Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825088
ods�on: 2103108

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


elektoratVideo na youtubeAby przetrwa� w tym rz�dzie trzeba mie� mentalno�� i inteligencj� ko�cho�nika!
Ostatnia faza rewolucji, rewolucja prze�uwa w�asne dzieci, okaza�o si�, �e wr�g czai� si� w obozie partii, towarzysz Ludwik, towarzysz Radek i towarzysz kamandir to trocki�ci na us�ugach imperialnej korporacji Czystka po��czona z samokrytyk� okresu b��d�w i wypacze�, dwa ba�wanki ta�cz� twista, politbiuro dr�y, tylko ni�si maj� szanse, tylko wierni le�� krzy�em, ci przetrwaj�. Trzeba mie�� pe�en pakiet cech aby wytrwa� przy wodzusiu, brak godno�ci, wazelina ociekaj�ca po brodzie i innych otworach cia�a, kompletne samoupodlenie gwarantuje posadk� i t� niesamowite poczucie misji dziejowej, polegaj�ce na wyci�gni�ciu z kompleks�w jego ogrowsk� przykr�tkaw� mo��.

Narody cywilizowane zawsze chcia�y mie� przyw�dc�, kt�ry by�by okazem doskona�o�ci, p�bogiem, kim� kto jest najlepszy, najm�drzejszy lub chocia� naj�adniejszy z ca�ego narodu. To naturalna ludzka t�sknota do doskona�o�ci, nar�d chce widzie� w swoim liderze to co tak naprawd� nar�d sam by chcia� posiada�, a czego mu w mniejszym lub wi�kszym stopniu brakuje, czyli nar�d chcia�by naby� wspomnian� m�dro��, urod�, si�� itd. Kiedy w USA wybiera si� prezydenta kandydaci s� przesiewani na wszelkie mo�liwe sposoby i kryteria. Nie ma mowy aby Amerykanie na swojego przyw�dc� wybrali faceta 158 cm, przypominaj�cego co� po�redniego mi�dzy kucem i ogrem. Wynika to z prostej przyczyny, Amerykanie chc� pokaza� �wiatu prezydenta idealnego, tak idealnego jak idealna jest Ameryka w ich mniemaniu. Je�li ju� nie ma co najmniej 180 cm, to na pewno musi by� wysportowany, je�li nie jest profesorem, to na pewno powinien sko�czy� presti�ow� uczelni�. Pod lup� idzie �ona kandydata i jej dotycz� te same kryteria, Amerykanin chce pokaza� �wiatu I dam� Ameryki, kt�ra je�li nie przypomina modelki, to na pewno wie jak si� ubra�, jak chodzi�, jak si� ustawi� do kamery i ponad wszelka w�tpliwo�� nie paraduje z reklam�wk� w czasie oficjalnych wizyt, kt�re zaczynaj� si� od momentu wej�cia na lotnisko.  Nie mia�by najmniejszych szans nie tylko w wyborach prezydenckich, ale w wyborach na szeryfa, w najbardziej zapyzia�ej wiosce teksa�skiej, facet kt�ry ma 158 cm wzrostu, ze sportem mia� kontakt tylko w postaci popularnej marki papieros�w, jest starym kawalerem, mieszka od 58 lat z mam� i kotem (koty zmienia). Taki kandydat na szeryfa by�by obrazem Ameryki z czas�w wielkiego kryzysu, a Amerykanie kochaj� Ameryk� wielk�, pi�kn�, silna, m�dr�, podobnie kad�ubkowy antysymbol Ameryki wprawi�by w kompleksy nawet kowboja, kt�remu do szcz�cia wystarczy ko�, lasso i muzyka country. Oczywi�cie ju� s�ysz� kontrargumenty, jakie to p�ytkie pisanie, czepianie si� wzrostu, urody, to popkulturowe be�kotanie, polityk ma by� sprawny i skuteczny, patriota, bogobojny itd., nie lalk� Barbie. Mo�e bym si� zgodzi� z takim tolerancyjnym rozumowaniem, ba to rozumowanie nosi nawet cechy wznios�ej filozofii, tyle �e produktem tej filozofii nie jest m�drzec kostropaty, ale nad m�drcami, a wiejski filozof o mentalno�ci kmiecia p�analfabety.  

Dlaczego w Polsce nie wybiera si� przyw�dcy tak jak w Ameryce? Odpowied� jest prosta, cho� dwucz�onowa. Pierwszy cz�on odpowiedzi, to polska mentalno��, Polak nie cierpi kiedy co� lub kto� jest od niego m�drzejsze, �adniejsze, wie lepiej, albo jest wy�sze. Polak chce by jego przyw�dca by� g�upszy od niego, by� brzydszy, na pewno nie bogatszy i nie posiadaj�cy �adniejszej �ony. Dlatego Polak wybiera takiego przyw�dc�, kt�ry niczym od Polaka si� nie wyr�nia, w zasadzie idealny jest taki, co jest od Polaka znacznie mizerniejszy, to Polakowi poprawia nastr�j. Drugi cz�on odpowiedzi to poczucie jedno�ci w dokopywaniu innym Polakom, kt�re uzyskuje si� drog� wskazania Polak�w niepolskich i zaszczucia ich na �mier�. Przyw�dc� ma szanse zosta� ten, co powie Polakowi, �e jego nieszcz�cie jest wynikiem szcz�cia innych Polak�w, kt�rzy tylko dlatego s� szcz�liwi, bo s� zdrajcami, tylko dlatego s� bogaci, bo s� z�odziejami i tylko dlatego si� u�miechaj�, bo �miej� si� z nas pokrzywdzonych przez zdrajc�w i z�odziei. I to w zasadzie ca�a procedura, w wyniku kt�rej zakompleksieni Polacy wybieraj� zakompleksionego przyw�dc� i od tego momentu zaczyna si� ich wsp�lny dramat. Cz�owiek malutki, groteskowy, brzydki i nieszcz�liwy musi zrobi� wok� siebie niema�o zamieszania, aby kto� go zauwa�y� co zdecydowanie go uszcz�liwia i tak te� czyni ma�y cz�owieczek. Ka�dego dnia musi przypomnie� o sobie kolejn� zadym� wok� w�asnej ma�o�ci, a to ministra wymieni dla �artu w�a�ciwie, a to rzuci jakim� oskar�eniem na innego polityka, by trzy miesi�ce p�niej proponowa� mu ministerstwo, wymy�li jaki� uk�ad i b�dzie domniemywa� kto jest jego cz�onkiem i tak w ko�o Macieju, Malutkiego cz�owieczka nie wida�, malutki Cz�owieczek chowa si� przed kamerami i trudno mu si� dziwi�, malutki cz�owieczek zza winkla, w krzaczkach siedzi i si� odgra�a, �e nam jeszcze poka�e, �e on jest najlepszy od 1989 roku. Malutki ludzik nie rozumie, �e wielcy ludzie szacunek wzbudzaj�, a ma�e zakompleksione istoty szacunku si� domagaj�. Maluch nie pojmuje r�wnie�, �e podskakuj�c jak kauczukowa pi�eczka odbija si� co i rusz od kolejnych �cian ludzkiego �miechu, pogardy i obrzydzenia. Gdyby cho� na chwil� opr�cz czapki niewidki za�o�y� knebel i dzwoni� sobie w swojej katedrze pocichu podkochuj�c si� w Hannie G.W. mo�e zosta�by mu wybaczone, ale poniewa� maluch wali non stop  nie w dzwon, a w�asn� czaszk� poszukuj�c kolejnych spektakularnych pomys��w skupiaj�cych uwag� na niewidocznym maluchu, to echo z czaszki si� niesie i odbija o �ciany �miechu. No i kobieta, w tym wypadku cuda mog�aby uczyni� kobieta, albo m�czyzna, taki przystojny, �adny ok�adkowy m�czyzna.

Matka_Kurka 2007-02-09 13:52
G�os�w: 160
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=683

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  W Polsce, partie postkomunistyczne, takie jak PiS, ci�gle maj� spore zaplecze!
Nie wiem kto kogo goni, ale wiem na pewno, nie zerkaj�c w statystyki, �e procentowa odleg�o�� obu partii jest wynikiem starzej�cego si� spo�ecze�stwa i masowej emigracji m�odzie�y. To wszystko wymaga czasu, cierpliwo�ci, zmiany warty. 70 letnie geriatryczne hufce toru�skie zmobilizowane i spreparowane hipnozami z radia, czyni� sztuczne zamieszanie. Ci�gle mamy tak� frekwencj� wyborcz�,�e 5% wcielonych w wyborcze kamasze staruszek, o mentalno�ci janczara, mo�e zdecydowa� o losach milion�w, poniewa� niby rozs�dne miliony uwa�aj�, �e polityka ich nie dotyczy. Jeden manewr, jak g�osowanie przez Internet i postkomunistyczna partia PiS, z komunistycznym s�dzi� i prokuratorem na czele, dostaje �upnia. Tak to ju� jest, �e g�upota zawsze jest w pe�nym rynsztunku gotowa do boju, gdy inteligencja rozleniwiona swoj� przewag� oci�ga si� lub zaniedbuje czynno�ci proste, sk�adaj�ce si� na jedn� z�o�on� ca�o��. Aby dost�pi� `zaszczytu' wst�pienia w szeregi elektoratu PiS ju� na starcie trzeba wy��czy� my�lenie i przybi� sobie na czole, jestem mierny, bierny, ale wierny i uformowany w mas�. PiS ma sta�e zaplecze ko�tu�skich nieudacznik�w, co to uwa�aj�, �e s� biedni nie dlatego, �e podstaw�wka to troch� ma�o aby podbija� �wiata, a dlatego, �e ich Mazur okrad� i zakopa� z�oto pod d�bem na rozstaju dr�g. Czy to nie s� aby pogardliwe sformu�owania? Ale� oczywi�cie, �e s�. Niczym tak w �yciu nie gardz� jak bezrozumnym t�umem zebranym w szar� ko�tu�ska mas�, krocz�c� jak zombie za kolejnymi mesjaszami demagogii. Igranie na emocjach mot�ochu to zaj�cie dla politycznych rakarzy i w tej bran�y rewolucjoni�ci s� bezkonkurencyjni. Tak zwany elektorat PiS, LPR, SO, to taplarscy, kt�rzy maj� pe�ne gacie na widok s�upa �redniego napi�cia i ze zgorszeniem odwracaj� `g�ow�' na widok `baby' w spodniach. Na szcz�cie jest te� tak, �e to mimo wszystko margines, nie ma tu �adnego wzrostu populacji `wstecznej', s� po prostu roszady. PiS przej�� wszystko co najgorsze jako sched� po LPR i SO. Aby odbi� elektorat LPR i SO, to trzeba albo by� bardziej populistycznym, albo bardziej zacofanym, PiS ��czy obie te cechy w jedn� �enuj�c� ca�o��. I w taki oto prosty spos�b wyja�ni�a si� zagadka, kto tu jest inteligentny g�osuj�c na t� czy inn� parti�. Odpowied�? Jest oczywista, oddany g�os na jak�kolwiek parti� jeszcze nikomu potencja�u intelektualnego nie przyda�, ale g�os oddany na parti� tak� jak PiS, LPR, SO nie pozostawia z�udze� co do `potencja�u' intelektualnego wyborcy, to najprostszy test IQ. Sieroty po komunizmie (niech pa�stwo da), ociekaj�ce mi�o�ci� bli�niego' emerytki, mieszka�cy popegeerowskich osiedli, karczki od Romana i ci�gle jeszcze ma�a grupka inteligentnych ludzi, kt�rzy nie wiedzie� czemu nadal wierz� w prawo i sprawiedliwo��, to jest struktura elektoratu PiS. W zasadzie wszystko m�g�bym g�upocie IVRP wybaczy�, wszak g�upota w Polsce jest zjawiskiem powszechnym i codziennym, `by� czas przywykn��', ale jednego wybaczy� ko�tu�stwu nie zdo�am. To niewybaczalne nazywa si� kalanie w�asnego gniazda. Polska po dw�ch latach rz�d�w bigot�w wygl�da jak parapet ratusza po nalocie go��bi i taki wizerunek ogl�da zamorski turysta, kompletny brak patriotyzmu i niechlujstwo. Drugi aspekt pokalanego gniazda, jest r�wnie przykry, w tych warunkach b�d� musia�y �y� nasze dzieci, je�li nie pogonimy robi�cych pod siebie `ptaszk�w' z IVRP, tej stajni moralnej rewolucji i 1000 Herakles�w nie wyczy�ci.

Matka_Kurka 2007-05-04 10:01
G�os�w: 140
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=759

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  To ma�� na szczury dla ciemnego ludu, kupuj�, samruj� i wierz� w uzdrowienie!
Ka�dy kto wie, �e na cia�o zanurzone w cieczy, dzia�a si�a, kt�rej .itd, kto potrafi odr�ni� idyll� od Iliady, myje si� cz�ciej ni� co sobot� i pami�ta z podstaw�wki, �e ta ciecz w wannie to dwie cz�steczki wodoru z jedn� cz�steczk� tlenu, zastanawia si� po co oni to robi� i kto to kupi? Rozumiem wszystkich tych, kt�rzy si� napatrzyli na SLD grabi�ce wszystko co si� rusza i na drzewo nie ucieka i doszli do wniosku, niech ju� b�d� nawet dewoci z nacjonalistami byleby co� w ko�cu w tym kraju si� zmieni�o. To taka normalna reakcja na niemoc, na otaczaj�ca degrengolad�. Sam uleg�em tej pokusie g�osuj�c na senatora PiS tak dla r�wnowagi POPiS, ale dzi� widz� swoj� `owczop�dn�' reakcj� i nikt nie jest mnie w stanie przekona�, po wszystkich �enuj�cych intrygach, jak Lepper recydywista premierem, jak Roman wszechpolski ministrem edukacji, jak ta�my Beger, jak chamstwo i warcholstwo, jak proszki wczesnoporonne dla kr�w, �e ci ludzie u w�adzy nie s� smutn� wizyt�wk� polskiego spo�ecze�stwa. Cz�owiekowi, kt�ry ma cho�by zr�by jakiego� katalogu moralnego, jakiej� etycznej i estetycznej bariery nie do przekroczenia, nie trzeba t�umaczy�, �e �ywot IVRP jest marny jak los kobiety upad�ej stoj�cej pod latarni� z r�a�cem w r�ku. Zatem dlaczego oni nadal to robi�? Odpowied� wbrew pozorom jest prosta i aby jej udzieli� wystarczy zada� kilka pyta� pomocniczych. Dlaczego w Polsce pod blokiem wyrywa si� lusterka, radia, ko�paki? Dlatego, �e Polacy ch�tnie kupuj� trzy razy ta�sze kradzione akcesoria na wszelkiego rodzaju szmelcowiskach, zwanych dla niepoznaki gie�dami. Dlaczego w TV, a� si� roi o tandetnych oper mydlanych, konkurs�w dla uwstecznionych typu audiotele? Dlatego, �e s� wierni i liczni fani tego typu strawy duchowej. W ko�cu dlaczego toru�scy Talibowie walili parasolkami w obronie biskupa esbeka, nazywaj�c 30 letnich �urnalist�w esbekami? Poniewa�, to s� fanatycy, to nie jest patriotyzm, to nie jest religia, to jest typowe zachowanie sekciarskie, w miejsce toku my�lowego, ci�g doktryn wpajanych przy ka�dej wp�acie s�u��cej obronie `polsko�ci'. Dlaczego oni to robi�? Dlatego, �e masy na to czekaj�, masy domagaj� si� takich zachowa�, masy to kupuj�, taki jest gust, mentalno�� i poziom `inteligencji' polskiego spo�ecze�stwa zubo�onego o 2,5 ml ambitnych ludzi, chc�cych �y� inaczej w Irlandii i Anglii.  

Wed�ug bada�, gdyby na Bia�orusi przeprowadzi� w pe�ni demokratyczne wybory �ukaszenka wygra�by je otrzymuj�c od 52 do 65% g�os�w. W Rosji po 80 latach komunizmu prezydentami w ca�kowicie wolnych wyborach zostaj� albo byli pierwsi sekretarze, albo szef KGB, patrz Putin i jest wi�cej ni� pewne, �e po wszystkich pora�aj�cych ludob�jczych wybrykach, po wszystkich przekr�tach na skal� nie spotykan� w �wiecie, jak afery z rop� i gazem, nast�pc� Putina zostanie wyznaczony przez Putina aparatczyk. Zn�w si� ci�nie na usta pytanie dlaczego? I zn�w odpowied� nie jest skomplikowana, a brzmi: `Bo taka jest natura Rosjan, taka jest bizantyjska mentalno�� ludu rosyjskiego, dobry w�adca to taka, kt�ry wska�e i wyr�nie 40 mln wrog�w'. Nie inaczej jest na naszym zrusyfikowanym mentalnie podw�rku. Niestety w Polsce germanizacja przegra�a z rusyfikacj�, `zgermanizowana' wielkopolska b�yszczy pozamiatanymi podw�rkami, wyczyszczonym byd�em rogaty, a zrusyfikowane skrzyd�o wschodnie nadal doi unurzane w �ajnie krowy i wylewa wypatroszone z kogut�w trzewia przed ganek. Od ponad roku nie ma dnia, �ebym, nie s�ysza� pytania, jak to mo�liwe, �e tych ludzi, kt�rzy w tak prymitywny spos�b manipuluj� t�umami popiera nadal 30% z 40% frekwencji? Popiera poniewa�, taka jest polska mentalno�� ugruntowana na przestrzeni wiek�w. Jest rzecz� naturaln�, �e ko�tu�ska, dewocyjna w�adza, poszukuj�ca wrog�w ustroju prawdziwie polskiego, poszukuj�ca w Polsce i za granic�, trafia idealnie w serca polskich ko�tun�w, nierob�w stercz�cych z wyci�gni�ta �ap� po socjalistyczny chleb, kt�rzy swoja n�dzn� wegetacj� materialn� i intelektualna t�umacz�, tym �e 15 lat temu w TV by� agent, Ruski zabra� zegarek, a Niemiec 60 lat temu ukrad� dziadkowi ze stodo�y kwintal owsa i z pokolenia na pokolenie ta krzywda jest piel�gnowana.  
Gdyby spyta� 10 Polak�w, z czym kojarz� si� im Niemcy, co najmniej 6 odpowiedzia�oby, �e z Hitlerem i II Wojna �wiatow�. Mo�e dw�ch wspomnia�oby co� o pot�dze gospodarczej, nie wi�cej ni� jeden o genialnych poetach, filozofach, kompozytorach i co setny pokusi�by si� o proste stwierdzenie, �e Niemcy to nasz s�siad, z kt�rym naprawd� mo�na si� bardzo szybko i korzystnie dla obu stron porozumie�. Zanim us�ysz�, �e zn�w dowalam polsko�ci pisz�c o wszystkim i o niczym, chcia�bym podkre�li� jedn�, rzecz. Pisze o wszystkim, bo aby zrozumie� dlaczego jest jak jest i nic si� nie zmienia, trzeba spojrze� na ca�ego Polaka i ca�a Polsk�, kt�rej racjonalne zachowania na przestrzeni historii mo�na policzy� jedn� d�oni� drwala skr�con� o dwa palce. Mo�na te� postawi� kolejne pytanie. Skoro to takie proste nabi� Polaka w butelk�, r�koma innego Polaka, to dlaczego wszyscy tego nie robi�, jedynie PiS zbiera laury. I w tym wypadku odpowied� jest optymistyczna, podtrzymuj�ca na duchu. Poniewa� by wciska� taki kit Polakowi, jaki wciska PiS, trzeba by� z krwi i ko�ci takim Polakiem, jakiemu kit si� wciska. Na szcz�cie niewielu jest w Polsce demagog�w, kt�rzy sa w stanie zni�y� si� do tego poziomu, zatem o te 30% bija si� narodowo-ludowo-socjalistyczne klony mentalne z PiS, LPR, SO. Nie jest w stanie wcisn�� kitu polskiemu ko�tunowi, dewotowi i ksenofobowi, nikt inny poza innym polskim ko�tunem, dewotem, ksenofobem. Jest w Polsce popyt na PiS i tego rodzaju prymitywizm, bo wyborcza klientela uwielbia podr�owa� miedzy p�kami lumpeks�w z niemieckimi majtkami i krzycze� o polskiej dumie narodowej. A jak jest popyt to PiS ustawia kolejne supermarkety, przykleja bia�o-czerwony neon `Lumpeks polski' i grzmi z megafon�w w rytm szeleszcz�cych niemieckich barchan�w nut� `Warszawskich Dzieci', tudzie� `Bo�e co� Polsk�'. Co to ma wsp�lnego z agentami w TV. Niestety wszystko, od pocz�tku do ko�ca, w ka�dym fragmencie WSZYSTKO!


Matka_Kurka 2007-01-28 10:27
G�os�w: 85
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=678

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Znasz li ten kraj gdzie nim cokolwiek dojrzeje jest skradzione lub zgnije !
Mamy codzienn� niezbedna dawk� polskiej rzeczywisto�ci, dzi� b�dziemy poprawia� sobie nastroje procesem Polki. Kiedy w Polsce b�dzie dobrze? Warunk�w jest wiele, przede wszystkim musi odwr�ci si� trend popularno�ci i nie m�wi� tu o popularno�ci w sensie personalnym, cho� dobrze by�oby, �eby pozycj� najpopularniejszych braci bli�niak�w zaj�y siostry Winiarskie. M�wi� o popularno�ci postaw i zachowa�, o popularno�ci podejmowanie samodzielnych decyzji. Przeci�tny Polak, kt�ry wstaje rano w��cza radio lub TV i zanim p�jdzie do pracy, kt�rej nienawidzi g��wnie z tytu�u g�odowych pensji, ale i og�lnej atmosfery szczucia w walce o byt, us�yszy, �e w kraju nadwi�la�skim kolejny polityk co� ukrad�, a sportowiec dosta� w ty�ek od utalentowanej gwiazdy z Wybrze�a Ko�ci S�oniowej w preeliminacjach, kt�re daj� przepustk� do bara�u ze zwyci�zc� meczu Afga�czyka z Esto�czykiem. Jak ju� si� nas�ucha, �e �yje w kraju, w kt�rym od 1000 lat uda�o si� wygra� jedn� bitw� pod Grunwaldem i wybudowa� 60 km autostrady na bazie tej, kt�ra pozostawili po sobie Niemcy, idzie na�adowany pozytywn� energia, by usi��� za swoj� znienawidzon� obrabiark� lub biurkiem. W pracy spotyka rodak�w, kt�rzy juz wiedz�, o zmasakrowanym przez Wybrze�oko�cios�oniowiczanina polskim sportowcu, wiedz� o kradzie�y 20 mln w procesie nielegalnego odzyskiwania vatu, do tego �ona mia�a okres lub m�� wr�ci� po pijaku, tudzie� dziecko nie chce si� uczy� i b�dzie tyra� jak jego rodzice.  
Z zaci�ni�tymi z�bami i zmru�onymi oczami odb�bni Polak swoje, pewnie do�o�y ze dwie godziny gratis, bo wiadomo to nie komuna, dostawcy czekaj�. Potem wraca Polak do domu w��cza TV i przerzuca kana�y jak ta skopiowana pani z ameryka�skiego spotu i �eby to tylko ten jeden co go wida� na ekranie swoim nieludzkim zawodzeniem odbiera� apetyt, budzi� dziecko i straszy� misia. Oni si� wymieniaj�, oni strasz� na trzy zmiany, a kiedy si� zm�cz� puszczaj� w TV publicystyk� z gatunku, wszyscy nas zdradzaj� i najgorsze jest to, �e nie potrafimy ich z�apa�. Gdy si� ko�czy panel dyskusyjny krzywo u�miechni�ta prezenterka zaprasza na serial  `Polskie drogi', �eby Polak nie m�g� odpocz�� i popatrze� jak gestapowiec masakruje twarz Kazimierza Kaczora, serialowego Kurasia. I jest dzie� nast�pny, radio, praca, nadgodziny, TV, panel, Kura� w drugim odcinku. Poruszanie si� po takiej rzeczywisto�ci mo�e prowadzi� w dw�ch kierunkach, no mo�e w trzech. Pierwszy to frustracja, najcz�ciej odwiedzany szlak, drugi, to depresja, coraz bardziej popularny i trzeci to poro�ni�ty mchem i pokrzywami szlak nazwany `inicjatywa'.  
Nie wiem czy z przyzwyczajenia po 45 letniej wegetacji w ko�chozie z�udnych nadziei, czy po ci�kich ranach odniesionych na wszystkich mo�liwych europejskich i �wiatowych polach walki, Polak nie dzia�a, Polak czeka a� przyjdzie kto� i to zmieni. Jak mo�na Polaka wyrwa� z naturalnego �rodowiska, kt�re jest �rodowiskiem zdegradowanym i wyrugowanym z wszelkiej nadziei. Po prostu trzeba Polaka przeflancowa� z pegeerowskiego zagonu, gdzie coraz bardziej nieudolny ekonom zamiast od�ywek stosuje opryski, na w�asne poletko. Po takim zabiegu potrzebny b�dzie okres aklimatyzacji, w tym celu Polak powinien uprawia� w�asne poletko, a wszelkie zaproszenia s�ane przez pegeerowski zagon zach�caj�ce do powrotu i wsp�lnej wegetacji pod bacznym okiem ekonoma nale�y ola�. Niestety czy tego chcemy czy nie, na uprawiane przez nas poletko zawitaj� chwasty, b�d� obiecywa�, �e pegeerowskie pole podziela sprawiedliwie na r�wne dzia�ki, b�dzie ich ze 3 mln, a do ka�dej dzia�ki darmowa altanka. B�d� m�wi� o r�nego rodzaju kretach, turkuciach podjadkach i nornicach, kt�re dot�d podgryza�y nasze wsp�lne korzenie, b�d� obiecywa� nowe nawozy sztuczne, dotacje dla m�odych upraw i Centralne Biura Antykrecie, b�d� zach�ca� do powrotu do pegeerowskiej macierzy. W takiej sytuacji powtarzamy zabieg olewania i wracamy na swoje poletko. Poniewa� poletko tak czy siak nie jest oderwane, ani od czasu, ani przestrzeni, a tkwi w polskiej tera�niejszo�ci i na polskiej ziemi, nadzoru nie unikniemy. Zawsze b�dzie kto� 'zarz�dza�' ca�o�ci�, co 4 lata trwa nieustanny plebiscyt na stra�nik�w Teksasu, co i rusz nowe ciosy z p�obrotu maj� zapewni� podwy�szenie zbior�w z hektara i odstraszy� wr�ble. W tej chwili zamiast jednego �redniej wielko�ci Chuck'a mamy dw�ch malutkich i s� to wojownicy polskiej szko�y cios�w poni�ej pasa z Klasztoru Toru�skiego, i nie jest to rodzimy Shaolin, raczej bardziej przypomina inn� �wi�tyni� znanego kap�ana Moona. Skoro nie mo�emy unikn�� nadzoru moja propozycja jest nast�puj�ca. Po pierwsze we�my udzia� w tym plebiscycie, po drugie wybierzmy tego co najmniej m�wi o powrocie do macierzy, wybierzmy tego co powie r�bmy swoje, co znaczy uprawiajmy swoje, bo je�li nie p�jdziemy i nie wybierzemy, to powr�ci PGR, powr�c� centralnie sterowane p�onne nadzieje i zn�w polska panczenistka przegra preeliminacje z czarn� per�� Zimbabwe.Matka_Kurka 2006-09-06 09:40
G�os�w: 64
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=120

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Jestem wybitnym polskim socjologiem i wyja�ni� Wam dlaczego PiS wygrywa!
Ka�dego dnia wielu z Polak�w zastanawia si� nad fenomenem PiS, kt�ry zachowuj�c si� kompletnie amoralnie, bez najmniejszej �enady g�osi kazania rodakom. Aby zrozumie� ten fenomen, nie PiS trzeba si� przyjrze� a Polakom, kt�rzy PiS popieraj�. Przeci�tny wyborca PiS to cz�owiek, kt�ry ca�e �ycie przepracowa� w fabryce, by� panem w�asnego losu, chcia� to pracowa�, nie chcia� nie pracowa�, mia� ochot� si� napi�, to si� napi�, pospa�, to si� przespa�. �y� sobie spokojnie, chwali� Gieraka, bo mo�na by�o na lewych pustakach za grosze wybudowa� domek i w Sopocie �piewa�o Boney M. Komuna niespecjalnie mu przeszkadza�a, widzia� �e to bezbo�nicy, ale jak brak�o cementu szed� do I sekretarza i tonem petenta prosi� �askawie: `towarzyszu dajcie 3 worki cementu, to wam stara jak� g� podrzuci'. Nigdy oczywi�cie nie traktowa� przyk�adowy Polak popieraj�cy PiS takiego barteru  jako korupcji i sprzedawania si� w�adzy, ot zwyk�a transakcja  z czego� �y� trzeba. Dzieci ma `przyk�adowy' kilkoro, ka�de potrzebuje, to z fabryki od czasu do czasu trzeba co� wynie��, a �e to komunistyczne, niczyje, to Pan B�g si� nie gniewa, nawet si� cieszy, �e tym komunistom ubywa. Kiedy Polak co sobie upatrzy� w komunistycznej fabryce i przerzuci� w porze �niadania przez p�ot pod znajom� brzoz� przykrywaj�c kufajk�, niecierpliwie czeka� na fajrant. Zdarza�o si� �e inny Polak przyszed� na gotowe i Polakowi zdobycz podbiera�. O wtedy to Polak na Polaku suchej nitki nie zostawi�, ze s��w �agodniejszych z�odziejami ciska�, o s�owach wi�kszego kalibru pisa� niepodobna. Wraca� podminowany Polak do domu i si� zbiera�o, najpierw starej po grzbiecie, potem dziecka po k�tach, na koniec burek przytroczony powrozem do wal�cej si� budy kasowa� za swoje.  

Przysz�a sobota, nie ma rady, mus si� wyk�pa� i tak w porz�dku hierarchii odwrotnej, najpierw stara dziecka w bali moczy�a, potem wody nie wylewaj�c sama siada�a, na koniec ociec si� wyk�pali i zm�czon� wod� no koniec jeszcze pod�og� umyto. Dzie� wcze�niej listonosz przyni�s� babki rent�, to mo�na by�o p�j�� do remizy na zabaw�. Wk�ada� Polak d�insy z Pewexu pi�knie na kant uprasowane, na grzbiet flanelow� koszul� i tak� sprytn� `kombojsk�' sznur�wk� zamiast krawatu, cho� krawat w go�e baby te� by� gustowny. Jak elegant si� sposobi�, w tym samym czasie ma��onka ko�czy�a garderob� uk�ada�, przytwierdzaj�c po�czochy gumk� od weka nieco poni�ej kolana. Finalnie oboje spryskali si� woda kolo�sk� i ruszali rozrywki za�ywa�. Na zabawie hulaj dusza, w�dki i kaszanki ile zjesz i wypijesz, jak si� wypi�o to si� w krzakach s�siadow� c�r� spopsu�o, bo po pijaku to nie grzech. Po sobocie przyszed� kac, a tu trzeba do ko�cio�a, mus to mus. Spodnie po zabawie niemi�osiernie sfatygowane, plamy po kaszance i od zielska, ale to si� �adnie na kant przeprasowa�o i obleci. Nie ma rady, troch� si� uzbiera�o, trza si� bedzie z tych rado�ci wyspowiada�. Wszystkiego trzy minuty by�o, bo i ksi�dz po zabawie strudzony. Po spowiedzi pora zasi��� w �awie, najlepiej gdzie� na boku wiar� podtrzymywa�. P� mszy sie przez nos poci�ga, a zawarto�� do chusteczki wypluwa, by ju� za chwile ko�czy� w wielkim uniesieniu drug� zwrotk� Roty. Po ko�ciele to do knajpy, bedziem radzi� jak te z�odzieje nami rz�dz�. Co nie naprostujem to pokrzywim, ale co wypijem tego nikt nam nie zabierze. Za 4 niedziele pokaza�o si�, �e popsuta c�ra s�siad�w zaci��y�a, nie ma rady trza zaprz�ga� i do miasta do doktora, psia jucha p� renciny babki na g�upoty zmarnowane. Co si� wyskroba�o juz nie wr�ci, mo�na dalej �y� po bo�emu.
Trzeba by jeszcze jedno wyt�umaczy�, sk�d nienawi�� do komuny, Ano bra�o si� od ZOMO na grzbiet, gdy Gierek chcia� na dziady pos�a� podnosz�c cen� na mas�o i salceson. Oj walczy�o si� za Polsk�, a nie daj B�g raz po l�d�wiach dosta�, to na ca�e �ycie bohaterstwo. Nikt tak pi�knie za salceson nie walczy�, jak my ze �wagrem i do dzi� by dobrze by�o, gdyby tym docentom wolno�ci si� nie zachcia�o. Pomieszali gazety z salcesonem, margaryn� z polityk� i nakradli, nakradli si� srodze. I co my teraz z tego mamy, fabryki pokradzione, co komu przeszkadza�o, �e my grabie konne wykuwali, ca�e miasto z tego �y�o. To my o chleb walczyli, a te z�odzieje teraz nami rz�dz�, jaka wolno�� jak do gara nie ma co w�o�y�, ani co ukra�� z fabryki. Do prywaciarza p�jdziesz to si� obrobisz, a� w krzy�u p�ka i ci jeszcze bez zdania racji �wagra na bruk wywali bo pij�cy. Ca�e �ycie �wagier na tokarce toczy� po pijaku i ka�den wie, �e nie ma lepszego fachowca na obk�ko, a ten z�odziej wyrzuci� ch�opa i dzieci chleba prosz�. Dlatego g�osowa�em, g�osuje i b�d� g�osowa� na PiS, ci to nic nie maj� jak i ja i jeszcze wr�ci do nas fabryka i ruszy produkcja grabiarek. A jak tych z�odziei rozlicza, to i do pod brz�zk� b�dzie mo�na zajrze� i tego prywaciarza, co �wagra sponiewiera� niech wsadz�, bo B�g widzi nasza krzywd�.Matka_Kurka 2006-09-28 15:25
G�os�w: 63
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=55

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  /Za rok PiS b�dzie musia� wprowadzi� deputat w�glowy, aby werbowa� cz�onk�w !
Tyle by�o ju� ocen elektoratu PiS dokonywanych przez socjolog�w i psycholog�w, dziennikarzy i  samych polityk�w, �e w zasadzie nic nowego nie da si� powiedzie� o przeci�tnym zwolenniku PiS. Mnie jednak ci�gle to zjawisko fascynuje, bo to w zasadzie nie jest zjawisko polityczne, a kulturowe. Czytaj�c politowania godne wypowiedzi wyznawc�w PiS i te sztabowe, co ju� w zasadzie s� tylko bezmy�lnym, desperackim kolporta�em `dzie�' poro�ni�tych co najmniej roczn� ple�ni�, jak i te kalecz�ce polszczyzn� sms-y spontanicznych klepaczy frazes�w, ma si� nie odparte wra�enie, �e trudniej nie trafi� w hipermarkecie na promocj�, ni� w PiS na inteligencj�. Naprawd� da�bym wiele aby przeczyta� rozs�dn� opinie wyznawcy PiS, zw�aszcza, �e  realnym �wiecie takich nie spotykam. Nie wiem z czego to wynika, ale przez ponad rok nie uda�o mi si� spotka� w�r�d ludzi zgromadzonych w sklepie na przystanku, na wywiad�wce w szkole, w kolejce w US, kogokolwiek kto mia�by odwag� przyzna� sie do popierania tej koalicji, czy samego PiS. Spotka�em ludzi chwal�cych Leppera, broni�cych chorych pomys��w Romana, bo to chwytliwy temat szko�y, ale je�eli chodzi o obu braci i sam PiS, to albo popieranie tej partii jest wyj�tkowym obciachem, albo wyj�tkow� konspiracj�, poniewa� ani razu nie us�ysza�am pochlebnej opinii. Wr�cz przeciwnie mam nieodparte wra�enie, �e tylko PZPR by�a bardziej wy�miewana od PiS, nawet m�wienie otwarcie i pozytywnie o Samoobronie cieszy si� wi�ksz� popularno�ci�. Z czego to wynika? Nie wiem, zastanawiam si� nad tym od roku, dlaczego wszyscy apologeci PiS s� tacy wstydliwi, a cho�by tu na forum tryskaj� odwag�, to znaczy odwag�, zwykle prymitywn� i chamsk� obelg�, co tak si� ma do odwagi jak ok�adanie 45 kg �ony przez pijanego troglodyt� 120 kg �ywej wagi.  Nie jest te� wcale prawd�, �e tak zwany wielki �wiat kpi z PiS, a na dole to wielka nobilitacja popiera� PiS. Prowincja nie �yje w poczuciu nadziei i wiary w poczynania PiS, nie jest prawd�, �e w�r�d ludzi biedniejszych, mniej wykszta�conych partia spiskowc�w i frustrat�w historycznych wzbudzi�a jakie� poczucie szacunku dla samego siebie. Obserwuj� prowincj�, mo�e nie na co dzie�, ale z cz�stotliwo�ci� weekendow�, rozmawiam z lud�mi i nie ci�gn�c ich wcale za j�zyk, najcz�ciej s�ysz� powtarzaj�ce si� opinie: `panie one si� �r� miedzy sob�, nas maj� w powa�aniu, biednym �e� si� urodzi� to i biednych zemrzesz'.  �miem twierdzi�, �e znam prowincj� od podszewki i znam j� r�wnie� z autopsji, gdybym mia� si� usytuowa� w hierarchii spo�ecznej nazwa�bym si� prowincjuszem z wyboru, a z obserwacji obyczaj�w, mentalno�ci i przyzwyczaje� polskiej prowincji m�g�bym sp�odzi� solidn� monografi�. Obci��ony t� wiedz� mog� stwierdzi� ponad wszelka w�tpliwo��, �e uwielbienia dla PiS na polskiej prowincji nie ma, co wi�cej nie jest porut� wspiera� Leppera, bo wiadomo, �e swojak, ale �eby takich kaczor�w nawet przy w�dce pochwali�, odwa�nego nie ma.  

Pozostaje zatem spyta� sk�d sie ten elektorat bierze skoro taki wstydliwy i zakonspirowany, �e na co dzie� wyznawcy PiS nie u�wiadczysz w odwa�nej pozie g�osz�cego zalety jedynie s�usznej partii. No c� ten elektorat bierze si� w�a�nie z tej pozornej codziennej skromno�ci. Wystarczy odczyta� kilka wypowiedzi na forum, a oka�e si�, �e wi�kszo�� z tych ludzi od 17 lat liczy na cud, od 17 lat nie potrafi si� dostosowa� do normalno�ci. Za normalno�� uwa�am demokracj�, jaka ona by nie by�a, to ka�dy mo�e sobie ku� swoje kowade�ko, nie czekaj�c a� si� poleje sur�wka z wielkiego socjalistycznego martenowskiego pieca. Tymczasem w�a�nie to sentymentalne spogl�danie w stron� komunistycznej wsp�lnoty plemiennej jest najbardziej charakterystyczne dla elektoratu PiS. Najwi�kszy paradoks wyznawcy PiS polega na tym, �e mentalnie jest rasowym komunist�, a w najlepszym wypadku socjalist�, kt�ry oczekuje silnej w�adzy i centralnej dystrybucji d�br. Dlaczego pisz�, �e to jest paradoks? Przede wszystkim dlatego, �e ka�dy wyznawca PiS jest zdeklarowanym antykomunist�, tyle �e ten jego antykomunizm jest tak komunistyczny jak komunistyczni nie byli sami komuni�ci. To taki klasyczny syndrom neofity, pisowy akolita tak bardzo chce by� antykomunistyczny, �e wszelkie cechy i patologie komunizmu pot�guje, przez co czuje si� lepszym od komunist�w.  Jak s�dz� ta wszechobecna cisza i brak cywilnej odwagi do g�oszenia komplement�w partii rz�dz�cej, w�r�d jej kibic�w bierze si� z wiecznego poczucia przegranej, frustracji zwi�zanej z brakiem cho�by elementarnych umiej�tno�ci do adaptacji, no i chyba z poczucia wstydu zar�wno z poziomu inteligencji PiS, ze �mieszno�ci tego ugrupowania jak i w�asnej nieudolno�ci, takiego gapiostwa �yciowego. Nie znam cz�owieka sukcesu, kt�ry wspiera�by t� parti�, mam na my�li jakie� topowe nazwiska ze �wiata wielkiego biznesu, medi�w, artyst�w. Je�li ju� kto� wspiera, to jaki� przegrany biznesmen Kluska, jaki� kompletnie wyprztykany satyryk Pietrzak, no i jeden muzyk, ale do tanga trzeba dwojga i muzyk da� sobie spok�j z partia PiS.  

Zapewne zaraz ozw� si� posiadacze 300 osobowych firm, doktorzy z 3 fakultetami i szcz�liwe aktorki, kt�re zaprzecz� stereotypowemu postrzeganiu na elektorat smutnej partii. Pomijaj�c ju� fakt, �e b�d� to kolejne rozpaczliwe sztabowo - wirtualne pr�by ratowania czego� co uratowa� si� nie da, a mianowicie wizerunku frustrata i nieudacznika pok�adaj�cego wszelkie nadzieje w silnej scentralizowanej socjalistycznej w�adzy, kt�ra za niego znajdzie mu w �yciu sukces i szcz�cie, poniewa� on sam nawet nie jest w stanie zdefiniowa� co by go uszcz�liwi�o i da�o poczucie zwyci�stwa, mo�na stwierdzi�, �e wyj�tki popieraj� regu��. Innymi s�owy, opisuj�c pewn� rzeczywisto�� spo�eczn� nale�y patrze� na ca�o��, nie na jednostki, to mniej wi�cej tak jak z polskim futbolem, og�lnie jest to obraz n�dzy i rozpaczy co wida�, w lidze, w pucharach i chocia� zawsze mo�na znale�� jaki� fantastyczny wyst�p Smolarka z Portugali�, to obrazu n�dzy i rozpaczy si� nie zmieni jedynie sympatycznie zak��ci na sekund�. Ca�y ten smutny obraz cz�ci polskiego elektoratu nie zajmowa�by mnie w og�le, bo c� mnie mo�e obchodzi� kultywowanie tandety jako sposobu na �ycie, jest jednak jedna rzecz, kt�ra w tym wszystkim mnie niepokoi. Ot� ten rodzaj elektoratu chodzi na wybory i g�osuje, raz na SLD co daje 1 mln mieszka�, raz na PiS co przebija do 3 mln, dlatego mora� z przypowiastki jest taki. Tak zwana inteligentna tkanka narodu, je�li w czasie wybor�w zostanie w domu zbierze po grzbiecie od opisanego powy�ej elektoratu i moim zdaniem oberwa� od takiego s�abeusza to wyj�tkowy blama�, nie wspomn� ju� o tym, �e ta pora�ka wyznacza nasz� lokaln� przysz�o�� na najbli�sze 4 lata. Skoro ju� Polacy zgotowali sobie tak� mielizn� intelektualn� i moraln� na szczeblu centralnym, to chocia� na dole wybierzmy normalno��. Id�cie na wybory rodacy, przede wszystkim po to, by nie by�o jeszcze gorzej, co trudno sobie wyobrazi�, ale to co jest te� nie �ni�o si� najbardziej pesymistycznym filozofom.Matka_Kurka 2006-11-05 18:44
G�os�w: 61
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=435

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Wszyscy Polacy powinni si� porozumie�, by zatrzyma� szale�stwo zwane IVRP!
Jest taka partia i jej wyznawcy, kt�rzy potrzebuj� frazes�w, aby funkcjonowa�. Ta partia swoim wyznawcom ka�dego dnia na forach, w prasie, w or�dziach, t�umaczy:

1) Mamy najlepszy rz�d od czas�w Popiela.
2) Nasz prezydent jest elokwentny, patriotyczny, prawdziwy Polak.
3) Nasz premier pi�knie �piewa i dotrzymuje przysi�g, z�o�onych publicznie.
4) Nasza partia jest jedyn�, kt�ra jest si�� wodospadu, biel bielsza ni� zwykle.
5) Kiedy nasza partia korumpuje, s� to normalne negocjacje polityczne dla dobra Polski, kiedy korumpuj� inni, to jest uk�ad III RP.
6) Kiedy nasza partia z kryminalist�w czyni pa�stwowych urz�dnik�w, premier�w, marsza�k�w, ministr�w, to jest to patriotyzm i oddanie szacunku dla wiary ojc�w, kiedy czyni� to inni B�g si� martwi.
7) I wko�o Macieju i bicie piany i has�a i sztandary i papka propagandowa w popegeerowskich �wietlicach.

�adna inna partia poza PZPR nie prowadzi�a w ten spos�b `kampanii politycznej', jest to wierna kopia mentalna i merytoryczna przeniesiona z komunistycznych mas�wek. Jest jednak pewna r�nica elektorat za PZPR kpi� i gardzi� z tak prymitywnego i bezczelnego og�upiania mas i mimo �e by� zmuszany do g�osowania  bardzo cz�sto pozostawa� w domach. Natomiast elektorat tej partii, o kt�rej mowa nie tylko wierzy w te beznadziejnie prymitywnie przygotowane slogany i techniki propagandowe, elektorat tej partii po raz pierwszy poczu� si� wyr�niony, poniewa� ta partia g�upot� wynios�a na o�tarze patriotyzmu i polskosci. Dzi� je�li jeste� profesorem i nie popierasz partii, jeste� komunist� i `wykszta�ciuchem', natomiast je�li jeste� kierownikiem PGR z 4 wyrokami, w�adza uczyni cie premierem, cho�by sama wcze�niej nazwa�a ci� warcho�em, a ty w�adz� chamstwem. G�osowanie czy te� nie na opisan� parti�, nie jest kwesti� wyboru politycznego, to jest po prostu kwestia estetyczna, poczucie smak lub kompletne bezgu�cie. G�osowanie na opisan� parti� i jej koalicjant�w, jest pozbawione smaku jak elegant w czteropaskowym dresie, jak wenezuelska telenowela, jak kolekcja disco polo, jak odpustowe pier�cionki, jak grzebie� w�o�ony w tyln� kiesze� ocieraj�cy si� o �opatk�, jak d�insy wyprasowane na kant. I to prawda, �e ten elektorat zn�w ma szanse na `wygran�' i nie trzeba do tej diagnozy �adnych sonda�y, wystarczy jeden rzut oka na polskie sio�a, miasteczka, a nawet miasta, �eby ustali� proporcje mniej wi�cej na 70% wt�rnego analfabetyzmu i socjalistycznych nawyk�, w�adza mnie ochroni, w�adza za mnie zrobi. Nie przechadzaj� si� po Polsce d�entelmeni w garniturach, nie chadzaj� damy w kapeluszach, tu stoi sie przed hipermarketem starym komunistycznym zwyczajem, godzin� przed otwarciem i napiera na drzwi, bo mo�na kupi� proszek o 1,2 z� taniej.  

Tu chadza sie w dresie na bazar, by kupi� kradzione radio, ko�paki, lusterka. Tu ci�gle si� wierzy, �e opony zimowe, to spisek producent�w opon. Bieda w tym kraj� ci�gle nobilituje, bieda jest b�ogos�awiona, bogactwo i zaradno�� k�uje w oczy, bieda zawsze b�dzie beatyfikowana, zamo�no�� obj�ta anatem�. Od roku nie by�o tak dobrego klimatu dla 70% wt�rnego analfabetyzmu i mentalno�ci roszczeniowej, tym masom wm�wiono, �e b�d� antykomunistyczn� elit� je�li oddadz� g�os na najbardziej komunistyczn� parti� prawie sprawiedliw�. Zdobycie wi�kszosci elektoratu by�o zadaniem banalnym, ciemny lud ustawi� si� na wiele godzin przed otwarciem politycznego hipermarketu i napiera� na drzwi, by kupi� sobie w promocji `inteligencj�', `moralno��', `polsko��', `patriotyzm', `katolicyzm', plus przyzwoito�� gratis. Demokracja jest takim niesprawiedliwym ustrojem, �e g�os g�upiego r�wno wa�y z g�osem rozumnego, w Polsce te proporcje s� zatrwa�aj�ce, przewaga tandety intelektualnej i moralnej nad jako�ci� i doskonaleniem samego siebie jest olbrzymia. Nie jest wi�c �adn� sztuk� zdoby� wi�kszo��, wystarczy przem�wi� prymitywnym j�zykiem do 70% analfabetyzmu i obieca� z�upienie bogatych, becikowe, 3 mln mieszka�, nordowy stadion, lincz Balcerowicza i w zamian otrzymuje si� owacje na stoj�co plus wierno��, niemal fanatyczn�. Taka kampania nie wymaga �adnego wysi�ku intelektualnego, wymaga jedynie zni�enia sie do poziomu analfabetyzmu i wyniesienia go na o�tarze. Wygranie wybor�w w Polsce jest banalne jak bu�ka z mas�em, trzeba tylko trzyma� z analfabetami i prawi� im komplementy, najlepiej wychodzi to tym, kt�rzy z tego pnia analfabetyzmu wyro�li. Czy jednak mo�na to nazwa� wygran�? Dla ludzi kultywuj�cych analfabetyzm, wygrana jest postrzegana w kategoriach wi�kszo�ciowych, jak m�wi� nasi przyjaciele z Rosji, bolszewickich, co oznacza `wi�cej nas zatem jeste�my championami'.  

Dla mnie jednak oddany g�os na parti� ho�duj�cej prymitywizmowi i analfabetyzmowi, dzi�ki kt�remu �atwiej miota� t�umem, to pora�ka, totalna pora�ka, nawet nie intelektualna, bo tu nie ma p�aszczyzny do jakiej� refleksji, to po prostu pora�ka estetyczna. Jestem w tej szcz�liwej sytuacji, �e nie zamierzam agitowa� w imieniu opisanej partii, nie musze si� zni�a� do poziomu partii i wi�kszo�ci jej elektoratu. Chcia�bym natomiast zwr�ci� si� do ludzi inteligentnych, samodzielnie analizuj�cych otaczaj�c� nas rzeczywisto��, kt�rym nie musz� wypisywa� slogan�w, aby wiedzieli na kogo g�osowa� i wcale nie chodzi o t� `jedyn�' alternatywn� parti� dla partii opisanej, ja b�d� g�osowa� na bezpartyjnego prezydenta, bo nie widz� lepszego fachowca i tak uczyni wielu. Jedyny problem polega na tym, aby zechcieli to zrobi� i tylko o to chcia�bym grzecznie poprosi�, aby wam si� Rodacy chcia�o chcie�. Id�cie na wybory mimo niekorzystnych proporcji, mimo mia�d��cej przewagi tandety nad jako�ci�, bez wzgl�du na to jak to patetycznie brzmi, od tych wybor�w b�dzie zale�a�o jak potoczy si� wasze �ycie przez najbli�sze 4 lata. I nie jest prawd�, �e was to nie dotyczy, �e jeste�cie ponad to, chcia�bym aby tak by�o niestety ludzie kt�rych wybierzecie lub kt�rych za was wybierze kto� inny, albo b�d� wam pomaga�, albo b�d� wchodzi� z butami w wasze �ycie i to w najwa�niejszych obszarach. B�d� nadzorowa� plac�wki zdrowia, a wi�c wasz zdrowie, b�d� odpowiada� za szko�y, a wi�c za wasze dzieci, b�d� mieli wp�yw na komisariaty i stra� po�arn�, a wi�c wasze bezpiecze�stwo, w ko�cu im b�dziecie p�aci� podatki, za kt�re wybuduj� wam lub nie gminne drogi, przedszkola, boiska. Warto p�j�� jeszcze z jednego powodu, ot� nie s� to na szcz�cie wybory do parlamentu i mo�na wybra� naprawd� dobrych fachowc�w, kt�rzy nie maj� �adnej partyjnej legitymacji, bo to nie s� wybory polityczne, to nie jest plebiscyt ideologiczny, to jest konkurs �wiadectw przyzwoito�ci i zaradno�ci, kt�ry pozwoli wybra� dobrego gospodarza, nie publicyst� politycznego. Id�cie na wybory Rodacy, wybierzcie zanim analfabetyzm wybierze za was.Matka_Kurka 2006-11-11 16:00
G�os�w: 59
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=448

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Tylko redaktor Wilkenstein pracuj�cy u czerwonego kr�la jest godny IVRP!
Gdybym by� zagubionym wyborc� PiS, kt�ry jednocze�nie darzy 63% zaufaniem kwa�niewskiego i 61% marcienkiewicza, s�ucha RM i po�ycza kasety video z bawarsk� erotyka modli�bym sie o to, �eby PO nie tylko nie upad�a, ale ros�a w si��, bo przedsi�biorczy elektorat to jedyna grupa spo�eczna, kt�ra przetrwa nienaruszona beznadziej� IVRP i b�dzie zdolna da� prace rodakom w dziele odbudowy ojczyzny z ruin mormo�skiej my�li politycznej PiS. Polska znalaz�a sie w fazie kryzysu warto�ci, robi�c milowy krok wstecz do czas�w walki o powszechna elektryfikacj� budz�c� groz� gawiedzi, ale te� kryzysu intelektualnego, najwi�kszego od 16 lat. PiS w swoich szeregach ma mo�e kilku, g�ra kilkunastu cz�onk�w, kt�rzy s� w stanie zaakceptowa� Polaka innego ni� prostego robotniko-ch�opa klepi�cego pacierze w intencji zgonu krowy s�siada, reszta paso�ytuje na tym elektoracie i tym si� od niego r�ni, �e ma cyniczn� �wiadomo�� tego co robi. Ca�y sukces PiS jest oparty na odwo�aniu si� do najni�szych instynkt�w Polaka, kt�re mu towarzyszy�y od zawsze, czyli zawi�� i poszukiwania pora�ek w�asnego �ycia w sukcesach �yciowych innych. Pierwszy sukces jaki odni�s� Polak nieuk i �yciowa sierota to skre�lony g�os na innego nieudacznika, g�os nie zosta� oddany po to by poprawi�o si� temu czy innemu, g�os oddano po to aby by�o po r�wno wszystkim biedy i beznadziei. Informacje dla elektoratu PiS ma dwie, niestety obie z�e:

1) PO (w zasadzie zdrowy rozs�dek nie konkretna partia innej nie by�o, cho� ta s�aba to najlepsza) dlatego przegra�a wybory, �e wi�cej jest w Polsce szarej masy ni� indywidualno�ci, m�wi�c inaczej wi�kszo�� stanowi bez�adn� mas�, mniejszo�� zbi�r jednostek zdolnych do dzia�ania. Masa jest zdolna tylko do zachowa� typu instynkt stadny i jako stado w�a�nie rozpocz�a marsz w kierunku przepa�ci, cho� jeszcze o tym nie wie, bo przewodnicy stada oczywi�cie o kierunku marszu nie wspominaj�. Wielokrotnie pr�bowano puszcza� za stadem psy pasterskie, t�umacz�c, �e marsz ten donik�d i po raz kolejny pasterz ��e obiecuj�c polany pe�ne stokrotek. Jednak owczarki wraca�y okulawione, tak silny jest instynkt stadny i podda�stwo bacy.
2) To by� ostatni sukces wyborczy PiS, a kolejna pora�ka mas i niestety nie ostatnia, bo pora�ka jest nieod��cznym towarzyszem mas, obok towarzyszki biedy i towarzyszki g�upoty.

Jak wspomina�em na pocz�tku nadzieje elektorat PiS powinien tradycyjnie pok�ada� w bogu  i PO, a jak si� b�dzie uczciwie modli�, jest szansa, �e wymodli bardziej liberaln� i nowoczesn� od PO parti� zdolna wywie�� Polaka z Polski sarmacko-warcholskiej domu niewoli, do zachodnio europejskiej ziemi obiecanej


Matka_Kurka 2006-02-23 20:28
G�os�w: 54
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=474

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  �ATWIEJ Z TALIBEM ROZMAWIA� O FEMINIZMIE, NIZ Z WYBORC� PIS O LEMIE!
Gdybym mia� do wyboru prowadzenie dysputy z Talibem o feminizmie lub z przeci�tnym wyborca PiS intelektualna rozpraw� o Lemie, czy innym intelektuali�cie, kt�rego ni w z�b t�uszcza nie pojmuje, modli�bym sie aby moneta spad�a na Taliba. Tak za�ciankowych, ciasnych umys��w nie da sie reformowa�, tu mozna jedynie maczuga walic po g�owach, aby wbi� jakies proste komunikaty typu: wi�ta, wio, czy nazad, a potem zaprz�ga� w kierat i t�uc po grzbiecie, by trzymali tempo. Skala zniszczenia umys��w wyklucza jakakolwiek edukacj�, czy resocjalizacj� intelektualn�, to jest stracone pokolenie, kt�re niestey napsuje jeszcze krwi �wiat�ym rodakom i ojczyzne wywiedzie w azjatyckie stepy


Matka_Kurka 2005-12-27 20:28
G�os�w: 54
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=605

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Czy by� przetarg na obs�ug� tej wizyty?! Kt�ra reklam�wka wejdzie do Tupolewa?
Obszary jak najbardziej w���ciwe, do podr�y i klimat w duchu odwiedzaj�cego, jednak ta wizyta mo�e spowodowac, �e D�ihad dostanie zstrzyk �wie�o�ci. Tak� oto anegdotk� us�ysza�em w przydro�nej knajpce, gdzie spo�ywa�em z rodzin� skromny posi�ek. Cytuj�.

By�em na grzybach, czadzik, spoko loko, drzewo szumi, dzi�cio� zapodaje rytm, tlen naparza w miechy, og�lnie wypas. Grzyby odjechane, nic nie napaduje, pustynia, normalnie pla�a, flauta, zero grzyba. Pacze idzie ziomal  i fisiuje ful kobia�k� borowik�w. W okolicy kola rze�ko k�usuje, �ania, niunia bez zadziory, pe�na klima,  razi urod� i zapodaje mow� jak szpikerka, bynajmniej wsiadaj� do mesia i siwy dym z wygaru.  Jak �em wzio� i si� w sobie zgarn��, jak �em j�kn��: `A ja i tak jestem debe�ciak, g�osowa� na PiS, wy FLUSTRATY!'.Matka_Kurka 2006-09-10 09:58
G�os�w: 52
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=108

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  IVRP to komunizm bez komunizmu, czyli zamiast egzekutywy POP rada parafialna!
Jest jeden prosty mechanizm psychologiczny, kt�ry z jednej strony o�miesza PiS, z drugiej strony go winduje. Nie znam cz�owieka, kt�ry by w normalnej rozmowie twarz� w twarz� chwali� si� popieraniem PiSu jest wr�cz odwrotnie, przyznanie si� do g�osowania na PiS to siara, m�wi�c j�zykiem m�odzie�owym, wtopa, pora�ka, kicha. Nikt o zdrowych zmys�ach nie b�dzie powtarza� za rydzem czy kurskim banialuk�w zrodzonych w ich zakompleksionych g��wkach, bo to po prostu wstyd, co� co sprowadza m�wi�cego do poziomu prostaka przera�onego elektryfikacj�. Opinia o wyborcach PiSu, LPR, SO jako elektoracie prowincjonalnym, niedouczonym, prostackim tak silnie wp�ywa na wyborc�w tych partii, �e na co dzie� ze �wieczk� szuka� odwa�nego, kt�ry by si� do popierania przyzna�. Dlaczego wi�c dzieje si� tak, �e na PiS mimo wszystko g�osuje nie ma�o ludzi, ano dlatego, �e ci wszyscy czuj�cy si� adresatami rozpowszechnianych opinii na ich w�asny temat, przy urnie bior� odwet, bo tu ju� mamy sceneri� anonimowo�ci i s�odkiej zemsty za w�asn� nieudolno��, na tych co im si� uda�o.  

Przeci�tny wyborca PiS, �yje w rodzinie wielopokoleniowej, to znaczy w jednej izbie spotkacie, babci�, matk�, c�rk� i wnuczk�, je�li kiedykolwiek gdziekolwiek kto� ruszy� si� poza obr�b wsi czy miasteczka, to jedynie po telewizor albo satelit� do hipermarketu w powiecie, albo wojew�dztwie. Taka rodzina zwykle �yje z zasi�ku rodzic�w i renty babci, czekaj� na cud, graj� w toto lotka, wysy�aj� smsy po konkursach, czekaj� a� kto� reanimuje fabryk� wyka�aczek, w kt�rej pracowa�a babcia, matka, ojciec, szwagier. Nie ma mowy aby ktokolwiek z nich pomy�la�, �e mo�na �y� inaczej, �e mo�na pojecha� do powiatu za chlebem, �e mo�na pojecha� do wojew�dztwa po nauk�. Zasada jest jedna babka tak, �yli, matka tak �yli i my tak �y� b�dziem, a to one te z�odzieje polityki niech nam dadz�. I tym rad sposobem, ci co na co dzie� wstydz� si� swoich preferencji politycznych, bo czym tu si� szczyci�, od �wi�ta, w niedziele po ko�ciele id� zag�osowa� na tych co dadz�. Wiele razy czyta�em i s�ysza�em, o tym �e PiS jest parti� skuteczn�, potrafi wygrywa�, no potrafi bo za nim stoj� ca�e masy przegranych, ludzi pozbawionych motywacji i pomys�u na w�asne �ycie, a kim �atwiej sterowa� ni� t�umem �adnym krwi i manny z nieba. Taka za�ciankowa partia jak PiS nie mia�aby najmniejszych szans na wygran� w jakimkolwiek cywilizowanym kraju, o Lepperze nie wspomn�, nawet w Rosji �yrinowski ci�gle walczy z progiem wyborczym. W Polsce poziom rozleniwienia i frustracji siedz�cych przed satelit� rodzin Kiepskich jest tak du�y, �e wy�elowany i potraktowany kwarc�wk� Ferdynand wraz z zakompleksionymi bli�niakami, w przykr�tkawych garniturkach stali si� amantami i idolami narodowej opery. Oni dadz� na pewno, oni zrobi�, bo oni krew z krwi i ko�� z ko�ci naszej, po prostu oni to my.Matka_Kurka 2006-05-19 21:34
G�os�w: 51
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=318

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  PORA�A MNIE ZREDUKOWANY PROCES MY�LOWY WIEKSZO�CI OSOBNIK�W KIBICUJACYCH
Tak sobie czytam wypowiedzi elektoratu socjalistyczno-narodowego i mam nieodparte wra�enie, �e proces my�lowy u tych osobnik�w sprowadza si� do bod�c�w pozwalaj�cych stukn�� w klawisz klawiatury. W przeci�tnym organizmie, proces formu�owania wypowiedzi odbywa si� w kilku etapach: my�l->sygna� do ko�czyn->stuk w klawisz->analiza my�li z tym co na ekranie->ewentualna korekta. Organizm typu narodowo-socjalistycznego dzia�a na poziomie fizjologi, je�li jest parcie na okr�nic�, wiadomo �e trzeba lecie� do wychodka, je�li trzewia piszcz�, wrzuci� jaki� och�ap, je�li co napisa�, po prostu waln�� w klawiatur� komuna�em co si� ongi� pos�ysza�o. Taki oto elektorat b�dzie kibicowa� mu�owi pancernemu p�dz�cemu na o�lep, co to od czasu do czasu otworzy w�az aby dosiedli si� inni oci�ali pasa�erowie, zwieszaj�c tym samym mas� w�a�ciw� pojazdu, coby lepiej taranowa� wszystko co nie mu�em i pancerzem stoi. Je�li przeci�tny osobnik ze stajni narodowo-socjalistycznej nie rozumie, �e program socjalistyczny, ma si� do liberalnego tak jak prze�yk do jelita grubego, to musi uwa�a�, z kt�rego ko�ca rozpoczyna proces od�ywiania organizmu, by nie pu�cic baka w postaci "mysli" z niew�a�ciwej strony


Matka_Kurka 2006-01-08 11:44
G�os�w: 51
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=558

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Pytanie dlaczego ludzie g�osuja na GTW KC PiS jest banalne!
Powtarzaj� si� dramatyczne pytania, dlaczego ludzie g�osuj� na GTW KC PiS, jak to mo�liwe, �e po tych wszystkich blama�ach elektorat nadal powtarza mantry o uk�adach i z�odziejach. C� pytanie z gatunku banalnych, a takie zwykle sprawiaj� najwi�cej problem�w. Mo�e najpierw malutkie wprowadzenie w postaci podobnie banalnych pyta�. Dlaczego ludzie s�uchaj� disco polo, dlaczego ludzie kupuj� u�ywane opony, dlaczego ludzie pij� tanie wina, dlaczego ludzie nie rozumiej� co czytaj�, dlaczego ludzie ignorancj� rekompensuj� agresj�. Zbiorowa odpowied� na wszystkie pytania, ��cznie z tym dlaczego ludzie g�osuj� na GTW KC PiS brzmi; `bo to  nic nie kosztuje, albo kosztuje niewiele i cho� jest tandetne, to masowo�� sprawia, �e w t�umie cieplej i ra�niej'. Elektorat GTW KC PiS jednocz� dwie rzeczy: impotencja �yciowa i ch�� zemsty na tych co im si� uda�o. Nie znam �adnego cz�owieka, kt�ry osi�gn�� w �yciu sukces i g�osowa�by na GTW KC PiS, ma�o tego nieliczne postaci ze �wiata kultury, biznesu, medi�w wpieraj� t� parti�, g�ownie te� te przegrane. Zn�w pytanie dlaczego? Dlatego, �e ludzie medi�w, intelektuali�ci, arty�ci, to s� indywidualno�ci, potrafi�ce kreowa� swoje �ycie i ka�da pr�ba ingerowania, pr�ba `solidarnego upa�stwowienia', a wi�c masowo�ci przerabiaj�cej indywidualno�ci na t�um, wywo�uje ostry sprzeciw.  

Ka�dego dnia s�yszy si� o tych `profesorkach', o sprzedajnych lekarzach, z�odziejskich biznesmenach z ust tych co nie maj� ani wyobra�ni, ani wiedzy by poj��, jakim wysi�kiem intelektualnym dochodzi si� do sukcesu zawodowego, czy og�lnie �yciowego Polsce przewa�a elektorat roszczeniowy, na has�o liberalizm (wolno��) reaguj� spazmatycznie, bo co oni sierotki ze sob� zrobi� gdy w�adza ich opu�ci. To jest azjatycki model sprawowania w�adzy,  z�a w�adza to dobra w�adza, w�adza musi u�o�y� �ycie elektoratowi, ale tak by elektorat by� m�dry jak profesor, bogaty jak biznesmen i  szanowany jak lekarz. Oczywistym jest, �e nie da si� z p�yty pil�niowej zbudowa� gda�skiej szafy, wi�c nie ma pr�b doganiania ludzi sukcesu, czerpania wzor�w, jest �ciganie, czy bardziej precyzyjnie zaszczuwanie. �atwiej jest uzmys�owi� nieudacznikom, �e ich pora�ka wynika z sukcesu innych, bo kt� uczciwy mo�e dorobi� si� wielkich pieni�dzy, jak ja tu haruje za 750 PLN, a taki prezes NBP bierze, ZA NIC 20 tys. Trzeba wi�c odebra� prezesowi i da� mnie. Symptomatyczne jest to, �e tylko ludzie g��boko sfrustrowani, rozczarowani lub skrzywdzeni wspierali kampani� wyborcz� GTW KC PiS. Je�li by� to biznesmen, to Kluska, kt�rego przeczo�ga�a poprzednia w�adza, je�li osoba popularna, to Ewa B�aszczyk zam�czona przez polska s�u�b� zdrowia, borykaj�ca si� z wielkim osobistym dramatem. I o ile mog� zrozumie� wymienione osoby, nie pr�buj�c nawet ocenia� ich postawy, bo s� to wielkie tragedie tych ludzi, o tyle wi�kszo�� roszczeniowego elektoratu nie opiera swoich wybor�w politycznych na traumatycznych prze�yciach, a na zwyk�ej zawi�ci i wendecie na sukcesie.

Elektorat GTW KC PiS nie oczekuje prawa i sprawiedliwo�ci, on oczekuje represji na ludziach sukcesu, bo dopiero w�wczas, gdy unieszcz�liwi� bardziej zdolnych, wykszta�conych, operatywnych, b�d� mogli o sobie powiedzie�, `co� znacz�', do niczego w �yciu nie doszed�em i nie dojd�, ale inni nie maja lepiej i to mnie przy �yciu trzyma. GTW KC PiS ma dobre notowania, bo jest �atwy dla elektoratu, aby zag�osowa� na GTW KC PiS nie trzeba my�le�, wystarczy wierzy�, �e GTW KC PiS dokopie tym co my�l�. Do tego wszystkiego dochodz� jeszcze dwa elementy, kt�re zast�puj� my�lenie: `rustykalny katolicyzm' i `patriotyzm z gatunku bij Niemca w twarz i bolszewika go�' Napojony tak� mikstur� elektorat jest przekonany, �e mo�e jest biedny i niedouczony, ale za to katolik i prawdziwy Polak, a ca�a reszta to `elyta i entelygencja'. Wr�cz chorobliwe zwalczanie przez GTW KC PiS inteligencji i �rodowisk skupiaj�cych indywidualno�ci, jak naukowcy, arty�ci, dziennikarze, to wynik nie tylko kompleks�w, ale g��boko zakorzeniony prowincjonalizm, kt�ry wynosi si� na o�tarze jako `patriotyzm' i `katolicyzm'. Ignorancj�, toporno�� my�li, prostactwo trzeba wype�ni� wielkimi poj�ciami jak katolicyzm i patriotyzm, by nada� tandecie jako��. Nawet katolicyzm w intelektualnym wydaniu jest nie do przyj�cia dla GTW KC PiS, nie ma szans Pieronek i Goc�owski. Bryluje Rydzyk, bo to �atwiejsze, on i jego s�uchacze nie b�d� si� czepia� `biskupa Rzyma', nie b�d� bo nie maja poj�cia gdzie tkwi problem. Ludzie kt�rzy poszukuj� w �yciu inspiracji, wzorc�w, �cigaj� jaki� idea�, nie boja si� s��w elita i intelektualizm, m�odzi tw�rcy ch�tnie wskazuj� swoich mistrz�w, nie chc� zaprz�c do produkcji oper mydlanych, by przez ich degradacj� windowa� swoj� warto��. �cigaj� po prostu mistrza, has�em `bij mistrza', ale nie k�onic�, tylko g�ow�....jak znam �ycie wi�kszo�� zwolennik�w GTW KC PiS odczyta t� ostatni� fraz� jako `walnij z ba�ki' i to jest dramat. Recepta? Edukacja!Matka_Kurka 2006-06-27 11:12
G�os�w: 49
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=242

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  NAJBARDZIEJ PRAW� I SPRAWIEDLIW� KAR� DLA ELEKTORATU PiS, B�D� RZ�DY PIS!!
Wczoraj w godzinach wieczornych zapad� wyrok w sprawie elektoratu PiS, s�d w sk�adzie: PiS, LPR, Samoobrona orzek� kar� 4 lat pozbawienia wolno�ci i praw publicznych do�ywotnio. Skazani b�da przebywa� w s�ynnym z ci�zkich rob�t o chlebie i wodzie wi�zieniu: IV RP. Wyrok jest prawomocny, a od decyzji nie przys�uguje odwo�anie.

Mimo wszystko igrzyska trwaj� �opocz� flagi, leje si� zacier p�on� grille, s�ycha� disco polo, przepaltane "Kiedy ranne wstaj� zorze". 30 letnie Ople na gaz �ci�gni�te z niemieckiego drzewa odszorowane jak na Boze Narodzenie po�yskuja przed ko�cio�ami rudym odcieniem rdzy. Trwa fiesta tych co 4 lata temu wybrali sld i kwasniewskiego, trwa nowy chocholi taniec ciemnogrodu, ale nie wida� ani rogu ani nawet sznura. Kiedy sko�czy si� "patriotyczna" biesiada, do drzwi zapuka kac i przypomni: "Czy jest chleb, suchy chleb dla ko� by si� u�mia�?", nie padnie odpowied�. I wtedy si� oka�e, �e "tamci" byli lepsi, kradli ale si� dzielili, gadali, ale dali powiedzie�, kpili ca�uj�c ziemi�, ale nie brali ofiar, dlatego do�� "tych", g�osujmy na "tamtych". A ci co wczoraj wstydzili si� za "tamtych" dzi� wstydz� si� za "tych", jutro zn�w b�d� sie wstydzi� za "tamtych". Tak trwa� b�dzie, dop�ki "tych" i "tamtych" na kt�rych g�osuj� "ci sami" ju� nie b�dzie i wsp�lnie oddejd� na �ono, przepraszam za slowo, Abrahama, przepraszam za pochodenie imienia i ci co si� wstydz� mog� si� tylko z tego �mia� i dalej robi� swoje. Czego wam i sobie �ycz� w dniu tak uroczystym.

Matka_Kurka 2005-11-11 17:31
G�os�w: 49
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=650

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha