Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825090
ods�on: 2103110

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


lustracja


Tylko przed pe�n� lustracj� PiS truchleje bardziej, ni� przed PO! Pe�ne portki!
Tak, to bardzo prawdopodobne co m�wi premier i nikt nie w�tpi w szczero�� intencji, szlachetne s�owa, pe�ne mi�o�ci i takie nowatorskie, bo podobn� deklaracj� to Polacy pierwszy raz s�ysz�. Po�miali�my si� przy sobotnim grillu, to teraz odrobina powagi. Z deklaracji o koalicji Popis mo�na uszy� psu buty, albo skroi� �wini siod�o, podobnej papki nawet raczkuj�cy wyborcy nie prze�kn�. Identycznie rzecz si� ma z os�awiona lustracj�, kt�rej PiS tak chce jak koalicji z PO i kt�rej si� bardziej boi ni� PO. Zatem dzi� zn�w wa�kujemy tematy bie��ce, nie surrealistyczne pomys�y `stratega'. Tak przy okazji, czy ten cz�owiek chocia� raz powiedzia� s�owo prawdy??? Mniejsza o trampki i retoryczne pytania, mam konkretna propozycj� dla zwa�nionych stron. Prosty test dobrej woli. Chcecie lustracji, macie bajk�, przepis na lustracje bajecznie prosty, tak prosty, �e nawet prawni ignoranci z PiS nie maja szans na przypalenie dania. Nie maj� bo przepis jest instant, wystarczy wsypa� proszek i zala� szklank� wody. Uwaga, podaj� proporcje ingrediencji. Wzi�� kilku pos��w, nawet tych po zawod�wce rolniczej i z�o�y� projekt ustawy, projekt pro�ciutki jak ameryka�ska autostrada: `Powszechny dost�p do archiw�w IPN'. Dalej to ju� z g�rki, marsza�ek jest na partyjnym etacie, wi�c �aski nie robi i laski na projekt po�o�y� nie mo�e, lask� musi projekt pop�dzi� na obrady. Wi�kszo�� koalicyjna oczywi�cie zag�osuje jak ma�y prezio ka�e, inaczej nowe wybory, albo uruchomienie kwestii prawnych w przypadku koalicjanta SO. Zreszt� w tym wypadku koalicjant�w nawet nie trzeba szanta�owa�. Obok przewodniej si�y narodu, czyli kmiecej koalicji, opozycja wybrukowa�a parlament deklaracjami dobrej woli, nawet SLD g�o�no krzycza�a, �e otwarcie archiw�w poprze. Przebieg�a PO, pe�na jadu i frustracji, tr�bi o tym projekcie niemal od zarania dzia�alno�ci. Licz�c na szybko i po �ebkach, zwolennik�w lustracji polegaj�cej na dost�pie do archiw�w jest wi�cej ni� 2/3, bo niewiadom� pozostaje PSL, partia Jurka, odpryski LPR i SO tworz�ce jakie� tam ko�o narodowo-r�za�cowe. �miem za�o�y� w ciemno, �e ko�o r�a�cowe, a ju� na pewno jurkowe ch�opaki projekt popr�, Pozostaje tylko kilkunastu pos��w PSL. Czyli jakby nie liczy� mamy pora�aj�c� wi�kszo��, mamy tak szeroko zakrojony projekt lustracji, jakiego jeszcze nie by�o i kompletnie odcinamy wp�yw TK na losy ustawy, bo do tej ustawy przyczepi� si� nie mo�na. Nawet nie mia�by kto tego zrobi�, wszak wszyscy z wyj�tkiem PSL, kt�ry w najgorszym razie si� wstrzyma, b�d� ZA. Wed�ug podanego przepisu wszyscy odnosz� sukces i wszyscy s� zadowoleni, samego procedowania nie spos�b skaszani�, usta TK zamkni�te, ��e elity pod strachem, hulaj dusza po archiwach. Proste prawda? Jest tylko jeden mankament tego projektu, jeden, cho� sk�adaj�cy si� z wielu `podmankament�w'. Mankament nazywa si� po co towarzysze z PiS mieliby si� pozbywa� ulubionej broni i dlaczego mieliby strzela� do siebie? Podmankamenty:

a) nie ma si�y, �eby wcze�niej czy p�niej nie dogrzeba� si� w archiwum jakich� cz�onk�w PiS, donosz�cych za talon na malucha, na so�tysow� co przechowa�a Frasyniuka.
b) nie ma si�y, �eby ��e media nie kopa�y w archiwach aby znale�� jakikolwiek �lad, kwit na obu zakompleksionych partyzant�w. Nie wiem co by to mia�o by�, chyba obaj partyzanci najbardziej si� obawiaj� tego, �e w wielomilionowym g�szczu teczek nie ma cho�by �wistka potwierdzaj�cego ich opozycyjna martyrologi�.
c) nie ma najmniejszych szans, aby po otwarciu archiw�w nie zakipia�o w hierarchii ko�cielnej, ksi�a libera�owie, to pal licho, ale nasi kapelani IVRP, rz�dowe radio toru�skie, to ju� inna bajka, kt�ra si� dobrze nie sko�czy.
d) po rozbrojeniu z ulubionej armaty na wr�ble, przyjaciele z IPN usadzeni z partyjnego, tudzie� ideologicznego klucza, z drobnymi wyj�tkami, trac� wszelkie argumenty i ram�wki w misjach specjalnych, tudzie� w warto rozmawia�, koniec s�awy nosicieli `pora�aj�cej prawdy'.
e) powstaje og�lne piek�o, kompletny chaos, co dzie� mamy nowego agenta, w�r�d czarnych, w rewan�u w�r�d czerwonych, za jednego libera�a odstrzelamy dw�ch prawicowc�w, za dw�ch prawicowc�w, 7 lewak�w. Media maja pe�ne r�ce roboty.
f) po dw�ch miesi�cach na samo s�owo lustracja, suweren, widzowie, media, wi�kszo�� polityk�w, duchowie�stwo, elity ��e i wybrane, dostaj� torsji, wyprysk�w na ca�ym ciele i konwulsje ko�cz� show. Od tej chwili na lustracji i spisku wybor�w gra� si� nie da.
g) traci prac� 2/3 prawicowych dziennikarzy, kt�rzy poza powielaniem slogan�w z nocnej zmiany, nie s� w stanie skleci� zdania, przechodz� do kolorowych tygodnik�w i pisz� horoskopy, tudzie� porady dla nieszcz�liwie zakochanych nastolatk�w. Spok�j w eterze.
h) koalicja traci racj� bytu, pozostaje im polowanie na transplantolog�w i forsowanie ustaw w stylu mundurek szkolny musi przykrywa� trzy czwarte �ydki.

Czy PiS podda si� totalnej lustracji? Nie w tym �yciu, chyba �e zostan� przyci�ni�ci do muru i w tym momencie chcia�bym zada� proste pytanie opozycji. Na co czekacie? Z��cie projekt ustawy otwieraj�cej archiwa i tym samy wyko�czcie przera�ony totaln� lustracj� PiS. Oni niczego si� tak nie boja jak pe�nej jawno�ci archiw�w, no mo�e jeszcze myd�a i szko�y boja si� bardziej.

Matka_Kurka 2007-05-12 16:05
G�os�w: 154
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=764

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Prosze mi nie przerywa�, pozw�lcie powiedzie� ! To PiS, a nie SLD blokuje lustracj�!
Dzi�, aby zosta� wielkim, wystarczy by� g�ra 35 letnim prawicowym, bogobojnym p�analfabet�, kt�remu uda si� wy�owi� jakie� znane nazwisko z IPN, najkr�tsz� drog� do kariery. Tak� karier� mo�e zrobi� ka�dy szpicel najgorszego gatunku, ka�dy kapu�, taki wsp�czesny szmalcownik `publicystyki'. Krew si� gotuje na widok grafoman�w wszelkiej ma�ci, cieplarnianych pampers�w, kt�rzy w klimatyzowanych biurach klepi� w klawiatur�, p�odz�c idiotyzmy na temat cho�by Kapu�ci�skiego, kt�remu przysz�o pisa� w najpodlejszych czasach w Polsce i kt�ry odwiedza� najpodlejsze zak�tki �wiata, z nara�aniem �ycia relacjonuj�c szczyty ludzkiej g�upoty i barbarzy�stwa. Te wszystkie dzisiejsze kariery, hacker�w kieszonkowc�w wykradaj�cych listy, tych znanych re�yser�w, co to ich poznali�my przy okazji szczucia Miodka, to s� kariery bardziej ordynarne i prymitywne od ubeckich donosicieli. C� robi� ci p�analfabeci, kt�rzy ledwie zdanie podrz�dnie z�o�one opanowali, jak nie donosz� na �yj�cych i nie �yj�cych, tylko po to by zaistnie�. I na tym tle, dno moralne zwane rewolucj�, funduje nam kolejne lanie wody, kolejny wybieg, pod postaci� nierealnej zmiany konstytucji, czyli nast�pna szopka, co tu zrobi�, �eby drze� si� najg�o�niej o lustracji i nigdy do niej nie dopu�ci�. Archiw�w raz zdobytych i wykorzystywanych, jako prymitywne narz�dzie walki politycznej, nigdy nie oddamy. Ju� nie mog� powstrzyma� �ez wzruszenia, bo a� oczy bol� patrze�, jak si� nasza w�adza ludowa m�czy sama ze sob�. Komisarze ludowi z PiS zdefiniowali Polsk� sprzed ich rz�d�w jako dno kompletne, nie do uratowania. Trzeba by�o Polsk� przejecha� buldo�erami i zmieni� nazw� na IVRP. Skala patologii by�a olbrzymia gdzie kamieniem nie rzucisz tam z�odzieje okradaj�cy nar�d, zarabiaj�cy po 600 PLN. Ubek na ubeku, z�odziej na z�odzieju, dawny aparatczyk na dawnym aparatczyku. Taki by� pocz�tek bajki dla ubogich, min�o dwa lata i dobrzy rycerze z PiS miast �apa� rabusi�w, z po�ow� si� dogadali i uczynili z nich ministr�w, drug� po�ow� rozbit� na kilka �wiartek pomi�dzy Olka, Leszka, Marka uda�o im si� im zjednoczy� i dokooptowa� jeszcze Lecha z trzecim tenorem platformy, kt�rzy dot�d nie chcieli Olkowi nawet nogi poda�. Tak to ci tylko w PiS dobior� ideologi� t�umacz�c� ignorancj�. Normalny, wr��, przeci�tny polityk, maj�cy jak�� zawarto�� w spodniach, gdyby w ci�gu dw�ch lat, po stworzonej przez siebie monstrualnej teorii spisku dziejowego, nie znalaz� ani jednego, podejrzanego, oskar�onego i w ko�cu skazanego cz�onka spisku, wbi�by sobie motyk� w p�pek i przekr�ci� dwa razy radykalnie w prawo, a� by mu walonki odskoczy�y. Ka�dy pope�ni�by seppuku, ale nie polityk PiS. Polityk PiS wychodzi przed kamer� i opowiada ci�g dalszy bajeczek, jak to wilki kapust� zjad�y, dlatego we wsi bida. Macie szanse nieudacznicy, kolejn� historyczn� szans� wy�o�on� na tacy. Pierwszy raz od 17 lat, ca�y parlament, poza wami, jest za ujawnieniem akt IPN. Mo�ecie przej�� pierwszy raz do historii jako partia, kt�ra chce lustracji bez zb�dnego, taniego kombinowania, adoruj�cego 70 letnie dewotki.

Ustawa jest pro�ciutka jak wasze usposobienie, tego nawet wy nie jeste�cie w stanie sknoci�. Wasz ostatni dzwonek na czapce b�azna, by pokaza� czego tak naprawd� chcecie. Chcecie lustracji, macie j� ze wszystkich stron, nawet Adam redaktor was wesprze w projekcie otwarcia archiw�w IPN, a wam zn�w co� si� odwidzia�o, jak babie w ci��y, mo�e �led� by�by lepszy, albo pty�? 17 lat karmili�cie Polak�w b�aze�skimi teoriami i 17 lat wskazywali�cie wszystkich, kt�rzy lustracji si� boj�. Teraz stoicie w rozkroku mi�dzy w�asn� g�upota i presj� niemal wszystkich �rodowisk na drzwi IPN. Postoicie tak d�u�ej, to nawet �wi�ty si� skusi by w ten rozkrok wymierzy� celnego szpica. G�upio teraz, co? Gdy ju� wiadomo, �e w tych archiwach jest wi�cej �ajna ni� z�otego runa, �e tym �ajnem ciskaj�c na o�lep bardzo �atwo mo�na obrzuci� swoich, no i przede wszystkim, w archiwach nie ma nic na tych najwa�niejszych dla was. Sk�d wiem? Nie b�d�cie �mieszni, gdyby by�o, to ju� dawno jakie� prawicowe publicystyczne beztalencie nowej fali, w gatunku Bronis�awa Liststajna, czy Rafcia Ziomalewicza dosta�oby cynk i la�o elaboraty po rz�dowej prasie. Nie ma papu w IPN dla ko�tu�skiej nawa�nicy i wstyd si� do tego przyzna�, pada kolejny mit. Po tym jak SLD o�mieszy�o parti� prawa i sprawiedliwo�ci, wydaj�c na swoich towarzyszy kilkana�cie prawomocnych wyrok�w i to nie w zawiasach, a partia PiS przez dwa lata miota si� od konferencji do konferencji, w ko�cu w desperacji pojma�a kardiochirurga, kt�remu zarzuci�a przyj�cie 30 zegark�w i par� flaszek koniaku. Ma�o tego, nie do��, �e nie wsadzi�a wrednych komuch�w, to jeszcze zd��y�a uniewinni� Oleksego i Jaskierni� z zarzut�w k�amstwa lustracyjnego, odkrycie kart IPN, przy tym �a�osnym dorobku, wbi�oby gw�d� do siermi�nej, siekier� ciosanej, lipowej trumny.

Nie jaka� tam troska o dobra osobiste opozycjonist�w, kt�re nagle zacz�y towarzyszy z PiS obchodzi� i co wcze�niej towarzysze nazywali michnikowszczyzn�, lecz pe�ne gacie przed ujawnieniem prawdy, kt�rej nie ma, to prawda zniewalaj�ca. Tego si� boicie, plus grzebania w teczkach przez ��e media, kt�re poniewierane i opluwane przez namaszczonych jedyn� prawd� partyzant�w opozycji, jako punkt honoru postawi� sobie dogrzebanie si� do towarzyszy z PiS, samoistnie beatyfikowanych na jedynych nie kapuj�cych. Co pozostaje? Ano to co zawsze, dokarmianie trolli tani� propagand�, kombinowanie, knowanie, pisanie jakich� ustaw konstytucyjnych, co to tylko jeden 'profesor" prawa i jego brat wie co poeta mia� na my�li, be�kocz�c tym bezprawnym neologizmem. Trzeba napisa� kolejne idiotyczne ustawy pi�rem prawnych p�analfabet�w i opluwa� TK, jako komuch�w blokuj�cych dziejow� sprawiedliwo��. To karma dla elektoratu, pieszczotliwie zwanego 'ciemnym ludem" i niestety tego elektoratu jest pod dostatkiem. S� klienci na ten towar i a� dziw bierze, �e si� publicznie pokazuj�, cho�by w programie znanego chytrego redaktora zadaj�cego kluczowe pytanie co z naszym krajem, non stop w pierwszym rz�dzie zasiada kibic z RM pod wiejskim w�sem. Wida�, �e ch�op oderwany orczykiem od remizy, rachowanie do 10 i abecad�o pokona� z trudem, ale co wyst�p przygotowuje stadionowe przy�piewki "alleluja Pany", "Napadwywuj na komucha napadywuj". Tyle rado�ci w ca�ej rozpi�to�ci �yciowych pora�ek, maj� szalikowcy IVRP i takich kibic�w dokarmia IVRP. Pe�na lustracja odbierze tej kategorii ludzkiej wegetacji sens �ycia. �elazny elektorat IVRP nigdy nie wybaczy w�adzy, gdy dogodni kr�liczka, �elazny elektorat ma doskona�e alibi w�asnej nieudolno�ci w postaci: to komuchy i esbek sprawi�o, �em do szko�y mia� pod g�r�. Wszak zawsze patriotyczniej powiedzie�, �e te marne 850 netto, zarobione w szatni lokalu kategorii II Luksusowa, to wynik szafy Lesiaka, a nie trzech klas budowlanki. W momencie gdy zostanie otwarte archiwum IPN, PiS straci racj� politycznego bytu, prawicowi propagandzi�ci przecieki, popegeerowskie osiedla igrzyska, internetowi, "katoliccy" filozofowie wiar� w Boga, a jasiu �mietana wraz ze wszystkimi sklonowanymi nickami obojga p�ci i wszelkich polonii, podetnie sobie �y�y. Ma�pa nie odda brzytwy, dop�ki si� ni� na �mier� nie zachlasta. Lustracja jest konieczna PiS, aby przetrwa� politycznie, tylko, �e nie lustracja uruchomiona pe�n� g�b�, lecz lustracja jako kropl�wka, s�czona powoli i w nag�ych zawa�ach przewodniej si�y narodu. Dzi� jedynym o�rodkiem politycznym przera�onym uruchomieniem lustracji, nie jest postkomuna z SLD, nie jest r�owy salon i GW, JEST PARTIA PIS z te�ciem i stryjem SLD na czele.

Matka_Kurka 2007-05-23 22:24
G�os�w: 143
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=775

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Nazywam sie �enada i o�wiadczam, �e jam biologiczn� mam� i tat� IVRP!
Przepraszam ja tylko z pozoru nie na temat, cho� nie ukrywam, ze wykorzystuje koniunktur� sensacji. Aby zrozumie�, dlaczego PiS sta� si� nagle z radykalnych zwolennik�w lustracji, pudernic� archiw�w SB, trzeba si� cofn�� do s�ynnej skleconej na kolanie uchwa�y Korwina, kt�ry to Korwin jako pierwszy `opozycjonista' podpisa� esbeck� lojalk� z w�a�ciwym sobie pseudointeligenckim wdzi�kiem. Tamta uchwa�a mia�a s�u�y� tak zwanemu oczyszczeniu patriotycznemu i prze�amaniu grubej kreski, co w j�zyku normalnych ludzi brzmi, `wyr�n�� konkurencj� polityczn� i zgarn�� ca�y tort'. Je�li dzisiejsz� ustaw� mo�na uzna� za bubla prawnego, uchwa�a Korwina nie mie�ci�a si� w �adnym cywilizowanym kanonie prawa, poza prawem Kalego. Dziwnym zbiegiem okoliczno�ci, w procesie lustracyjnym zostali zaatakowani wszyscy liderzy partii, lub jej kluczowi dzia�acza, plus o�rodek prezydencki, Wa��sa wraz z Falandyszem. Jedyn� oszczedzona partia by�a SLD, widac kar�y uzna�y, �e to nieboszczka i z topowych dzia�aczy zaledwie Cimoszewicza i Jaskierni� wrzucili na list�, jak si� potem okaza�o obaj zostali uniewinnieni w r�nych instancjach. W wyniku tych dzia�a� powsta� kocio�, czemu raczej nie nale�y si� dziwi�. Co ciekawsze `rz�d tysi�clecia', czyli rz�d Olszewskiego zdradziecko usuni�ty od w�adzy w czasie Nocnej Zmiany, wcale nie zosta� wykopany przez opozycj�, opozycja z natury rzeczy nie mia�a takiej si�y, rz�d zosta� wykopany przez opozycj� i parti� koalicyjn� ZCHN, bez kt�rej farsa trwa�aby nadal.  

Dlaczego wszyscy sprzysi�gli si� przeciw rz�dowi Olszewskiego, z ministrem Glapi�skim, kumplem Dochnala, ministrem Parysem oskar�onym o defraudacje kasy Polsko - Niemieckie Pojednanie? Nikt si� nie sprzysi�g�, to tylko wygodna paplanina, mitologia dla popegeerowskich czworak�w, prawda jest taka, �e wszyscy skrzykn�li si� przeciw groteskowej partyjce PC. Dlaczego? Poniewa� ta partyjka jako jedyna w ca�ym sejmie nie mia�a na li�cie Macierewicza ani jednego TW, natomiast obrzuci�a ka�em wszystkich wko�o, zar�wno opozycj�, jak i swoich koalicjant�w, z Chrzanowskim, liderem ZCHN na czele. Ten sam Chrzanowski, po kilkunastu latach w��czenia si� po s�dach, dopiero w ubieg�ym roku, w wyniku procesu autolustracyjnego zosta� uniewinniony. Dziwne prawda? Partia PC absolutem, partyjka kanapowa, 8% udzia��w w sejmie, jedynym mesjaszem, zbawieniem Ojczyzny. Liderzy tej kanapki, w tym jeden bezpartyjny Lech negocjator z Magdalenki, pierwszy raz w 1980 roku us�yszeli od Anny Walentynowicz o Bolku, ma�o tego, o Bolku wiedzia� Adam redaktor i Jacek harcerz, tak naprawde wiedzieli wszyscy z tym, �e r�ny po�ytek z tej wiedzy uczynili. Wi�kszo�� uzna�a Bolka za Kmicica, legenda posz�a w �wiat, nie chcieli u�atwia� �ycia komunie, poza tym uznali, �e Bolek odkupi� swoje grzechy z czas�w strzelania do portret�w przodk�w i to wydaje si� jedynym s�usznym post�powanie, troch� niepolskim piekie�kiem, nie pisowsk� rewolucj�, ale m�drym. Bez wzgl�du na to, jak nazwa� te drog� wyboru, oba kar�y depta�y j� wiernie i trwa�y przy TW Bolku do 1991 roku, jako najwi�ksi i najbardziej gorliwi akolici. Po drodze tej drogi wykopa�y i odsun�y od w�adz Solidarno�ci Walentynowicz i Gwiazd�w.  

Nawiasem m�wi�c to jaka� prawid�owo��, zakompleksionym i niedouczonym kar�om zawsze by�o bli�ej do p�analfabet�w, w gatunku Bolka, dzisiejszego kierownika PGR ni� inteligencji, za kt�ra teoretycznie mo�na ich uzna�. To jaka� bardzo g��boka traumatyczna babrz�c si� rana, kompleks inteligencji, no ale mniejsza o to. Dopiero gdy kar�y zebra�y w ty�ek od szofera `Mnietka', kolesia na swoim poziomie, obudzi� si� w nich patriotyzm i zacz�li krzycze� o Bolku znanym od wielu lat, a Bolek uciszaj�c jazgot wykopa� ich z kancelarii. Powoli ko�cz� ten historyczny watek i przechodz� do wsp�czesno�ci i na koniec w�tku warto przypomnie�, �e tamta uchwa�a lojalnego Korwina by�a 123 tys razy bardziej radykalna od obecnej ustawy, w du�ej mierze opartej na pomys�ach SLD i jeszcze wa�niejsza rzecz, tamta uchwa�a mia�a jedno zadanie utrzyma� w�adz�. Oczywi�cie mo�na si� puka� na widok takiej teorii w czo�o. Po co mia�by kar�y wysadza� w�asny rz�d? No w�a�nie po to by utrzyma� w�adz�. Kar�y posz�y na ca�o��, obrzuci�y ka�em wszystkich wko�o licz�c na spo�eczn� burz� po prawdzie objawionej. Tamten sejm ledwie zipa� i trwanie w koalicji chwiejnej jak traktorzysta po trzech denaturatach wcze�niej czy p�niej sko�czy�oby si� upadkiem. WS por�wnaniu z tamta koalicja, dzisiejsz� mo�na uzna� za monolit. Zatem dlaczego nie mieliby zaryzykowa� lustracji dla wszystkich opr�cz siebie i doprowadzi� do nowych wybor�w spijaj�c ca�a �mietank�, jako partia jedynie czysta. I zapewne by si� uda�o, tylko kar�y nie przewidzia�y dw�ch rzeczy. Po pierwsze ciemny lud tego nie kupi�, skopanie ty�k�w wszystkim spodoba�o si� tylko dzisiejszym s�uchaczom RM, zatem 5% z 40% frekwencji i mniej wi�cej tyle dosta�y kar�y po tej zadymie. Po drugie takie obrzucanie ka�em zjednoczy�o niemal wszystkie partie polityczne przeciw obrzucaj�cym i tak zamiast kochanej w�adzuni kar�y wpad� na 15 lat w sid�a symbolicznej opozycji i przez te 15 lat zbiera�y baty, za batami.  Zarzuty spiskowej teorii dziej�w przyjmuje z g�ry, ale uprzejmie donosz�, �e nawet kar�y musia�y zdawa� sobie spraw�, �e sponiewieranie Chrzanowskiego, lidera g��wnego koalicjanta, nie mo�e si� spodoba� jego partyjnym kolegom, zw�aszcza, �e ch�op by� niewinny. Tym razem to ju� naprawd� koniec w�tku historycznego.  

Wsp�czesno�� -politowania godna. Czemu s�u�y obecna skundlona uchwa�a lustracyjna? Ona ma s�u�y� temu samemu, czemu s�u�y�a w czasach zamierzch�ych, czyli utrzymaniu w�adzy. Co odr�nia t� technik� spawania l�d�wi do sto�k�w od techniki poprzedniej. Ot� r�ni� si� radykalnie, przede wszystkim stopniem ostro�no�ci, inaczej m�wi�c kar�y przesta�y zachowywa� si� jak prawicowe oszo�omy, a przem�wi�y, nie przymierzaj�c j�zykiem redaktora Adama. Trzeba uwa�a�, aby bli�niemu nie zarobi� krzywdy, nagle si� okazuje, �e ubecy jednak manipulowali przy teczkach, patrz teczka I kar�a, poza tym nie ka�dy TW by� taki z�y, patrz zamykanie ust Isakowiczowi. Sk�d ta radykalna zmiana? St�d co zawsze, z kompleks�w i strachem przed powrotem do symbolicznej opozycji. Teraz kiedy w rz�dzie koalicyjnym mamy z jednej strony Macierewicza, a z drugiej jednego z TW umieszczonych na jego li�cie, czyli Maksymiuka, kiedy wiceministrem sprawiedliwo�ci jest esbecki s�dzia z czas�w stanu wojennego, kiedy ministrem skarbu jest pezetpeerowski aparatczyk wsp�pracuj�cy z przybud�wka esbeck� w P�ocku, a moralnym przewodnikiem syn Edwarda gierka,  nieostro�na lustracja mo�e dokona� cudu niepo��danego. Cud mai�by polega� na tym, �e w partii PiS p�ka b�ona i pojawia si� pierwszy TW w szeregach nieskazitelnych. W ca�ej tej lustracji i kar�owatym puszeniu si�, �miesz� mnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to pseudolustracja, dozowana przez politbiuro wed�ug bie��cych potrzeb, by nie pope�ni� ju� takiej gafy jak wykoszenie Wielgusa, ulubionego TW toru�skich Talib�w. Druga rzecz to ta jak mantra powtarzana formu�ka o zwyci�skiej partii PiS i frustracji pozosta�ych, dziwnie to brzmi w ustach autsajder�w w gatunku mongolskich kola�y, kt�rzy przez 17 lat zbierali ci�gi i w��czyli si� gdzie� pod koniec peletonu trzykrotnie zdublowani.  

Matka_Kurka 2007-01-26 19:42
G�os�w: 84
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=676

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Kto odwa�y si� si�gn�� po teczk� Karola Wojty�y?! Gdzie s� sprawiedliwi IVRP!?
Nie by�o argumentu, kt�ry przem�wi�by do ��dnych krwi mas, czekaj�cych na "sprawiedliwo��", kto z nich zdawa� sobie spraw� jakie brudy drzemi� w archiwach, kt�ry katolik mia�by ochot� przegl�dn�� teczk� JPII. Ko�ci� by� ostatnim autorytetem, kiedy m�wiono komuna, myslano na szcz�cie jest ko�ci�, przeciwie�stwo komuny, dobry, prawy, sprawiedliwy. Piekna naiwna alternatywa, a tymczasem okazuje si�, �e czarno-bia�e s� tylko filmy i kampanie polityczne, a �wiat jest kolorowy. Bli�niacy sk��cili wszystkich ze wszystkimi, zniszczyli wszelkie autorytety, uda�o im si� podzieli� ko�ci� katolicki, czego niebyli w stanie zrobi� komuni�ci. Teraz sami trz�s� portkami przed w�asnym "dzie�em", to ostatnia faza kompromitacji, pozostaje jeszcze groteskowa komisja badaj�ca banki na przestrzeni 17 lat i tym ostatnim gwo�dziem wieko przywrze do trumny bli�niaczej na wieki.  

Dziko�� lustracji estetycznie jest nie do zaakceptowania, ale spo�ecznie przyniesie wiele po�ytku likwiduj�c jeden z ostatnich spisk�w dziejowych, magi� teczek w kt�rej jest zawarta teoria kryzysu pa�stwowego. Nie ma wielkiej euforii po pierwszych spektakularnych lustracjach, t�um oczekuj�cy krwi spodziewa� si� na tytu�owych stronach gazet notabli PZPR i kilku znanych nazwisk z kr�gu liberalnego, tym czasem okazuje si�, ze ksi�a s� hitem lustracji i �eby by�o �mieszniej, nie GW, nie Trybuna i nie postkomuni�ci wywlekaj� brudy, lecz ksi�a, ksi�om zgotowali ten los. Oj nie takiej lustracji spodziewali si� rewolucjoni�ci IVRP, to prawda, �e lustracja mia�a siepa� na o�lep, ale nie po swoich oddzia�ach r�koma swoich �o�nierzy. Par� rzeczy kt�re zawsze by�y czarno-bia�e, teraz okaza�o si� szarymi, we�my na przyk�ad I stratega efendi mehmeda jaros�awa, kto by przypisa� jeszcze kilka miesi�cy temu wczorajsze s�owa wodza, kt�re g�osz�, �e teczki to w zasadzie chaotyczna robota UB, kilka stron ewidentnych bzdur i k�amstw, kt�re musz� odle�e� swoje aby je ujawni�. Tak, tak to nie s�owa r�owych lider�w UW, to nie tekst z GW, to namaszczone prawem i sprawiedliwo�ci� z�ote zg�oski wodza, nie bardzo wiadomo, czy prezes mia� na my�li wszystkie teczki, czy tylko swoj�, ale ta�ma posz�a do archiwum. Stan�� w rozkroku PiS i nie bardzo wie w kt�r� stron� sie ruszy�, je�li b�dzie krzycza� o lustracji powszechnej, czasu mo�e by� za ma�o aby poczy�ci� teczki braci, bo c� innego mo�na robi� w tym czasie, kt�ry jest tak bardzo potrzebny. Obaj bracia maj� status pokrzywdzonego, czyli nie byli agentami, tym czasem jeden z nich przedstawi� kilka stron z teczki, drugi kt�ry krzycza� wszem i wobec ujawnijcie teczki, siedzi cichutko od czasu do czasu mrucz�c co� pod nosem o manipulacji, preparowaniu, prowokacji wiadomych si�.    

Kto� kto stawia si� za autorytet, kto jest matryc� moraln� i patriotyczn� IVRP nagle dochodzi do wniosku, �e jego teczka, to jego sprawa, ujawni sobie, albo i nie, a je�li w og�le, to we w�a�ciwym czasie. Takie zachowanie wywo�uje tylko jedn� reakcj�, I strateg efendi mehmed jaros�aw kr�ci, bo przerazi� si� zawarto�ci� w�asnej teczki, co go tak przerazi�o? Je�li nie to, �e by� agentem, to wiedza zgromadzona na temat jego osobistego �ycia, a czego mo�e si� wstydzi� I strateg? Moim zdaniem nie ma powodu do wstydu, ale je�li ca�e �ycie prowadzi si� kampani� przeciw temu czego si� nie trzeba wstydzi�, to mo�na si� wstydzi�, �e si� walczy z samym sob�, czy jak kto woli kamufluje przez atak na mniejszo��, kt�ra nie operuje sloganem; `ch�opak i dziewczyna, normalna rodzina'. Wielu ma i b�dzie mi mia�o za z�e, �e pos�uguje si� tego rodzaju argumentami, to si� nazywa obni�anie lot�w, to jest tak zwana propaganda na poziomie kurskiego, ale ja odpowiem cynicznie, ma�o mnie to obchodzi, naprawd� ma�o mnie to obchodzi. Ten cz�owiek oplu� wszystko i wszystkich, kt�rzy nie mie�cili sie w jego czarno-bia�ym �wiecie, ten cz�owiek nie przesiedzia� jednego dnia w komunistycznym wiezieniu, ten cz�owiek nie by� nawet internowany, ten cz�owiek zapomnia� o tytule swojej pracy dyplomowej i tre�ci, temu cz�owiekowi praca znikn�a z archiwum.    

Ten co ocenia� wszystkich swoim ciasnym przesyconym kompleksami i ideologia umys�em, ten co bazuje na ludzkiej zawi�ci, nie zejdzie ze sceny je�li nie straci sie go z niej, jego w�asn� broni�. Je�li t�um nie dostanie pe�nego wizerunku wodza, w�dz nadal b�dzie plu� wko�o bezkarnie i nazywa� agresywnym otoczenie. Ju� dzi� w�dz ma czelno�� wyj�� przed kamer� i g�osi� kolejne teorie spiskowe na temat w�asnego �yciorysu, a sk�d ta odwaga?? Nie to nie odwaga to buta, on wie, �e ta kamera jest ju� jego, archiwa s� jego i wiedza jest jego, d�ugo czeka� aby po�apa� te wszystkie sroki za jeden ogon i cieszy� si� jak dziecko wojenna zdobycz�. Niewielu zauwa�y�o, ale nie ma prawie �adnego komentarza na temat dzikiej lustracji ksi�y, ucich�y sztaby na forach, wszyscy udaj�, �e konsumuj� wizyt� papiesk�, tylko �e to ju� za p�no panie strateg, puszka zosta�a otwarta i teraz cokolwiek z ni� zrobisz zb�a�nisz si�. Je�li wysypiesz zawarto�� do ko�ca b�dziesz musia� pokaza� swoja teczk�, a wiesz przecie�, �e wielu j� widzia�oi �aden retusz nie pomo�e, je�li przykryjesz zgni�� konserw� denkiem, b�dziesz musia� parafrazowa� samego siebie' `stracisz moralne prawo do krytyki uk�adu'. W Polsce cz�owieka mog� zniszczy� mniejsze przewiny, jak cho�by dziadek w Wehrmachcie, albo ojciec w KPP, Polak na pewno nie daruje Polakowi sk�onno�ci, kt�re nie mieszcz� si� w g�owie przeci�tnego Polaka. Na takim stanowisku, taki ten? Matko Boska, bo�e uchowaj!  

Teczki zawieraj� nie tylko historie wsp�pracy, ale przede wszystkim zawieraj� wszelkiego rodzaju informacje na temat �ycia prywatnego agent�w, z oczywistych wzgl�d�w by�y gromadzone te informacje - konieczne do szanta�u. Najbardziej popularn� form� szanta�u by�o przyciskanie do �ciany ksi�y, kt�rzy nie uwa�ali przy wzajemnych relacjach z gosposiami, a kontakty owocowa�y pocz�ciem. Do�� �atwo przy odrobinie wyobra�ni mo�na sobie odtworzy� taki werbunek duchownego. Wie ksi�dz, �e jak nie, to si� ludzie dowiedz�, ja tam wiele nie chc�, powie ksi�dz, co biskup m�wi� przy kolacji na temat ZSRR i jeste�my kwita, nikt sie nie dowie. �wie�o upieczony ojciec osaczony z kilu stron, nie my�li racjonalnie chwyta si� brzytwy i `ratuje' jak mo�e. Kolejny ruch jest oczywi�cie zaciskaniem p�tli, mamy ksi�ulu nie tylko twoje tajemnice, ale i lojalk�, kt�r� podpisa�e�, albo b�dziesz �piewa�, albo b�dziesz cienko piszcza�. To oczywi�cie jeden z mo�liwych scenariuszy, kt�ry dotyczy nie tylko ksi�y. Inn� kategori� s� `paszportowcy', kt�rzy chcieli si� wyrwa� z komunistycznego bagna za wszelk� cen�, czego im naturalnie nie umo�liwiano, a jedynie obiecywano i ostatni, kt�rzy faktycznie byli z powo�ania wsp�pracownikami UB, ochotnikami, pasjonatami, ale ci najcz�ciej siedz� sobie teraz na emeryturach, popijaj� herbatk� i puchn� ze �miechu jak si� kler i styropianowy etos r�nie wzajem. Kto s�ysza� o ujawnionym Ubeku, kto widzia� pr�gierz dla kadry ubeckiej, to s� beneficjenci g�upoty nacjonalistycznej hucpy. Ten �a�osny temat lustracji nale�y sko�czy� jak najszybciej, bo to ostatni bastion populizmu kiemliczy, juz wida�, �e o totalnej lustracji mo�na zapomnie�, nacisk kleru i strach samych braci zrobi swoje. Jednak temat lustracji przepadnie, pewnie nie skona bo takiego brudu Polacy nigdy sobie nie odpuszcz�, ale kiemlicze z lustracj� zrobi� to, co zawsze im wychodzi�o najlepiej: s k o m p r o m i t u j �.  Matka_Kurka 2006-05-31 17:54
G�os�w: 65
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=301

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Ubecy strzelaj� dzi� z radzieckich szampan�w 3 ! IVRP to ich Ojczyzna!
Dzie� dobry! Kiedy p� roku temu bracia dy�uranci i siostry dy�urantki ze sztabu PiS i RM podnieca�y si� totaln� lustracja i bladym strachem jaki pada� na esbek�w, pisa�em studz�c emocje, �e �adnej lustracji nie b�dzie. Nie myli�em si� panowie budowniczowie Nowej Huty IVRP korzystaj� ze wzorc�w swoich poprzednik�w w ka�dym aspekcie politycznej dzia�alno�ci. Nie mo�na otworzy� archiw�w bo po pierwsze, to nie Grunwald by oddawa� przeciwnikom politycznym jedyny nagi miecz jakim si� dysponuje, po drugi w teczkach tkwi prawda, kt�ra uwiera nie jednego junaka IVRP. Mo�na, trzeba i nale�y `zlustrowa�', ale tak by TW ksi�om i TW zakonnicom w�os z g�owy nie spad�, gdy� wobec TW kleru stosuje si� zasad� Nowego Testamentu, pokornie nastawiaj�c kolejny policzek w miejsce obitego. Wobec pozosta�ych z wyj�tkiem niekt�rych prezes�w partii, kt�rzy padli ofiar� spisku, najpierw braku internowania, a potem dw�ch podrabianych lojalek, b�dzie obowi�zywa� zasada Starego Testamentu i dekrety rewolucji moralnej. W efekcie takiego koktajlu prawa i sprawiedliwo�ci plus warto�ci chrze�cija�skie, za prawd� powiedzian� w oko rewolucjonistom IVRP m�wi�cy otrzyma zap�at� w postaci jednego wyd�ubanego oka i trzech wybitych z�b�w ale nie siekaczy, tylko trzonowych od 3 w g�r�, tak by reformowana s�u�ba zdrowia nie  by�a nara�ona na refundowane uzupe�nianie brak�w.  

Nie by�o, nie ma i nie b�dzie lustracji, bo nie ma i jeszcze d�ugo nie b�dzie partii, kt�ra by si� lustracji nie obawia�a, kt�ra nie uleg�aby presji wp�ywowych �rodowisk. Za SLD wp�yw by� oczywisty, przed lustracja bronili si� wszyscy dawni i obecni towarzysze plus sam korpus esbecki osiad�y w sp�kach skarbu pa�stwa. W tej chwili presja jest jeszcze wi�ksza, bo nie pr� byli sekretarze i esbecy, kt�rych opinia spo�eczna raczej nie darzy szacunkiem, a prze ko�ci� i to prze tak skutecznie, �e tym co si� wy�amuj� jak Isakowicz, natychmiast wskazuje si� miejsce w szeregu. Zakonnym poszukiwaczom agent�w wr�cza si� r�aniec i odsy�a do bardziej spokojnych zaj�� w�a�ciwych dla kap�an�w mi�uj�cych uwieraj�ce prawdy. W ramach pocieszenia zakonnika zaprasza na ptysia i kaw�, pan wypowiadaj�cy si� `prywatnie' w sprawie przywr�cenia kary �mierci, a kt�remu to panu i jego bratu zawdzi�czamy powr�t do pocz�tk�w cywilizacji prawa karnego, czemu z niepokojem przygl�daj� si� narody maj�ce ju� za sob� etap kodeksu Hammurabiego, jak na przyk�ad �otwa, S�owenia, Albania.  

I tym rad sposobem w Europie pozosta�y dwa pa�stwa, w kt�rych byli agenci s�u�b sprawuj� najrozmaitsze funkcje publiczne i menad�erskie, a nad wszystkim czuwa kat i w razie sprzeciwu wyrok mo�na wykona�. Te obozy `demokracjo i pa�stwo podobne' to oczywi�cie Rosja i Polska, cho� precyzyjniej by�oby napisa� IVRP i postZSRR. Je�li do tego doda� nieodpart� i przemo�na ch�� nacjonalizowania i biurokratyzowania wszystkich bol�czek spo�ecznych poprzez powo�ywanie pe�nomocnik�w .. przepraszam namiestnik�w do spraw walki z .i tu d�uga lista od fa�szowania historii przez Czterech Pancernych do mammografii nie zgodnej z etosem, to mamy obraz alternatywy dla UE. Ta alternatywa to du�y ob�z nacjonalno - socjalistyczny  budowany na wschodnim skrzydle Europy, Polska b�dzie przedmurzem chrze�cija�stwa i socjalizmu narodowego, Rosja b�dzie stanowi� zaplecze militarne i surowcowe. Jedynym problemem jaki ci�gle zostaje nierozwik�any to miejsce spotkania dw�ch m��w stanu pana wypowiadaj�cego si� `prywatnie' o karze �mierci i pana W�adimira wypowiadaj�cego si� zawsze z woli narodu. A lustracji nie b�dzie! Czy kto� s�ysza� kiedy� o jakiej� spektakularnej sprawie lub aferze lustracyjnej by�ego dygnitarza PZPR lub jakiego� ubeka, ja s�ysza�em tylko o dw�ch, jedna to sprawa Oleksego, kt�rej ko�ca nie wida�, druga to sprawa Jaskierni, kt�rego IVRP uwolni�a od zarzut�w k�amstwa lustracyjnego i wyda�a prawy i sprawiedliwy wyrok uniewinniaj�cy oskar�onego.  IVRP nie jest wrogiem, ani nawet przeciwnikiem esbecji, jest g��bokim kompromisem nie dotykania spraw archiwalnych ze strachu przed prawd� zr�nicowan�, mo�na nawet zaryzykowa� stwierdzenie, �e IVRP to ciep�a i wygodna przechowalnia dla esbecji w sensie politycznego pata, czy jak kto woli zawieszenia broni.
Matka_Kurka 2006-08-06 11:51
G�os�w: 64
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=199

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Pan Macierewicz na sojej li�cie umie�ci� jednego znanego cz�onka PZPR !
Kompromitacja nabiera tempa, pan przedmiot kpin pan�w ubek�w rusza do akcji, dla przypomnienia warto wspomnie� o tym, �e pan przedmiot kpin ubek�w na swojej li�cie umie�ci� jednego, s�ownie JEDNEGO NOTABLA PZPR I BY� TO JASKIERNIA. Tak poza konkursem towarzysz Jaskiernia zosta� uniewinniony z zarzutu k�amstwa lustracyjnego. Czy to nie jest groteska, cz�owiek kt�ry jest przez �rodowiska skrajnej prawicy uznawany za kata komunist�w  :))))) , rzadko korzystam z emotikon�w, ale tym razem trudno si� powstrzyma�, `upolowa�' jednego z nich i to takiego, kt�rego IVRP uniewinni�a (nie wspominam drobnych dzia�aczy PZPR, by ni pogn�bia� `kata komunist�w'). Ch�opcy i dziewcz�ta powtarzam raz jeszcze i do znudzenia, ci ludzie nie maj� poj�cia o tym czego si� dotykaj�, to jest poziom forumowych krzykaczy, podnosz�cych larum, �e Polska, �e patriotyzm, �e Monte Casino, ale poza tym ��dnej zdolno�ci, �adnej praktyki, ba �adnej teorii. Przeci�tny ubek, taki zwyk�y szary misio Macierewicza mo�e owin�� wok� ma�ego paluszka i zabawia� si� jak pacynk�, dlatego ten `postrach' komunist�w jedyne co potrafi, to �ciga� koleg�w z Solidarno�ci, bo ci s� podobnie jak on bezbronni i �atwi do upolowania.  

Powiem co� co mo�e powinienem powiedzie� dawno, jestem pe�en szacunku dla ludzi, kt�rzy walczyli z komunizmem, to idiotyczny system zabijaj�cy jednostk� i miel�cy indywidualno�ci w szar� mas�. Ci ludzie wywalczyli dla mnie i dla moich dzieci wolno��, wywalczyli na tym skrawku ziemi kawa�ek p�normalno�ci., nawet takiemu Macierewiczowi jestem w stanie poda� r�k� za to co robi� w czasach komuny( KOR), ale na tym koniec. Jest pewien gatunek ludzi, kt�ry mo�na okre�li� wiecznymi rewolucjonistami, oni nie potrafi� funkcjonowa� w warunkach `pokojowych', a wi�c takich, kt�re mimo wszystko s� bardziej naturalne ludzkiej naturze. Wieczni wojownicy, wieczni opozycjoni�ci, wieczni poszukiwacze zaginionej barki pe�nej pustych slogan�w, hymnu �piewanego na g�rnym C, dzieci puszczanych z butelkami z benzyn� na czo�gi i tym podobne akty `patriotycznych uniesie�'. To jest mniej wi�cej tak jak z najemnikami, oni s� dobrzy w czasie walki, wykonaj� zadanie bojowe i na tym ich rola si� ko�czy. Syndrom weteran�w wojny wietnamskiej, nikomu niepotrzebni, zagubieni, nie potrafi�cy si� odnale�� w normalnym �yciu,  jedyne co maj� do powiedzenia to historie o gwa�conych Wietnamkach, odstrzelonym uchu kolegi, napalmie pal�cym trzewia itp. O ile historie s� dramatyczne i robi� wra�enie powiedzmy za pierwszym do trzeciego razu, o tyle ci�g�e molestowanie spo�ecze�stwa tymi akcjami z czas�w wojny jest niezno�ne i bohaterstwo zamienia si� w grotesk�. Si� zn�w napisa�o nie ma�o, ko�cz� kr�tk� point�. Ludzie nie maj�cy dystansu do w�asnego �yciorysu �yj�  w �wiecie zamkni�tych kadr kombatanckich, s� �mieszni i nie czytelni dla normalnego og�u, nie maja szans na to aby na bazie swojej traumy zbudowa� jak�� warto��, kt�r� zwykli, dr�c szaty, nazywa� Polska, patriotyzmem, prawem i sprawiedliwo�ci�. Nie maj� szans poniewa� ekstremum i groteska nie buduje, a �mieszy, tumani, wzbudza politowanie. Niestety ubecy kolejny raz maja wielki ubaw patrz�c na t� nominacj�, to jest dla nich darmowa amnestia, ten cz�owiek w swojej groteskowej pozie jest kompletnie nieszkodliwym konsumentem w�asnej historii, taki nawiedzony demagog, bezu�yteczny rycerz w slipkach.Matka_Kurka 2006-07-22 20:34
G�os�w: 59
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=200

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Ta nominacja to prezent dla komunist�w na zapomniane �wi�to 22 lipca !
Na tak zwanej li�cie Macierewicza by�y dwa tuzy SLD jeden to Jaskiernia, uniewinniony przez s�d lustracyjny, czy inaczej zwolniony z zarzutu k�amstwa lustracyjnego, drugi to Cimoszewicz, kt�ry przeszed� pozytywnie lustracj�. Reszta to jakie� 4 czy 5 p�otek, kt�rych nazwiska poza najbi�sz� rodzin� nic nikomu nie m�wi�. Skuteczno�� tego pana w �ciganiu komunist�w jest zerowa, �adnemu nie zrobi� krzywdy i nie zrobi, mo�na wr�cz rzec, �e to przyjaciel ubek�w, a kat na koleg�w z Solidarno�ci. Wszak to pan `antykomunista'  na honorowym miejscu lustracyjnym umie�ci� Chrzanowskiego pierwszego szefa ZCHN, partii Marka Jurka, Kurskiego, Marcinkiewicza. To pan przyjaciel komunist�w wrzuci� do swojej listy, bez najmniejszej weryfikacji dokument�w wszystkich lider�w partii na pocz�tku lat 90, wszystkich z wyj�tkiem PC, pierwszej partii Kaczy�skich. Ju� znacznie mniej �a�osnym by� pan minister w tureckim sweterku, Pa�ubicki ten chocia� pogoni� kilku genera��w, Macierewicz to kataryna nawijaj�ca ten same teksty od kilkudziesi�ciu lat, indolentny polityk, skompromitowany demagog. Powo�anie tego amatora do grzebania w s�u�bach �wiadczy o dw�ch rzeczach, po pierwsze kadry PiS to domoros�e harcerzyki, po drugie zn�w potrzebny jest cz�owiek, aby walczy� z wrogami politycznymi, ale to te� trzeba umie�. Na list� wrzucano w nocy z `�rody na czwartek' wszystkich, kt�rzy zagra�ali malutkiej partyjce PC, trafili tam i dawny szef Wa��sa, przy kt�rym Kaczy�scy trwali ki kana�cie lat i kt�rych Wa��sa pogoni�, trafi� Moczulski szef KPN, Falandysz szef kancelarii Wal�sy. Klucz by� prosty dobrac si� za wszelk� cen� do tych co kpili z Kaczy�skich, a z nich najbardziej kpili koledzy z Solidarno��i. Chrzanowski oczyszcza si� z zarzut�w kilkana�cie lat, oczywi�cie teczka prezesa nie zosta�a potratowana metodologia Macierewicza, a okaza�o sie, �e s�u�by grzebi� jednak przy teczkach i to kogo, lidera kanapowej partyjki, kt�ra ledwie �apa�a si� na pr�g wyborczy.  

Histeryczne komunikaty o powszechnym strachu jaki pad� na oboz�w wroga, bo o to przyszed� `kat komunist�w', �wiadcz� o tym, �e adresatem infantylnych pogr�ek amatora jest tylko gawied�. Przeci�tny nieudacznik �yciowy cieszy si� jak dziecko, �e nasta�a sprawiedliwo�� i o to komuni�ci dr�� z e strachu, a komuni�ci nie dr��, a trz�s� si� ze �miechu. Kiszczak �pi sobie spokojnie i spa� b�dzie, reszta towarzyszy patrzy chrupiac precelki jak koledzy z Solidarno�ci wyrywaj� sobie kud�y, co mo�e ubekowi dostarczy� wi�cej satysfakcji ni� tak rozkoszny widok. Na powszechn� lustracj� kolejny raz nie ma szans, kler juz z�o�y� weto, swoja droga kolejny paradoks, instytucja ko�cio�a za kt�ra nie przepadam, ale kt�ra wzi�a na siebie najwi�kszy ci�ar walki z komuna, teraz p�aci frajersk� cen�. Szybko si� okaza�o, ze w przypadku kleru zadzia�a�o i mi�osierdzie i wybaczenie i �wiat jakby poszarza� z barw czarno-bia�ych. S�owem ubecy i komuni�ci maj� sen spokojny, kerowi zosdtanie odpuszczone, prawdopodobnie Niesio�owski b�dzie do�� szybko uznany za agenta, oka�e si� �e dynamit do wysadzenie pomnika Lenina dosta� od ojca A�ganowa.Matka_Kurka 2006-07-23 09:02
G�os�w: 56
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=201

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Je�li tylko Grudzi�ski nie by� z GRU powinien napisa� o TW Herbercie ksi��k� !
Okazuje si�, �e w Polsce jest wiele miejsc, kt�re nale�a�by oczy�ci� z TW. Jak wszyscy wiemy nie ma �adnej powszechnej lustracji i nigdy, przynajmniej za rz�d�w ma�ych Eskimosk�w nie b�dzie. Na szcz�cie s� dzielni ksi�a i dziennikarze, kt�rzy walcz� z uk�adem nowej w�adzy z pasj� chroni�cej TW z kr�g�w bliskich w�adzy. I tak wiadomo ju�, �e dw�ch krakowskich dostojnik�w ko�cielnych wysoko stoj�cych w hierarchii instytucji by�o TW, a jeden z nich trwa do dzi� w Watykanie. Wiadomo bo ksi�dz Isakowicz, kt�remu w�adze KK i w�adze IVRP zamyka�y usta ptysiem i kaw� w pa�acu namiestnika IVRP, mi�dzy k�sami wyksztusi� par� informacji i przela� na papier. Wiadomo te�, �e jeden TW o ma�o nie zosta� naczelnym tygodnika `Solidarno��', wiadomo, �e do Rzymu polecia� delegat i nie wiadomo, czy nie by� nim pra�at. Wiadomo, �e na pewno by� TW ksi�dz Czajkowski i najprawdopodobniej by� Hejmo.  

Gdy podsumowa� dzik� lustracj� przeprowadzon� przez jednego prze�ladowanego przez w�adze ksi�dza i kilku dziennikarzy oka�e si�, �e 99% ujawnionych lub podejrzanych o wsp�prac� wywodzi si� ze �rodowiska rz�dz�cej rodziny, nie dziwi wi�c fakt, �e lustracji nie ma. Ile jeszcze hierarch�w KK codziennie modli si� o to, aby do lustracji nie dosz�o? Zapewne wielu i to w systemie z Nocnymi Zmianami 24h/dob�. Nowa w�adza, specjalizuj�ca si� w czystych rekach i moralnej inkwizycji, uzyska�a czysto�� r�k zak�adaj�c na brudne �apki bia�e r�kawiczki, by nie zostawi� linii papilarnych na fabrykowanych i usuwanych dokumentach. Jest jasnym, �e lustracja zburzy�aby niemal ka�dy autorytet jaki pozosta� w tym przypominaj�cym magiel kraju. Skoro agentem by� jeden z najbardziej radykalnych poet�w antykomunist�w i co wa�ne wybitnie utalentowany, bo wierszoklet�w antykomunist�w by�o wielu, to w zasadzie przy pomocy jednej gazety, lub jednego hobbysty lustratora mo�na zrobi�  agenta z prymasa tysi�clecia, albo i z samego papie�a. Bo komu tak naprawd� i kto lub co, mo�e zabroni� lustracji `na w�asn� r�k�'? Nie ma ani instytucji, ani prawa, ani autorytetu, kt�ry m�g�by ucywilizowa� barbarzy�stwo posuni�te go granic absurdu.  

To, �e nowa w�adza nie jest zainteresowana pe�n� lustracj� i siedzi w swoim igloo klepi�c zdrowa�ki na zmian� z uwik�anymi w esbeckie sztuczki kap�anami, ju� wiemy bo echo po wsiach i miastach si� niesie od zagryzanych warg i przerzucanych paciork�w. To, �e prezes jest pierwszym opozycjonist�, kt�rego w�adza ze strachu nie internowa�a oraz pierwszym i jedynym, kt�remu w�adza podrobi�a a� dwie lojalki, wiemy r�wnie�. Pozostaje wi�c lustracja oparta na dziennikarskich domys�ach i ko�cielnych przeciekach, czyli polska specjalno��, prowizorka poza prawem i wszelkimi regu�ami. Tym sposobem ju� wkr�tce si� oka�e, �e najwi�kszymi przyjaci�mi UB, byli bliscy wsp�pracownicy papie�a i kardyna�a, a przecie� to nie mo�liwe, by obaj nie wiedzieli o tym i nie wsp�pracowali sami. W drugiej kategorii znajd� si� radykalni pisarze i arty�ci, jak Herbert, Grudzi�ski, Kaczmarski, a bohaterami zostan� sami ubecy, co wi�cej po eliminacji wszelkich autorytet�w drog� logicznego rozumowania trzeba b�dzie now� histori� spi�� klamr� i og�osi�, �e UB przy pomocy ko�cio�a stworzy�a Solidarno�� by obali� komun�. Je�li w ca�ej tej �enadzie zostanie oszcz�dzony �ysiak, na pewno napisz� powie�� na wspomnianych motywach, a Kurski je�li wybroni si� ze swoich narodowych korzeni nakr�ci film, kt�rego premiera b�dzie mia�a miejsce w szko�ach na lekcjach patriotyzmu, dla obj�tych amnesti� maturzyst�w.
Matka_Kurka 2006-08-16 12:41
G�os�w: 55
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=191

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Apel do prezesa PiS, aby ujawni� swoja teczk�, to poczatek powa�nej lustracji!
Padaj� jak muchy kolejne autorytety od dzikiego lustracyjnego ostrza. W tej atmosferze dziwi mnie milczenie najwi�kszego autorytetu IVRP, kt�ry swoj� teczk� albo zgubi�, albo da� do czytania bratu, a to zapewne potrwa. Lustracja na razie wali we w�asny bastion, czyli kler uwik�any w esbeckie rozgrywki. Ka�dy zdrowo my�l�cy cz�owiek, wie �e komuna kler i opozycj� inwigilowa�a najbardziej i u�ywa�a metod prowokacji, o�mieszania, szanta�u. Nie ka�dy ma predyspozycje bohaterskie, kiedy patrz� na ksi�dza Mali�skiego jest mi go po prostu �al, bo to �wi�to ubek�w, to ich zwyci�stwo zza grobu. Z drugiej strony sam kler nie ma najmniejszej ochoty na dotykanie tych spraw, ko�ci� za�atwia to star� metod�, dziecko oddamy do Urszulanek, a z narzeczonej ksi�dz sobie zrobi gosposi�. Tak czy inaczej, jest to pewna bolesna metoda na pokazanie t�umowi, �e krew nie zawsze s�odko smakuje, naiwno�ci� by�o s�dzi�, �e agentami oka�� si� notable SLD, oni juz dawno zadbali o siebie, a gdyby nawet ujawniono kilku, to jakie wra�enie robi wra�enie towarzysz Olin przy agencie ksi�dzu, przyjacielu JPII. W takim kraju jak Polska lustracja jest konieczna, trzeba wyla� to szambo szerokim strumieniem, by raz na zawsze sko�czy� z rozliczaniem historii i szczuciem Polaka na Polaka, a przede wszystkim szanta�em politycznym i spo�ecznym. Jednak drodzy rodacy zapomnijcie o lustracji totalnej, mo�na liczy� tylko na inicjatywy poszczeg�lnych pasjonat�w, zreszt� jak zwykle w tym kraju. Bli�niacy nie wypuszcza najwi�kszej broni ze swoich r�k, to doskona�y tasak na opozycj�, trzyma� teczki i snu� insynuacje.  

Jest kilka polskich przys��w, kt�re dobrze oddaj� pewn� sytuacj� opozycjonist�w, teoretyk�w, najbardziej celnym wydaje si�: `krowa co g�o�no ryczy, ma�o mleka daje',  Bracia kiemlicze mieli radosne kinowe dzieci�stwo, bezpieczn� studenck� m�odo��, a za opozycj� wzi�li si� w�wczas gdy trzymali ju� dyplomy doktorskie w �apkach. To takie grzeczne dzieci mamusi, najpierw sko�czy� szko�� dopiero potem bawi� si� w polityk�. Kiedy w 70 latach strzelano do robotnik�w, a wczesnej internowano student�w braciszkowie studiowali prawo marksistowskie, gdy w latach 80 opozycjoni�ci siedzieli w wi�zieniach jak cho�by Jacek Kuro�, jeden z braciszk�w siedzia� w o�rodku wypoczynkowym, ogl�daj�c TV jako internowany, bliski wsp�pracownik Lecha Wa��sy, drugi spokojnie sobie pracowa� w O�rodku Bada� Spo�ecznych Region Mazowsze. Obaj braciszkowie siedzieli przy okr�g�ym stole i wspierali ��e-elity. Brat Jaros�aw negocjowa� r�owy rz�d Mazowieckiego, s�owem przeszli przez wszystkie mo�liwe konfiguracje, kt�re dzi� opluwaj�. To s� bolesne, ale niepodwa�alne fakty wsp�czesnej historii i karier politycznych.

Je�li jest tak, �e bli�niacy to najbardziej czysta opozycja, sztandarowe autorytety moralne, to prosi�bym o odpowiedzi na powy�sze i poni�sze pytania. Konia z rz�dem temu kto wyt�umaczy dlaczego teczka I stratega efendi mehmeda jaros�awa przykryta grub� warstw� kurzu tkwi w archiwach?? Jak to si� dzieje, �e pierwszy sprawiedliwy, kt�ry pami�ta co i kto powiedzia� o nim 20 lat temu, teraz twierdzi, �e tytu� i tre�� pracy doktorskiej wylecia� mu z g�owy, a ca�a praca zgin�a. Wstydzi si� tego co pisa� o prawie i sprawiedliwo�ci, czy nie chce si� chwali� znajomo�ci� prawa marksistowskiego. Dlaczego kto�, kto ma status pokrzywdzonego i wzywa do jawno�ci oraz czysto�ci w polityce, sam kryje swoje akta truchlej�c po k�tach. Co takiego jest w teczce I stratega efendi mehmeda jaros�awa, �e strach przed ujawnieniem teczki zarysowa� si� na spoconym czole przewodnicz�cego klubu PiS, kt�ry si� j�ka� w obliczu banalnego pytania dziennikarzy: `Dlaczego prezes nie ujawni� swojej teczki?' Czy prawd� jest, m�wi�c j�zykiem pos�a opuszczone spodnie do po�owy przed pos�ami LPR, �e pewne powa�ne kr�gi badaczy znaj� zawarto�� teczki, kt�ra zdradza sk�onno�ci I stratega do parad r�wno�ci. Czy I strateg nie jest koniem troja�skim mniejszo�ciowych organizacji? Dlaczego ocenzurowano wywiad z pos�em prawych i sprwaiedliwych, w kt�rym sam pose� stwierdza�, �e prezes unika� spotka� z kole�ankami, a prowadzi� d�ugie nocne rozmowy przy piwie z kolegami. Podobne ohydne insynuacje mo�na przeci�� jednym aktem: ujawni� teczk� I stratega. Ujawni� natychmiast, bo i tak min�o zbyt wiele czasu, aby unikn�� podejrze� o retusz cz�ci obyczajowej.Matka_Kurka 2006-05-30 10:26
G�os�w: 48
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=300

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha