Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS

wyjątkowy rok

Lech i Jarosław

historia jednego życia

Zawiniło Webasto

list otwarty

Jarosław - człowiek znikąd

Siedem cud�w


bracia Kaczy�scy
Zbigniew Ziobro
Antoni Macierewicz
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2007
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


Teksty w wersji PDF (8,93 MB)
wersja: 11 pa�dziernik 2007
apel


Kto popiera matk�_kurk� w tych wyborach! Program mam prosty - idziemy do urn!!
Szanowni czytelnicy matki kurki, apel jaki chcia�bym za chwil� wystosowa�, nie jest najwy�szych literackich' lot�w. Apel jest bardzo prosty i niezobowi�zuj�cy, jedynie dodaj�cy otuchy. Produkuje si� tu przez dwa lata, bywa�o r�nie, s� teksty, kt�rych si� wstydz�, s� teksty, kt�re ju� nigdy bym nie napisa�, ale s� te� teksty pokazuj�ce w co wierze, czemu nie wierz� i tych na szcz�cie jest najwi�cej. Zmierzam do tego, �e mnie znacie, chocia� nie wiecie kim jestem. Je�li po tej znajomo�ci chocia� odrobin� si� ze mn� zgadzacie i chocia� szczypt� mi ufacie, pos�uchajcie mojej pro�by. Rzeczy id� w fatalnym kierunku, tak fatalnym jak jeszcze nie sz�y nigdy od 1989 roku. Wielu z Was nie pami�ta z czym jad�o si� komunizm, a komunizm jad�o si� na kartki z octem, po 13.00. W tej chwili bracia Kaczy�scy pod��czyli do komunizmu respirator, pompuj� w PRL swoje soki, przyszywaj� komunizmowi swoje g�owy i ca�o�� umie�cili na `pseudo katolickich' glinianych nogach. Nie ma sensu pisa� o patologii PiS 1000 raz, zaufajcie mi, ja te klimaty rozpoznaj� w lot. Kaczy�scy to komuni�ci w formie i tre�ci, jedynie has�a maj� antykomunistyczne. Mo�emy powiela� inwektywy pod adresem PiS, obna�a� ich, obna�a� hipokryzj�, arogancj�, bezczelno�� i wpisywa� miasta i to wszystko jest konieczne, to nasz obowi�zek, ale to nic nie zmieni. To co obserwujemy za polskim oknem, mo�emy zmieni� tylko my i tylko czynem. Nie trzeba czyn�w wielkich, trzeba ma�ego gestu. P�jd�my wszyscy do wyborczej stajenki, a wcze�niej obud�my kogo si� da obudzi�. Zr�bmy rzecz prost�, ma��, ale wielk�, niech ka�dy z nas obudzi swoich s�siad�w rodzin�, znajomych, rodzic�w narzeczonej i zaprowadzi obudzonych do urn. Nie trzeba nic wi�cej, wystarczy obudzi� i p�j��. Wierz�, �e si� wszyscy w ten spos�b obudzimy i p�jdziemy, aby te wiar� podtrzyma�, b�d� wdzi�czny za ka�de s�owo deklaruj�ce gotowo�� do urwania �b�w reanimowanemu komunizmowi.

Matka_Kurka 2007-09-02 11:08
G�os�w: 337
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=962

komentarze i post na forum onet.plJe�li podoba Ci si� ten tekst zag�osuj na niego, a znajdzie si� na li�cie najlepszych. Im wi�cej g�os�w zdoby�, tym jest wy�ej.


Wy�lij ten tekst na E-Mail   Dodaj do: wykop gwar del.icio.usJa Tobie, Ty jemu, on jej, ona Wam, oni im, My tamtym, tamci kolejnym! Wygramy!
Marudzi� trzeba, to nasz narodowy obowi�zek, ale trzeba te� zrobi� par� rzeczy i uratowa� co si� da. Od dzi� powinni�my m�wi� ka�demu, �e warto, wr�cz trzeba i�� na wybory. Warto r�wnie� przy tym napomkn��, �e g�osujemy m�drze, bo polityk�w mamy g�upich. Nie ma potrzeby przekonywa� babci, �e Boga nie ma, parady r�wno�ci s� ok., a bogaci s� dobrzy, nie ma sensu. Babci w ten spos�b nie przekonamy, trzeba babci powiedzie�, �e Roman Giertych to biedny katolik i on zaprowadzi prawo i sprawiedliwo��. Niech babcia g�osuje na Romana, je�li nie zg�osuje na Kurskiego, ju� babcia jest po naszej stronie. Nie ma sensu namawia� pana od kt�rego kupujemy warzywa, �e rolnicy powinni p�aci� ZUS, zamkn�� buzi� prosz�, nie straszy�. Nie ma co naje�d�a� na Leppera, swoje ma za uszami, ale o ludzi dba, sam nie zje, drugiemu da, tak trzeba m�wi� panu od warzyw. Jakby nie kupi�, sprzeda� informacj�, �e Waldemar Pawlak jest super rolnik i �wiatowiec. Je�li pan od warzyw nie zag�osuje na Mojzesowicza, ju� jest nasz przyjaciel. Absolutnie nie przekonywa� s�siada, co przesiedzia� 40 lat w Zarz�dzie Dr�g i Most�w, �e socjalizm by� z�y, trzeba mu powiedzie�, �e Belka r�wny ch�op, niech z czystym sumieniem g�osuje i si� nie boi, za Belk� go nie wsadz�, a u nas w gminie nie pods�uchuj�, bo i kogo, jak tu nikt wa�ny nie mieszka. Je�li s�siad nie zag�osuje na socjalist� Gosiewskiego, jest sw�j ch�op.

Komu si� da i uda przekona� kogokolwiek do g�osowania na PO, b�dzie wielki dyplomata. G�osujemy na PO, bo nie mamy wyj�cia. Ka�dy wie jakie to PO jest, ale co zrobi�, innego czego� co by�oby w stanie wygra� z PiS nie ma i jeszcze d�ugo nie b�dzie. Jedyn� parti�, kt�ra mo�e odebra� PiS niemal pewne zwyci�stwo, jest kiepska PO, ale przy PiS i w obecnych polskich realiach, to partia naszych marze�. Marud�my ile wlezie, ale g�osujmy, g�osujmy i namawiajmy do g�osowania wszystkich, namawiajmy z g�ow�, PRAGMATYZM niech nas prowadzi, nie estetyka. Skuteczno�� na sztandarach, sentymenty do Walentego i dalej na bok. Nie da si� z PiS wygra� sam� PO, z PiS trzeba wygrywa� wszystkim czym si� da i co najwa�niejsze, nie robimy Polsce krzywdy, namawiaj�c do odbieranie g�os�w zrusyfikowanej, sekciarskiej partii PiS, reinkarnacji PZPR. Mo�e to �mieszne, mo�e megaloma�skie, ale wed�ug wszelkich statystyk, czyta moje wypociny kilka do kilkunastu tysi�cy ludzi, moj� skrzynk� odwiedzi�o setki, w tym kilku znanych i lubianych, bardzo znanych i bardzo lubianych. Wielu mia�o pomys�y rozmaite, ale zawsze pi�trowe i nic z tego nie wychodzi�o. Pora zrobi� rzecz prost� i skuteczn�. Cudu nie jestem w stanie dokona�, ale szkoda by�oby, gdyby takie grono nie kiwn�o palcem, dlatego namawiam. Tyle mog�, kiwajcie palcami jako i ja kiwn�.

Kiwnijcie i przekonajcie 2, 3, 4 wyborc�w, a oni kolejnych, to przynajmniej z czystym sumieniem b�dziemy mogli sobie powiedzie�, �e dali�my z siebie wszystko. Pami�tam jeszcze te czasy, kiedy pewien facet nam�wi� garstk� ludzi by malowa� na wroc�awskich murach pomara�czowe krasnoludki. Wi�kszo�� si� �mia�a. Stary, to dziecinada, a krasnoludk�w przybywa�o i krasnale �yj� we Wroc�awiu do dzi�. Krasnale zmieni�y Polsk� i my te� mo�emy zmieni�. W przeciwie�stwie do legendarnych pomara�czowych wojownik�w, mo�emy to zrobi� na wi�ksz� skal� i przy znacznie mniejszym wysi�ku. Internet jest pot�g�, wykorzystajcie to narz�dzie, zr�bmy frekwencj�. W demokracji sprawdzaj� si� najprostsze sposoby, �a�cuszek frekwencji wyborczej, to pomys� z gatunku disco polo i oto chodzi. To ma by� popularne i powszechne, a nie ci�kie jak szwedzkie kino. Celem jest dokopanie rusyfikacji pod szyldem PiS. Z LPR, SO i LiD m�wi� jak najbardziej powa�nie, SO i LPR to zwykli populi�ci, sta�y element demokracji, takie partie s� nieszkodliwe i nigdy nie zdob�d� samodzielnie w�adzy. Patrz�c realnie tylko SO i LPR mo�e odbi� �elazno-betonowy elektorat PiS. Nie r�bmy sobie wrog�w, szukajmy g�os�w za najmniejszym z�em (moim zdaniem to PO, ale to tylko sugestia) i przeciw z�u najgorszemu - PiS. PiS jest parti�, kt�ra wykorzysta wszelkie �rodki, aby zdoby� w�adz�, PiS to polski Haider, wyros�a na spo�ecznej frustracji partia, partia mentalnie komunistyczna, szczuj�ca biednych na bogatych, partia-patologia. Wygra� z nimi mo�emy tylko my, takie partie zawsze i najbardziej boja si�, nie konkurencji politycznej, nie opozycji, ale oporu spo�ecznego, ludzkiego �miechu i `buntu na dole'. Dzi� nie ma potrzeby wpina� opornik�w w klapy, dzi� wystarczy, tylko i a�, i�� na wybory i poci�gn�� za sob� ilu si� da.

Matka_Kurka 2007-09-05 08:01
G�os�w: 392
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=973

komentarze i post na forum onet.plJe�li podoba Ci si� ten tekst zag�osuj na niego, a znajdzie si� na li�cie najlepszych. Im wi�cej g�os�w zdoby�, tym jest wy�ej.


Wy�lij ten tekst na E-Mail   Dodaj do: wykop gwar del.icio.us--- !!! APEL !!! ---

kim jest Matka_Kurka

dlaczego M_K pisze

dlaczego na jedno kopyto

dlaczego Matka_Kurka


patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowy


Oddolna kampania przeciw rządom najgorszym


Zobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

lista blog�w


Teksty innych autor�w na
www.komentarze.eu

Jak głosować bez meldunku, w podr�ży lub za granicą

Polokracja

Byki w�adzy

Oskar�am

Kampania i debata

DWA SPOTY nie SPOTY