Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825088
ods�on: 2103108

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


dyktatura


Dramat bia�ej kobiety porwanej przez dzikich ! Dramat my�l�cych Polak�w !
Mamy do czynienia z dramatem bia�ej kobiety porwanej przez dzikich. �ycie uczy, �e pr�by cywilizowania dzikich przez w�t�e niewiasty ko�cz� si� albo gwa�tem, albo spo�yciem. W przypadku Zulus�w IVRP, bia�a kobieta nie zosta�a zgwa�cona bo do tego nie s� zdolni, a ugotowa� si� nie da�a, co wi�cej ugotowa�a dzikich. Je�li ktokolwiek ma w�tpliwo�ci, �e wszelkie patologie, na kt�rych wczoraj wychowali si� obecni sekretarze GTW KC `PiS' nie sta�y si� dzi� ich metodami walki politycznej, jest naiwny lub cyniczny. To dawno przesta�o by� �mieszne, to zaczyna by� ponur� wizj� przysz�o�ci, w Polsce odbudowywane s� od 8 miesi�cy wszystkie struktury komunistycznego sytemu sprawowania w�adzy. Kolejne, b�d�ce poza wszelk� kontrol� Centrale politycznej walki, jak CB�, czy komisje od patriotyzmu, prawdy i B�g wie czego jeszcze, to nic innego jak klony WRON, IRCH, ORMO, partyjne instytuty walki z opozycj�. Nie ma �adnej lustracji, nie ma otwarcia archiw�w, zamyka si� usta Isakowiczowi, powo�uj� swojego szefa IPN, oskar�a swoim prokuratorem i s�dzi swoim s�dzi�, lustracja jest tylko narz�dziem szanta�u i czyszczenia w�asnych brud�w.  Przyk�ad z ostatniej afery bilbordowej, gdzie �wiadkiem jest czarny PR-owiec GTW KC `PiS', a s�dzi� b�dzie szef kampanii GTW KC `PiS' minister Niszczarka i wszystko po to by odwr�ci� uwag� od blama�y w�adzy i teczki wodza. Jako jedyny poza wszelkimi podejrzeniami jest I strateg efendi Mehmed jaros�aw, autor dw�ch lojalek i w�a�ciciel kompilacyjnej teczki, jednostka, kt�ra sta�a si� przedmiotem kultu w dw�ch bli�niaczych osobach.  

Ci ludzie maj� nienawi�� i wendet� wpisan� w program polityczny, oni nie znaj� innych warto�ci i metod poza tymi, kt�rych sami do�wiadczali. Ca�a gama patologii PRL zosta�a wykorzystana i dodatkowo uzupe�niana przez wypaczon� religi�, to jest po��czenie pa�stwa policyjnego z wyznaniowym. By� mo�e dla wielu te s�owa zabrzmi� jak tani populizm, ale Polska pod rz�dami GTW KC `PiS' zmierza w zastraszaj�cym tempie do dyktatury opakowanej w pozory demokracji. Wszyscy ci, kt�rzy uwa�aj�, �e nic si� nie dzieje, niech pami�taj�, �e jeszcze 10 miesi�cy temu, kto� kto uwa�a�, �e premierem Polski mo�e by� wielokrotny przest�pca, kt�ry jest nietykalny, a bogu ducha winna profesor ekonomii, b�dzie przedmiotem szanta�u GTW KC `PiS', zosta�by uznany za wariata. Ja twierdz�, �e dalsze milczenie, a tym samym przyzwalanie na pog��bianie patologii, doprowadzi do reaktywacji PRL i to w postaci pa�stwa wyznaniowo-policyjnego. Ja milcze� nie zamierzam, po raz kolejny zbieram si�y i pomys�y, aby zaanga�owa� jak najwi�cej ludzi my�l�cych i chc�cych �y� w normalnym kraju, do ostrego sprzeciwu przeciw brunatno-czerwonej IVRP. Wiele nie mog�, ale tyle ile mog� zrobi�, uwa�am to za m�j obowi�zek, nie patriotyczny, nie obywatelski, ale ludzki.Matka_Kurka 2006-06-23 21:48
G�os�w: 65
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=250

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Gdy Austriacy kpili z tez o zagro�eniu demokracji, Haider budowa� IV Austri�!
Istniej� dwie szko�y post�powania z demokracj� w�r�d kraj�w europejskich w sensie cywilizacyjnym, nie geograficznym, jedna to jest szko�a austriacka, druga szwajcarska. Szko�a szwajcarska zak�ada, �e demokracja nie zosta�a dana raz i na zawsze, a ka�dy centymetr przesuni�cia demokracji z obywateli na polityk�w stanowi jej zagra�anie. Przy tych za�o�eniach Szwajcarzy stworzyli niepowtarzalny model ustrojowy, gdzie niemal wszystkie istotne dla pa�stwa decyzje podejmowane s� przez obywateli. Nie ma znaczenia w jakim j�zyku wypowiada si� obywatel, ma do wyboru, w�oski, niemiecki, lub francuski, nikt nie wypomina Szwajcarowi dziadka w Wehrmachcie, nikt nie g�osi hase� o prawdziwym Szwajcarze, czy jak kto woli wszechszwajcarze. Ta, jak s�dz�, egzotyczna dla wi�kszo�ci Polak�w formu�a szerokiego przekazania kompetencji z polityk�w na obywateli, w�r�d najemnik�w politycznych IVRP wzbudzi�aby powszechne zgorszenie. Jak to pa�stwo wynarodowione, bez Centralnego Urz�du Antykorupcyjnego, bez komisji �ledczych, wszystko w r�kach obywatela i to niewiadomego pochodzenia?!  

Jak "pomy�leli" prawi i sprawiedliwi, tak zaczynaj� post�powa� i to najw�a�ciwszy moment aby zdefiniowa� szko�� austriacka. Szko�a austriacka zak�ada�a, �e demokracja we wsp�czesnej Europie jest czym� sta�ym i ugruntowanym, nie warto pos�ugiwa� si� demagogicznymi has�ami o jej zagro�eniu, nie ma sensu zabiega� o gruntowanie jej mechanizm�w. Austriacy pomylili si� bole�nie, gleba na kt�rej zaniechano oprysk�w i pielenia chwast�w wyda�a p��d, kt�ry zaskoczy� ca�a Europ�, a plon nazywa� sie haider. Haider gdy spa�a demokracja odwo�a� si� do przedwojennych mechanizm�w sytuowania nordyckich nadludzi nad populacja ludzk� i tak Austria boryka�a sie kilka lat z faszyzmem wstydz�c si� samej siebie i swoich obywateli. Austriakom los da� jeszcze jedna szans� i podobnie jak to mam miejsce w IVRP sam sprawuj�cy w�adz� odda� ja domagaj�c si� wcze�niejszych wybor�w. Przetarli Austriacy oczy i ze zwieszonymi wstydem g�owami ruszyli do urn by naprawi� sw�j b��d. Od tego momentu Austria jest niemal kantonem Szwajcarii, cho� nie przyj�a jej modelu demokracji, to na demokracj� chucha i dmucha ka�dego dnia.  

Kiedy dzi� kto� mnie pyta, czy demokracja w Polsce jest zagro�ona odpowiadam bez namys�u: "jest zagro�ona w stopniu od 17 lat niespotykanym, a gdyby nawet by�a w zagro�ona w stopniu mniejszym i takiego alarmu nie wolno beztrosko wy��cza� pilotem wygodnie le��c na wersalce". Demokracja w Polsce nie jest zagro�ona przez kaczy�skich, lepper�w, kurskich, cymanskich, to s� ludzie zdolni to rzeczy ma�ych, a zamach na demokracj� to jednak rzecz wielka, cho� barbarzy�ska, demokracja jest zagro�ona z powodu obywateli i ich naiwno�ci. Ludzie zdolni tylko do rzeczy ma�ych, jak politykierzy IVRP, gdy jakim� cudem zdob�d� poparcie w�r�d mas, owczym p�dem i kaboty�skim szturmem s� w stanie zdepta� wszystko co stanie na ich drodze, c� dopiero w�t�� polska demokracj�. Prezesie Premiera widzimy co dzie� jak sie stara, ale gdzie jest Prezydent?!Matka_Kurka 2006-03-22 09:40
G�os�w: 48
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=388

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Tak� zbudowali�my Polsk�, w kt�rej Giertych jest mniej radykalny ni� IVRP!
Kiedy Roman Giertch broni Polski przed radykalizmem, a kurski zasi�dzie w radzie etyki medi�w, warto sie zastanowi� w jakim punkcie znalaz�a si� Polska i jak g�eboko pod poziomem morza ten punkt le�y. Jak powiedzia� Pawlak ludzie dziel� prosto, pod�ug rozumu na m�drych i g�upich i to dobry punkt wyj�cia do dalszej systematyki. G�upim wiele czasu  po�wi�ca� nie b�d�, bo zjawisko stosunkowo proste i w Polsce powszechne wystarczy w��czy� TV na obrady sejmu, albo wej�� na to forum, a oczom uka�e si� las g�upoty w czystej postaci. Pozostawiaj�c g�upot�...no w�a�nie, czy warto pozostawia� g�upot� samej sobie, czy mo�na odda� g�upocie pole w jednym zdaniu: `m�dry g�upiemu ust�puje'. Czy to przys�owie mo�e by� modro�ci� narodu, czy Polak id�c �ladem tej maksymy nowej przypowie�ci sobie nie kupi, �e przed, po i obok g�upoty biernie stoj�c sam robi si� g�upi. Przyznam si�, �e lat kilkadziesi�t korzysta�em z omijania g�upoty szerokim gotyckim �ukiem, a g�upota nie pilnowana ma to do siebie, �e si� rozmna�a przez p�czkowanie, dlatego zar�wno sobie jak i wszystkim rodakom, kt�rym los czy b�g nie posk�pi� rozumu, powiem par� gorzkich s��w. Histori� ludzkiej wielowiekowej tragedii, w du�ym stopniu zawdzi�czamy jednej frazeologii, kt�rej ludzie m�drzy u�ywali bardzo cz�sto, patrz�c na g�upot� oboj�tnie twierdzili: `nie warto'. G�upota podobnych dylemat�w nie ma, dla g�upoty `nie warto' nie istnieje g�upota karmi si� `byle do przodu' i t� ma jeszcze przewag�, �e by� g�upim znaczy nie wysila� si�, kto jak kto ale Polak wysila� si� nie lubi, dlatego po�r�d ca�ego narodu zdecydowana wi�kszo�� krzyczy: `aby do przodu', a reszta patrzy na ten poch�d g�upoty i szepcze `nie warto'.  

Sz�y takie marsze przez ca�a histori� Polski i �wiata. Kiedy car siedzia� na tronie krzycza� `nie warto' i usiad� na tronie Stalin, kt�ry poci�gn�� za sob� masy, krzycz�c `towarzysze aby do przodu'.  �y� przed II wojn� Niemiec ci�ko mu by�o, bo jego wodzowie poszli na wojn�, kt�ra ni sensu, ni celu nie mia�a i szuka� Niemiec przyczyny swojego nieszcz�cia i wyj�cia z impasu, a� znalaz� si� taki, co wyj�cie znalaz� proste i pokaza� Niemcowi �ydowskie witryny w nocy. Zawo�a� `kameraden aby do przodu', a �wiat patrzy� i szepta� po cichu `nie warto'. W Polsce mamy swoje pochody, p�ki co nie tak gro�ne i masowe, ale kiedy zaczyna� kierownik PGR mia� g�os�w 5% ledwie, ale szed� i krzycza� `ch�opy aby do przodu' i stali Polacy rozumni z g�bami rozdziawionymi szepcz�c `nie warto', dzi� kierownik �mieje sie z m�dro�ci 12%. Wtedy kierownikowi podobni ujrzeli jak prosto w Polsce marszem mo�na wej�� na sam szczyt i ruszy� poch�d romana, `wszechpolacy aby do przodu', zakrzycza� roman i patrzy� m�dry Polak szepcz�c `nie warto'. Na koniec sta�o sie tak, �e ci co nie do ko�ca m�drzy, ale i nie ca�kiem g�upi zwarli szeregi i wrzasn�li ch�rem `IVRP aby do przodu', a ca�a rozumna Polska przysiad�a z wra�enia na si�e g�upoty i masowo�� i j�kn�a `nie warto'. Mam do Was Rodacy Rozumni jedno pytanie, ile� Wam jeszcze trzeba pochod�w, aby�cie ty�ki ruszyli z fotela i zakrzykn�li: `do przodu Polsko, nie aby, aby, ale do przodu cho�by po trupach pochod�w wszechpolskiej g�upoty'. Zanim us�ysz�, `nie warto', zastan�w si� Rodaku, czy warto m�wi� nie warto ze spuszczon� ze wstydu, ale i te� strachu g�ow�, b�ka� pod nosem `m�dry g�upiemu ust�puje', kiedy g�upi tak sie rozp�czkowa�, �e drzwiami i oknami rozpycha sie w Twoim domu. Ja za grzechy �a�uje i obiecuj� popraw�, a za pokut� pisze tu co dzie�, by moje dziecko nie musia�o w domu swoim walczy� z wij�cym si� bluszczem g�upoty zagl�daj�cym w okna i to Ci powiem Rodaku Roztropny, �e cho� Ci si� �miesznym wydam i patetycznym, uwa�am �e: `nie tylko warto, ale trzeba'!!Matka_Kurka 2006-03-16 15:01
G�os�w: 47
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=399

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha