Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825088
ods�on: 2103108

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


jest taki kraj


IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr�lem, a radiowozy rozwo�� pizz� i col�!
Jest taki kraj gdzie pos�owie w sejmowej kaplicy modl� si� o deszcz, kobietom weterynarze podaj� sekretarkom wczesnoporonne �rodki dla byd�a, dyrektorem jednego z najwi�kszych bank�w zostaje nauczyciel fizyki, a kr�lem tego kraju Jezus Chrystus. W tym kraju premierem jest recydywista, ministrem rybo��wstwa kibic �ylety, ministrem edukacji jest facet, kt�ry m�wi `w�anczam', a jego ojciec twierdzi, �e smok wawelski by� dinozaurem. W tym kraju prezydentem jest bli�niak, a premierem jego brat,, ministrem sprawiedliwo�ci jest s�dzia prze�laduj�cy opozycj� w totalitarnym systemie, ministrem spraw zagranicznych pani, kt�ra nie odr�nia manifestu 22 lipca od Unii Lubelskiej. Marsza�ek tego kraju domaga si� degradacji genera�a, kt�ry ma krew na rekach i jednocze�nie odwiedza w wi�niu innego genera�a, kt�ry krwi ma kilkaset razy wi�cej i nie tylko na r�kach. Rz�d tego kraju poda� ca�emu �wiatu list� agent�w s�u�by specjalnych i kontrwywiadu, reszt� w najbli�szym czasie poda prezydent tego kraju. Kandydat na szefa banku narodowego, powo�any przez cz�owieka, nieludzko kalecz�cego ojczysty j�zyk, jest profesorem, kt�ry nie zna j�zyka angielskiego, cho�by na poziomie podstawowym. WQ tym kraju ministrowie u�ywaj� policji jako taks�wkarzy i roznosicieli pizzy, po czym bez �enady opowiadaj� przed kamerami o odruchach serca, pozbawionych symptom�w my�lenia i przyzwoito�ci.

Ponad 50% pos��w z koalicyjnej partii ma prawomocne wyroki s�dowe lub ich sprawy s� w toku. Jeden z klub�w wspomagaj�cych rz�d jest zbieranin� pos��w, kt�rzy zostali usuni�ci z r�nych partii i za r�ne afery, za awantury w miejscach publicznych, jazd� samochodem pod wp�ywem alkoholu, podejrzenia o pedofili�, powo�ywanie si� na znajomo�ci z ministrem sprawiedliwo�ci celem oddalenia egzekucji komorniczej itd., itp. W tym kraju szef kancelarii prezydenta wylatuje za wsp�prac� z baronem lewicowej partii, z kt�rym prowadzi� jako wsp�lnik podejrzane interesy, a nast�pnie trafia do gabinetu prezesa rady ministr�w w roli doradcy. Rz�d tego kraju odwo�uje si� do warto�ci katolickich i jednocze�nie gloryfikuje o�rodek medialny, kt�rego dzia�alno�� wielokrotnie by�a krytykowana i uznawana za szkodliw� przez stolic� apostolsk�. W tym kraju najwi�kszym szacunkiem obdarza si� �ydowsk� Matk�, �ydowskiego syna, matk� nazywa si� Kr�low� Polski, trwaj� prace sejmowe nad koronowaniem syna i temu krajowi nie przeszkadza w katolickim radiu szczu� �yda, a zbrodnie holokaustu uwa�a� za przemys�.  

Wszystkie opisane walory tego kraju sk�adaj� si� na og�lny obraz zwany przez tw�rc�w kraju, rewolucja moraln� na szcz�cie ten kraj nie istnieje, ten kraj jest snem ko�tuna `nieroztropnego wiejskiego Jasia' i jego brata bli�niaka prowincjusza bigota z �on�. Ja w tym kraju nie mieszkam, ja do tego kraju si� nie wybieram, zreszt� do tego kraju wybra� si� nie mo�na, ten kraj sam odwiedza, ale tylko chor� wyobra�nie jego nieistniej�cych w�adc�w i obywateli. W chorej wyobra�ni nieistniej�cych obywateli rz�dzonych przez nieistniej�cych w�adc�w senatorami mog� zosta� konie, ministrami edukacji analfabeci, premierami recydywi�ci, ministrami sprawiedliwo�ci oprawcy,  pos�ami zaklinacze deszczu, to wszystko mo�e powsta� w wyniku moralnej rewolucji i nazywa� si� IVRP, ja si� trzymam od tego z daleka, to nie m�j kraj. Urodzi�em si� w kraju, kt�ry ma tyle wad, �e zliczy� niepodobna, w kraju gdzie �yje si� ci�ko, a obywatele bywaj� wredni, kraj nazywa si� niepozornie - Polsk� i po mimo wielu zastrze�e�, t� ma zalet�, �e nie ma nic, ale to zupe�nie nic wsp�lnego z IVRP.

Matka_Kurka 2006-12-22 20:00
G�os�w: 85
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=660

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  A w kraju tym nie b�dzie dobrze, bo co dzie� s�ycha� modlitw� o to by by�o �le !
Jest taki kraj, kt�ry zosta� zbudowany przez awanturnik�w i poszukiwaczy z�ota, w tym kraju niemal co drugi prezydent by� uwik�any w ciemne interesy. Jeden zleca� mafii zabicie dyktatora z Kuby, inny pods�uchiwa� swoich konkurent�w politycznych, a jeszcze inny przyja�ni� si� z rodzina najwi�kszego terrorysty. Niestosowno�ci� by�oby wspomnie�, �e by� taki prezydent, kt�ry zaliczy� ledwie par� chwil rado�ci ze sta�ystk�, by�oby gdyby nie fakt, �e ta afera paradoksalnie okaza�a si� najbardziej spektakularn�. Ten kraj, o kt�rym mowa jest potentatem, gigantem gospodarczym, politycznym, militarnym.

Jest taki kraj, gdzie jeden facet zarz�dza 80% rynku medialnego, a jednocze�nie pe�ni� funkcj� premiera. W kraju tym nie wybudujesz mostu, nie zarobisz na gondoli, ani taks�wce, je�li nie odpalisz dzia�ki mafii. W tym kraju by�a najwy�sza inflacja w Europie. Jednak ten kraj to kraj artyst�w, in�ynier�w, najbogatszej ligi pi�karskiej. �yj�c w tym kraju mo�na by� dumnym z bogactwa kulturowego i cywilizacyjnego, mo�na przejecha� si� Ferrari, zwiedzi� zabytki.

Jest taki kraj, kt�ry nie potrafi� upora� si� z w�asn� to�samo�ci�, swego czasu wi�kszo�� obywateli tego kraju da�o si� porwa� idiotycznej ideologii i ruszy�o z bagnetami na Europ�, by mordowa� i gwa�ci� w imi� nadcz�owiecze�stwa. W tym kraju po ca�ym szale�stwie niemal wszyscy obywatele zapomnieli o ideologii, z historii wyci�gn�li wnioski i teraz je�d�� Mercedesami po autostradach r�wnych jak st�.

S� dwa takie kraje, kt�re przez spor� cze�� swojej historii tak naprawd� nie istnia�y. Oba te kraje nie potrafi�y zadba� przez wieki o swoje dobro, wiecznie uwik�ane w politycznej i religijnej dyspucie i konfliktach z innymi narodami. Obywatele tych kraj�w emigrowali do innych kraj�w i o dziwo robili wielkie kariery jako arty�ci, naukowcy, specjali�ci w wielu dziedzinach. Kraje te to Polska i Izrael, o ile w Izraelu obywatele s� solidarni i walcz� z zagro�eniem zewn�trznym, poniek�d sami prowokuj�c te zagro�enia, o tyle w Polsce historia i permanentny stan zagro�enia jest podsycany przez samych Polak�w. I tak to co W�osi stworzyli mimo mafii i monopolu ��e - medi�w, to co Amerykanie zbudowali mimo podejrzanej proweniencji pierwszych obywatelii wielkich afer politycznych, to o czym Niemcy nie zapominaj�c o przesz�o�ci potrafili odbudowa� i przebudowa� w czasie tera�niejszym u nas jest ci�gle poza zasi�giem. Dlaczego tak si� dzieje? Przecie� W�ochom nie przeszkadza�a hiperinflacja, zmiany rz�d�w w ka�dym roku, mafia, monopol medialny i par� innych patologii. Amerykanom nie przeszkadza�y afery, przy kt�rych nasze skandaliki, to pensjonarskie wpadki, Niemcom nie przeszkadza tragiczna i wstydliwa historia by budowa� tera�niejszo��. Ot� dzieje si� tak dlatego, �e te kraje zbudowali obywatele nie zwa�aj�c na polityk�w, mafi�, afery i wyci�gaj�c wnioski z historii. A Polsk� zawsze budowali i buduj� politycy, ideolodzy, arcykap�ani chodz�cy po wsiach ze �wi�tymi obrazami, dlatego je�dzimy Polonezem Truckiem czekaj�c na Mesjasza, kt�ry sprawi aby Polska by�a Polsk�. Tu nie sprz�ta si� w�asnego podw�rka, tu si� p�ot podpiera �erdzi� i owija drutem, tu historia jest najwa�niejsza i stoi w miejscu, tu nie mo�na odwiedzi� wielkich dzie� architektury, tu zwiedza si� cmentarze, gdzie le�� bohaterskie dzieci wys�ane przez politycznych b�azn�w, by walczy� z Tygrysami benzyn�. Tu nie ma gospodarki, tu jest ideologia, modlitwa w intencji zgonu wrog�w, a i choroby przyjaci� nierzadko, tu jest POLSKA, tu si� nie pracuje, tu si� liczy na cud lub st�d ucieka. To tyle tytu�em kto by�, a kto nie by� z twarzy wredny. A lustracji nie b�dzie, b�dzie to co jest lub jeszcze gorzej, b�dzie tradycyjny narodowy lincz ofiar sytemu, przy gromkim �miechu kat�w normalka.
Matka_Kurka 2006-08-12 19:05
G�os�w: 56
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=197

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha