Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825091
ods�on: 2103112

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


nocna zmiana


Historycy IVRP pracuj� ju�, aby Janek W. nie pad� i by� �yj�cym TW "Salon" !
Zapewne Tusk nie ma racji, przede wszystkim potrzebujemy rozliczenia z przesz�o�ci�, aby budowa� na zdrowych fundamentach. Wczoraj pisa�em list otwarty do obywateli IVRP z pro�ba o wyja�nienie kilku zakr�t�w historii, niestety nie uzyska�em odpowiedzi na poni�sze pytania:

1) Czy zdrad� jest wsp�praca barci Kaczy�skich przez 12 lat z Lechem Wa�es�, kt�rego dzi� oskar�acie o wsp�prac� z SB.
2) Czy zdradzili obaj bracia Polsk� siedz�c przy okr�g�ym stole obok Michnika, Geremka, Mazowieckiego, Kwa�niewskiego.
3) Czy zdradzi� Polsk� Jaros�aw Kaczy�ski, kt�ry doprowadzi� do powstanie rz�du grubej kreski Mazowieckiego, targuj�c si� z komunistami z ZSL i SD.
4) Czy zdradzi� Polsk� Lech Kaczy�skich uczestnik tajnych rozm�w w Magdalence, co nie jest �adnym pom�wieniem, a faktem potwierdzonym przez historyka IPN Antoniego Dudka.

Nie uzyska�em odpowiedzi, ale zadano mi jedno pytanie, co z rokiem 1992, a �ci�lej czerwcem 1992. Opowiada�em te historie kilka razy, ale ch�tnie opowiem raz jeszcze. Aby odpowiedzie� na to pytanie musimy si� cofn�� par� lat, gdy powstaje rz�d Mazowieckiego, dzi�ki wk�adowi Jaros�awa Kaczy�skiego, kt�ry porozumia� si� z komunistami z ZSL i SD i chwa�a mu za to. Przypomn�, �e to by� bardzo trudny kompromis, zasiadali w rz�dzie Jacek Kuro�, ale te� genera� Kiszczak, wyobra�acie sobie, jakiego `potworka' wynegocjowa� Jaros�aw Kaczy�ski. Tak jak wspomina�em obaj bracia ca�y czas trwaj� przy Wa��sie, w Polsce rodzi si� demokracja i zbli�aj� si� pierwsze wolne wybory na prezydenta. G�owni kandydaci, to dawni przyjaciele Mazowiecki i Wa��sa, bracia z Lechem Wa�es� ostro atakuj� Mazowieckiego i wygrywaj� wybory. W nagrod� obaj trafiaj� do kancelarii prezydenta Wa��sy. Od tego momentu zaczyna si� odwieczny problem braci, stracili wrog�w, ale szybko sobie znale�li nowego. Jest to przeciwnik naprawd� niegodny nawet braci, to niejaki pan Wachowski, dzi� oskar�any o wiele dziwnych kontakt�w. W wyniku konfliktu z Wachowskim, powtarzam z Wachowskim, a nie wizj� Polski, czy racj� stanu, Kaczy�scy Wales� stawiaj� w sytuacji albo on alby my. Praktycznie �aden to wyb�r, ale trzeba przyzna�, �e Wa�esa wybiera najgorzej jak mo�e i Kaczy�scy odchodz�.  

Jak to w Polsce trwaj� sejmiki, co� sie powo�uje, co� si� zrywa i w ko�cu nadchodzi 5 minut braci, powo�uj� rz�d Olszewskiego. Co robi� bracia w pierwszym rz�dzie, �adne tam reformy, �adna tam gospodarka, LUSTRACJA. Na kolanie skleca si� si� uchwa��, kt�rej autorem jest Korwin Mikke, nie jest to nawet ustawa, cho�by tak rachityczna jak ta dzisiejsza, nie ma �adnych organ�w porz�dkuj�cych proces lustracji, nie ma IPN, nie ma rzecznika interesu publicznego, nie ma s�du lustracyjnego. O wszystkim jednoosobowo decyduje minister Macierewicz. Od tego momentu sprawy tocz� si� b�yskawicznie, w tempie kosmicznym powstaje s�ynna lista Macierewicza i na pierwszych miejscach widnieje nazwisko, zgadnijcie kogo, pewnie my�licie, �e jakiego� tuza PZPR, albo chocia� PSL, nic bardziej mylnego pierwsze miejsca zarezerwowane s� dla: Lecha Wa�esy i jego najbli�szego wsp�pracownika Falandysza. Ponadto na li�cie znajduj� si� niemal wszyscy liderzy partii poza parti� PC, z tej partii nie wskazano ani jednego TW. Mieli�my na li�cie Moczulskiego z KPN, Chrzanowskiego z ZCHN, Osiaty�ski z UD, Boni z KLD, Bendkowski z PSL, o dziwo na li�cie jest ledwie kilku cz�onk�w z SLD w tym w zasadzie dw�ch czynnych i istotnych polityk�w to Cimoszewicz i Jaskiernia. Mamy wi�c sytuacj� w Polsce w kt�rej opr�cz kanapowej partii PC maj�cej w sejmie kilka procent udzia�u, wszystkie partie i prezydent kraju wed�ug pana jednoosobowej komisji sprawiedliwo�ci Macierewicza to agenci i esbecy. To nie jest jakim� tam sobie wybryk, to jest kryzys pa�stwa, wszystkich jego organ�w, przypominam, �e mija ledwie 3 lata od upadku komuny i jeszcze mamy czerwona armie pod bokiem. Co si� dzieje dalej, oczywi�cie wszystkie obrzucone b�otem partie i prezydent jednocz� si� i pr�buj� powstrzyma� szale�c�w, kt�rzy pracuj�c z Wa�es� 12 lat, w ci�gu kilku dni zrobili z niego esbeka, co wi�cej nie ma nikogo wko�o, kto esbekiem by nie by� poza PC, wcze�niejszym PiS.  

I tak dochodzimy do `s�ynnego' filmu fabularnego `Nocna Zmiana', na kt�rym to re�yser pokazuje jak liderzy partii `nie PC' `zdradzaj� Polsk�'. Tymczasem liderzy nie zdradzaj� Polski, a odsuwaj� od w�adzy szale�c�w. Wszyscy podniecaj�cy si� filmem Nocna Zmiana dobrze wiedza, �e zrobi� go najwi�kszy zadymiarz od propagandy. �adne z nich nie potrafi odpowiedzie� na proste pytanie, mianowicie: `jak to si� sta�o, �e `zdrajcy' pozwolili Kurskiemu swobodnie kr�ci� obrazki z ich zdrady'. By� to `najwi�kszy spisek' salonu, a  uczestnicy spisku spokojnie, cz�� do kamery, opowiada�a o swojej zdradzie. Oczywi�cie czekam na udzielenie odpowiedzi na to pytanie, a odpowied� jest naprawd� banalna i wyja�niaj�ca wszystko. Mianowicie to, �e nie by� �adnego spisku, co wi�cej `spiskowcom' zale�a�o aby ten moment uwieczni�. Na koniec jeszcze kilka uwag technicznych, sama teczka Wa��sy to kilkadziesi�t opas�ych tom�w, nie ma to nic wsp�lnego z paroma stroniczkami prezesa, tymczasem Macierewicz w ci�gu kilku dni przygotowuje ca�a list� agent�w, podczas gdy sprawa Wa��sy p�niej ci�gnie si� w s�dach rozmaitych miesi�cami, a w�a�ciwie latami, az do uzyskania satusu poszkodowanego. Zobaczmy jeszcze jak wygl�da dzi� lista Macierewicza:

1) Ciomszowicz przechodzi lustracj� i s�d uznaje, ze TW nie by�.
2) Chrzanowski zostaje uniewinniony w procesie autolustracyjnym
3) Moczulski zostaje uniewinniony w procesie autolustracyjnym
4) Wa�esa zostaje uniewinniony i otrzymuje status pokrzywdzonego
5) Jaskiernia zostaje uniewinniony ju� przez IVRP.

I na koniec jedna ciekawostka, pose� Maksymiuk, kolega z koalicji umieszczony na li�cie siedzi sobie spokojnie obok kolegi Macierewicza i razem wszczynaj� rewolucj� moraln�. Pose� Maksymiuk nigdy nie oczy�ci� si� z zarzut�w, minister Macierewicz nigdy nie wycofa� swoich oskar�e�.Matka_Kurka 2006-09-01 13:16
G�os�w: 95
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=141

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  JEST JU� "NOCNA ZMIANA II" CZY WIDZIELI�CIE NOWY FILM!!! SZOK!!!
NOCNA ZMIANA, CZYLI JAK RODZI�A SIE CZWARTOLANDIA - SPODZIEWANY POWR�T RE�YSERA!  
 
W ciemnej sali gdzie nie dochodzi� blask cywilizacji i patriotyzmu spotakli si� trzej m�owie: lech nadszyszkownik, j�drzej podlipnik i roman wszechd�bek.    

- Kumotrowie - zacz�� nadszyszkownik - Polsce grozi rozw�j gospodarczy, polityka liberalna i wolno�� wyznania, otwarto�� na UE i wolno�� s�owa, tylko my mo�emy zapobiec nawa�nicy cywilizacji zachodniej.  

- a dlaczego mamy sie przed tym broni�, UE dop�aci�a mi do area�u - nie�mia�o, zgai� podlipnik j�drzej  

- kumotrze j�drzeju dalibyscie spok�j, za grosze b�dziecie ojczyzne sprzedawa�, lepiej pogadajmy o konkretnych pieni�dzach i spytajmy nadszyszkownika co my z tej patriotycznej postawy b�dziemy mieli - podsumowa� wszechd�bek.  

- Kumotrowie dla ka�dego z was b�dzie przewidziane zaszczytne stanowisko w czwartolandii, je�li tylko wesprzecie mnie i smerdojajecznego lecha w walce z narodem.    

- czy w czwartolandii b�dzie jaka� komisja - oblizuj�c wargi zapyta� romek wszechd�bek  

- b�d� same komisje i potrzebowac b�dziemy wielu przewodnicz�cych - odrzek� nadszyszkownik jaros�aw.  

- czy wyroki z trzeciolandii zastan� umo�one przez praw� i sprawiedliw� czwartolandi� - nieco rozdygotanym g�osem spyta� podlipnik j�drzej.  

- kumotrze j�drzeju nie lekajcie si� dostaniecie wicemyszkownika sali �miechu i nietykalnitet. Pozosta�a tylko jedna kwestia, potrzebne b�da nam media, nadodbiornik podgrzybek obieca� wsparcie, ale oczekuje nowej czestotliwo�ci.  

- sam nadodiornik podrzybek - zatrwo�onym ale te� wyra�nie natchnionym g�osem zagai� wszechd�bek roman.  

- nie widz� przeciwskaza�, na dzie� dzisiejszy, ale to nie my za to p�acimy? - spyta� j�drzej podlipnik  

- za now� mediakakofoni� podgrzybka - zacz�� nadszyszkownik    

- nadodbiornika podgrzybka - skwapliwie uzupe�ni� wszechd�bek  

- tak nadodbiornika podgrzybka, zap�ac� wszechczwartolandni i wszechs�uchaj�ce.  

- ale czy to sie uda, dalib�g kumotrowie policzmy g�osy - wyra�nie podniecony niemal zakrzykn�� wszechd�bek roman.  

- spokojna czaszka, jesli waldek podmiedznik nie skrewi, dobra nasza - tonuj�co o�wiadczy� j�drzej podlipnik, po czym doda� - ja to bior� na siebie da mu si� paliwa na olej s�onecznikowy i po krzyku, podmiedznik nie pierwszy raz wspiera akceje, na akord robi....tu pad� szyderczy u�miech.  

- dobra kumotrowie, nie ma czasu za chwil� obrady na sali �miechu, meska decyzja, wchdzimy w czwartolandi�? - tradycyjnie podniesinym g�osem spyta� wszechdabek roman.  

- wchodzimy - pad�o ch�ralnie.  

- has�o "wyj�� z czworokata bermudzkiego" - wykrztusi� z siebie nadszyszkownik leszek, bo w�asnie jakby mu co� ko�ci� w gardle stan�o i szepta�o: "A PRAWO I SPRAWIEDLIWOA��", ale nadszyszkownik szybko odchrz�kn�� i us�ysza� odzew kumotr�w.  

- "rozwali� stolik do bryd�a".  

Po tych zakleciach wyszli na sal� smiechu i dalsz� histeri� ju� znacie. Nadmienic tylko wypada, �e w rogu sali gdzie rodzi�a si� czwartolandia, wisia�a stara zakurzona retro kotara, zdobiona na przemian sierpem i m�otem. Zza tej w�asnie kotary wynurzy� sie nadbulternik jacek, w d�oni trzyma� ma�� kamer� w kszta�cie i kolerze czerwonej gwiazdy, tak� sam� ajkiej u�ywali agenci GRU.  

- ci�cie - wyszepta� nadbulternik i wcisn�� ma�y guzik na gwaizdce, po czym u�miechn�� si� z�owieszczo i z satysfakcj� powiedzia� do siebie: "no to teraz mam was byli kumotrowie".  

Wkr�tce okaza�o si�, �e nadbulternik jacek, zosta� przywr�cony na �ono wszechsprawiedliwych i prawych, a wszystkie kopie filmu pt: "Nocna zmiana, czyli jak rodzi�a si� czwartolandia" zosta�y zniszcone, przynajmniej taka jest wersja nadbulternika...ale czy mozna mu wierzy�?


Matka_Kurka 2005-11-15 09:39
G�os�w: 56
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=618

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Obywatelska "Nocna zmiana". Always look on the bright side of life !
Kiedy montyphytonowski Brayan wisia� na krzy�u weso�o macha� n�zkami i pod�piewuj�c patrzy� w strone swiat�a, a szerokim gotyckim �ukiem olewa� ciemn� stron� ksi�zyca. Optymistyczna historia walki cywilizacji z barba�y�stwem, pozwala mi pomachac n�kami ciemnogrodzkiej gawiedzi tryskajacej euforia z powodu trwaj�cych igrzysk, poczekam az wielbiciele ciemnej strony ksi�zyca i minium socjalnego przypomna sobie o chlebie. Ze strony IV RP nie czuj� zagro�onia, tym bardziej, �e nie maj� szans na to aby mnie ukrzy�owa�, a i golgota kt�ra szykuja zdaje mi si� ledwie kopcem kreta, kt�ry mozna albo obej��, albo wykopa� jednym ruchem szpadla.  

Kiedy wojska radzieckie dotar�y do Berlina, najwi�ksze wra�enie na so�datach opr�cz "wie�osipied�w" i "czasy" zrobi�y krany, dlatego masowo wyrywali same kurki aby wbi� w sciane po powrocie na "rodinu", otworzy� kurek i cieszy� si� strumieniem wody. "Prawi i sprawiedliwi", s� w�asnie na etapie zachwytu, pogonili komunist�w (jedno co dobre w tym wszystkim), wsiedli na rowery i zerkaja na "czasy - elektron z padswietlaczem", �upy po czerwonych da sie �atwo skonsumowa�. Problem jednak pozostaje z wod�, wcze�niej czy p�niej zar�wno PiSowi magnaci, jak i popierajaca ich gawied�, kiedy juz nacieszy sie rowerami i zegrakami, poczuje pragnienie i wowczas bedzie potrzebny kran. P�ki co PiSowi hydraulicy g�o�no krzycz� o strumieniu pieni�dzy, w�adzy, porzadku, zdziwienie przyjdzie dopiero w�wczas, kiedy ich plan wbicia w �cian� kranu oka�e si� po�owicznym sukcesem, bo po odkreceniu kurka zejdzie z nich tylko st�ch�e powietrze. Igrzyska potrwaj� g�ra tydzie�, po tym czasie wyg�odnia�y t�um zg�osi si� po swoje obiecane �akocie i to bedzie poczatek pisania nowego scenariusza obywatelskiej "Nocnej zmiany". Pierwszy kadr tego filmu bedzie wyglada� nastepujac�: "w obskurnej �a�ni po przeci�ciu wstegi, bli�niacy odkreca kurek, a oczekuj�cy z wiaderkami t�um, po tym jak nie ujrzy strumienia, wdepcze ich w ziemi�"


Matka_Kurka 2005-11-11 21:49
G�os�w: 52
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=640

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha