ZalogujUytkownikHaso
Rejestracja Rejestracja Wiadomoci Wiadomo�ci
Forum Matka-Kurka.net Strona Gł�wna » Forum tekstu 1550

Tekst 1550 - 13 wrze�nia 2008
Kto jest Twoim bohaterem i dlaczego Wojciech Jaruzelski?
Wiecie wszyscy co ja s�dz� o Jaruzelskim, to nie jest m�j bohater i w og�le nie jest dla mnie bohaterem. Dzi� jest sobota, nikomu niczego nie wypominam, ale po�wi�ci�em ze kilkadziesi�t sob�t na pisan ... cały tekst >>

 

W�tek: Dlatego �e prze�y� rz�dy Kaczy�skich
  Poprzedni :: Nast�pny    
Autor Wiadomo��
romskeyDo��czy�: 15 Lip 2008
Notki: 71

NotkaWys�ana: 14.09.2008, 01:01    Tytu�: Dlatego �e prze�y� rz�dy Kaczy�skich Odpowiedz z cytatem

Pomy�la�em jednak �e warto doda� co� wi�cej .
Zastanowi�em si� czy zdrajca nie mo�e by� boheterem ?
Teoretycznie te dwie sprzeczne postawy s� zupe�nie odmienne .
Mozna rozwa�a� czy bardziej kto� by� zdrajc� czy bohaterem ale czy te dwa
przypadki mog� podlega� tym samym kategoriom oceny ?
Czy osoba lojalna mo�e by� tch�rzem ?
Dla mnie bohater to osoba nara�aj�ca w�asne zdrowie , �ycie lub opini� dla innych .
Zdrajca jest osob� nielojaln� wobec zobowiaza� kt�re sk�ada�a sobie lub innym .
Jednym s�owem jest mo�liwe to aby narazi� sw�j wizerunek na rzecz wi�kszej sprawy
i by� jedncze�nie zdrajc� jak i bohaterem . Przypadek Kukli�skiego jest bardzo wymownym przyk�adem :
zdradzi� honor �o�nierza ale nie straci� honoru wolnego i moralnego cz�owieka .
Kolejny raz natrafiamy na wzgl�dno�� rzekomo powszechnie ustalonych poj�� .
Nawet nasz Guru pope�ni� b��d nie podkreslaj�c znaczenia r�norodnych mo�liwo�ci widzenia tematu .
O wiele pro�ciej zapyta� czy gen .Jaruzelski jest postaci� pozytywn� czy negatywn� i wymaga� jedynie subiektywnych obinii .
Tutaj te� natrafimy na problemy jednak znacznie pro�ciej przekaza� swoje subiektywne odczucia
ni� jednoznacznie wyda� wyrok .
Jako �o�nierz zachowa� si� lojalnie .
Jako cz�owiek - wierzy� w swoje idea�y i wierzy� w socjalizm - mia� do tego prawo .
Wa��sa poda� mu r�k� dlaczego ja ze swojej ma�ej pozycji mia�bym tego nie zrobi� ?
_________________
Romskey - Classic Rock
Powr�t do g�ry
Oglda profil uytkownika Wylij prywatn wiadomo
 
Odpowiedz do wtku Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)

 
Skocz do:  
Nie mo�esz pisa� nowych w�tk�w
Nie mo�esz odpowiada� w w�tkach
Nie mo�esz zmienia� swoich notek
Nie mo�esz usuwa� swoich notek
Nie mo�esz g�osowa� w ankietachCzat

nikt nie rozmawiaWiadomości dnia
Gosiewski chce od Pitery 100 tys. z� zado��uczynienia

Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwo�ci, Przemys�aw Gosiewski zapowiedzia� na antenie Radia Kielce, �e pozwie do s�du Juli� Piter�. Pose� b�dzie si� domaga�, by minister Pitera wp�aci�a 100 tysi�cy z�otych zado��uczynienia na rzecz Caritas Polska. Uwa�a, �e by�by to w�a�ciwy akt przeprosin.


W Rosji rozbi� si� Boeing 737 - wszyscy zgin�li

W katastrofie samolotu Boeing 737-500 w Permie, na Uralu, zgin�o 88 os�b, w tym wp�ywowy genera� i 21 cudzoziemc�w - poinformowa�y rosyjskie linie lotnicze Aerof�ot, do kt�rych nale�a�a maszyna. W�r�d ofiar nie ma Polak�w.


Politycy: nie ma konfliktu wewn�trz koalicji

Mimo sporu mi�dzy pos�em PSL Eugeniuszem K�opotkiem a minister ds. walki z korupcj� Juli� Piter� (PO), nie ma konfliktu wewn�trz koalicji - zapewniali w niedziel� politycy PO i PSL.


K�opotek: mam dowody, �e Pitera jest niewiarygodna

Pose� PSL Eugeniusz K�opotek zapowiada, �e dowiedzie jutro, i� minister odpowiedzialna za walk� z korupcj� jest niewiarygodna dla opinii publicznej.


B�dzie sekcja zw�ok ch�opc�w zamordowanych przez ojca

Na poniedzia�ek zaplanowano sekcj� zw�ok trzech ch�opc�w w wieku 4, 12 i 15 lat, kt�rzy zostali zamordowani przez w�asnego ojca. Po zab�jstwie 40-letni m�czyzna pope�ni� samob�jstwo. Do tragedii dosz�o w nocy z pi�tku na sobot� w jednym z mieszka� w Kutnie.


CB� udaremni�o przemyt czterech ton haszyszu

Przemyt czterech ton haszyszu o warto�ci 120 mln z� udaremnili funkcjonariusze Centralnego Biura �ledczego wsp�lnie z zachodniopomorskimi policjantami, funkcjonariuszami Izby Celnej oraz policjantami kilku innych pa�stw.


S� ju� zasady oceny religii w szko�ach

Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski opublikowa�a dokument dotycz�cy zasad oceniania wiedzy religijnej w szko�ach publicznych. Obowi�zuj� one wszystkich ucz�cych religii od 1 wrze�nia tego roku.

źr�dło: wp.pl
By�y minister grozi procesami: Cytujesz Ziobr�? Zostaniesz pozwany
Pozw� do s�du ka�dego, kto b�dzie cytowa� moje s�owa - zapowiada Zbigniew Ziobro. Chodzi o s�ynne ju� zdanie o kardiochirurgu Miros�awie G.: "ju� nikt nigdy przez tego pana �ycia pozbawiony nie b�dzie". By�y minister sprawiedliwo�ci przekonuje, �e zdanie to zosta�o wyrwane z kontekstu, a to wywo�a�o "nagonk� prasow�" - twierdzi TVP Info.

"Nie ma i nie b�dzie �adnych konflikt�w": Koalicja bagatelizuje starcie Pitery i K�opotka
Julia Pitera zapowiada ujawnienie prawdziwej bomby, Eugeniusz K�opotek z PSL m�wi o politycznym samob�jstwie pos�anki PO. Czy tak ostry konflikt mi�dzy politykami rz�dz�cych partii grozi krachem koalicji? Nie - odpowiadaj� zgodnie szefowie klub�w. "Nie ma �adnych konflikt�w i nie b�dzie mi�dzy politykami PSL i PO" - zapewnia Zbigniew Chlebowski.

Zapowied� premiera wzbudza emocje: Politycy: Euro w 2011 roku? To nierealne!
Prezydent, PiS i SLD domagaj� si�, by premier przedstawi� harmonogram wchodzenia Polski do strefy euro. Kilka dni temu Donald Tusk zapowiedzia�, �e now� walut� b�dziemy p�aci� ju� za trzy lata. PiS jednak ostrzega: do tego potrzebna jest zmiana konstytucji. Opozycja przekonuje te�, �e wprowadzenie euro w 2011 roku jest raczej nierealne.

CBA uwiod�o Sawick�?: Pos�anka o agencie: Czu�am jego podniecenie
Beata Sawicka, oskar�ona o wzi�cie �ap�wki od agenta CBA, niebawem stanie przed s�dem. By�a wp�ywowa pos�anka PO przygotowa�a lini� obrony, kt�r� mo�na stre�ci� w ten spos�b: "Zawsze by�am uczciwym cz�owiekiem. Je�li zgrzeszy�am, to tylko dlatego, �e przez wiele miesi�cy namawia�y mnie do tego s�u�by IV RP" - pisze DZIENNIK.

Pose� PSL grozi pani minister: K�opotek: To polityczne samob�jstwo Pitery
Pose� PSL Eugeniusz K�opotek o�wiadczy�, �e minister Julia Pitera pope�ni�a polityczne samob�jstwo. W TVN24 zapowiedzia� na poniedzia�ek ujawnienie "prawdziwej bomby". Sprawa wi��e si� z jego zabiegami, dotycz�cymi stacji benzynowej ko�o Bydgoszczy.

Rada nie chroni niezale�no�ci medi�w: SLD chce obci�� fundusze KRRiTV
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie robi nic, by chroni� niezale�no�� w mediach publicznych, wi�c trzeba obci�� jej fundusze - uwa�a Sojusz Lewicy Demokratycznej. "Media wci�� donosz� o r�cznym sterowaniu tematyk� program�w i krzywdzeniu dziennikarzy w Polskim Radiu, a Rada nie reaguje" - uwa�a pose� SLD, Jerzy Wenderlich. I zapowiada, �e b�dzie wnioskowa� o zwo�anie specjalnego posiedzenia sejmowej komisji kultury w tej sprawie.

Gosiewski chce sprawdzi� marszalka Sejmu: "Komorowski m�g� pope�ni� przest�pstwo"
Szef klubu PiS Przemys�aw Gosiewski rusza do ataku. Domaga si� od ministra sprawiedliwo�ci Zbigniewa �wi�kalskiego sprawdzenia, czy marsza�ek Sejmu nie pope�ni� przest�pstwa. Chce, by zbadano, czy Bronis�aw Komorowski mia� obowi�zek poinformowania prokuratury o z�o�onej mu propozycji dotarcia do aneksu do raportu o WSI.

źr�dło: dziennik.plDziennik Internaut�w

Evergreens


podsumowanie IV RP
wyjątkowy rok
historia jednego życia
zawiniło Webasto
podw�rko

demokracja
jakiej Polski chcemy?
silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

elektorat
polski katolicyzm
tradycja
patriotyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
mentalno�� kanara

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
socjotechnika

kult biedy
dwie wizje Polski
kartofel
tandeta
czytelnik uzależniony


O stronie | Linki | Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 www.matka-kurka.net Blogi polityczne