Matka-Kurka.net http://www.matka-kurka.net Forum Matka-Kurka.net pl-pl Matka-Kurka.net Mon, 15 Sep 2008 06:21:02 +0200 ja tez.... http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3543#3543 ja tez. http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3543#3543 Mon, 15 Sep 2008 01:51:24 +0200 Proste pytanie na nie nie mniej pokr�tnie http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3542#3542 Szkoda s��w na woale,uzasadnienia stanowiska wzgl�dem �wczesnych reali�w geopolitycznych,zawi�o�ci podleg�o�ci,wy�szych racji i podobnych bzdur dzisiaj nie do udowodnienia,ale przez pami�� wypadk�w zawsze dyskusyjnych i z gruntu subiektywnych. Dzisiaj w demokratycznej Polsce wobec obowi�zujacych norm etycznych i moralnych, twierdz� �e Jaruzelski by� wtedy i pozosta� do dzisiaj bohaterem . Osobi�cie przygotowa� i wprowadzi� Stan Wojenny obdarzony grzechem niekostytucyjno�ci.Obojetnie czy przewidywa� �e kiedy� b�dzie taka sytuacja jak� mamy obecnie,to swoim nazwiskiem i swoj� odpowiedzialno�ci� zafirmowa� swoje decyzje. Nie wymiga� sie wzorem Dubczeka ani Kadara wezwaniem bratniej pomocy sformu�owanej przez nieuchwytne gremia klasy robotniczej ,tylko przedstawi� si� jako przewodnicz�c http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3542#3542 Mon, 15 Sep 2008 00:16:14 +0200 przeciw - dlaczego ? http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3541#3541 Genera� by� w m�odo�ci zdaje si� odwa�nym �o�nierzem. Dobry dow�dca bierze odpowiedzialno�� za swoje czyny, za czyny swoich podkomendnych, wykonuj�cych jego rozkazy. Postawa, jak� zaprezentowa� w ci�gu ostatnich kilkunastu lat - od 1989 kojarzy mi si� z czym� niehonorowym - takie miganie si� od stani�cia przed Trybuna�em Stanu czy innym s�dem. A teraz dygresja- w roku akademickim 1989/90 mia�em przyjemno�� chodzi� na zaj�cia ze wst�pu do prawoznawstwa prowadzone przez �.p. Lecha Falandysza. K��cili�my si� strasznie - nie zgadza�em si� z nim w niczym co zaskutkowa�o dla mnie 5 w indekse bez egzaminu.... A teraz do rzeczy : Omawiaj�c zgodno�� czy niezgodno�� z konstytucj� sposobu wprowadzenia stanu wojennego, Falandysz zwr�ci� nam uwag� na instytucj� stanu wy�szej konieczno�ci Ot�� - wyj http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3541#3541 Sun, 14 Sep 2008 23:31:08 +0200 TAJNIAK amp JAWNIAK http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3540#3540 Ja tam wypracowanie w temacie zadanym przez MK napisalem ju� w 2005, no to teraz mam gotowca... TAJNIAK (2005) Wci�� teraz go�ci na scenie, co dzieje si� w I-Pe-eN-ie. I szepcz� duzi i mali, kto w�asnej teczki nie spali�. A jak ju� wyjdzie co� na jaw, to nie wiesz - serio czy jaja... Zacz��o si� od Wildsteina i listy, co by�a tajna, lecz tajemniczo wyciek�a wprost do polskiego piek�a. I spad�y ubeckie straszyd�a na centrum i oba skrzyd�a. Dosta�o si� ojcu Hejmie i go�ciom w rz�dzie i w sejmie, w tym premierowi Belce i innym stu, wa�nym wielce. Wybory - do koryt wy�cig. Dopadn� do nich - ci czy�ci... O ile starczy tych czystych. Nast�pne tworzy si� listy i karuzela si� kr�ci: Z o�tarzy kolejni �wi�ci spadaj� i s� wykl�ci. Tajniacy i konfidenci. A� w try http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3540#3540 Sun, 14 Sep 2008 22:42:08 +0200 Ale najwy�szy czas, aby spisane by�y czy... http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3539#3539 Ale najwy�szy czas, aby spisane by�y czyny i rozmowy i by spo�ecze�stwo pozna�o prawd�. Obawiam si�, �e ca�ej prawdy nie poznamy nigdy. Co roku w rocznic� stanu wojennego tocz� niezmiennie te same dyskusje. na temat czy rzeczywi�cie by�o zagro�enie pt. wejd� - nie wejd�. Je�li mia�o by� wejd� to s�dz�, �e Jaruzelski wybra� mniejsze z�o. Nie mam natomiast w�tpliwo�ci �e ci, kt�rzy strzelali do g�rnik�w powinni bezwzgl�dnie za to odpowiedzie� (a tak�e ten, kto wyda� polecenie strzelania). http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3539#3539 Sun, 14 Sep 2008 21:56:49 +0200 Absolutnie si� zgadzam. W tej chwili mi... http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3538#3538 Absolutnie si� zgadzam. W tej chwili mi zwisa co si� z nim b�dzie dzia�o. Ale on s�u�y� nie Narodowi Polskiemu tylko Zwi�zkowi Radzieckiemu i nic nigdy nie zmieni mojego punktu widzenia na tamte wydarzenia. Czyby by by�a wtedy wojna czy nie, Polska i tak na tym straci�a, gdy� wiele inteligentych ludzi wyemigrowa�o na zawsze i z nich i ich dzieci ju� pociechy ten kraj nigdy nie b�dzie mia�. Ja r�wnie� jestem emigrantem. Dwa razy pr�bowa�em wraca� w 1991 i w 2003, trzeciego razu ju� nie b�dzie. Moje oczekiwania z 1980-81 zosta�y wtedy zniszczone i niestety nigdy si� nie odbudowa�y. Og�� Polak�w niestety nigdy nie by� przygotowany na demokracj� i stanowienie o sobie samych. Dlatego Polska zawsze b�dzie w ogonie Europy. Si�a kazdego kraju le�y w jego gospodarce, stosunku w�adzy do obywatel http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3538#3538 Sun, 14 Sep 2008 21:51:29 +0200 Poza tym, ze nieco podobne poglady preze... http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3537#3537 Poza tym, ze nieco podobne poglady prezentuje, to chyba reszta zupelnie inna. Na przyklad MK nigdy nie pisze g..no, a zawsze guano. Mysle, ze albo ktos zainspirowany MK probuje go nasladowac, albo podupadajacy salon24 sam go wymyslil aby podkrecic nieco czytelnictwo. http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3537#3537 Sun, 14 Sep 2008 20:18:05 +0200 Re: M_K na ringu S24 ? http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3536#3536 Fajny pomys� i my�l� , �e jednak mo�na go przypisa� M_K. Pewno�ci nie mam , ale jak mawia� Wiech przypuszczam, �e w�tpi�, abym si� myli�. Witam. Przeczyta�em dzisiejszy wpis Ketman z godz. 19:38:41 i nie odnajduj� w nim kurakowego dzioba, ni pazura. M�g�by� zamie�ci� link do posta Ketman, w kt�rym jest tak uderzaj�co do matki podobny? Pozdrawiam. http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3536#3536 Sun, 14 Sep 2008 20:03:29 +0200 M_K na ringu S24 ? http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3535#3535 Pilnie �ledz� posty M_K od ponad 2 lat. Ostatnio zauwa�y�em tzw spadek aktywno�ci - jeden post dziennie, kr�tszy ni� zazwyczaj. Zadawa�em sobie pytania - troch� odpu�ci� ?, jest ju� zm�czony ? nie ma ju� o czym pisa�, by si� nie powtarza� ? Trudno jest utrzymywa� tak� form� intelektualn� bez przerwy, czasem potrzeba chwili wytchnienia - chocia� znaj�c pasj� M_K nie do ko�ca mi to pasowa�o. Dzisiaj rano zajrza�em na S24, miejsce kt�re odwiedzam sporadycznie - mam nawet tam kilka wpis�w - ale czy mo�na by� fanem permanentnych zapas�w w kisielu ? Kiedy� M.Brando w Ojciec Chrzestnym powiedzia� :to co m�wisz , obra�a moj� inteligencj� i mnie zwyczajnie z�o�ci - �wietny cytat do oddania klimatu S24 ! I dzisiaj na S24 widz� burz� wok�� niejakiego Ketmana (swoj� drog�, mimo islamskich korzeni, z http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3535#3535 Sun, 14 Sep 2008 19:41:36 +0200 te� do��czam si� w tym ...... http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3534#3534 te� do��czam si� w tym ... http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3534#3534 Sun, 14 Sep 2008 18:49:45 +0200 pis - to bis pzpr http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3533#3533 My�l�, �e pis to paria kontynuacji pzpr. Prosz� spojrze�, ka�de ich zachowanie przypomina dzia�anie jedynie s�usznej si�y narodu. Iwigilacja ludzi inaczej my�l�cych i przypisywanie to innym nie sobie. Zaklamanie na ka�dym kroku, oczernianie ludzi, obrzucanie b�otem, k�amstwo, przypisywanie z�a kt�re si� pope�nia innym czyli wydumanym przeciwnikom. Zamordyzm, centralizm, gospodarka centralistyczna, brak zaufania do innych, jeden w�dz jedna partia, jeden nar�d /hitler, musolini, ma�ocetung/ brak demokracji wewn�trz partii /dorn i saba, Zakrzewski, Selin, Marek Jurek , Zawisza/ M�odzie��wka pis - szkolone w nienawisci do innych, pija�stwo, rozwi�z�o�� w , zak�amanie religijne /oficjalne i w swoim gronie/ to cech , kt�re upadabniaj� jeden i drugi bolszewizm, jedeno i drugie ugrupowanie. http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3533#3533 Sun, 14 Sep 2008 17:48:32 +0200 Te� tak sadz�, �e sztafeta.... http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3532#3532 Te� tak sadz�, �e sztafeta. http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3532#3532 Sun, 14 Sep 2008 15:41:09 +0200 Brawo Romskey, dok�adnie tak. Wa��sa po... http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3531#3531 Brawo Romskey, dok�adnie tak. Wa��sa poda� mu r�k� dlaczego ja ze swojej ma�ej pozycji mia�bym tego nie zrobi�? Dodam: dlaczego my wszyscy nie mieliby�my tego zrobi�? Pozdr�wka http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3531#3531 Sun, 14 Sep 2008 14:30:25 +0200 hmmm... http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3530#3530 Czy Jaruzelski by� bohaterem ?... nie s�dz�. Czy jest to zbijanie kapita�u politycznego na os�dzaniu Stanu Wojennego ? :? ... oczywi�cie tak. Ciekaw jestem czy kto�, kiedy�, b�dzie tarmosi� tych naszych dzisiejszych kacyk�w po S�dach? Cho�by za doprowadzenie do przemian ustrojowych i gospodarczych, kt�rych nast�pstwem s� ludzkie samob�jstwa z biedy, zab�jstwa w�asnych dzieci z obaw przed n�dz� kt�ra je czeka, za bezdomno�� ludzi kt�rzy nie dali rady odnale�� si� w nowej rzeczywisto�ci itd itp. Kto dzi� za to odpowiada ??? :? Bo �eby za obecne, radosne przekr�ty, kogo� rozliczono w S�dzie jako� nie widz� mo�liwo�ci i ch�ci ... Czy potrzebne jest jeszcze, po prawie 30 latach, targanie tych dziadk�w-komuch�w po S�dach ??? Nie wiem... Mo�e b�dzie to kiedy� motyw do os�dzenia t http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3530#3530 Sun, 14 Sep 2008 12:03:27 +0200 Uwa�am, �e wplatanie w powa�ny w�tek teg... http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3529#3529 Uwa�am, �e wplatanie w powa�ny w�tek tego, �e ktos zosta� dziadkiem, jest wysoce nie na miejscu. Rozmywa sie takimi bzdetnymi informacjami, to co na forum jest podmiotem. PS. Radz�: za��� tu sobie kronik� towarzysk�. http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3529#3529 Sun, 14 Sep 2008 11:23:21 +0200 To� to oczywista oczywisto�� ... http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3528#3528 Dzi�ki jego dzia�aniom Armia Czerwona prowadz�ca zwyci�sk� kampani� w Afganistanie nie musia�a otwiera� drugiego frontu w Europie w celu ochrony strefy swoich wp�yw�w. Ocali� �ycie tysi�cy czerwonoarmist�w i reputacj� naszych braci moskali w oczach wolnego �wiata. A przecie� m�g� powiedzie� , �e b�dzie broni� do ostatniej kropli krwi woli narodu , �e p�ac� mu za to , �e honor, �e B�g, �e Ojczyzna i takie inne dyrdyma�y... Niew�tpliwie Genera� Jaruzelski by� wielkim bohaterem Zwi�zku Radzieckiego . http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3528#3528 Sun, 14 Sep 2008 10:24:10 +0200 Pierwsz� my�l� by�o zlekcewa�enie Twoj... http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3526#3526 Pierwsz� my�l� by�o zlekcewa�enie Twojego komentarza contri Practice empathy. Try to see things from other people#8217s point of view. Just to see how it feels, for the next twenty-four hours refrain from criticizing anybody or anything. Don#8217t use time or words carelessly. Neither can be retrieved. http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3526#3526 Sun, 14 Sep 2008 08:44:22 +0200 PROCES Zmor� Wolski, Wolak�w, s� wsze... http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3524#3524 PROCES Zmor� Wolski, Wolak�w, s� wszelkie URZ�DY Banda g�u.pk�w obsiad�a, niczem kury grz�dy R��ne sto�ki, sto�eczki i si� szarog�si - My jeste�my najm�drsi, w�adni, najwa�niejsi Z takim has�em, petent�w witaj� te sz.uje Odm��d�eni do reszty. �aden nic nie czuje Cho� podobno urz�das, to te� homo sapiens Ja nie wierz� i w drzwiach ju�, za scyzoryk �api� By te zgraj� w pie� wyci��. By im podci�� gard�a Tyle mnie te kanalie, zaleli ju� sad�a Za m� sk�r�. Nie s�onia przecie�, ani gada Zawsze amok w urz�dzie, jaki� mnie napada Przez te g�upie maszyny cho� wygl�d cz�owieka Przyspawane do krzes�a. Ju� nie mo�na czeka� Trza natychmiast ich wszystkich, do lamusa wys�a� P�ki krwi �miertelnikom, nie zd��yli wyssa� Dnia pewnego Wolacy, przemienili ustr�j Mia�o znikn�� na wieki, m http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3524#3524 Sun, 14 Sep 2008 03:22:50 +0200 yossarian0: Dziwne, �e si� zaka�apu�ka�... http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3523#3523 yossarian0: Dziwne, �e si� zaka�apu�ka�em, gdy w�r�d og�lnego be�kotu czytam, �e Dziadek si� narodzi�? Podzielam Twoje zdanie o Jaruzelskim, w szczeg��ach mo�emy si� r��ni� - to problem wiedzy, ka�dy ma inn�. polip: jak zareagowa�by zach�d (i usa)? jesss... a jak zareagowa� na inwazj� W�gier, Czechos�owacji, a ostatnio Gruzji..... ludzie... sko�czcie z t� dziecinn� naiwno�ci�..... jak by si� zachowa�o WP? i to jest problem. Bo nie mam zielonego poj�cia jakie rozkazy wyda�by wojsku Jaruzelski. Jedno wiem, �e w takiej sytuacji ka�da decyzja jest do d... http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3523#3523 Sun, 14 Sep 2008 02:06:15 +0200 Dla mnie bohaterem dzi� jest m�j nowonar... http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3522#3522 Dla mnie bohaterem dzi� jest m�j nowonarodzony wnuk....16 godzin �ycia, by nigdy nie zazna� stanu wojennego tego Mu i Wam �ycz� Si� - standardowo - nie czepiam: dla mnie oboje: i matka i syn:))) I dla wszystkich - wszystkiego najlepszego ka�dego dnia:))) Ps. Dziadek ma prawo do ....:))) Wszystkiego naj...:))) http://www.matka-kurka.net/forum/viewtopic.php?p=3522#3522 Sun, 14 Sep 2008 01:22:31 +0200