Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825089
ods�on: 2103109

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


komunizm


Mentalno��, sps�b bycia, "my�lenie" PiS i wyznawc�w, to definicja komunizmu!
Byt okre�la �wiadomo��'. Mi�o�nicy �aci�skich sentencji i znanych cytat�w, czyli ten rodzaj wykszta�ciuch�w, kt�ry edukuje si� na teleturniejach audiotele i wk�adkach do krzy��wek panoramicznych, zapewne rozpoznaj� s�owa klasyka. Retoryka `solidarnego pa�stwa', to plagiat `Kapita�u', mamy uciskan� przez bur�uazj�, patrz `uk�ad' klas� pr�niacza, patrz pokomunistyczny proletariat nie zdolny do samodzielnego �ycia poza obr�bem ko�chozu i pa�stwowej fabryki, gdzie mo�na by�o mi�o sp�dzi� czas pochrapuj�c na zapleczu pod pierzynka waciaka. To, �e wykszta�ciuchy IVRP, pos�uguj� si� cytatami i �aci�skimi sentencjami wcale nie oznacza, �e je rozumiej�, wr�cz przeciwnie, z regu�y te wtr�ty znanych i lubianych maj� si� tak do kontekstu jak 3 mln mieszka� do: `je�li m�j brat zostanie prezydentem, ja nie zostan� premierem'. Zatem rozpoczynamy kolejn� pogadank� edukacyjn� w ramach Wieczorowego Uniwersytetu dla Doros�ych Wyborc�w Pis, LPR, SO. Byt - w przypadku przeci�tnego obywatela IVRP, to mieszkanie w kamienicy po Niemcu, kt�ra jak zosta�a po wojnie tak stoi. N klatce zapach uryny po psach i nie tylko, na lamperii `Widzew Pany, jo�'. W mieszkaniu trzy pokolenia, babcia, rodzice, dzieci. Wystr�j: tapety z NRD, linoleum po Gierku, pok�j przedzielony kotar� na p�, wychodek na p�pi�trze, ale za to . Na odpadaj�cej elewacji, ko�kami 12 mm, dumnie przymocowany talerz z cyfrowym dobrodziejstwem, na �awostole 29 cali z niemieckiej wystawki, na kt�rych gustownie po�yskuje flakon z kryszta�u i �wi�ty obrazek JPII. Do tego DVD i co najmniej 120 W mocy znamionowej w kolumnach, po ka�dej stronie. Na zewn�trz `posesji' dwie fury, Polonez rodzic�w i Kadet �ci�gni�ty z niemieckiego drzewa z przypasowanymi z rozbitego Golfa alusami 16 calowymi wystaj�cymi poza b�otnik, �yse u�ywane opony, w baga�niku beczka z basami, obok butli z gazem, drzwi w r�nych kolorach z trzech r�nych rocznik�w, na wydechu nak�adka fi 60 s�owem tuning w wydaniu obywateli IVRP.

��czny doch�d ca�ej rodziny to 2500 PLN, z czego 1000 PLN to emerytura babci, 600 PLN `renta', zdrowego jak ko�, taty. G�owa rodziny za �ap�wy u znajomego lekarz dochrapa� si� pobor�w. 500 PLN to zasi�ek ma��onki, 400 PLN z MOPSu na nauk� dla 3 m�odszych dzieci, kt�re jeszcze si� nie dorobi�y Kadet�w. Najstarszy syn po 3 letniej `budowlance' sko�czonej w 5 lat, ale roboty si� nie ima, bo za 1200 PLN to on taczek nie b�dzie ci�ga�, �eby z�otego �a�cucha fi p� centymetra nie zerwa�. Syn marzy �eby zosta� kierowc� Tira, robota w ciep�ym i na siedz�co. Matka na zasi�ku, ca�e �ycie przykr�ca�a lew� r�czk� do prodi�a w miejscowej fabryce urz�dze� AGD, to gdzie ona teraz p�jdzie, chcieli wzi�� na wo�n� do szko�y, ale wstyd przed dzie�mi. Dzieci do szko�y chodz� g�odne i obdarte, to nie wstyd niech bogacze i z�odzieje widz� nasz� krzywd�. Na trojk� przypada dwa tornistry i jeden komplet przechodnich podr�cznik�w. Rozk�ad wydatk�w. Z babcinej renty 250 PLN raty za DVD i g�o�niki, 50 PLN abonament cyfrowy, 300 PLN sp�ata po�yczki za Kadeta wnuka, 200 PLN pozostaje babci na drobne wydatki, z czego 120 PLN leki na nadci�nienie. 600 PLN renty ojca rozparcelowane jest nast�puj�co. 300 PLN browary i fajki, 200 gaz do Poloneza, 100 PLN dla lekarza, aby utrzyma� rent�. 500 PLN mamy na zasi�ku, podzielone na 400 PLN co stanowi wydatki na wy�ywienie, 100 PLN odzie� u�ywana. 400 PLN zasi�ku na dzieci - 200 PLN czynsz i op�aty za `liczniki', 100 PLN na kieszonkowe dla najstarszego syna, bo ch�opak ro�nie, a jego 17 letnia wybranka w ci��y, 100 PLN na tr�jk� dzieci, �niadania do szko�y, ksi�zki, tornistry itd.

Byt mamy ukszta�towany, byt jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, poniewa� kszta�tuje go �wiadomo��. �wiadomo�� - zesp� cech nabytych drog� wielopokoleniowego wpajania szacunku dla socjalistycznego podzia�u d�br. `My s� biedne, bo one s� bogate'. Nam si� nale�y, niech nam da, B�g, Ojczyzna, w�adza, magistrat, a cho�by ruski bojar, byle by�o dane. Nie wystarczy nam da�, �eby by�o sprawiedliwie tamtym trzeba zabra�, kto to widzia�, �eby 10 000 zarabiali, wszystkie maj� zarabia�, g�ra 3000, plus deputat w�glowy, wolna sobota i czwartek 2 maja odrobiony w sobot� kwietniow�, tak by �wi�towania by�o po dostatkiem. Ka�da w�adza kradnie, ka�dy obywatel powy�ej Kadeta na gaz, to z�odziej trzymaj�cy z w�adz�. Niby jakim cudem mo�na uczciwie zarobi� na nowego Mercedesa i to �eby chocia� �ci�gni�ty na lawecie, a to w oczy k�uje salonem. Ma by� tak jak by�o za Gierka, �eby cz�owiek se wzi�� po�yczk� i �y� jak cz�owiek, w fabrykach nie �cigali jak ps�w, �eby co mo�na by�o wynie�� po cichu i �eby u `prywaciarza' sprzeda�. Wszystkiego ma by� pod dostatkiem i tanie ma by�, tez jak za Gierka i tylko, �eby do Boga bli�ej, �adnego komunizmu. Fabryki wszystkie co Balcerowicz sprzeda�, trzeba przywr�ci�, bo ludzie mieli prac�, `kapitalistam' maj�tki pozabiera� i da� na g�odne dzieci. Jak cz�owiek przepracuje 5 lat, to ma by� jubileuszowe i chocia� kolonia dla dzieci, jak s� dzieci, jak nie ma to wczasy w Bu�garii dla �ony. Nijakich Niemc�w tu nie wpuszcza�, �eby Polsk� okradali, nie daj panie Bo�e, `�ydam' kamienice oddawa�, od Niemca tylko �yd gorszy, co Pana Jezusa zabi�. Tak trzeba zrobi� jak prosty lud m�wi, ludu trzeba s�ucha� co haruje na tych w biurach i po urz�dach, psia jucha. Nie ma sprawiedliwo�ci, nie ma i nie by�o, my tu na kupie �yjem, a Kowalski dom pobudowa�, ona za lekark�, on za in�yniera, z�odziej na z�odzieju i jeszcze c�rka od komputer�w w Anglii. I tak ca�y bo�y dzie� �le elektorat IVRP do ekranu telewizora z�orzeczenia, �le karmiony konferencjami i wiadomo�ciami, �e bieda panie, bo Oleksy prawd� powiedzia�, nie �e syn po budowlance jedyne co w �yciu zrobi�, to dziecko 17 letniej bezrobotnej bez budowlanki. Ulubiona modlitwa przeci�tnego obywatela, wykszta�ciucha IVRP, czyli opisanej g�owy rodziny, bezrobotnego na `lewej' rencie zdobytej dzi�ki znajomo�ciom i wr�czanym kopertom, brzmi mniej wi�cej tak. Patrz panie jak si� podorabiali na naszej krzywdzie, darmozjady, prywaciarze, z�odzieje, za �ap�wki i `plecy' wszystko nakradzione. A jak przyjdzie niedziela, to si� wsi�dzie do Poloneza ze `star�' i tr�jk� m�odszych, starszy do Kadeta z narzeczon� i dwoma kumplami i jedzie si� 150 metr�w do ko�cio�a, przez otwarte okno dopinguj�c babci� z nadci�nieniem pomykaj�c� pieszo i o kulach, poniewa� miejsca zabrak�o w limuzynach. Po mszy odnowieni duchowo i moralnie, natchnieni kazaniem duchownego wsp�pracuj�cego z SB i po cichu wychowuj�cego dziecko z gospodyni�, kt�ry suchej nitki nie zostawi� na niewiernych komunistach i p�ciowym �yciu pozama��e�skim, wracaj� prawdziwi Polacy z tradycjami do domu. Na balkonie grilla si� odpala, popija hosti� tanim hipermarketowym browarem zakupionym tu� po kazaniu i jeszcze przed og�oszeniami duszpasterskimi. Potem wyci�ga si� trzy kom�ry, co to m�odsze na I komuni� dosta�y i esmesuje do ciotki w Zawierciu, czy jej przypadkiem nie jest lepiej ni� nam jest gorzej. Kiedy ko�cz� si� karty i darmowe do�adowania, powr�t przed o�tarz obywatela IVRP - 29 calowy TV. Po kr�tkiej batalii o pilota i starciu racji z gustami, pada na `Marij� Lusij�', potem `Taniec z gwiazdami' i na koniec co� ze sportu - walki w kisielu, bez udzia�u tr�jki najm�odszych. Byt kszta�tuje �wiadomo��! �wi�te S�owa! �wi�te ale nie kompletne, to co zosta�o opisane to nie przyzwyczajenia, czy patologia, to jedyna prawdziwa, odwieczna polska Religia. Skompletowa� �wi�te S�owa klasyka mo�na poprzez po��czenie z innymi, nieco sparafrazowanymi s�owami klasyka: Polska Religia to opium dla mas wyprodukowane przez �wiadomo�� ukszta�towan� bytem.

Matka_Kurka 2007-04-13 09:55
G�os�w: 162
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=728

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Precz z postkomun� ! Niech zyje prawdziwa i czysta komuna IVRP bez dodatk�w!
Ech �za si� w oku kr�ci, ostatni wiec poparcia dla rz�du, to chyba tu� przed stanem wojennym si� odby�, kiedy zbulwersowani opozycyjnym knowaniem warcho��w i wrog�w socjalizmu, g�rale w strojach ludowych, g�rnicy w mundurach i �owickie pyzy odczytywa�y z kartek, jak ukochany i umi�owany ten nasz kraj. M�odzie�, zw�aszcza wszechpolska, specjalnej troski, to si� pewnie dziwi i  zachodzi w g�ow� co ten kurak bredzi, my tu przecie� pospo�u Polsk� ratujemy, przed imperialnym zagro�eniem UE i wewn�trzn� rewizjonistyczn� zgnilizn�. Antykomunistyczny zryw ludowy, przecie� wyra�nie i g�o�no krzyczymy precz z postkomun�, po co co� ma by� post, kiedy mo�e by� pro, albo czyste bez dodatk�w. Wszystko idzie jak po ma�le, ceny trasmormator�w wysokiego i �redniego napi�cia spad�y do satysfakcjonuj�cego nas poziomu i tylko europejskie struktury maso�sko-liberalno-lewackie zrzuci�y nam stonk�, kt�ra zadeptuje jasno wytyczone szlaki. Pionierzy IVRP w dumnym pochodzie nie�li zdobycze rewolucji, na polu edukacyjnym, �wie�o amnestiowane cenzurki, na polu sportu pi�k�, kt�r� reprezentacja polski strzeli�a honorowa bramk� Finlandii, na polu kultury pirack� p�yte z filmem Nocna Zmiana. Pozakzano karykatury libera��w z cygarami i szklaneczk� whisky, kt�rzy batem poganiali zaprz�gni�te do Mercedes�w g�odne proletariackie dzieci. Fabryki prawdziwie polskie, czyli korporacje partyjne zwane Skokami, ca�owa�y po r�kach w�adze IVRP, obieca�y dalsze owocne wsparcie dla wsp�lnego narodowego dzie�a. Kulminacja zruszenia i patriocznego uniesienia nast�pi�a, gdy stara Koci�bowska, solistka s�ynnego  ch�ru Toru�skie S�owiki od�piewa�a hymn PiS: `my chcemy prawa i sprawiedliwo�ci, IVRP ju� nadszed� czas', a potem refren, powtarzany od kilku dni: `je�eli chodzi o stanowiska sekretarza, to nie ma problem, mamy mn�stwo stanowisk, tylko trzeba odczeka� z tym ze dwa tygodnie.  

Pion inteligencki  sp�ni� si� chyba, nieobecny, oka�e si� jutro czy usprawiedliwiony, je�li b�dzie �ga� zostanie wywieziony na roboty do Ubekistanu. Poruszaj�ce by�o przem�wienie brygadzisty Pa�stwowego Przedsi�biorstwa Budowy Mieszka�, obywatela Wykszta�ciucha Stefan, kt�ry pot�piaj�c prowokacj� wrogich si�, dokonuj�cych zamachu na zdrowa tkank� moraln� PiS, zobowi�za� si� �e wyznaczone w palnie 4 letnim 3 mln mieszka�, on i jego brygada odda w dniu urodzin I stratega, a wi�c o 4 miesi�ce wcze�niej, ponad to mieszka� b�dzie 3,5 mln, poniewa� Polacy masowo wracaj� z emigracji i rozmna�aj�  si� rado�nie, w kraju sur�wk� p�yn�cym. Na trybunie widzieli�my ca�� wierchuszk� IVRP i wiernego Romana, kt�ry nie ma z�udze� w jakiej roli egzekutywa PiS go ustawi�a, b�dzie robi� za konia Boxera z kultowej powie�ci Orwella. Drzwi od stodo�y folwarku zwierz�cego, na kt�rych spisano manifest, przej�ty przez IVRP, s� przechowywane jako relikwie w muzeum kustosza Ujazdowskiego i wielkim semantycznym nadu�yciem by�oby interpretowanie kultu drzwi od stodo�y jako przejaw zacofania, IVRP jest dumna ze swojego dziedzictwa. W�r�d wietrnych rewolucji zabrak�o trockisty Leppera, kt�ry porzuci� idea�y narodowego zrywu i przysta� do wrogiej propagandy liberalnych wichrzycieli. Delegacja s�uchaczek RM na koniec wyrecytowa�a wierszyk o ustach wodza s�odszych od malin, po czym wr�czy�a pierwszemu sekretarzowi strategii, wykonan� z makaronu i kaszy jaglanej podobizny lider�w PO za w�g�a namawiaj�cych partyjnych aktywist�w PiS do korumpowania skazanych pos�anek SO. Jedyne czego zabrak�o w tej zakrojonej na szerok� skal� uroczysto�ci, to delegacji bratnich kraj�w, towarzysz �ukaszenka by� w tym czasie zaj�ty cenami gazu, premier Tajlandii ma k�opoty wewn�trzne, a Fidel Castro jest chory.  
Matka_Kurka 2006-10-01 16:07
G�os�w: 59
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=38

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  IVRP to taki model komunizmu, w kt�rym marksa zastapi� kaznodzieja!
Proces pokazowy spali� na panewce, teraz obywatele IVRP straca sens i rado�� �ycia. Mieli�my ju� niezliczon� liczb� prostych analogii, tego co robi IVRP do komunizmu. Ja nie nale�� do ludzi komplikuj�cych rzeczy proste, ale nie chcia�bym te� opiera� si� na has�ach, wi�c pokusz� si� o skromn�, na miar� formowych mo�liwo�ci analiz�, wykazuj�c� ewidentne podobie�stwa mi�dzy IVRP i PRL:
1) Ju� sama nazwa Polski, kt�ra musi brzmie� IVRP, poniewa� do w�adzy przysz�a prawdziwie polska si�a, PiS, to prosta analogia do PZPR i Polski zwanej PRL.
2) Stosunek do rewolucji. W PRL by�a permanentna rewolucja klasowa, w IVRP w zasadzie to samo, plus rewolucja moralna.
3) Rola opozycji w PRL i IVRP. W obu przypadkach, opozycja to wrogie dywersyjne si�y, kt�re chc� obali� w�adz� dbaj�c� o obywatela. To awanturnicy, dawni obszarnicy, dzisiejsi biznesmeni, dawni sanacyjni ideolodzy, obecni cz�onkowie uk�adu, walcz� o swoje, pod pozorem walki o wolno��.
4) Spo�ecze�stwo. Dzieli si� na cz�onk�w partii PZPR, budowniczych socjalizmu, obecnie cz�onk�w PiS i obywateli IVRP, oraz na spekulant�w, z�odziei, bikiniarzy (libera�owie). Jak mawia Kurski,  to s� wspaniali `Nasi Polacy' i ca�a reszta, kt�ra jest na us�ugach rewizjonist�w.  
5) Prymitywna satyra i obelgi. Za PRL by�y imperialne �winie, kar�y reakcji, kapitalistyczni krwiopijcy, dzi� jest lumpenlibera�, Ubekista�czycy, afera�owie.
6) Chorobliwa nienawi�� do inteligencji i adorowanie proletariatu. W tym wypadku, chyba nawet nie trzeba poszukiwa� analogii, do�� powiedzie� ��e-elity, wykszta�ciuchy. Oburzenie na `moher', przecie� nie wolno kpi� ze starszych ludzi, bogobojnych, ubogich emeryt�w �yj�cych w n�dzy. Pr�by wskazywania, �e ci starsi ludzie ziej� nienawi�ci� jak smoki wawelskie, to wylewaniu jadu, na zdrow� tkank� narodu.
7) Wskazywanie zagro�e� zewn�trznych i mi�dzynarodowych spisk�w. W PRL by�y to si�y imperialne, kt�re broni�c niesprawiedliwo�ci dziejowej i kapita�u zdobytego na krwi proletariatu, zatruwa�y umys�y socjalistycznych serc.. W IVRP to UE i mi�dzynarodowe grupy medialne, kt�re ot�piaj� umys�y, po to by okrada� nasz nordowy dorobek i zatruwa� lewicow� ideologi� `katolickie' serca.  
8) Stosunek do historii i symboli narodowych. W PRL organizowano niezliczon� ilo�� uroczysto�ci, wr�czanie medali, obro�ca socjalistycznej ojczyzny, zawsze odwo�ywano si� do ofiar i dzielnych �o�nierzy. W IVRP jest identycznie, je�li Powstanie Warszawskie, to jest to powstanie takie jak widzi je w�adza, je�li czcimy bohater�w, to tych kt�rych odznaczy w�adza. Wej�cie do Stoczni jako kolebki wolnej Polski, po to by zorganizowa� mas�wk�, to ju� kulminacja cynizmu ideologicznego i braku szacunku dla kogokolwiek poza `nami'.  
9) Stosunek do historii. Pisanie historii od nowa. Za PRL cz�onkowie AK, to zdrajcy ojczyzny, bandyci. Za IVRP cz�onkowie KOR, jak Kuro�, to partyjni aparatczycy pezetperowskiej nomenklatury, ich rzecznicy i reprezentanci.
10) Organizowanie wiec�w poparcia dla wysi�k�w w�adzy! W PRL codzienno��, w IVRP pewna nowo��,a le dynamiki atych tandetnych spektakli jak za dobrych czas�w klasyki gomu�kowskiej.
11) Przejmowanie struktur i cz�onk�w partii spoza partii rz�dz�cej. W PRL to s�ynny front jedno�ci narodowej z fasadowymi partyjkami wiernie poddanymi PZPR, w IVRP to partyjki typu LPR, SO, kt�re albo b�d� wierne, albo sko�cz� jak Miko�ajczyk za PRL i Lepper za PiS, chocia� o por�wnywaniu Miko�ajsczyka z Lepperem nie ma mowy.  
12) Poszukiwanie winnych polskiej biedy i pokazowe procesy. W PRL, to pokaz�wki z przyk�adnym karaniem szpieg�w, spekulant�w, handlarzy walut itd. W IVRP to permanentne �ciganie aferzyst�w, zdrajc�w sprzedaj�cy nasz maj�tek, oraz komisje �ledcze, pokazowe aresztowania, spektakularne konferencje z niszczeniem dokument�w.

To jest swego rodzaju kulturowy i spo�eczny fenomen. Ci co atakuj� komunizm s� mentalnymi i ideologicznymi spadkobiercami komunizmu. Nie znaj� innych od proponowanych przez PRL metod walki politycznej, odwo�uj� si� do tej samej symboliki i retoryki. Podobnie jak we wczesnej komunie spora cz�� obywateli IVRP wierzy, �e gdyby nie PiS, Warszawy nie da�by si� odbudowa�. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, dlaczego PiS stosuj�c takie metody jak komuni�ci odnosi sukces, w�r�d tak zwanych antykomunist�w, ano dlatego, �e  te metody trafiaj� na idealny i adekwatny do metod grunt spo�eczny. Olbrzymia liczba Polak�w chcia�aby komunizmu, w kt�rym Marksa zast�puje �w J�zef, a reszta niech b�dzie jaka by�a. Co oznacza, �e pa�stwo ma obni�y� ceny chleba i zbudowa� fabryki, w kt�rych: `czy si� siedzi, czy si� le�y, dostanie si� co si� nale�y'. Raz do roku wczasy w Bu�garii i Boney M w Sopocie, a nikt w�adzy krzywdy nie da zrobi�.  

PS Tak b�d� agitowa�. 7 pa�dziernika, Plac Pi�sudskiego w Warszawie godzina 11.00 pewnie cudu nie b�dzie, ale co� trzeba robi� by nie zwariowa�. Nie mia�em i nie chce mie� nic wsp�lnego z �adn� parti�. Ty razem po prostu nie mam wyj�cia popr� mniejsze z�o w nadziei, �e si� nie przerodzi w z�o absolutne. Nie jest to m�j �wiat pose� Stefan i pos�anka natchniona duchem �wi�tym, ale ten �wiat IVRP jest jak inkwizycyjny gorset, jeszcze troch� i si� udusimy od tej moralno�ci i prawdziwej Polski pachn�cej kiszon� kapust� i przypiekanymi bokami wszechobecnych wrog�w rewolucji.Matka_Kurka 2006-10-02 18:07
G�os�w: 49
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=32

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Nazywam si� absurd i o�wiadczam, �e jestem honorowym obywatelem IVRP !
W IVRP osi�gn�li�my, taki poziom absurdu, w kt�rym ca�a Polska czeka na powr�t do normalno�ci, a ten jest uzale�niony od szale�ca politycznego Leppera. Mo�na to t�umaczy� wybijaniem klina przez klin, ale chyba jednak trzeba spojrze� prawdzie w oczy. �yjemy w kraju gdzie 42% elektoratu popiera�o SLD, po 45 latach socjalizmu. Wcze�niej 30 par� procent popar�o AWS, by zn�w po 42% poparcia dla SLD, prawie 30% popar�o PiS. Z drugiej strony 62% popiera�o odchodz�cego Kwa�niewskiego, cho� jest ikon� partii SLD, kt�ra ma teraz poparcie 5%. Ten sam elektorat popiera w sile 40 paru procent obecnego premiera, kt�ry zast�pi� premiera maj�cego ponad 70% poparcia. W IVRP rz�dzi partia PiS, kt�ra jest parti� narodow�., antykomunistyczn�, jednak `program gospodarczy' PiS, to socjalizm w czystej postaci, a przekaz propagandowy oparty na retoryce komunizmu, co wida� najwyra�niej w poniewieraniu inteligencji i sakralizacji proletariatu. W rz�dzie narodowej partii z mentalno�ci� komunistyczn�, program gospodarczy b�dzie realizowa�a ikona liberalizmu, tw�rczyni s�ynnego 3x15, z tym, �e nie b�dzie realizowa�a swojego programu i bud�etu lecz bud�et przygotowany przez innego ministra finans�w oparty o za�o�enia skrajnie socjalistyczne. Je�eli chodzi o program gospodarczy opozycja zg�osi�a do laski marsza�kowskiej propozycj� nowego sytemu podatk�w autorstwa partii rz�dz�cej, rzecz nie spotykana w demokracji i propozycja ta zosta�a odrzucona, przez parti� PiS matk� programu. Partia PiS jako �elazn� zasad� sprawowania w�adzy uwa�a oczyszczenie pa�stwa z postkomunistycznych wp�yw�w i ta sama partia powo�uje na ministra s�u�b specjalnych by�ego komunistycznego prokuratora, na wiceministra sprawiedliwo�ci by�ego s�dziego stanu wojennego, s�yn�cego z pokazowych proces�w urz�dzanych opozycji, ministrem skarbu zostaje by�y cz�onek PZPR, nie szeregowy, a szef lokalnego WSW.  

Partia PiS chce by� poza wszelkim podejrzeniem, dlatego w rz�dzie nie mo�e by� nikogo, kto ma skalane r�ce wsp�prac� z SB lub jego relacje budz� w�tpliwo�ci, tudzie� s� przedmiotem �ledztwa. T� metod� z rz�du usuni�to Gilowsk� na czas procesu i na t� sam� mod�� wybrano prezesa PiS i premiera, kt�rego sprawa jest u prokuratora i jest to pierwsze �ledztwo w historii Polskie wszelkich numer�w, kt�re nie ma ustali�, nie to czy fa�szerstwo dokument�w nast�pi�o, ale kto sfa�szowa�. Partia PiS jest od lat najbardziej radykaln� si�� polityczna domagaj�c� si� lustracji i ta sama partia odrzuca najbardziej radykalna w historii Polski propozycj� ustawy zg�oszonej przez opozycj�, propozycj� lustracji totalnej. Premier wywodz�cy si� z partii PiS, wraz z prezydentem z partii PiS popiera zamykanie ust ksi�dzu Isakowiczowi przez przera�one lustracj� w�adze episkopatu. S�d lustracyjny IVRP wydaj� wyrok uniewinniaj�cy Gilowsk� wed�ug prawa IIIRP, jednocze�nie ten sam s�d zaznacza, �e zgodnie z now� ustaw� PiS zg�oszon� do podpisu prezydentowi, Gilowska jest winna wsp�pracy jako osobowe �r�d�o informacji. Premier jednak przyjmie do rz�du Gilowska i wyda� ju� dyspozycj� prezydentowi, swojemu bratu, aby ustaw� odrzuci�.  

Partia PiS stawia r�wnie� na prawo, w zwi�zku z tym powo�uje na wicepremiera 4 krotnie skazanego prawomocnym wyrokiem s�d�w III i IVRP. Opozycja zg�asza propozycj� ustawy, kt�ra zabrania kandydowania do parlamentu osobom skazanym, jednak PiS odrzuca j�. W momencie kiedy koalicjant zaczyna stawia� warunki i grozi wyj�ciem z koalicji premier i prezes PiS, szanta�uje przest�pc� UWAGA, �e u�yje wobec niego prawa, popieraj�c ustaw�. Wed�ug wszelkich oblicze�, koalicjant PiS, gdyby ustawa wesz�a w �ycie, praktycznie przestaje istnie�. Po tym jak wicepremierem zosta� przest�pca, szefem komisji do spraw bank�w wszelakich zostaje oskar�ony o pobicie pose� PiS, kt�ry odmawia wstawiennictwa w s�dzie 4 raz z kolei. Do s�du wp�ywa wniosek aby spraw� przenie�� do Warszawy, gdy s�d wniosek odrzuca, po 4 latach nagle emeryt wycofuje si� z oskar�e� i dochodzi do ugody. Ten sam pose� zasiada� w dw�ch radach nadzorczych firm, kt�re w tej chwili bada prokuratura oskar�aj�ca je o pranie pieni�dzy.  
Partia PiS sgoni w�ciekle aferzyst�w, zw�aszcza tych od prywatyzacji, ale w rz�dzie tej partii zasiada� minister skarbu podejrzany o po�yczanie pieni�dzy od biznesmena �ciganego przez prokuratur� i zosta� zdymisjonowany.  Dwaj eurodeputowani z PiS jednocze�nie autorzy czystej jak �za kampanii i propagandy PiS swoje kampanie wyborcze do UE sfinansowali dzi�ki pieni�dzom biznesmena wobec, kt�rego prokuratura stawia zarzuty. Szef kancelarii prezydenta Urba�ski, by�y cz�onek KLD najbardziej liberalnej partii w historii Polski i jednej z najbardziej oskar�anych o korupcj�,  zostaje zdymisjonowany za podejrzenia wsp�pracy z baronem SLD, kt�ry z kolei oczywi�cie walczy z prokuratur�. W czasie gdy rz�dy sprawowa�a AWS w Polsce przeprowadzono najbardziej podejrzane prywatyzacje, na premierze rz�du Buzku, partia PiS nie zostawia suchej nitki, ale nie przeszkadza jej to by premierem uczyni� Marcinkiewicza pierwszego doradce Buzka, a szefem kampanii wyborczej Kurskiego, kt�ry w randze wiceszefa ZCHN by� jednym z najbardziej wp�ywowych koalicjant�w AWS.  

W tym kraju, kt�ry w tej chwili nie ma nawet jednoznacznej nazwy, kiedy wymieniasz fakty jeste� manipulatorem, kiedy protestujesz przeciw propagandzie rodem z PRL i chcesz totalnej lustracji, jeste� esbekiem, je�li domagasz si� prawdziwego kapitalizmu i wolnego rynku jeste� komunist�, je�li  chcesz prowadzi� w�asny interes b�dziesz z�odziejem. Natomiast kiedy poprzesz socjalistyczny program PiS, realizowany przez liberalna Gilowsk�, kiedy b�dziesz zachwycony ministrem Jasi�skim by�ym szefem p�ockiego Wydzia�u Spraw Wewn�trznych, �ci�le wsp�pracuj�cego z SB, kiedy b�dziesz zachwycony przest�pc� w roli premiera, kiedy zanucisz nowy hymn PiS, mo�esz wybra� sobie jedno z 3 milion�w mieszka�, twoje dzieci najedz� si� do syta, aty sam poczujesz si� prawdziwym polakie, szanuj�cym prawo i sprawiedliwo��. I cho�by� nie przesiedzia� dnia w komunistycznej celi zostaniesz bohaterem, legend� opozycji, napisz� podr�cznik o twoim bohaterstwie, cho�by� by� w PZPR b�dziesz antykomunist�, cho�by� krad�, zostaniesz cz�onkiem komisji, cho�by� k�ama� b�dziesz uczciwym cz�onkiem sztabu. Nie wolno ci tylko jednego, nigdy i pod �adnym pozorem nie wolno ci my�le�, my�lenie zniewala, tylko `prawda' ci� wyzwoli.  
Matka_Kurka 2006-09-21 14:24
G�os�w: 47
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=79

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha