogiem, a ko�tu�stwo i sekciarstwo, nie narodowych bohater�w oczerniam, a sprowadzam na ziemie kabotyn�w wypinaj�cych pier� po ordery. Mo�na by� Polakiem i nie wstydzi� si� tego, tylko trzeba w Polaku zabi� to co go czyni Polakiem stereotypowym,  czyli zagoni� do myd�a, szko�y i uczciwej pracy, a nie do modlitwy o zgon krowy s�siada i latania z bagnetem za �ydem, czy Niemcem. W to wierz� i to jest m�j patriotyzm, bo patriotyzm to 'lansowanie' kraju w �wiecie, nie o�mieszanie.Matka_Kurka 2006-05-03 20:38
G�os�w: 261
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=339

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  >>>>PONIEWA� PADAJ� PYTANIA, ODPOWIADAM TYM CO PYTAJ�!
Odpowiadam tym co pytaja. Dlaczego pisze ?

Pisze poniewa� �a�osne prowokacje dominuj�ce na tym forum, to w 70% wypowiedzi p�yn�ce ze sztabu PiS, m�odzie�y wszechsmutnej i z krypty RM, jest g�ra 7 "klepaczy" i 100 "popieraczy" wirtualnych, kt�rzy lansuja teorie spiskowa z jednej strony, a z drugiej testuja reakcje na kolejne posuni�cia tego po�al si� bo�e stratega jaros�awa. Kiedy wszed�em poraz pierwszy tutaj, przerazi�em si�, swiat za oknem kompletnie nie przypomina� tej grozy, kt�r� si� tu rozsiewa ka�dego dnia, owszem wiekszo�� mia�a do�� kompromitujacej Polsk� SLD, korupcji i ca�ego tego polskiego piek�a, ale nikt kogo znam nie chcia� absolutnie zamiany na zasadzie rydzyk za urbana, lepper za oleksego.

Poniewa� pami�tam czasy swojego dzieci�stwa, kiedy w kioskach znikne�y "Modelarze" a mozna by�o kupi� jedynie "�o�nierza Polskiego", to mam nieodparte wra�enie, �e to co dzieje si� w tej chwili jest odbiciem lustrzanym tamtych smutnych czas�w, tyle �e do brudnej polityki i ideologi do�aczy�a jeszcze religia, czy raczej wypaczony jej sens. St�d m�j zdecydowany prostest przeciwko lansowaniu Polski siermi�znej nacjonalistyczno-wyznaniowej, mam pe�ne prawo broni� swojej wolnosci i przysz�o�ci mojego dziecka, a poniewa� z regu�y "polemizuj�" z lud�mi o zamknietych horyzontach, ktorym ideologia przys�ania nie tylko oczy, ale i rozum, od pocz�tku z��ozy�em, �e nie ma szans na dyskusj�, jest tylko sznasa na przypominanie normalno�ci. I to czyni� uzywaj�c j�zyka ironii, argument�w, oraz ostrej, dosadnej riposty, na be�kot i morze inwektyw, kt�re sie leje w tym tyglu prymitywnej agiatcji.

"Sztabowi w�adcy dusz" zachowuja si� jak mali ch�opcy, wala �opatkami na o�lep po wszystkich r�czkach, kt�re nie sa z ich podw�rka, pluja, kopia w kostki, szczypia, kiedy ktos osmieli sie im odda�, krzycz� �e to nie�adne, nietolerancyjne i niekulturalne. A ja odpowiadam, �e nie zamierzam pozwolic sie kopac w kostk� i tolerowa�: g�upoty, prymitywnej agitacji, wywo�ywania sztucznych podzia��w narodowych, religijnych i obyczajowych, promowania ksenofobii i nacjonalizmu, lansowania miernot jako m�z�w stanu, jestem absolutnie nietolerancyjnym typem w tej materii!! Twierdzenie, �e w Polsce wszystkiemu winny jest spisek semicki, obcy kapita�, liberalne z�odziejstwo itp bzdury, to wizja szale�ca, kt�ra uwa�a, ze mo�na odzieli� polityke od religii, medi�w, biznesu, a do tego odizolowac od cywilizowanego �wiata i tylko wtedy postanie kraj miodem i mlekiem p�ynnacy.

Nie ma kraju na �wiecie, kt�ry poradzi�by sobie z przenikaniem �wiata mediow i biznesu do Polityki, taki kraj nie istnieje i istnie� nigdy nie bedzie, wi�c idiotyczna, banalna diagnoza nie wyleczy naszych problem�w, oczywiscie u nas sakla tych zjawisk jest skrajnie patologiczna i z tym trzeba walczy�, ale skalpelem, nie siekier�.

Polske mo�e wyleczy� tylko jedno, zmina mentalno�ci, z socjalistycznych roszcze� i marze� o mannie z nieba, na nie liberalny, czy jakakolwiek inny, ale po prostu na ludzki wysi�ek polegajacy na pracy i nauce. Dop�ki Polak b�dzie machac kosa na sztorc zamiast d�ugopisem, brewiarzem zamiast podr�cznikiem i sztandarami zamiast argumant�w, to bedziemy smutnym, za�osnym i obsmiewanym w ca�ym cywilizowanym swiecie narodem, tak jak niestety jest teraz, p�ki co bycie Polakiem jest powodem do wstydu nie dumy, chyba �e jest si� "prawdziwym Polakiem", w�r�d "prawdziwych Polak�w". G�osowa�em na PO i by�o to dopiero drugie moje glosowanie, po referendum akcesyjnym, wcze�niej nie widzia�em sensu wype�niania swojego obywatelskiego obowiazku, g�osowa�em chociaz uwa�am, ze jest to partia przeci�tna, co ujawni�o sie najwyra�niej po pora�ce, a wcze�niej bezsensownym, "taktycznym", usunieciem wybitnej postaci Zyty Gilowskiej, ale nie ma w tej chwili partii, kt�ra mog�aby dla Polski zrobi� wiecej, jest to wi�c optymalny wyb�r na miare polskiej kondycji politycznej, a i samej Polski w og�le. maniakalne krzyczenie Schetyna, Piskorski jest idiotyczne, w ka�dej partii sa postaci, ktore z partii powinne wyleciec i tego trzeba od liderow wymaga�, wszystkie partie sa obciazone b�eami i czarnymi owcami, to jest tak oczywiste, �e az boli jednak na tyle trudne, zeby mamic przecietnego wyborce funkcjonujacego na poziomie bod�c�w.

I ostatnie zdanie, czy jestem wsciek�y, po porazce PO, bo to najcze�ciej pada ze strony sztabowc�w. Tak jestem wsciek�y, bo stracili�my sznas� jakiej dawno nie mieli�my, nie na wyleczenie Polski ze wszystkich chor�b, ale przynajmniej na rozpoczecie kuracji. Tacy ludzie jak znachorzy z PiS i samoobrony, chca Polsk� zatru�, st�amsic, upokorzy�, osmieszy� i doprowadzi� do masowej emigracji ludzi otwartych i poszukujacych normalnosci.

Matka_Kurka 2005-11-13 20:07
G�os�w: 101
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=624

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  By� mo�e samoobrona jest patriotyczn� norm�, ja naszywam SZKAR�ATN� LITER�!!
Patrz� z za�enowaniem na swoich rodak�w, cho�by tych kt�rzy kalecz� mow� ojczyst� na tym forum nie rozumiej�c o czym pisz�, a im bardziej nie rozumiej� i kalecz� tym wi�kszy poklask zyskuj� u innych nierozumiej�cych i kalecz�cych. Przyznam sie do pewnego zm�czenia otaczaj�c� mnie tandet�, w�a�ciwie jedyne co mnie w tej chwili interesuje to eksponowanie jakiego� znaku szczeg�lnego, kt�ry spowoduje, �e nie zostan� poch�oni�ty przez szar� mas� polskiej fuszery. My�l� o czym� na kszta�t szkar�atnej litery, czego� w rodzaju samonapi�tnowania, pokazania posp�lstwu, �e nie kupuje lornetki by naprzygl�da� si� jak lwy, a gdzie�by lwy, hieny politykierskie rozrywaj� na arenie ostatnich wierz�cych w zdrowy rozs�dek. By� mo�e jest to przejaw megalomanii, ale ja nie uczestnicz�c w tym korowodzie b�azn�w narodowego cyrku, nie tylko czuje si� lepszym: patriota, Polakiem, cz�owiekiem, ja wr�cz pr�buje w�r�d dziczy zachowa� cz�owiecze�stwo, polsko��, patriotyzm. Moje zm�czenie, nie jest brakiem kondycyjnym, nie jest to kwestia wadliwego treningu, czy te� braku odnowy biologicznej, jest po prostu efektem s�dziowania, przez arbitr�w odbieraj�cych pod sto�em dzia�ki, za gwizdanie fauli na korzy�� fauluj�cych.

Ci�ko jest odnale�� cho�by skr� nadziei na przywr�cenie p� normalno�ci w RP niewiadomego numeru, co nie oznacza, �e przekroczyli�my 12 kr�g piek�a, obawiam si� �e to dopiero przed nami, ale i w�wczas gdy nas tam powiod�, nie porzucajmy nadziei.  Moja g�owa ju� opuch�a od walenia w mur, ale przy�o�� ok�ad sporz�dzony z w�asnych cel�w, pragnie�, d��e� i b�d� t�uk� nadal, a� do skutku. Zastanawiam si� coraz czesciej nad zmiana narz�dzie rozbijaj�cego mur, cos na kszta�t kafara lub maczugi mnie interesuje. Kto� kiedy� zarzuci� mi, �e po�r�d tekst�w ekumenicznych, p�odz� teksty chamskie, obra�aj�ce i poni�aj�ce adwersarza o odmiennych pogl�dach. Dzi� odpowiem na ten zarzut w ten spos�b, je�li s�owa kierujesz do twardog�owych, nie licz na zmi�kczenie czaszek klawiatur�, cho�by ni� wali� po �bach, niezb�dna jest maczuga nie po to by co� wbi� do g�owy, na to ju� dawno za p�no, ale po to by �eb roztrzaska� i tym samym zamkn�� potencjometr g�osu g�upoty jaki sie z �ba wydobywa�.   To tyle na temat kondycji mojej i posp�lstwa kibicuj�cego na arenie, gdzie pr�no szuka� w�zk�w z hot dogami, czy cho�by solonymi orzeszkami, �rodki id� na dokarmianie hien, bo wierz�cych coraz mniej, a ci co zostali wychudli i wym�czeni srodze, przez to ma�o kaloryczni


Matka_Kurka 2006-01-25 09:36
G�os�w: 69
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=537

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha