Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825088
ods�on: 2103108

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


kartofel


Ma�y duch! Typowo polskie, z prywaty i p�askiej inwektywy czyni� racj� stanu!
Usi�d�cie sobie wygodnie przed komputerami, `zaparzcie' zimnej herbaty z cytryn� i pos�uchajcie opowie�ci, kt�ra pogodzi wszystkich Polak�w. Ju�? Gotowi? Rodacy Polska to jest taki kraj, kt�ry przez wieki by� kszta�towany przez wiele kultur i narod�w, sam rzadko decydowa� o sobie, a kiedy decydowa� ko�czy�o si� to tragedi�. Zacz�o si� od chrztu, nie by�oby dzi� prawdziwych katolik�w gdyby nie Czesi, kt�rzy wyci�gn�li Polsk� z poga�stwa, do dzi� RM wielbi�oby �wiatowida, a Matk� Bosk� nazywa�o by nie Kr�low� Polski, a Izraela. Po tym jak ochrzcili nas Czesi, a nie by�o wcale �atwo bo Polacy uporczywie bili pok�ony bo�kom, nast�pi�o wielkie poruszenie, ka�dy Polak mia� pomys� jak Polska powinna wygl�da�. W swojej naiwno�ci Krzywousty podzieli� Polsk� na dzielnic�, tak by ka�da grupa mia� swoj� Polsk�. Oczywi�cie na efekty zarz�dzania ma�ymi ojczyznami nie trzeba by�o d�ugo czeka�, powsta� og�lny ba�agan i rozproszenie wiary. W�wczas prawdziwy Polak i katolik Konrad Mazowiecki zrobi� mniej wi�cej to co chce zrobi� minister Giertych, zaprosi� Krzy�ak�w, aby udzielili Polakom lekcji patriotyzmu i  katolicyzmu. Tak si� Krzy�akom spodoba�o edukowanie Polak�w, �e wybudowali kilka warownych uczelni, mi�dzy innymi w Malborku i zacz�li decydowa� nie tylko o wierze Polak�w, ale Polakach w og�le.  

Do kupy pozbiera� ma�e ojczyzny �okietek (ten to dopiero by� ma�y kartofel), ale dopiero Kazimierz Wielki ogarn�� ca�o��, by� to bodaj jedyny w�adca w historii Polski, kt�rego mo�na nazwa� gospodarzem, �w m�� przelecia� po�og� i taranem po chatach s�om� krytych i pobudowa� mury, pod�ug rozumy i przepisom przeciw po�arowym. Jednak w Polsce nadal tkwili Krzy�acy i  wiele lat nikt nie by� wstanie pozby� si� krzewicieli wiary, a� sprowadzono do Polski Litwina Jagie��o, kt�ry da� Polakom najwi�kszy sukces w dziejach walk polsko-niemieckich, s�ynn� bitw� pod Grunwaldem. W ka�dym normalnym narodzie po takiej wiktorii nast�puje mobilizacja i odbudowywanie ojczyzny, wiecie co w Polsce nast�pi�o? Nic nie nast�pi�o. Przegrani Krzy�acy po bitwie siedzieli sobie jeszcze par� �adnych lat w Malborku i nadal krzewili wiar�. Po Grunwaldzie Polakami przez par� wiek�w rz�dzili Jagiellonowie, potomkowie Litwin�w i by� to czas, w kt�rym Polsk� nazywano mocarstwem, trudno sobie to wyobrazi� ale tak by�o. Trwa�o tak a� do zgonu ostatniego Jagiellona, czyli ostatniego Litwina. Potem nast�pi� okres wielkich wojen, �cigalim Szweda, to znaczy po�owa z nas �ciga�a, bo druga sta�a po stronie Szweda, dobry b�g da�, �e w ko�cu pogonilim Szweda, cho� do dzi� ka�de nadludzkie osi�gniecie jest okre�lane mianem obrony Cz�stochowy. �cigalim te� Turka i oczywi�cie �cigalim po polsku, na w�asnych �mieciach zebrali�my w ty�ek, z ma�ymi wyj�tkami (Chocim) i dopiero trzeba by�o jecha� do Wiednia by pobi� Turczyna. Wiecie kto to zrobi�? Zrobi� to niejaki Jan III Sobieski, dla mnie w�dz jakich ma�o, ale pos�uchajcie opowie�ci w stylu pos�a Kurskiego.  

Ot� dla prawdziwych Polak�w Sobieski powinien by� zdrajc�, bo to nie kto inny jak on, podda� si� Szwedom, ma�o z�o�y� przysi�g� na wierno�� kr�lowi i uwaga......zosta� wcielony do armii szwedzkiej. Wielu potomk�w Jana III powinno si� zastanowi�, nad rozpocz�ciem kariery politycznej, bo pose� do tych informacji dojdzie bez trudu, a pradziad w szwedzkiej armii, to ha�ba dla wnuk�w. Wojny wynikaj�ce z powszechnego ba�aganu w Polsce, wyczerpa�y ojczyzn� i wycisn�y jak cytryn�, obrazu rozpaczy dope�nili Sasi, za kt�rych mo�na by�o je�� pi� i popuszcza� pasa. Po takim rozpasaniu przyszed� kr�l Stanis�aw August pr�bowa� troch� zmieni� mentalno�� Polak�w, troch� literatury, kultury, przepis�w prawa (Konstytucja 3 maja), ale to si� Polakom na tyle nie spodoba�o, �e postanowili da� odp�r cywilizacji, skrzykn�li si� w czym� na wz�r `paktu stabilizacyjnego' PiS, Samoobrona, LPR (konfederacja barska) i zacz�li wprowadza� polskie obyczaje oczywi�cie ze szlachetnymi has�ami obrony narodu i wiary katolickiej. Dzia�ania konfederat�w by�y znaczone bezsensownie przelewana krwi� i to krwi� polsk�, awanturnicy wszczynali wojny domowe i z s�siadami, kiedy dostali w ty�ek od Kozak�w, poszli na Ukrain� licz�c na pomoc Turka, ale zako�czy�o si� to powstaniem ch�opstwa i rzezi� 200 000 Polak�w i �yd�w. W Polsce panowa�a podobna do dzisiejszej atmosfera,zrywanie sejm�w, negowanie konstytucji i tak doprowadzono do kolejnej konfederacji zwanej Targowic�, kt�ra ostatecznie wbi�a n� w plecy w�asnej ojczy�nie. D�ugo nie trzeba by�o czeka� aby z g�upoty i warcholstwa Polak�w skorzysta�a Rosja, potem Austria oraz Prusy, kt�re to pa�stwa podzieli�y Polsk� mi�dzy siebie i od tego momentu, a� do XX wieku Polska znikn�a z mapy Europy. By�o w tak zwanym mi�dzy czasie per� wydarze�, to znaczy dwa kolejne rozbiory, par� powsta�, kt�re nie mia�y wi�kszego sensu, na moment Francuz Napoleon przywr�ci� nadziej� tworz�c namiastk� Polski w postaci Ksi�stwa Warszawskiego, ale a� do czasu I wojny �wiatowej og�lnie by� to okres n�dzny.  

Polska zacz�a odzyskiwa� niepodleg�o�� od 1918 roku, w�wczas odby�o si� jedyne w historii Polski powstanie zako�czone sukcesem - Powstanie Wielkopolskie. Polska powoli si� odradza�a, powo�ywano organy pa�stwa i stworzono ma�a konstytucj�, ale oczywi�cie jak to w Polsce d�ugo spokoju nie by�o. Skoro nie by�o spokoju s�siedzi upomnieli si� o swoje ju� w 1920 roku, na szcz�cie, czy te� cudem rosyjskiemu naje�d�cy dano odp�r i Polska zn�w by�a Polsk�. Czy to co� nauczy�o Polak�w? Nic!! Wewn�trzny chaos, warcholstwo, darcie narodowego sukna, obrady sejmu podobne, albo i jeszcze gorsze do obecnego, zamach i zab�jstwo prezydenta Narutowicza zako�czone w p�niejszym czasie innym zamachem - majowym. W 1926 roku Pi�sudzki uzna�, �e przy tak durnym narodzie, kt�ry nie potrafi wyci�ga� wniosk�w z w�asnej g�upoty, mo�na zapomnie� o demokracji i bardzo s�usznie wprowadzi� sanacj�. Niestety mimo wysi�k�w Pi�sudzkiego Polska ponownie straci�a niepodleg�o�ci, cho� trzeba uzna�, �e w wyniku geopolitycznej sytuacji w Europie i tylko w cz�ci pewnemu ba�aganowi i u�a�skiej fantazji. W 1939 roku podzielili si� Polsk� Niemcy i bolszewicy i tak zn�w na 5 lat by�o po Polsce. Dopiero w�wczas gdy Polacy stracili ojczyzn� zacz�li p�aka� i jednoczy� si� w b�lu. I tak nie masz narodu na �wieci, kt�ry przela�by tyle krwi by odzyska� niepodleg�o��, niestety by�a to w niema�ej cz�ci krew przelana bez sensu i w wyniku politycznej awantury. Do�� wspomnie� Powstanie Warszawskie jedyne w Europie tego typu przedsi�wzi�cie, kt�re z g�ry by�o skazana na niepowodzenie, a mimo wszystko znale�li si� tacy, co pos�ali dzieci z butelkami z benzyn� na Tygrysy. To szale�stwo zako�czy�o si� �mierci� wielu tysi�cy m�odych, warto�ciowych ludzi, kt�rzy mogli s�u�y� Polsce jako opozycja dla bolszewickiej nawa�nicy, w wyniku walk zmieciono 25% powierzchni Warszawy, dalsze 35% Niemcy potratowali miotaczami p�omieni, dzia�a dope�ni�y ko�cowe dzia�ania wojenne i wynik by� na poziomie 85% zniszczenia miast. Zniszczenia dorobku kulturowego, zniszczenie architektury miasta, a przede wszystkim bezsensowna �mier� m�odych Polak�w, to dorobek politycznej awantury. Dla por�wnania miasto Krak�w, zosta�o wyzwolone niemal bez zadrapania, zachowa�y si� wszystkie zabytki i �ycie Polak�w, dzi�ki zdrowemu rozs�dkowi.  

Po wojnie na wiele lat w�adz� przej�o obce mocarstwo, niejaki ZSRR i polscy delegaci tego mocarstwa. By� to kolejny czarny okres w historii Polski. Prze�yli�my wielu przyw�dc�w kompromituj�cych siebie i Polsk�, kilka zryw�w obywatelskich i kulminacj� walki z komun� w 1980 roku. Posta�a Solidarno�� i sta� si� cud Polak szed� obok Polaka, intelektualista z robotnikiem. Wprawdzie brutalnie to przerwano stanem wojennym, ale ju� w 1989 roku sta� si�, inny najwi�kszy cud w historii Polski. Oto po raz pierwszy bez rozlewu krwi Polak usiad� do sto�u z innym Polakiem, by nie drze� sukna, a porozumie� sie do przysz�o�ci Polskiej. To wydarzenie doprowadzi�o bez wojny domowej i jakiejkolwiek innej przemocy, do wolnej demokratycznej Polski, zerwania wi�z�w komunistycznych i bolszewickich. I jak my�licie ile Polak wytrzyma�, by nie nazwa� tego jednego z najwi�kszych wydarze� nie tylko w Polsce, ale we wsp�czesnej historii Europy, zdrada narodow� i spiskiem antypolskim. Nied�uga lat kilka, owoce tej diagnozy zbieramy do dzi�. Od 17 lat Polak �ciga Polaka na o�lep, a s�siedzi si� przygl�daj�, nikt nie zamierza napada� na Polaka, ale upokarza go w inny spos�b. Zatrudni zdesperowanego i pogubionego w historii do zbioru truskawek za par� cent�w, uk�adania azbestu, tudzie� zmywania gar�w.  

Napisa�o si� tego troch�, ale to i tak du�y skr�t, bardzo du�y, pora na point�, jednak zanim pointa, to proste pytanie. Co to ma wsp�lnego z przezywaniem naszego prezydenta per `kartofel'. Ot� ma to wiele wsp�lnego, bo tylko Polak, kt�ry nie ma do siebie i w�asnej historii dystansu, mo�e robi� spraw� narodow� z g�upoty i pospolitego chamstwa. Trzeba by� wyj�tkowym megalomanem, aby postawi� szczeniack� inwektyw� jako racje stanu. Trzeba by� wyj�tkowo ma�ym, ale nie fizycznie, a wewn�trznie, duchem i rozumem, by artyku� niskich lot�w uzna�, za obraz� majestatu. To typowo polskie zachowanie, tu ju� kulbaczy si� konie, przypina pi�ra do ramion i macha szabelk� po lufach. Wolniej wolniej wstrzymaj konie Polaku, i pos�uchaj co ci powiem. Pointa! Historia twojego kraju, to historia twojej g�upoty, pami�taj Polaku, �e ochrzci� cie Czech, nawraca� Krzy�ak, kt�rego sam sprowadzi�e�, pierwszego rozbioru dokona� tw�j w�asny w�adca dziel�c Polsk� na dzielnic�, a ten co sio�a zamieni� w miasta, nie jest tak wa�ny jak ten co polskie dzieci w Warszawie pos�a� na rze�. Pami�taj Polaku, �e trzeba by�o Litwina by wyzwoli� ci� z krzy�ackiej niewoli, �e trzeba by�o Francuza by da� ci namiastk� polsko�ci w Warszawie. Pami�taj Polaku, �e gdy� po stuleciach odzyska� niepodleg�o��, pierwsze co zrobi�e� to zrywa�e� sejmy, ustrzeli�e� w�asnego prezydenta i trzeba by�o sanacji, �eby ci� posadowi� twardo na ziemi. Historia twojego kraju, to historia twojej g�upoty i pr�by cywilizowania ci� przez inne narody, a ty zaraz powiesz, �e ja zdrajca i kosmopolita, ty zaraz nastawisz Chopina i do romantycznej nuty b�dziesz szuka� w `Dziadach' czterdzie�ci i cztery, szaty dar� b�dziesz i krzycza� jam Polak prawdziwy i po bo�emu �yj�, polskiej s�ucham nuty i polskim racz� si� s�owem. Racz si� rodaku, tylko pami�taj, �e s�uchasz Poloneza napisanego prze p� Francuza i czytasz poezj� p� Litwina.  

PS tekst pisany w po�piechu, by� mo�e pojawi�y si� jakie� nie�cis�o�ci historyczne, za kt�re przepraszam, ale historia jest tu tylko t�em, dla istoty sprawy.Matka_Kurka 2006-07-04 13:02
G�os�w: 204
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=228

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Laksacja g�owy pa�stwa nie powinna byc przedmiotem kpin, a g��bokiej troski!
Po co to zamieszanie? Informowania czy te� nie o stanie zdrowia prezydenta zale�y od przyj�tego modelu dyplomacji. Na przyk�ad Francuzi i Niemcy wiedz� wszystko o zdrowiu swojego przyw�dcy, ale wiemy kto stoi za tymi narodami, lewacko-liberalna nawa�nica i do czego to doprowadzi�o, �lub�w gej�w i zamieszek w kolorowych dzielnicach. W Polsce mamy swoje standardy i wcale nie s� to zasady nowe w mi�dzynarodowych stosunkach. Na przyk�ad nikt nie wiedzia� jaki jest stan zdrowia nast�puj�cych d�entelmen�w, kt�rzy w tajemnicy zmarli, prawdopodobnie na atak serca: Jurij W�adimirowicz Andropow, Konstantin Ustinowicz Czernienko, czy cho�by nasz pierwszy w powojennej historii prezydent Boles�aw Bierut. Poczytajcie sobie troch� historii w�asnego i innych narod�w, a dopiero potem pyskujcie do g�owy pa�stwa. Poza tym jak premier Marcinkiewicz powiedzia�, �e sprawa jest powa�na, to chyba jest i �e si� stanie na nogi za 4 dni, to stanie. Nie wiem wprawdzie jak� powa�na chorob� da si� wyleczy� w cztery dni, ale premier ma wi�cej danych, uk�ad walczy o wp�ywy, kto mo�e wykluczy�, �e nie zatruwa organizmu m�a stanu zwi�zkami rycyny lub genetycznie modyfikowan� �ywno�ci�, wystarczy wprowadzi� antygen do pasztetu drobiowego, kt�ry wchodz�c w reakcj� z rycynusem, parali�uje organizm na kilka dni. Dziwi� si� tylko, �e w zast�pstwie nie polecia� brat, nikt by nawet nie zauwa�y� r�nicy, nikomu nie rzuci�aby si� ta zmiana w oczy i uszy, mo�e z wyj�tkiem pierwszej damy, kt�ra niestety rzuca si� na wszystkie zmys�y. Tak czy siak, pomy�lcie troch� i poczytajcie zanim si� zaczniecie wypowiada�, a o kursach walut w relacji dolar/euro i o konsekwencjach na rynkach paliw przysz�o wam do g�owy?! Nie mieszajcie si� do polityki, to dla was za trudne!

PS Matko boska, �eby tylko nie by�o przerzut�w zaburze� na inne uk�ady, o�rodkowy mechanizm nerwowy i rdze� przed�uzony, nie daj boze przysadk�.Matka_Kurka 2006-07-03 15:20
G�os�w: 83
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=231

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha