Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825091
ods�on: 2103111

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


manipulacja


Ju� nie mog� patrze� jak manipuluje si� prawd� ! Tylko Kaczy�scy prawd� m�wi�!
Ludzie o czym wy w og�le m�wicie, dajcie sobie spok�j z tym Lepperem i medialnymi manipulacjami. Nie by�o i nie ma �adnej koalicji bo jak powiedzia�  premier Jaros�aw Kaczy�ski:

W "G�osie Wybrze�a" z 18 i 22 czerwca 2003 r.

`Samoobrona jest tworem by�ych oficer�w s�u�b bezpiecze�stwa.
M�j brat, kt�ry by� ministrem stanu do spraw bezpiecze�stwa, dosta� raport, z kt�rego
wynika�o, �e grupa by�ych oficer�w SB za�o�y�a Zwi�zek Zawodowy 'Samoobrona'�.

Wyobra�acie sobie, �e po takim stwierdzeniu premier Jaros�aw Kaczy�ski m�g�by kiedykolwiek powo�a� wicepremiera Leppera, zw�aszcza, �e Jaros�aw Kaczy�ski ma pe�n� �wiadomo��, �e:

"W�adza Samoobrony w Polsce to b�dzie kryzys europejski, du�o
wi�kszy ni� ten austriacki."

Jaros�aw Kaczy�ski, 15 listopada 2002, Tr�jka

A w serwisie PAP-u z 25 marca 2004 r. Znajdujemy programow� deklaracj� Jaros�awa Kaczy�skiego:

"Ciesz� si�, �e b�d� na pierwszej linii walki z Samoobron�. Uwa�am, �e mam dowody na potwierdzenie moich s��w i w odpowiednim momencie je przedstawi�".

Trzeba by� wyj�tkowo zak�amanym, aby nadal twierdzi�, �e Jaros�aw Kaczy�ski ma w rz�dzie wicepremiera Andrzeja Leppera i trwaj� jakie� rozmowy koalicyjne, kiedy wiadomo, �e jak Jaros�aw Kaczy�ski daje s�owo to dla niego:

"Dla mnie raz dane s�owo jest �wi�te i s�dz�, �e dla
koalicjant�w tak�e.."
powiedzia� Jaros�aw Kaczy�ski.
"�ycie Warszawy", 10 lipca 2006

Poza tym o czy my w og�le m�wimy, tylko czytelnicy GW i �ze-elity powtarzaj� plotki o tym, �e premierem IVRP jest Jaros�aw Kaczy�ski buhaha, wszyscy Placy s�yszeli, co powiedzia� prezes ju� rok temu:

"W �adnym wypadku nie zostan� premierem, je�li m�j brat Lech
wygra wybory prezydenckie. By�aby to sytuacja nie do zaakceptowania przez
polskie spo�ecze�stwo."
J.K. 10.2005

Gdyby wam nie wystarczy�o fakt�w i nadal b�dziecie judzi�, �e premier IVRPP, to znaczy nie premier, lepiej m�wmy Jaros�aw Kaczy�ski nie m�wi prawdy �wi�tej, to chyba g�os prezydenta Lecha Kaczy�skiego co� dla was znaczy i troch� szacunku prosz�, dla najlepszego prezydenta Polaka od wielu lat. Poczytajcie i przesta�cie tryska� jadem:

Marzec 2005 rok / antena RMF FM
RMF FM: Czy w przysz�ej kadencji Sejmu b�dzie mo�liwa sytuacja
kiedy partia
poprze ludzi maj�cych k�opoty z prawem ?
Lech Kaczy�ski: "Nie ma takiej mo�liwo�ci. PIS jest parti�
ludzi
praworz�dnych, kt�rzy d��� do rozlicze� krzywd. Nie poprzemy
nikogo z wyrokiem
s�du lub przeciwko komu tocz� si� sprawy s�dowe. To jest
sprzeczne z idea�ami
PIS".

Ma�o wam jeszcze, to wam dodam:
RMF FM: Czyli poparcie dla takiego polityka jak na przyk�ad
Andrzej Lepper
gdyby stara� si� o fotel marsza�ka jest niemo�liwe?
Lech Kaczy�ski: "Nie ma takiej mo�liwo�ci. Najwy�sze funkcje w
pa�stwie musz�
sprawowa� ludzie czy�ci jak �za. Andrzej Lepper udowodni�, �e ma
za nic prawo
i jest politycznym awanturnikiem. Poparcie PISu dla tego
polityka w
jakiejkolwiek sytuacji jest nierealne."

Rozumiecie s�owo NIEREALNE. To se we�cie i poczytajcie w wikipedii buhaha. Dla mnie jest wa�ne co m�wi� prawdziwy Polacy, premier...to znaczy Jaros�aw Kaczy�ski i prezydent (tu ju� ponad wszelk� w�tpliwo��) Lech kaczy�ski, a nie r�owe media i s�ugusy esbeckie.

PS I nie roz�mieszajcie mnie tym, �e Lech Kaczy�ski by� w Magdalence, a Kuro� siedzie� 9 lat w wi�zieniu. To Jaros�aw Kaczy�ki przesiedzia� 9 lat w domu mamy i ba� si� wyj�c na ulic�, bo ubecy otoczyli kamienic�. Pczytajcie se �ysiaka i poogladajcie Nocn� Zmian�, to si� dowiecie prawdy, kto tu Polak, a kto zdrajca.Matka_Kurka 2006-09-20 16:05
G�os�w: 76
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=82

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Nie ma patriot�w w rz�dzie Leppera z udzia�em PiS!Patriota nie jest recydywist�!
Panie Profesorze Janie Miodku prosz� mi wybaczy� t� nieudolna pr�b� kopiowania Pana wyk�adu, kt�r� za moment pope�ni�, niestety jestem zmuszony do takiego zabiegu, poniewa� Polacy zdaj� si� wierzy� w to co si� na ich oczach inscenizuje. Dzi� w ramach wyk�adu `Ojczyzna polszczyzna' zajmiemy si� semantyk�, czyli znaczeniem s��w, cho� w�a�ciwszym okre�leniem by�aby terminologia polityczna, gdy� to co uprawia wszechpolska nawa�nica jest ewidentnym profanowaniem semantyki poprzez wciskanie rodakom terminologii politycznej, inaczej nowomowy, dobrze znanej z czas�w innej Polski, r�wnie rewolucyjnej. Pad�o s�owo inscenizacja i od s�owa inscenizacja chcia�bym zacz��, politycy powinni w dialogu ze spo�ecze�stwem pos�ugiwa� si� faktografi�, czyli dokumentacj�, pro�ciej zbiorem fakt�w, tymczasem polityk IVRP najch�tniej pos�uguje si� inscenizacj�, a wi�c przygotowanym na potrzeby promocji politycznej i ideologicznej spektaklem. R�nica mi�dzy inscenizacj� a faktografi� jest mniej wi�cej taka jak r�nica mi�dzy pieni�nym przekazem pocztowym, w ulotk� firmy X, kt�ra informuje o tym, �e wygra�e� telewizor 20 calowy, tylko musisz zap�aci� za transport, wype�nili�my za ciebie przekaz wystarczy wp�aci� kwot� i odes�a� na: Warszawa skrzynka pocztowa 35.  

Przyk�ad�w nigdy do��, aby precyzyjniej zobrazowa� post�powanie rz�d�w Leppera z udzia�em PiS si�gniemy do klasyki wszechpolskiej propagandy operuj�cej manipulacj�, na bardzo p�ytkim poziomie, niestety innych przyk�ad�w nie ma, wi�c skorzystamy z tego co  wszechpolski Komintern Broadars wyprodukowa�.  Swego czasu przedwyborczym hitem by� tzw film dokumentalny znanego biografa nieznanych dziadk�w znanych polityk�w, niejakiego bulteriera jacka k. potocznie nazywanego opuszczone spodnie do po�owy przed politykami LPR. Dlaczego u�y�em zwrotu `tzw film dokumentalny', oczywi�cie z prostej przyczyny, poniewa� film dokumentalny opiera si� na faktach, a to co zrobi� opuszczone spodnie przed politykami LPR do po�owy, to w�a�nie nic innego jak inscenizacja. S�ownik Kopali�skiego definiuje inscenizacj� jako: `wystawianie utwor�w dramatycznych na scenie; interpretacja art. tekstu dramatycznego na scenie teatru'.  

Nie jest to jak widzicie Szanowni Rodacy idealnie pasuj�ce s�owo do tego czym sie propaganda IVRP zajmuje, du�o w�a�ciwszym s�owem by�aby manipulacja, jednak pozosta�my przy inscenizacji, poniewa� ci co odbieraj� te tanie spektakle jako dokument, niekiedy reporta�, mogliby si� poczu� dotkni�ci, a przecie� nie piszemy tekstu dla sztabu PiS czy RM, po to by obra�a� i atakowa�, piszemy ma�y wyk�ad, po to by edukowa� wspomniane �rodowiska. `Nocna zmiana', to powyrywane z kontekstu zdania okraszone dramatycznym podk�adem muzycznym, ta inscenizacja od pocz�tku do ko�ca operuje muzyk�, rzecz w dokumencie niemal niespotykana, rzecz charakterystyczna dla filmu sensacyjnego, jak cho�by `Stawka wi�ksza ni� �ycie' gdzie s�ynny ju� motyw przewija� si� przez wszystkie odcinki w podbramkowych secenach. To co zrobi� re�yser `Nocnej zmiany' opuszczone spodnie do po�owy przed politykami LPR, jest cyniczn� propagand�, poci�tym na u�ytek ideologii miksem wybranych fakt�w. `Tajemnic�' pozostanie jak to si� sta�o, �e bohaterowie `zdrady narodowej', a przede wszystkim g��wny bohater Lech Wa��sa sam zaprosi� opuszczone spodnie do po�owy przed politykami LPR, a by ten nakr�ci� i pokaza� ca�emu �wiatu jak zdrajcy sprzedaj� Ojczyzn�. Dziwne prawda, sami winni nagrywaj� swoja win�, czy mo�e w mi�dzy czasie sta�o si� co� innego, mianowicie to, �e opuszczone spodnie do po�owy przed politykami LPR przesta� by� dokumentalist� Wa��sy, a przeszed� do obozu Kaczy�skich, a ci to ju� potrafi� z dokumentu i historii uczyni� `uk�ad', jak nikt inny.
 
I tym sposobem doszli�my do fina�u i najwa�niejszego s�owa w IVRP, mianowicie `uk�ad'. Wszyscy pami�tamy najwi�ksze afery IIIRP, kt�ra by�a tak patologiczna, �e trzeba by�o budowa� IVRP. Powiedzia�em wszyscy i troch� nadu�y�em s�owa, nie wszyscy, rz�d Leppera z udzia�em PiS juz zapomnia� o: PZU, Orlenie, Osoczu, Rywinie, bo jak inaczej t�umaczy� cisze w tych sprawach. Rz�d Leppera z udzia�em PiS zapomnia� o TS dla Kwa�niewskiego i �onie z podejrzan� fundacj�, bo jak inaczej t�umaczy� b�ogos�awie�stwo pierwszego po bracie dla Aleksandra ubiegaj�cego si� o fotel w ONZ. Dlaczego rz�d Leppera zapomnia� o tych sprawach, ano dlatego, �e ich bohaterami s� cz�onkowie SLD, czyli wr�g zu�yty, wr�g le��cy na �opatkach i walcz�cy z progiem wyborczym, tymczasem nowy wr�g depcze po pietach sonda�owych, wi�c poszukuje si� na si�� nowych `uk�ad�w' z udzia�em libera��w. Czy zna kto drugiego takiego ministra na �wiecie, kt�ry 3 dzie� z rz�du organizuje wywiady i konferencje z powodu 5 urz�dnik�w US, podczas gdy niemal w ka�dym US bez trudu mo�na znale�� po 10 `r�wnie uczciwych', ja znam tylko jedna tak� spraw� z ostatnich lat, to by� proces Chodorkowskiego w Moskwie, zorganizowany na zam�wienie Putina.
W �adnym cywilizowany i demokratycznym kraju minister sprawiedliwo�ci nie zajmuje si� sterowaniem poprzez media poczynaniami prokuratury, a tu mamy dodatkowo nagromadzenie zbieg�w okoliczno�ci. Ledwie powsta�a polityczna policja CBA, a ju� niemal na drugi dzie� kolosalny sukces nowych s�u�b, c� za cudowny przypadek, czy jakby chcia�a policja polityczna CBA, rewelacyjna skuteczno��. Prawda i to smutna jest taka, �e aresztowani urz�dnicy od kilku lat s� na widelcu policji i t� zupk� instant odgrzano dla mas, aby walczy� z `uk�adem', aby pokazac now� si�e CBA, �a�osny to spektakl, ale do przeci�tnego wyborcy rz�du Leppera z udzia�em PiS przemawia skutecznie. Dlaczego akurat t� spraw� wybrano, ano dlatego, �e okres urz�dowania skorumpowanych urz�dnik�w przypada na rz�dy, w kt�rych niewielki udzia� mieli libera�owie, a wi�c wr�g sonda�owy i �miertelny nr jeden. Wniosek przekazany masom jest prosty, to libera�owie umie�cili tam sowich ludzi i to oni nie mieli interesu w tym aby ich rozliczy�, to �e to jakiie� �mieszne p�otki, na us�ugach kilku mafijnych bos�w, juz nie jest przedmiotem dramatycznych konferencji. Jednak ja przyjmuj� za�o�enie o najwi�kszym uk�adzie w dziejach IIRP w postaci 5 urz�dnik�w US i w zwi�zku z tym pytam, nie chc�c oczywi�cie nikogo urazi�, co robi� Jaros�aw Kaczy�ski prezes NIK w latach 1992 - 1995 i w roku 2000 jako minister sprawiedliwo�ci (sprawa kwitnie od 1994 roku). Dzi� s�ysz�, �e sprawa kilku z�odziei z US, to najwi�kszy uk�ad polityczno-finansowy w dziejach Polski, dlaczego na lito�� bosk�� ta najwi�ksza afera w wolnej Polsce umkn�a najlepszemu prezesowi NIK i ministrowi sprawiedliwo�ci w dziejach Polski, a nowo powsta�y rewelacyjnie skuteczny urz�d CBA rozgryz� afer� w dwa dni?! Poprosz� sztaby RM i PiS o wyczerpuj�ca odpowied�, przy okazji zapytam co ze skazanym Sosnierzem, sprawdzi si� jako prezes?Matka_Kurka 2006-05-18 11:31
G�os�w: 62
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=319

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha