Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825086
ods�on: 2103106

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


IV RP i media


TV publiczna to kompleksowy materia� jak si� nie powinno robi� telewizji !
Co oznacza, �e pe�ni swoj� funkcje wbrew obowi�zuj�cemu prawu. W dobie IVRP nie jest to oczywi�cie zarzut, a norma moralna. Mam proste pytanie, czy ktokolwiek z homo sapiens ma problem z ocen� tego co si� w TV publicznej dzieje, chyba nawet Steve Wonder czuje, �e obraz przesta� przedstawia� rzeczywisto��, a   zacz�� j� kreowa�. Drugie proste pytanie, kiedy publiczna by�a inna, to znaczy nie na us�ugach rz�du, chyba tylko raz by� jaki� epizod za Drawicza, �e co� pr�bowano robi�, natomiast Widstein nie robi niczego nowego, robi dok�adnie to samo co Kwiatkowski, po co wi�c to polityczne bicie piany, kt�re nic nie wnosi i to w czasie gdy mamy ciekawsze, �enuj�ce dzia�ania PiS cho�by w kwestii bud�etu, s�u�by zdrowia (podatek od rannych) politycznego cyrku z ekstradycj�, groteski z ujawnianiem agent�w przez prezydenta, naprawd� nie ma PO rozs�dniejszych pomys��w na walk� polityczn� od bezu�ytecznego elaboratu oceniaj�cego to, co ka�dy widzi?  Poruszanie w�tku TV, to ju� chyba wyraz desperacji partii inteligent�w. Biadolenie na tematy dla mnie trzeciorz�dne i zast�pcze, poza tym z sfery indywidualnych ocen ka�dego z nas, to wychodzenie z za�o�enia PiSu, ciemny lud jest na tyle ciemny, �e trzeba mu wyt�umaczy� jak to TV k�amie, mnie nie trzeba �lepy nie jestem i g�uchy r�wnie� dzi�ki Bogu. Prosz� wybaczy�, szanowne panie i panowie z PO, ale chyba kto� wam to musi w ko�cu g�o�no powiedzie�, kto� kto uwa�a was za najmniejsze z�o na polskiej estradzie politycznej, mo�e dotrze. Ot� szanowna pot�go intelektualna, miotacie si� bez sensu w 143 kierunkach krytyki naraz, co przynosi efekt po�a�owania godny,. Trzeba by� wyj�tkowo nieudolnym politycznie i medialnie, aby mie� do dyspozycji takie materia�y jak ta�my Beger, tak� kompromitacj� jak powt�rne nominowanie Leppera w �wietle prezydenckiej kamery, s�dziego Kry�e w roli ministra sprawiedliwo�ci, ministra Jasi�skiego w roli ministra skarbu, powr�t Urba�skiego wyrzuconego z kancelarii prezydenckiej, a teraz doradzaj�cego premierowi, blama� z komisj� d/s Balcerowicza, bud�et, kt�ry jest kpin� z programowych za�o�e� PiS i w ko�cu wybryki `p�koalicjanta' pos�a Bestrego, eurodeputowanego Giertycha z dinozaurem wawelskim, maj�c to wszystko do dyspozycji i nie zniszczy�, zmia�d�y� konkurencji politycznej mog� tylko kompletni ignoranci. Pierwsza z brzegu agencja PR wychodz�c z takim materia�em nie pozostawi�aby suchej nitki na konkurencji, a wy si� �apiecie tV publicznej, gdzie jszcze nikt niczego nie ugra� i pokazujecie w TV jakie� �mieszne spoty firmowane przez twarz po pierwsze dalek� od twarzy, kt�r� `lubi' kamera, pod tym wzgl�dem twarz jest wr�cz tragiczna, po drugie twarz cz�owieka, kt�ry od ponad roku nie kojarzy si� z niczym innym jak z pora�k�. Nie wiem czy to wynik o�lego uporu, czy brak elementarnej wiedzy na temat budowania marki, sprawi� �e w swoich poczynaniach jeste�cie tak groteskowi. Opieranie kampanii na pisaniu jaki� �a�osnych raport�w dotycz�cych medi�w publicznych to juz napraw� zenit absurdu.  

Pytam grzeczne co ta paplanina zmieni, do kogo ona jest skierowana? Wybaczcie `odkrywcy', ale mnie i milionom Polak�w nie jest potrzebny wasz raport do tego, by zauwa�y� to co wida� go�ym okiem, wiec komu wy to t�umaczycie, chcecie tym `dokumentem' przekona� elektorat, kt�ry nie jest w stanie przej�� przez akapit tekstu, kt�ry wed�ug wszelkich bada� w oko�o 45% nie rozumie co p�ynie do niego z ekranu. Komu potrzebne s� takie elaboraty, ludziom potrafi�cym my�le� psu na bud�, chcecie t� akademick� papk� porywa� masy nie potrafi�ce odczyta� instrukcji suszarki? Czy w partii inteligent�w jest cho� jeden my�l�cy, kt�ry by w ko�cu zauwa�y�, �e `nadzieja bia�ych', to totalnie amatorska formacja polityczna, kt�rej jak kani d�d�u i to od zaraz potrzeba profesjonalnego marketingu politycznego i profesjonalnego PR. PiS jeszcze nie uruchomi�a swoich bulterier�w, a wypunktowanie was szanowni mi�o�nicy w�asnej inteligencji to dziecina igraszka i daj� g�ow�, �e nie jeste�cie przygotowani cho�by na takie samonarzucaj�ce si� tematy. Odrobin� spostrzegawczy obserwator widzi go�ym okiem, �e niejaki pan Rokita schowa� si� jak mysz pod miot�� i jak dziecko si� naburmuszy�, poniewa� bracia przezwali go `morderc� demokracji'. Ja rozumiem, �e pan Jan mo�e mie� s�abe nerwy i czu� sie zaszczutym, jednak sk�adanie �miesznych doniesie� do prokuratury w sprawie anonimowych sms-�w to delikatnie m�wi�c dziecinada, brak zdecydowanej odpowiedzi z pozwem s�dowym w��cznie, to nic innego ja przyznanie si� do winy i to winy bez cienia dowod�w. Jest to o tyle dziwne, �e kolega Kostek post�pi� dok�adnie odwrotnie i wype�ni profesjonalnie, mimo jaki� md�ych dowod�w. Druga rzecz, elementarna, gdzie mog� znale�� program PO spisany w jasny przejrzysty spos�b, tylko prosz� mnie nie odsy�a� do strony Jana Rokity, za��my �e nie mam dost�pu do internetu. Nie wiem czy ten program jest czy go nie ma, ale je�li ja interesuj�c si� ca�ym tym polskim cyrkiem, odk�d cyrk zacz�� si� interesowa� mn�, mam w�tpliwo�ci co do jego istnienia, to przypuszczam, �e albo programu nie ma, albo jest on pilnie strze�ony, �eby elektorat si� nie dowiedzia� co mu proponujecie. Kolejna rzecz, gdzie jest ta `nadzieja' narodu pt: `Gabinet cieni', mo�ecie mi wskaza� jakie� �r�d�a, wypowiedzi i projekty ministr�w pocieniowanych, gdzie jest alternatywa dla s�u�by zdrowia polegaj�cej na chorym podatku drogowym, co z podatkami jako takimi, jest w ko�cu 3x16, czy 18 32, gdzie to wszystko mo�na odnale��, kto za to odpowiada. Takich spraw jest multum, z jednej strony macie materia� o jakim opozycja mo�e sobie tylko pomarzy�, z drugiej strony zajmujecie si� raportami na temat TV, co po prostu wisi elektoratowi, w takim sensie, �e my�l�cy sobie poradz�, a nie my�l�cy i tak nie pojm� o co chodzi.  

Nie macie nic do zaproponowania, ani w sferze programowej jako alternatywy dla tandety PiS, a to ju� naprawd� bana�, stworzy� co� lepszego, nie macie �adnej zdolno�ci do wypunktowania przeciwnika w momencie, gdy juz w�a�ciwie le�a� na deskach, jedyny pomys� jaki macie to czeka�, a� si� PiS sam wyko�czy, co bez w�tpienia nast�pi, tylko kto wam zagwarantowa�, �e scheda b�dzie wasza. M�wi� to wszystko z pozycji cz�owieka, kt�rego ju� mdli o wszechobecnej tandety, m�wi� to z pozycji wyborcy, kt�ry ju� szczerze jest zm�czony wybieraniem mniejszego z�a. Wybaczcie, ale mnie ju� przestaje wystarcza�, �e jeste�cie m�drzejsi, inteligentniejsi i bardziej �wiatowi od PiS, bo to jest minimum przyzwoito�ci uzyskane �ladowym wysi�kiem, ja oczekuj� dzia�a� i skuteczno�ci, a nie kolejnej paplaniny, ludzie sie uodpornili na gadaj�ce g�owy, wszystkie s�owa ju� zosta�y wymi�tolone na wszelkie mo�liwe sposoby. Oczekuj� tego jako wyborca zdesperowany, kt�ry zn�w ma odwraca� g�ow� przy urnie oddaj�c na was g�os tylko dlatego, �e inni s� jeszcze gorsi, co raz mniej jest takich, co s�  w stanie przez to przej�� i mimo, �e co� tam odburkn� przez telefon ankieterowi dla �wi�tego spokoju, czym tak nieustannie si� podniecacie,  to do wybor�w nie zn�w p�jd� w sile 39% i to ci bardziej wra�liwi na tandet� zostan� w domu a wy zn�w dostaniecie tytu� honorowego premiera i prezydenta sonda�owego. By� w Polsce wyborc� oznacza bezpo�redni� rywalizacj� z Syzyfem i to w meczu na wyje�dzie, gdzie ani wysoko�ci g�ry, ani ci�aru kuli nie znamy, dno, totalne dno po obu stronach barykady jedni nawiedzeni klawisze w kom�ach, drudzy gimnazjali�ci aspiruj�cy do roli wyk�adowc�w, to pokolenie jest na odstrza�, z nich si� ju� nic nie wyci�nie, jedynie starym polskim zwyczajem trzeba enty raz wybra� najmniej szkodliwego i cokolwiek potrafi�cego `delegata narodu'.Matka_Kurka 2006-10-26 20:34
G�os�w: 65
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=160

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Pan pose� pozna� prawd� o sobie ! By� to fragment i �agodna wersja prawdy o nim!
Przeprasza� mo�na kogo�, kogo si� obrazi�o, a nie kogo�, komu si� powiedzia�o prawd� o nim samym. Pose� jest mi�o�nikiem brutalnej prawdy, tymczasem to nie by�a ca�a, lecz fragment prawdy o posle i nie brutalny, lecz wyj�tkowo subtelnie podany. Nie ma powodu przeprasza� pos�a, wr�cz przeciwnie grzeczno�� nakazuje, aby podzi�kowa� za ocen� i zacz�� �y� jak cz�owiek, panie po�le troch� kultury i taktu.  

Genialna strategia PiS, bojkotowanie medi�w, s�ysza�em o bojkotowaniu polityk�w przez media, ale odwrotnie, to genialny ruch, nowa strategia PR-owska.  Jak s�dze, teraz PiS  wyjdzie do ludzi, taka agresywna kampania w remizach OSP mo�e zrobi� niez�y `s�upek'. Na przyk�ad sponiewierany pose� Jacek wyci�gnie ze stra�akami sikawki i b�dzie la� wod� o tym jak pose� Jan Maria w trakcie odmawiania modlitwy zosta� obrzucony patykiem PiSanym oddechem prawdziwych Polak�w. Zata�czy polk� z przewodnicz�c� gospody� wiejskich, ob�api w biodrach, a potem zada fiku�nego klapsa po l�d�wiach. Kapusty si� nadepcze z dziewicami, na pastwisku koz� wydoi, sierotki z ubogiej szko�y prywatnej do kt�rej chodzi c�rka ministra Romana wykonaj� rob�tk� z polnych kwiat�w, na kt�rej pose� z opuszczonymi porci�tami udowadnia swoja polsko��. Stara Maciejowa od�piewa hymn IVRP, �e nadszed� ju� czas i g�os jej aksamitny b�dzie �agodnie opada� jak �a�cuszek rozrz�du Fiata 126p po aluminiowym deklu. B�d� konkursy i beka piwa, kto pierwszy wejdzie w kalesonach na posmarowany smalcem �wierkowy s�up, dostanie w czasie nie kr�tszym, ni� dwa tygodnie posad� sekretarza. Komu sie uda kos� postawiona na sztorc ogoli� szwagra, uzyska miejsce dla szwagra na li�cie PiS i ten b�dzie zobowi�zany zatrudni� golarza w biurze poselskim. Kto doniesie na so�tysa z WSI s�siedniej, zostanie agentem s�u�b odpowiadaj�cym za przecieki do gminnej gazety. To si� wszystko skr�ci komunijna kamer� i opublikuje w internecie, �eby prawdziwy obraz Polski dotar� pod strzechy. I zasi�d� ca�e wsie przed notebookami i b�dzie patriotyzmu bez manipulacji po dostatkiem, co bardziej trudne do zrozumienia, si� przewinie i kilkakrotnie odtworzy, tylko jak prawdziwym Polakom wyt�umaczy�, potrzeb� elektryfikacji, bez kt�rej kampania nie ruszy, nie mam poj�cia. Przekonuj�ce mog�oby by� wkr�cenie �ar�wki w obsadk�, zgodnie z rozs�awiona po ca�ym �wiecie polsk� metod�, mianowicie jeden brat stoi na sto�ku, a drugi sto�kiem obraca. A przeprosi� pana pos�a koniecznie trzeba, pan pose� nie wiedzia�, �e jak si� wchodzi do biura, to atramentu si� nie pije, sk�d mia� wiedzie�. To jeszcze nie pow�d aby si� �mia� z ludzi prostych, wy yntelygencjo i pismaki, �miej�c si� z pos�a spo�ywaj�cego atrament obrazili�cie nasze matki, dziadk�w, ojc�w i dzieci, tyle w was jadu, ��ci bolszewickiej, zoologicznej nienawi�ci, �e si� za was b�dziemy modli� ubeckie sprzedawczyki


Matka_Kurka 2006-10-05 15:06
G�os�w: 56
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=13

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  FENOMEN RADIA MARYJA TO EKSPONOWANIE SYMBOLIKI I POMIJANIE  FAKT�W!
Przyjrzyjmy sie fenomenowi radia pomijajc kwetsie nakry� g�owy, a skupmy si� na faktach i mechanizmach. Nazwa radia odwo�uje si� do najbardziej czczonej postaci w religi katolickiej, zw�aszcza w jej polskim wydaniu, wyrazisty symbol Matki Boskiej, przekszta�cony w kult macierzy�stwa, cierpienia, opiekunki i pocieszycieliki. Piekna, jasna, czytelna i kryszta�owa posta�, w kt�rej trudno znale�� s�abe strony przynajmniej na p�aszczy�nie symbolicznej i dzi�ki temu RM na starcie zyskuje silne oparcie moralne. To jest baza RM, ale sama baza nie przynios�aby sukcesu medialnego, bo jak wiadomo metafizyka jest do�� idywidualn� kwestia i poza niedzielnym naboze�stwem, generalnie wiekszo�� wiernych oddaje sie modlitwie w zaciszu w�asnych dom�w. Musia� wiec do�aczy� do religii element walki o wiar�, co pobudza nie tyle umys�y, a emocje i dzi�ki temu wzmaga s�uchalno��. Aby by�a walka potrzebny jest wr�g, wrog�w rydzyk znalaz� bardzo szybko, jednym z nich jest kumunista, drugim Izraelita. Je�eli chodzi o komuniste, to chyba wszystko juz zosta�o powiedziane , dlatego skupmy si� na �agodnie rzecz ujmuj�c antypatii do Izraelit�w. Przeci�tny s�uchacz kupuj�c symbolike dalej nie zastanawia si� nad przekazem, kt�ry w gruncie rzeczy nie ma nic wsp�lnego z ikon� Matki Boskiej, jemu sama ikona wystarcza, a atrakcji dostarcza mu co� zupe�nie innego, �cislej m�wi�c g�os p�ynnacy z odbiornika. Dzier��c w jednej d�oni wizerunek Swi�tej Paniennki, a mikrofon w drugiej, genera� g�osi tre�ci, jednocze�nie podtrzymujace kult Matki Boskiej i poni�aj�ce tych co ukrzyzowali Chrystusa, jak powszechnie wiadomo w tradycji polskiego katolicyzmu byli to �ydzi. Z punktu widzenia cz�owieka, kt�ry cho�by lizna� Bibli, jest to oczywisty paradoks i brak wyobra�ni, aby atakowa� nar�d, z kt�rego wywodzi si� nie tylko ca�a �wi�ta Rodzina, ale wszystkie postaci ze Starego i prawie wszystkie z Nowego Testamentu. Z tego paradoksu ojciec "derektor" wybrna� niczym naczelny dziennik radzieckiej prasy "Prawda". Odwoluj�c si� do innej magicznej symboliki, mianowicie patriotyzmu. I tak Polak "patriota i katolik", musi wiedziec, �e �wi�ta Rodzina nie wywodzi si� Ziemi Swietej, kt�r� wsp�cze�nie moznaby ulokowa� w granicach Izraela. Chrystus i Matka Boska od zawsze byli Polakami, mieszkali na sta�e w Cz�stochowie, Matka Boska by�a g�ralk�, Chrytsus przechadza� si� po Giewoncie, chrzest odbyl si� w Dunajcu i Jezus kroczy� po wodach Morskiego Oka. Oczywi�cie te tre�ci nie sa przekazywane wprost, ale ubrane w pseudopatriotyczna papke okraszon� religijn� symbolik�, dzieki temu RM mo�e kultywowa� wizerunek jakiego� monstrualnego twora, wiernego, kt�ry nie ma nic wsp�lnego ani, z geneza chrze�cija�stwa, ani postaw� ptriotyczna, a jest po prostu ofiar� guru, prowadz�cego na w�asny uzytek i potrzeby, dzia�alno�� delikatnie rzecz ujmuj�c "pseudoreligijn�", wspart� mechanizmami funkcjonujacymi w sektach, do�� wspomnie� ci�g�e odwo�ywanie si� do sk�adania ofiar na rzeCZ RM, ktore walczy zaci�cie z wrogami Polski i katolicyzmu. Taki przekaz jest kierowany do ludzi, kt�rzy nie potrafia odnale�� si� w postkomunistycznej rzeczywisto�ci, nie bardzo wiedza kto odpowiada za ich los, wi�c je�li maj� podane na tacy zar�wno winnych jak i zbawicieli, ida w kierunku swiat�a w tunelu, kt�re co prawda widac na ko�cu, ale tylko dlatego, �e dalej mamy ju� tylko przepa��. Poniewa� komunikaty p�yn�ce z odbiornika maja charakter hipnotyczny dla mas, z tego powodu dotrze� do s�uchacza RM, jest tak trudno, a na ka�dy argument, pada wyuczona mantra: komunista i �yd


Matka_Kurka 2005-11-13 13:49
G�os�w: 55
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=623

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  A� te media! Po co one tyle pisz� i bez sensu o intymnych sprawach rz�du!
Po raz kolejny wina medi�w pozostanie to co obywatele roztropni i bez medi�w widz�, a widz� schy�ek artyst�w ze spalonego teatru. Pan I strateg wybra� najs�abszego spo�r�d swoich poddanych, a mimo to ch�op si� powoli kruszy jak precelek, a krusz�c si� zd��y jeszcze utkwi� w gardle stratega. Technika marketingu politycznego w/g scenariusza dobry i z�y glina sprawdza�a si� i tak nader d�ugo co, z �alem stwierdzam, jest efektem �wiadomo�ci polskiego obywatela, czy te� jej kompletnego braku. Szusowa� sterowany kazio na nartach, walczyki kr�ci� na studni�wkach, krzycza� radosne yes, to wszystko sprawia�o wra�enie swojego ch�opa, dobry premier, dobry, g�aska�a publika. W tym czasie z�y glina kiemlicz z bratem od zaplecza robili taki kipisz, jakiego Polska jeszcze nie widzia�a. Tak o to powsta� konflikt interes�w, nawet plastelina czasami buntuje si� przed lepieniem, syndrom dobrego i z�ego gliniarza przerodzi� sie w staropolskie wolno� Tomku w swoim domku. Oto Gawe� kiemlicz leje na g�owy Polak�w pomyje wiadrami, fika kozio�ki strzela z kapiszonowca, a biedny Pawe� sterowany ociera obierki z twarzy i u�miecha si� do rodak�w, kt�rzy podobnej rewolucji moralnej zostali poddani i baja, �e wszystko juz jest dobrze, a b�dzie jeszcze lepiej. Ile� mo�e Pawe� wytrzyma� takich igraszek, pu�ci�y Paw�owi na kr�tko trzymane przez kiemlicza cugle. Na pocz�tku raczy� jeszcze �artowa� cienko z cienias�w, potem pogoni� reportera ze stoku, a przecie� mamy odwil� i zgodnie z regu�ami marketingu, powinien przekaza� Polakom informacje w temacie stanu w�d na Bugu we W�odawie, nie wspomn� o uwagach dotycz�cych ostro�nego st�pania po chodnikach lodem topniej�cym skutych.  

Czary goryczy dope�ni�o kilka drobiazg�w zwi�zanych z powag� premierowania, oto wyst�pienie premiera przepada z kretesem w zalewie 50 tyrady, a skromne brawka jakie uzyska� kazio nie mog� si� r�wna� z wyborem wodza i p�boga kiemlicza przez 2 minutow� aklamacj�. W ko�cu kazio dochodzi do wniosku, �e czarn� odwalaj�c robot� nie �apie sie cho�by na krople �mietanki, kt�r� d�awi sie do woli pierwszy strateg i jego brat i zaczyna szuka� dla siebie miejsca. Sam nie odejdzie na pewno, cho�by go rozgrzanym �elazem �askota�, ale wyleci z pi�rnika  Tosi na �eb i szyje, je�li Plastu� w por� si� nie opami�ta i nie przestanie podskakiwa�, kiedy mu usta, �apki i n�ki sznureczki unosz� zgodnie z wol� i �yczeniem steruj�cego, a ten juz nie tylko dla sprawy, ale i dla �artu coraz cz�ciej poci�ga. Nie zd��y kazio nawet pozbiera� swoich zabawek, cho� z drugiej strony jakie� on m�g� mie� atrybuty `w�adzy', narty, kijki, par� lakierek po studni�wce, kufla nie mia� do jak wiadomo na piwo inny minister z I strategiem chadza� unikaj�c dziewcz�t.  Dzi� nieco frywolnie pisze, ale to dla tego, �e przede wszystkim dla tych to robi�, co podobnie jak ja ju� dawno zm�czeni teatrzykiem, kukie�k�, a przede wszystkim poci�gaj�cym za sznurki. Namawiam Was kochani, by �mia� si� z tego co jest �mieszne, nie gro�ne i nie warte uwagi


Matka_Kurka 2006-02-20 11:39
G�os�w: 54
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=477

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  Bo polityk nie tylko powinien gi�� karku przed dziennikarzem, ale i kolana!
Cz�owiek, kt�ry ma cho� blade poj�cie o regu�ach rz�dz�cych wsp�czesnym �wiatem nie pokusi sie o publiczn� kompromitacj�, poprzez wyg�aszanie bana��w, w rodzaju media reprezentuj� interesy politycznych mocodawc�w i ich w�a�cicieli. Panie I strategu, a kog� maj� reprezentowa� media jak nie swoich politycznych mocodawc�w i w�a�cicieli, s�ysza� pan kiedy� o prawicowej prasie w�oskiej, czy niemieckiej, lewicowej francuskiej, liberalnej angielskiej i Przegl�dzie Sportowym, kt�ry reprezentuje sportowc�w? Na tym polega wolno�� medi�w, �e na rynku pojawiaj� si� r�ne podmioty, kt�re realizuj� swoje cele, tylko wyj�tkowo naiwny obywatel mo�e s�dzi�, ze Trybuna b�dzie opiewa� LPR, a gazeta Polska SLD, a ju� w ustach polityka mieni�cego si� Jutrzenka narodu, taka ocena jest wyrazem daleko posuni�tej ignorancji przemieszanej z frustracj� z powodu beznadziejnej prasy jaka ma rz�d, a on sam przede wszystkim.  Na ca�ym �wiecie jest tak, �e polityk zabiega o dobr� pras�, o dobry wizerunek medialny, to polityk przychodzi do dziennikarzy i przekonuje ich do swoich racji, nie odwrotnie. Natomiast IVRP postanowi�a sytuacje odwr�ci�, oto na piedestale stoi �wi�ta krowa polityk, a dziennikarz ma obowi�zek pisania o nim w taki spos�b aby sie mu�ka nie obrazi�a i nie zarycza�a z b�lu po poranionym ego.  

Panie strategu podpowiem panu jak post�powa� z mediami, jest taki dzia�, czy jak kto woli kom�rka opiniotw�rcza nazywana PR z angielska Public Relation. Niestety mam dla pana bardzo z�e wie�ci, PR nie jest walk�, czy poszukiwaniem wroga, nie polega na lustracji i szczuciu Polak�w przeciw Polakom, nie ma nic wsp�lnego z uk�adem i stolikiem do bryd�a, jest ci�ka har�w� opieraj�c si� g�ownie i tu uwaga...pozyskiwaniu sympatii u ludzi, a konkretnie ludzi medi�w.  Ka�da cywilizowana partia, nie wspomn� o kancelariach premier�w, czy prezydent�w zatrudnia ca�e sztaby fachowc�w od kontakt�w z mediami, zwykle s� to dawni dziennikarze, lub ludzie bardzo blisko zwi�zani z mediami. O takich ludzi zabijaj� si� firmy i partie polityczne i tak na przyk�ad pierwszy kobiecy g�os w Polsce Pani Czub�wna zach�ca teraz nie do ogl�dania pogody, a telefonowania do cioci w Ciechocinku, oczywi�cie zdarzaj� sie wpadki jak cho�by Pan Luft w roli rzecznika AWS, co by�o kompletna pora�k� i rz�du i rzecznika. Nie znaczy to jednak, �e mo�na  oprze� budowanie wizerunku partii na pos�ach gosiewskim i cyma�skim, bo ci panowie do przychylnych komentarzy mog� zach�ci� jedynie pras� i media ultrakatolickie, czy raczej pseudokatolickie i na z�a pras� w tych mediach PiS narzeka� nie mo�e.  

Nie wiem jak pan strateg wyobra�a sobie, �eby non stop opluwane i os�dzane od czci i wiary  media, straszone Centrum Monitoringu, odsuwane od informacji poprzez faworyzowania marginalnych medi�w pseudokatolickich, zniech�cane wyborami do KRRiT lud�mi z uk�adu kiwatkowsko-czarzastego zechcia�y pisa� o tych ko�tu�skich zagrywkach inaczej, jak o post�puj�cym prowincjonalizmie politycznym, arogancji i amatorszczy�nie vip'w IVRP. Bracie jaros�awie co tu du�o m�wi� najwi�kszy popis ignorancji i pieniactwa wobec medi�w i to nie polskich, tych z uk�adu, a �wiatowych da� pa�ski brat lech. Podobnego dziwu �wiat dawno nie widzia�, aby prezydent europejskiego kraju, nie by� zainteresowany promowaniem tego� kraju i w�asnego wizerunku w jednej z najpowa�niejszych stacji TV w Europie. Mo�e nie tyle nie by� zainteresowany co si� obrazi� jak ma�y ch�opczyk na dziennikarza, kt�ry raczy� mu zwr�ci� uwag� jakie s� europejskie standardy zachowa� przed kamer�. A europejskie standardy zachowa� panie jaros�awie, bracie lecha to nie b��dzenie wzrokiem po suficie, lustracja w�asnych pantofli, oblizywanie wargi po ka�dym chrz�kni�ciu, to s� standardy nawet nie polskie, a  g��boko azjatyckie.  Nie ma si� co obra�a� na francuskich �urnalist�w tylko trzeba og�ady nabra�, by sobie i Polsce wstydu nie przynosi� w kusym p�aszczyku.  

Podsumowuj�c, to nie dziennikarze, ale pan z bratem musz� gi�� karku, bo s�u�alcza jest rola polityka wobec spo�ecze�stwa i obowi�zkiem jego jest pozyskiwanie sympatii w�r�d medi�w, a recenzowa� jak chce mo�e dziennikarz i kogo chce mo�e reprezentowa�, najcz�ciej tego co mu p�aci. Tak to ju� jest na tym niesprawiedliwym �wiecie, biedni s� biedni, a bogaci bogaci, z�odziej kradnie klawisz pilnuje, a pan nagle wydaje si� by� zaskoczony i porz�dkiem i nieuchronno�ci� kontynuacji niesprawiedliwo�ci na tym �ez padole. Pi�kne to my�lenie, ale tak naiwnie, �e a� �a�o�nie groteskowe, g�upie po prostu. Jeszcze jedno na koniec, to co tu w trosce o pana stratega, panu strategowi i bratu przekaza�em, mo�e pan �atwo popsu� konsultacjami z koleg� kurskim, kt�remu pan powierzy� PR, a on poj�� swoja misj� jak ka�dy szanuj�cy si� prawy i sprawiedliwy m�� z nazwy, jako t�pienie i oczernianie wizerunk�w przeciwnik�w politycznych, w czym jest nieoceniony jednak czarny PR, to nie to samo co PR profesjonalny. Z panem kurskim jako szefem PR, PiS si�gnie tego od czego pan kurski od dobrych kilkunastu lat nie mo�e si� odbi�, mo�e dlatego, �e to co� jest podw�jne. To tyle �yczliwych rad z mojej strony, prosz� nie zmarnowa� tego kapita�u, jak wszystkiego czego si� pan dotyka.Matka_Kurka 2006-02-27 17:09
G�os�w: 52
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=441

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  RM, to nie problem antysemityzmu tylko antypolonizmu! RM to antypolskie radio!
Wczoraj podpowiedzia�em wyznawcom RM rozwi�zanie ich problem�w, kt�re wydawa�o si� by� oczywistym i kt�re mog�o zamkn�� usta oponentom. Wymieniaj�c �wi�te dla religii katolickiej postaci, przypomnia�em o ich �ydowskiej narodowo�ci, podwa�aj�c nieco tez�, �e �ydzi s� �li, bo zabili Pana Jezusa. Z takiej informacji cz�owiek racjonalny mo�e wyci�gn�� tylko jeden wniosek, s� �ydzi �li, cho�by ci co z powodu zagro�enia dla dogmat�w w�asnej religii przy�o�yli r�k� do zbrodni ukrzy�owania i �ydzi szlachetni jak cho�by Chrystus, kt�remu nie musze bi� pok�on�w uznaj�c za b�stwo, ale kt�rego szanuj�, za to �e nie opar� si� mot�ochowi  i kap�anom, a do ko�ca g�osi� swoj� prawd�. Prosty podzia� na dobrych i z�ych �yd�w narzuca� si� sam, tymczasem na prawie 100 wpis�w tylko jedna katoliczka, dostrzeg�a t� oczywisto��, reszta wyznawc�w nie boga a RM, g�osi�a tezy tak absurdalne i �enuj�ce, �e warto uwypukli� kilka z nich aby odda� skal� fanatyzmu i zagro�enia jakim dla umys�u ludzkiego jest RM. Jedna to stwierdzenie, �e Chrystus nie by� �ydem, a by� Galilejczykiem, no co� na wz�r Wroc�awianin nie jest Polakiem. Inna si�ga�a jeszcze dalej Chrystus nale�a� do innego od�amu �yd�w, tych dobrych, a RM nie toleruje tego drugiego od�amu, czyli tych z�ych, s�owem Pan pochodzi� z NRD i jego wyznawcy strzelali w powietrze, a reszta �yd�w ta z RFN strzela�a do Polak�w i strzela nadal.  

Najcz�ciej propagowan� tez� przez s�uchaczy, przepraszam wyznawc�w RM to: "Co wam przeszkadza to radio, jest demokracja i wolno�� s�owa, radio mo�na wy��czy�". W�a�nie dlatego, �e jest demokracja i wolno�� s�owa, radio przeszkadza wolno�ci s�owa i demokracji, tworz�c z tych najwy�szych warto�ci patologi�. Patologianic nadzwyczajnego w demokracji, jest sta�ym elementem i dop�ki patologia nie jest norm�, demokracja sobie radzi. Problem polega na tym, �e RM przy pomocy symboli religijnych patologi� u�wi�ca. Wolno�� s�owa ko�czy si� tam gdzie zaczyna si� prawo lub niewola drugiego cz�owieka. Przeszkadza�oby mi radio propaguj�ce seks z nieletnimi, przeszkadza�by mi radio muzu�ma�skie nawo�uj�ce do d�ihadu, przeszkadza mi radio pseudokatolickie, kt�re zapisa�o Matk� Bosk� do PiS i nawo�uje do krucjaty przeciw wszystkiemu co poza PiS, ostatnio nawet LPR. Przeszkadza mi radio, kt�re k�amie w spos�b �wiadomy i z premedytacj� podgrzewa nastroje spo�eczne maj�ce s�u�y� jednej idei, idei kt�ra jest patologi� sprowadza si� do nienawi�ci wbec w�asnego narodu i innych nacji, a co gorsze do propagowania patologii RM u�ywa symboli religijnych, kt�re patologie maj� u�wi�ci�. Jest r�nica mi�dzy k�amstwami urbana, kt�re s� liberty�skimi igraszkami, a kolportowaniem ideologii opartej na nienawi�ci nie tylko do �yd�w, ale do Polak�w, kt�rzy �yd�w podobnie jak Francuz�w uznaj� za obywateli w�asnego pa�stwa, m�drych, g�upich, �adnych, brzydkich, po prostu spo�eczno�� jak ka�d� inn�, kt�ra ma swoje wady i zalety. Problem nie tkwi w antysemityzmie RM, problem tkwi w antypolonizmie, nikt tak skuteczniej nie o�miesza i nie ha�bi Polak�w w �wiecie jak RM. RM sprzedaje obraz Polaka niedouczonego zamordysty, fanatyka religijnego nie maj�cego poj�cia ani o w�asnej, ani o historii �wiata. RM jest przede wszystkim radiem antypolskim, dopiero potem antysemickim, dlatego mnie jako Polakowi (nie jestem �ydem do trzech pokole� na pewno i nie wyznaj� religii Moj�eszowej) radio RM przeszkadza bardzo, bo obra�a obywateli i kraj, w kt�rym �yje.Matka_Kurka 2006-05-03 14:03
G�os�w: 49
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=337

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  ..<<<KOCHANE WOLNE MEDIA I SWOBODA WYPOWIEDZI! D�UGO UTRZYMA SI� HIT NA TOPIE!
W nowych realiach postaram si� wypowiedzie� poprawnie politycznie, wypowied� nale�y traktowa� jako oderwan� od rzeczywisto�ci w sensie kojarzenia nazwisk i zjawisk z zycia spo�ecznego kraju.

Pan prezydent rzuci� mediom co mia� rzucic i teraz zbiera owoce, mam pewne przypuszczenia co do intencji tego pomys�u, ale to sie lada chwila powinno samo wyjasni�. Tak tylko podpowiem niesmia�o, �e pan odchodz�cy to wytrawny gracz i nie po to rzuci� temat aby pom�c sobotce, czy jagielle, ale po to �eby nie zaszkodzic sobie. Tak czy inaczej media maj� co robic, bo hit z g�rnej p�ki utrzyma sie jeszcze d�ugo na topie, mo�emy wi�c spokojnie si� wyluzowa� i w zwiazku z tym proponuj� ma�a anegdot�, z cyklu zas�yszane w radiu:

- Halo to ja m�wie ?
- Szcz�� Bo�e, prosz� �ciszy� odbiornik, s�uchamy co Pani nam chcia�a powiedzie�?
- M�wi�?? Ju� gada�?
- Tak prosze m�wi�.
- Pochwalony, czy ojciec prezes?
- Na wieki, tak s�ucham cie c�rko
- M�wi�???
- Tak s�uchamy
- Pochwalony ja chcia�am powiedzie�, �e te z�odzieje czerwone Jankiele co one k�ami�, ze niech  
pan b�g broni

...tu siostra eliksir, podaje konto 677999909990000000

- Musimy wierzy�,  c�rko ze to ju� nie dlugo, sk�d do nas dzwonisz?
- Z du�ego pokoju
- A z jakiego miasta ?
- Nie powiem bo s�uchaja
- Kto s�ucha ?
- Czerwone s�uchaja, nie powiem, ale nagadam co ten niemiec narobi� ojcze derektorze, co nas wysmia� bez zdania racji, starsze ludzie beretemi zwyzwa�???
- No mo�e nie do ka�ca tak to by�o
- Jak nie tak, dobrze s�ysza�a berety m�wi�
- M�wi� o koalicji c�rko
- A co mnie tu bedziesz icku jeden gada�, gupi� bedziesz ze mnie robi� czerwo�cu jeden

...tu siostra eliksir, podaje konto 677999909990000000

- C�rko ja wiem , �es wzburzona ale miarkuj s�owa bo do ojca duchownego m�wisz
- ejmo, ejmo ojciec, psia ma�, a juz nie bede posy�ac do syjono-skomusza�ego radia, sbeki jedne i niech wam pan b�g kulasy poprzetraca z�odzieje.

...tu siostra eliksir, podaje konto 677999909990000000

- a� ty moherowa babo, ty ciemnogrodzie z Polski B, ty popegerowska prostaczko, ty frajerski kocmo�uchu i b�g z tob�.

...tu siostra eliksir, podaje konto 67799990999000000


Matka_Kurka 2005-12-02 10:34
G�os�w: 48
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=589

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  ~Wolno�� medi�w IVRP reprezentuja Jacek Kurski i Tadeusz Rydzyk, to wystarczy!
Media w Polsce to oczko w g�owie ka�dego polityka tak si� utar�o, �e pora�ki i nieszcz�cia polskiego spo�ecze�stwa s� kwestia szeroko zakrojonego spisku medialnego. Ustalmy raz na zawsze media nie maja najmniejszego wp�ywu na 3 mln mieszka�, nie stymuluj� wyboru s�dziego kry�ego (temid� stanu wojennego) na wiceministra, media to jedynie opisuj� i wykorzystuj� b��dy polityk�w do lansowania w�asnej wizji kraju i maja do tego prawo, czasami nawet obowi�zek. Nie ma kraju na �wiecie, nigdy nie by�o i nie b�dzie, w kt�rym media s� niezale�ne od polityki i biznesu, we wsp�czesnej strukturze spo�ecznej media nie mog�yby bez tego istnie� i wszelkie naiwne pr�by `uzdrowienia' �wiadcz� o g�upocie, a bardziej o ch�ci przej�cia wp�yw�w w mo�liwie najszerszych kr�gach medialnych.  Media maja pot�n� si�� i wp�yw na polityk� ale tylko w jednym obszarze, polityk�w s� w stanie wypromowa�, a innych zdo�owa�, jednemu ho�ubi� innego t�pi�, KONIEC WP�YW�W MEDI�W NA POLITYK�. Jak politycy mog� si� broni� i promowa� w mediach?? Na dwa sposoby najlepiej r�wnoleg�e, pierwszy to PR (Public Relation) polegaj�cy na zjednywaniu sobie �rodowisk opiniotw�rczych, pozyskiwanie i przekonywanie dziennikarzy do w�asnych racji, metoda stosowana w ca�ym �wiecie, wr�cz podstawa dzia�alno�ci politycznej, by nie powiedzie� bana�.  

Niestety nie ma cho�by �ladu takiej dzia�alno�ci w IVRP, bo PR polegaj�cy na wyg�aszaniu hase�: `w Polsce nie ma wolnych medi�w', przynosi tylko jeden skutek, ostry sprzeciw, a nawet bunt niemal wszystkich medi�w. Druga metoda to budowanie szerokiego obozu politycznego wraz z mediami i to funkcjonuje wsz�dzie, ba bracia kiemlicze nic innego nie zrobili jak w�a�nie zbudowali uk�ad polityczno - medialny w oparciu o RM, tylko ich problem polega na tym, na czym polega od lat, wybrali skrajno�� i dostali zewsz�d po �apkach, naturalna konsekwencja ortodoksyjnych postaw. W Wielkiej Brytanii jeden cz�owiek Rupert Murdoch, ("The Times" i "The Sun" "Sky News") trz�sie niemal ca�ym rynkiem medialnym, ten cz�owiek ma pogl�dy polityczne i czy to sie komu� podoba czy nie b�dzie je lansowa�, nikt go nie zmusi do popierania i promowania lewicy, na pewno nie sztucznymi i centralnie sterowanymi dyrektywami, bo po pierwsze nikt by si� na to w Anglii nie powa�y�, po drugie ka�dy atak na media jest wzmocnieniem atakowanych jako ofiar politycznego spisku. To tyle oczywisto�ci i �wiatowych standard�w, a teraz kr�tki opis tego, jak IVRP zamierza walczy� o `wolne media'.

Wczoraj obejrza�em co� co mia�o m�wi� o manipulacjach i cenzurze w mediach program `Konfrontacja' m�odego prawicowego �urnalisty. Pan dziennikarz stworzy� tandetn� formu�� programu w stylu sensacje XX wieku, przyciemnione �wiat�o, podk�ad muzyczny jak z taniego horroru, pojawiaj�ce si� sms od zachwyconych widz�w. M�odzieniec zadba� r�wnie� o w�a�ciw� reprezentacj�, adekwatn� do nastroju, zaprosi� do studia kwiat prawicowego dziennikarstwa polskiego z kurskim na czele i dla modelowej r�wnowagi jednego dziennikarza z GW. Panowie debatowali jak w Polsce ci�ko przebi� si� z informacja niewygodn�, oczywi�cie hitem numer jeden dziadek Tuska, pan kurski by� �askaw opowiada� jak pad� ofiara wielkiego spisku medialnego, on rzetelny dziennikarz opisuj�cy prawd� o dziadku dla samej prawdy i tylko prawdy, bez najmniejszych podtekst�w brudnej kampanii poza wszelkim poziomem krytyki. Kwiat prawicowego dziennikarstwa d�ugo opowiada� jak to zdj�to programy w stacjach o dziadku, jak blokowano informacje i w og�le Polska zosta�a oszukana i okradziona z przyzwoito�ci. Ca�y czas muzyczka tudu dudu, tudu, dudu i smsy: `barwo jeste�cie odwa�ni', `nareszcie kto� m�wi prawd�', `rewelacyjny program, �e wam to pu�cili' itd.  

Dziwnym trafem nie by�o ani jednej krytycznej opinii, ale kto dba�by o szczeg�y kiedy m�wimy o manipulacji, muzyczka sobie pomyka pan kurski ze �zami w oczach opowiada jak go zgnojono i pom�wiono, zdj�te programy dope�niaj� obrazu grozy. Program od pocz�tku do ko�ca utrzymany w dynamice socjotechnicznej na poziomie sekty, podk�ad muzyczny, atmosfera tajemnicy, wr�cz grozy i zachwyt widz�w przeogromny zachwyt potwierdzaj�cy s�uszno�� obranej drogi. Program, kt�ry ma ambicje porusza� tematy manipulacji, pos�uguje si� tanimi technikami sekciarskimi, oczywi�cie w takiej atmosferze nikt nie b�dzie sie zastanawia� o czym tak naprawd� ci panowie rozmawiaj�, dlatego ja pozwol� sobie powiedzie� o czym rozmawiali. Panowie rozmawiali o chamskiej zagrywce kurskiego, kampanii poni�ej wszelkich standard�w politycznych, kompletnego dna moralnego i etycznego, panowie rozmawiali o tym �e babraj�cy sie w brudach kurski pad� ofiar� spisku medi�w. Przyjrzyjmy si� temu na spokojnie, jest ko�c�wka kampanii wyborczej misternie przygotowany plan w stylu najczarniejszego PR deprecjonuje jednego z kandydat�w, nie w spos�b bezpo�redni oto Tusk jest taki czy owaki, dziadek Tuska jest taki a nie inny, co wi�cej bardziej jest inny ni� by� faktycznie. Redakcje mog� ten temat podchwyci� lub zablokowa�, ka�dy cz�owiek kt�ry ma cho� odrobin� przyzwoito�ci nie dopu�ci�by do rozbabrania tej pseudo kampanii, co wi�cej my�l�cy redaktorzy wr�cz powinni by� przera�eni tym jaka IVRP nadchodzi i na ich miejscu nie mia�bym najmniejszych w�tpliwo�ci czy dokona� blokady podobnych sensacji.  

Kurski od pocz�tku do ko�ca wiedzia� co i po co robi, dla przeci�tnego Polaka Wehrmacht to `Polskie drogi' i `Kolumbowie' z widokiem zakatowanego Kazimiera Kaczora, nikt w kampanii nie b�dzie prostowa� zakr�t�w historii, ka�dy skupi sie na emocjach, czyli muzyczce, przyciemnionym �wietle i sms zachwytu. Dotrwa�em do fina�u tego �enuj�cego widowiska od pocz�tku do ko�ca wyre�yserowanego z pe�na premedytacj� przekazuj�ca widza tylko jedna informacj�, ONI MANIPULUJ� NAMI, a my MANIPULUJEMY NIMI I WAMI. Uzdrawianie polskich medi�w polegaj�ce na zamianie maleszki kurskim to prawdziwy obraz polskiej mentalno�ci, polskiej g�upoty i skrajnej naiwno�ci manipulowanych nieustannie mas. To nie by�o rzetelne dziennikarstwo, to by�o widowisko przypominaj�ce telezakupy i program popularno -naukowy `Marsjanie s� w�r�d nas'.  

Daje g�ow�, �e widzowie ogl�daj�cy t� �enad� byli przekonani o tym, �e sprzedano im prawd�, ba najwi�ksza tajemnic�, tym czasem wci�ni�to im detergent Amway'a technika akwizytorskiej sekty. Co wi�cej to nie by� incydentalny zakup, nawet je�li sie oka�e, �e detergent prze�ar� gumowe r�kawiczki i porani� d�onie, wr�c� po kolejny, bo liczy si� atmosfera sprzeda�y, muzyczka, przyciemnione �wiat�o i smsy od klient�w pe�ne zachwytu i pochwa� dla zakupionego towaru. Taka wizj� wolnych medi�w i taki o�rodek Monitoringu Medi�w szykuje nam IVRP, z ckliwym propagandzist� kurskim i m�odymi wilkami skrajnej prawicy na czele.Matka_Kurka 2006-03-02 09:51
G�os�w: 47
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=429

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha