Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825092
ods�on: 2103113

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


normalne panstwo


A czy inwigilacja dziennikarzy przez ministra sprawiedliwo�ci to by�a zbrodnia?
A co to znaczy normalne pa�stwo?  Co to znaczy trzeba oczy�ci� pa�stwo z patologii i wp�ywu s�u�b specjalnych, uk�ad�w biznesowych? Czym jest sprzedawanie publice takiego mitu, takiej ba�ni dla ubogich, jak nie skrajn� patologi� w�a�nie. Jeszcze nie dawno Polacy wierzyli, �e polityk� robi si� kl�cz�c i obur�cz �ciskaj�c flag� narodow�, wznosi mod�y do Boga, aby zas�a� �ask� rewolucji moralnej i standardu politycznego. Dzi� ju� wiedz�, �e ta�my Beger to normalne negocjacje polityczne. Czego jeszcze nie wiedz�, co mo�na im sprzeda� aby zap�on�� nigdy nie gasn�cy znicz igrzysk dla mas? Pytam raz jeszcze co znaczy normalnie? Normalnie jak na przyk�ad w USA? O taki kraj chodzi, ostoj� demokracji, praw cz�owieka i tradycji zmieszanej z patriotyzmem? Czyli co zostajemy przy USA elektoracie spiskowy? USA? Oki doki, te� tak s�dz�, �e lepszego przyk�adu nie znajdziemy. Drodzy szanowni naiwni, po�ykaj�cy ka�dego dnia n�dzne och�apy z pa�skiego sto�u rewolucji moralnej. Ten grajd� zwany Polsk� co wam si� wydaje, �e wszelkie gromadzi patologie i w tym le�y przyczyna waszych nieszcz�� pospolitych, jak brak obuwia dla dziecka i wredny szef m�a, ten kraj w por�wnaniu z wasz� wymarzon� Ameryk�, to kraina prawa i sprawiedliwo�ci. Polskie "aferki" specs�u�b przy aferach CIA to kradzie�e baton�w z hipermarkecie. W waszym wymarzonym kraju zamordowano nie by�ego komendanta policji, lecz prezydenta i to w bia�y dzie�, a par� lat p�niej jego brata. Do dzi� mimo ewidentnych dowod�w, �e rzecz wygl�da�a inaczej ni� oficjalna wersja wydarze�, �adnemu kandydatowi na prezydenta nie przychodzi do g�owy, aby w kampanii u�ywa� argumentu rozliczenia tego okresu i to ani demokratom, ani republikanom si� nie pali? A wiesz dlaczego mu nie przychodzi do g�owy spiskowy elektoracie? Po pierwsze ten Kennedy, to nie by� tak �wi�ty, po drugie ci co go ustrzelili maj� haki na tych co go op�akuj� i tak si� kr�ci ko�o politycznej historii, Po drugie wie kandydat na lidera partii i prezydenta, �e by si� zb�a�ni� wyskakuj�c z rozliczniem spraw sprzed kilkunastu lat, Amerykanina interesuje sukces i dzie� dzisiejszy.  

To jest ta r�nica miedzy dojrza�ymi demokracjami i polsk� szarzyzn� komunistyczn�, kt�r� interesuje pora�ka i to sprzed kilkunastu lat. To wieczne kultywowanie pora�ek zbiorowych, narodowych, jako przyczyny nieszcz�cia indywidualnego. Zb�a�ni�by si� taki ameryka�ski polityk kampani� w stylu dziadka z Wehrmachtu i prawdy o Kennedym, poniewa�, to nie jest spraw� prezydenta USA, czy innego lidera politycznego, a historyk�w i niezale�nej prokuratury. Je�liby jakikolwiek ameryka�ski polityk zap�dzi� si� w kampanii lub na konferencji w te obszary chc�c nimi sterowa� podpisa�by na siebie wyrok, �mier� cywilna i polityczna zarazem wzi�ta. Nie wspomn� ju� o takim kuriozum, gdzie Bush czyta z kartki nazwiska agent�w, kt�rych uzna�a, za niefajnych, szczyt absurdu. W Polsce to dzia�a odwrotnie, t�umy wyg�odnia�ych desperat�w oczekuj� kolejnego wyja�nienia swojej n�dzy i tacy tandeciarze jak PiS doskonale wiedz� jak dawkowa� och�apy masom.  Amerykanina obchodzi aby mia� Forda Combi i kabl�wk�, a nie tajemnice specs�u�b, to sobie ogl�daj� na filmach z Hollywood. Podobne brednie, ze specs�u�by odpowiadaj� za n�dze milion�w Polak�w, mo�na wciska� tylko g�odnemu Polakowi, kt�ry �yknie t� breje zamiast drugiego �niadania dla dziecka. O czym wy w og�le m�wicie i do kogo? Powtarzacie bezmy�lnie telewizyjne slogany, przecie� nawet nie macie minimum wiedzy, by to na trze�wo spokojnie oceni�, a ci co j� maj� wykorzystuj� cynicznie, by utrzyma� w�adz�, lub dokopa� tymi samymi metodami, tym co dokopali im wcze�niej. Maluczcy pocieszacie si� wzajemnie jak dzieci, �e wasza nieudolno�� za przyczyn� spisku si� dzieje.  

Taki Amerykanin pociska hamburgera wsiada w Combi i jedzie sobie zwiedza� z�ote piaski, albo Luwr jak mu odbije. Wiecie co go obchodzi kto strzela� w g�ow� JFK, no w�a�nie dok�adnie tyle go obchodzi, chyba �e jest scenarzyst�, historykiem, lub pisze doktorat.  Tymczasem w tej zapyzia�ej krainie potocznie zwanej Polsk� kolejni po komunistach, co to mieli wytopi� najwi�cej sur�wki na �eb Polaka, je�li tylko wy�api� wszystkich szpieg�w i stonk� zrzucon� przez Amerykan�w, sprzedaj� ciemnogrodowi wizj� pa�stwa, kt�re nie istnieje. Wizj� pa�stwa dla nieudacznik�w, nic nie trzeba robi�, tylko popiera� i krzycze�, kto nie z nami ten zdrajca. Po takiej deklaracji z automatu zostaje sie Polakiem, patriota, katolikiem, antykomunist�. Jakie� to �mieszne, naczelny slogan komunizmu dzi� mantr� `prawdziwych' Polak�w. Wbijcie� sobie do waszych zakompleksionych g��w, ze cudu nie b�dzie nawet je�li wy�api� 1000 szpieg�w i schowajcie wyci�gni�te �apki, bo �adna manna z nieba nie poleci, po ekstradycji Mazura i ujawnieniu kilku `nazwisk agenturalnych' w/g klucza politycznego. Zabi�, czy kaza� zabi� powinien siedzie� i tyle, tak si� dzieje w pa�stwie prawa, a wy ju� zacieracie �apki, �e teraz to miodem i mlekiem pop�ynie kraina, bo b�dzie ekstradycja i to mo�e b�dzie.  Wciskacie g��wki w ekrany i rozumiej�c pi�te przez dziesi�te z tego przekazu, cieszycie si�, �e kto� obieca� wam z�apa� przyczyn� waszej niedoli. Ja tym czasem wiem, �e oni �api� nie dla ciebie, a dla siebie i pojmijcie to wreszcie, �e jak �wiat �wiatem polityk i bandzior na jednym jechali w�zku. Rozbij� jedne s�u�by i powstan� drugie, taka b�dzie r�nica, �e dla innych nadzorc�w zaczn� rze�bi� powiedzmy w b�ocie i tyle� samo co i dzi� si� o tym dowiesz, tyle si� dowiesz co kolejni zechc� ujawni�,  by wyko�czy� poprzednich. Kto� mi tu kiedy� w naiwno�ci swojej wspomina�, �e w normalnym kraju s�u�by dzia�aj� na rzecz kraju i to usprawiedliwia ich patologi�. A wiesz ty naiwniaku, �e w takiej wymarzonej Ameryce s�u�by zawsze dzia�a�y nie na rzecz kraju, urocze b�aznowanie, a odk�d powsta�a CIA dzia�a na rzecz wyko�czenia wroga, wewn�trz i na zewn�trz i tylko przy okazji zdarza sie, ze jest to wr�g USA, cz�ciej jest to wr�g poszczeg�lnych stref wp�ywu, kt�re akurat dysponuj� s�u�bami . S�ysza�e� spiskowy elektoracie o Hooverze, kt�ry bed�c szefem s�u�b �ciga� potajemnie demokratycznie wybranego JFK. S�ysza�e� o Watergate, s�ysza�e�, �e Kennedy mafi� wynaj�� do unicestwienia Castro i �e sko�czy�o si� to kompletnym blama�em. S�ysza�e�, �e specs�u�by sprokurowa�y dowody w sprawie irackiej broni i dziesi�tki ameryka�skich ch�opc�w pos�a�y na rze�.  

Nawet ty musia�e� o tym s�ysze� elektoracie spiskowy. No tak, ale wam s�u�b ma�o, wam jeszcze chodzi o tajemne interesy, o biznes o oligopol. A c� ty by� zrobi� z tak� wiedz� na miejscu Amerykanina, gdyby� si� dowiedzia�, �e rodzina Bush i rodzina Bin Laden, to najbardziej zaprzyja�nione rodziny po�r�d mi�dzynarodowych przyja�ni, kt�re kr�ci�y wsp�lne lody i zarabia�y ci�k� kas�, �e tacy Saudyjczycy grajd� zwany Polsk� niemal w ca�o�ci mogliby kupi�, �e takie Las Vegas od st�p do g��w zosta�o zbudowane przez z�odzieja, czy jak wolisz mafi�.  

Gdyby� wiedzia�, �e to nie kto inny jak Amerykanie, jak CIA nauczy�a Bin Ladena wysadza� ludzi w powietrze, a potem kopn�a go w l�d�wie, gdy przesta� by� przydatny. O tym wszystkim musia�e� s�ysze�, tylko czy s�ysza�e�, �eby kto� w Ameryce robi� rewolucj� moraln� i budowa� II i IV USA. Takie sensacje sprzedaje si� w republikach bananowych, w Ameryce �aci�skiej, Azji, Bia�orusi no i Polsce, by porwa� t�umy do rewolucji, w normalnych krajach nikt ni pokazuje jak si� robi polityczn� kie�bas�, wbrew pozorom to jest norma. Gdyby Amerykanie dowiadywali si� z tak� cz�stotliwo�ci� jak Polacy,  co na sumieniu mia�y ich specs�u�by oraz w�adza na przestrzeni ca�ej historii USA, musieliby pope�ni� zbiorowe samob�jstwo. A ty elektoracie �ykasz jak pelikan dro�d�e kolejne brednie o kraju wiecznej szcz�liwo�ci, gdzie nie b�dzie afer, specs�u�b i stanie sie �wiat�o��, dla ka�dego po r�wno. I powiem ci, �e b�dziesz �yka� dalej. Jak to dlaczego? Bo w �yciu si� nie przeznacz do tego, �e za �at� na twoich gaciach odpowiada twoja nieudolno��, nieuctwo i gnu�no��, dlatego wszystkich bez �at b�dziesz nazywa� komuchami, kolesiami Mazura i innych Mazur�w. Musze ci� zmartwi� takiego porz�dku na �wiecie jaki ci si� marzy nie zbudowano nigdy i nigdzie, pr�bowali komuni�ci, ale sko�czyli marnie, ty ich pono nie lubisz, wi�c nie wiem za czym ta schizofreniczna t�sknota. Nie umiem tego inaczej wyt�umaczy� jak nostalgi� za socjalistycznym lenistwem. W pewnym sensie spiskowy elektoracie, to jest twoje 5 minut, ale przed tob� 100 lat samotno�ci, tej Atlantydy nawet nie zatopiono, ona nigdy nie istnia�a i w zasadzie ju� si� o tym bole�nie przekonujesz, a to dopiero pocz�tek cierpie�. B�d�my szczerzy, przecie� ty t�sknisz za komunizmem jak dziecko za matczyn� piersi�, tylko Marksa wymieni� ci na Matk� Bosk� i b�dziesz pia� z zachwytu, b�dziesz szed� w pochodzie i wielbi�, oczywi�cie je�li ci dadz� `trzynastk�', paczk� dla dziecka pod choink� i wczasy w Bu�garii, no mo�e jeszcze �eby w Sopocie ABBA za�piewa�a. Ca�a twoja rewolucja, tw�j patos, tw�j patriotyzm, twoja wiara. Tylko, �e mimo wysi�k�w przewodniej si�y narodu, mimo kolejnych dyrektyw egzekutywy i KC partii, to si� nie uda, nie uda, bo nie mo�e si� uda�. Nie ma kraju na �wicie, gdzie polityka jest czysta, owszem w Polsce trzeba by�o dokona� ukr�cenia wielu patologii, bo nikt tu nie m�wi, �e nale�y si� godzi� z zastanym ba�aganem, �e nie ma sie co wychyla�, poniewa� i tak �wiat jest brzydki i takim pozostanie. Trzeba sprz�ta�, tam gdzie brudno, trzeba domaga� si� porz�dku, ale tylko naiwny ma nadziej�, �e w chlewiku b�dzie czysto bo wymieniano trzod� na inna ras�.  �aden polityk, nawet taki amator jak ten z PiS nie b�dzie robi� porz�dku, on robi sw�j ba�agan , aby wype�ni� miejsce przy korycie i to ju� nawet pokaza�a ci Beger. Chcesz mi powiedzie� spiskowy elektoracie, �e gdyby na tym filmie bohaterami by�a opozycja, nie podni�s�by si� rwetes histeryczny I stratega jego brata, nie by�oby 10 komisji, 4 or�dzia i nie poszed�by Ziobro o 6.00 aresztowa� kogo si� da. Kibicujesz jednym bo ci do nich bli�ej, ni� do innych, grzechy swoich b�dziesz nazywa� negocjacjami politycznymi, a grzechy innych uk�adem, a �ata na gaciach jak tkwi�a, tak tkwi� b�dzie. Rada? Jest rada! Hej ch�opcy, dziewcz�ta, rodacy, do roboty, do roboty!Matka_Kurka 2006-10-23 16:32
G�os�w: 72
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=144

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  POSY�AM BARDZO EMOCJONALNY TEKST POLAKA CO POLAKOWI PALA NIE STRUGA!!!
Kiedy czytam posty ludzi mieni�cych sie awangard� IV RP, to widze zast�py junak�w MDM, kt�rzy t�po utkwili wzrok w niejasnej przysz�o�ci narodu. M�cz�ce powielanie hase� o budowie czego� czego sami nie potrafi� zdefiniowa�, przyprawia o md�o�ci prawdopodobnie nie tylko przeciwnik�w tej idei, ale i niedawnych zwolennik�w. Od trzech miesi�cy mamy zamiast naprawy pa�stwa, tandetna gr� polityczn� na poziomie kremlowskich intryg, a gawied� bije brawo krzycz�c: IV RP niech �yje, niech �yje. Nie mam ochoty nikogo obra�a�, zw�aszcza tych wszystkich gorliwych patriot�w, kt�rzy mnie tu wielokrotnie uznali za esbeka, pracownika urbana, b�g wie kogo tam jeszcze, ale w ramach rewan�u zapytam kr�tko a dosadnie: Powiedzcie mi z czego wynika wasza g�upie przekonanie, �e niszcz�c mo�na budowa�??  

W porz�dku potrzebujecie rewan�u na libera�ach i komunistach, nikt wam tej prymitywnej satysfakcji nie odbiera, cho� wiadomo, �e to p�ytkie uczucie i przypisane ludziom ma�ostkowym, ale je�li was to uszcz�liwi babrajcie sie w tym do woli, mnie to szczerze m�wi�c tyle obchodzi co niegdysiejsze �niegi. Tylko co dalej??? To co zosta�o ukradzione juz dawno jest rozdysponowane i nie wr�ci, to co zosta�o doniesione ju� nikomu krzywdy nie zrobi, jednak w porz�dku dajmy satysfakcje moraln� wszystkim Polakom, co tego potrzebuj�, otw�rzmy archiwa IPN, powo�ajmy kolejne komisje i s�d�my masowo co do os�dzenia jest. Tylko co dalej??? Powie kolejny m�drzec od siedmiu bole�ci, zajmijmy si� mediami, pomieniajmy urbana kurskim, stanie sie prawda. Dobrze odpowiem pomieniajmy skoro takiej prawdy oczekujecie. Tylko co dalej?? Hymmm co dalej? No dalej to chyba Niemca i Ruskiego po pysku pra� za ca�okszta�t, bo co tak darmo b�dziem siedzie�. I to jest sedno sprawy, kiedy do w�adzy janczary, a nie cie�le sie sposobi� nie liczcie na pale pod zabudow�, a sposobicie okr�nice, po pow�d nanizania zawsze si� znajdzie. Kto ma rozum ten wie, �e od s�dzenia jest s�dzi i Pan B�g, a polityk jest od s�u�enia i karku pochylania nad upadaj�ca Ojczyzn�, a kto kiep ten b�dzie pale struga� i boku rodakom przypala�. To tyle ode mnie grubej kreski oddzielaj�cej racje od emocji, roztropno�� od barbarzy�stwa. Bywaj ten i �w


Matka_Kurka 2006-01-18 14:58
G�os�w: 58
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=534

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  OPOWIEM WAM O ZYCIE, ALBO NIE OPOWIEM WAM O POLSCE JEDNOOSOBOWEJ.
Z tej smutnej informacji p�yn� dwa wa�ne fakty, PiS to polityczni doliniarze, pozyskuj�cy fachowc�w, kt�rych nie maj� we w�asnych szeregach metod� cinkciarsk�: dolary, dolary sprzedaj�. I to jedna smutna wiadomo��, w kt�rej nie ma zaskoczenia, by�o to jasne od pocz�tku. Druga wiadomo�� jest taka, �e po tym co zrobi�a Gilowska wszyscy m�odzi ludzie mog� doj�� tylko do jednego s�usznego wniosku, w Polsce mo�na ola� wszelkie wybory, poniewa�, w Polsce nie ma ani jednej partii, kt�ra ma jasny program gospodarczy, sta�e pogl�dy i czytelne cele, w Polsce s� tylko partie maj�ce lepszy lub gorszy program doj�cia do w�adzy i utrzymania jej, a w�a�ciwie nie partie tylko jednostki. Ten entuzjazm prawicowych socjalist�w jest szczytem hipokryzji i g�upoty, jak r�wnie� barku jakiegokolwiek sta�ego pogl�du, to s� tandetni po�ykacze ognia w postaci slogan�w, wszyscy kt�rzy z nami s� nasi i cho�by Miller to dostoj�. Od 3 miesi�cy obserwuje opluwanie liberalnej my�li politycznej, wy�miewanie podatku liniowego, kt�rego ni w z�b populi�ci nie rozumieli, a kt�rego Gilowska jest matka chrzestn�. Teraz prawicowe hordy zapominaj�c o znikaj�cej lod�wce �lini� si� na nowa hucp� polityczn�, ma�o�� tych ludzi jest tyle� samo �enuj�ca, co przygn�biaj�ca. Gilowska by�a bardzo wyrazist� osobowo�ci�, ale bardzo wyrazist� pierwsza dam� liberalnej my�li spo�ecznej. Kaczy�skim jest oboj�tne czy b�d� rz�dzi� z Lepperem, Giertychem, czy Gilowska, Kaczy�scy po prostu chc� rz�dzi�, a �e s� mistrzami politycznego awanturnictwa i bazarowego modelu uprawiania polityki, utrzymaj� te w�adz� na d�ugie lata, bo polska mentalno��, to mentalno�� bazarowa, gdzie za szklank� zacieru i kawa�ek s�oniny mo�na kupi� wszystko. Je�li prza�ni narodowi-socjali�ci za ministerialny sto�ek s� w stanie kupi� skrajnie liberalna Gilowsk�, to �yjemy w szambie, bez masek tlenowych, dlatego spokojnie mog� zaapelowa�. Dop�ki w Polsce nie wy�oni si� profesjonalna si�a polityczna, mo�na z czystym sumieniem ola� polityk�w z lewa i z prawa, ajatollah�w bli�niaczej prawicy, plastikowej PO, czekist�w lewicy, brunatnych wszechpolskich i plebejsko-obszarnicz� Samoobron�. Zbudujcie palisad� w�asnych d��e� na kt�r� nadziej� si� smutni ignoranci i fos� �yciowych cel�w, w kt�rej utopia si� demagodzy pseudo patriotyzmu i za�ciankowego liberalizmu. Niech na �cianach zn�w u�miechn� si� pomara�czowe krasnoludki, hop, hop szklank� piwa, osobno m�odzi przyjaciele, w jednostce si�a i przysz�o�ci cele


Matka_Kurka 2006-01-07 12:14
G�os�w: 49
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=546

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha