Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825087
ods�on: 2103107

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


choroba


Bud�et na pomy�le 2 ministra, zbudowany przez 4, a realizowany przez 5!
Mam ma�� pro�b�, prosz� was o pomoc, chyba zwariowa�em i nie wiem jak si� ta choroba nazywa. Opisze wam symptomy, mo�e kto� z Was ma podobnie zamieszane w g�owie. Od 9 miesi�cy wydaje mi si�, �e �yj� w kraju, kt�ry nie ma sta�ej nazywy, jedni nazywaj� go Polsk�, inni IV Rzeczpospolit�. W tym kraju premier powo�uje do rz�du wielokrotnego przest�pc� na swojego wicepremiera, a koleg�w i kole�anki wicepremiera maj�cych po kilka spraw w prokuraturach na zaplecze koalicyjne. Ta koalicja nie jest oparta na programie, czy wsp�lnych celach, jeden koalicjant trwa w rz�dzie, bo boi si� nowych wybor�w, drugi koalicjant trwa bo boi si�, �e premier poprze ustaw� zakazuj�c� udzia�u w wyborach kandydatom z wyrokami s�dowymi. Zatem w kraju o bli�ej nieznanej nazwie, premier szanta�uje przest�pc�, �e u�yje wobec niego prawa. Z drugiej strony przest�pca szanta�uje premiera, �e nie poprze bud�etu,  w proponowanym kszta�cie przez ministra koalicji, tej samej w kt�rej trwa przest�pca i premier. Bud�et z kolei zosta� skonstruowany przez 4 z kolei w ostatnich miesi�cach ministra finans�w, z tym, �e najprawdopodobniej b�dzie go realizowa� pi�ty minister, kt�ry to minister z reszta juz raz by� drugim ministrem.  
No w�a�nie b�dzie, albo i nie b�dzie. Wiemy tyle, �e sprawa jest formalno�ci� i mia�a zosta� za�atwiona wcze�niej, wiemy te�, �e pani minister podj�a decyzj�, nie wiemy jaka ona jest, poniewa� nie wiedzie� czemu pani minister zwykle gadatliwa tym razem postanowi�a milcze�. Pani minister mia�a do niedawna problemy z prawem, by�a oskar�ona o wsp�prace z SB. Po tym jak minister zosta�a oskar�ona przez RIP, by�y premier rz�du, kt�ry mia� by� wieczny i mia� najwi�ksze sukcesy od czas�w Gierka, odwo�a� minister, poniewa� minister musi by� poza podejrzeniem. Kiedy premier dymisjonuje minister, RIP wycofuje oskar�enie, bo minister przestaje by� osob� publiczn�. Minister zostaje z oskar�eniami, premier powo�uje nowego ministra, �ycie toczy si� dalej. Pani minister uznaje, �e ja troch� pom�wiono, wi�c idzie do s�du udowodni� sobie i s�dom, �e jest niewinna. W s�dzie udaje si� uwodni� niewinno��, ale wyrok oskar�a j� o wsp�prac�, kt�ra nie jest przest�pstwem w �wietle obowi�zuj�cego prawa. Niemniej jednak po wyroku korzystnym dla minister, zgodnie z zapowiedziami premiera odwo�uj�cego minister, po oczyszczeniu z zarzut�w minister mo�e wr�ci�.  
Minister najwyra�niej pr�buje wr�ci�. tyle, �e premiera ju� nie ma, premier zosta� awansowany na komisarza Warszawy, jest za to nowy premier i trzeba przyzna�, �e s�owa swojego poprzednika chce dotrzyma� i zaprasza minister do rz�du. Problem polega na tym, �e nowy premier jest jednocze�nie szefem partii PiS, kt�rej klub z�o�y� w sejmie projekt nowej ustawy lustracyjnej zgodnie, z kt�r� pani minister jest OZI, a wi�c wsp�pracownikiem SB. W tej sytuacji jest pewien zgrzyt, poniewa� prawo polskie uniewinni�o minister, a prawo IVRP uznaje minister za winn�, poza tym nie wiemy w jakim kraju �yjemy, nie wiemy zatem kt�re prawo zastosowa�, czyli trzeba co� zrobi� z ustaw�. Na szcz�cie ustawa nie jest jeszcze podpisana przez prezydenta IVRP, by�ego szefa PiS w IIIRP, wi�c obecny premier IVRP mo�e poprosi�, by�ego prezesa PiS w IIIRP, by ten odm�wi� podpisanie ustawy i w ten spos�b b�dzie mo�na zsynchronizowa� prawo III i IVRP. Pro�ba zapewne zostanie przyj�ta, bo obecny prezydent IVRP i by�y prezes PiS w IIIRP, jest bratem obecnego premiera IVRP i obecnego prezesa PiS. To w zasadzie chyba wszystkie objawy choroby, mo�e poza jednym. Ostatnie ci�gle s�ysz� w uszach hymn, kt�ry by� �piewany w IIRP, PRL, IIIRP i na pocz�tku w IVRP, ale teraz brzmi inaczej, straci� melodi�, a przyby�o mu nowych s��w i symboliki: `z ziemi wolskiej do polskiej'. Prosz� was o pomoc, co to za choroba, prosz� te� powiedzcie mi w jakim kraju �yj�?Matka_Kurka 2006-09-20 18:25
G�os�w: 59
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=80

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha