Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825088
ods�on: 2103108

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


gospodarka


Nazywam si� spo�ecze�stwo i o�wiadczam, �e ja te� chc� odpocz�� od IVRP!
W ka�dym innym kraju UE, gdzie rz�dz�cy politycy wp�ywaj� na gospodark�, po takich jase�kach z ministrem finans�w, by�oby permanentne trz�sienie ziemie, kryzys po kryzysie. Tymczasem w IVRP po zmianie w ci�gu 8 miesi�cy 5 ministr�w finans�w: Lubi�ska, Gilowska, ziutek od Kazimierza, ziutek od Jaros�awa, zn�w Gilowska, constans, a nawet wzrost. W Polsce inwestorzy wiedz�, �e PiS ma gospodark� w g��bokim powa�aniu i jest to jedyny obszar, do kt�rego si� nie dotyka. Inwestorzy post�puja z Polska jak z Chinami, czy Rosj�, wiadomo kto tam rz�dzi, ale trzeba zamkn�c oczy i robic swoje, bo rynek jest atrakcyjny. Tym sposobem, dzi�ki Bogu i ignorancji PiS, mamy co� na wz�r podziemnego liberalizmu, rz�dz� socjali�ci, a gospodark� steruj� inwestorzy,"niewidzialna r�ka rynku". Kiedy Balcerowicz b�d�c ministrem finans�w kichn��, zmienia�y si� ceny walut, kiedy Hausner zmienia� Ko�odk� by� ruch na gie�dzie. Czy dzi� na kimkolwiek robi wra�enie zmiana ministra finans�w, nic zero, nawet prasa i portale podaja t� informacj� na 4 stronie.  Kiedy czytam te wszystkie gimnazjalne komentarze, jak to Polska ro�nie w si��, a ludziom �yje si� dostatnio, wzrasta PKB, spada inflacja (ju� nie spada), a wszystko dzi�ki naszemu prezesowi, co a� serce boli kiedy si� patrzy, jak si� stara �eby jemu i bratu by�o dobrze. My�l� sobie, �e by� mo�e to jest jaka� szansa dla Polski, ten rz�d gospodarczych ignorant�w, i to szansa podw�jna. Po pierwsze jest oczywiste, �e ci populi�ci wyr�n� si� mi�dzy sob�, wodzowskie partie LPR, PiS, SO musza sie prze�ciga� w idiotycznych pomys�ach, bo inaczej trac� racj� bytu. Wcze�niej czy p�niej w tej pogoni za w�asnym ogonem zakr�c� si� na �mier�, zawrot�w g�owy ju� dostali. Wyrzucaj� Gilowsk�, potem przyjmuj�, potem zmieniaj� ustaw� by jej nie wyrzuci�, nie wiadomo co zrobi� jak RIP si� odwo�a, a s�d II instancji zmieni wyrok. Czysta b�azenada. Zaj�ci wieczn� rozgrywk� na wszelkich mo�liwych boiskach, populi�ci odpuszczaj� najwa�niejszy dla Polski stadion i wbrew pozorom, to s�u�y nam wszystkim doskonale. Gospodarka, zgodnie z zasad� radykalnego liberalizmu, kt�ra wyklucza jakikolwiek interwencjonizm pa�stwa i kt�ra o dziwo realizuje si� na naszych oczach, po raz pierwszy �yje swoim �yciem, biznes olewa polityk�w, bo wie, �e ci nawet gdyby chcieli nie wiedza jak im zaszkodzi�. Tyle dobrego w tym cyrku, na szcz�cie to nie moje ma�py i nie m�j cyrk.Matka_Kurka 2006-09-08 14:55
G�os�w: 61
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=114

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Bu�garia i Rumunia wyprzedzi�y nas w poziomie inwestycji. Yes, Yes, Yes!!!
Wczoraj w "warto rozmawia�", w programie o kt�rym w zasadzie nie warto m�wi�, kilku profesjonalnie zajmuj�cych si� ekonomi� i finansami ludzi zmia�d�y�o pan�w natchnionych endek�w nie daj�c si� wci�ga� w polemik� ideologiczn�, a puszczaj�c d�uga seri� fakt�w, podpartych wiedz�. Pan minister i obiektywny prawicowy redaktor miotali sie jak w ukropie, z braku  argument�w chcieli od�piewa� hymn narodowy, mo�e nawet zaprosi� s�ynnego by�ego tenora PO, jednak po tym jak prowadz�cy zosta� wy�miany z powodu sztubackich materia��w pe�nych b��d�w i fa�szywych tez, kt�re przygotowa� na temat bankowo�ci i koncentracji kapita�u, a panu ministrowi rzucono w twarz Bu�gari� i Rumuni� jak przyk�ady kraj�w wyprzedzaj�cych Polsk� pod wzgl�dem inwestycji, patriotyzm przygas�. W zasadzie powinienem odczuwa� dzik� satysfakcj� z powodu kompletnego blama�u narodowc�w, jednak kiedy sobie uzmys�owi�, �e dw�ch dziennikarzy zagoni�o w kozi r�g wiedz�, znajomo�ci� fakt�w i argumentacj� wiceministra, kt�ry ma kszta�towa� rozw�j Polski, jako� odpu�ci�a mnie tradycyjnie polska rado�� z powodu wzd�cia krowy s�siada. Zupe�nie na uboczu tego programu siedzia� sobie skromniutki Pan ekspert, kt�rych tak si� boi IVRP, bo jak wiadomo autorytety to zagro�enie dla mas i przy ka�dej najmniejszej pr�bie rzucenia widzom demagogii punktowa� pana redaktora z ministrem, tak celnie, �e w �adnym przypadku nie odby�o sie bez liczenia. To by� nier�wny pojedynek zako�czony totaln� kompromitacj� ministra i `obiektywnego' prawicowego dzinnikarza.

p.s. �piesz� si�, przepraszam za chaos.Matka_Kurka 2006-03-21 08:37
G�os�w: 59
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=391

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha